<<

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

А

АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА - спроможність якоїсь країни, фірми чи працівника виробляти продукти або послуги за вартістю нижчою, ніж у конкурента. Переважно світова торгівля здійснюється за мотивами, що диктуються А.

п. Під впливом міжнародної торгівлі у світі складається розподіл праці, що грунтується на А. п., оскільки переваги ведуть країни, фірми і працівників до спеціалізації та більшої ефективності.

АВАЛЬ - поручительство за векселем. Банк, що видав А. (аваліст), бере на себе відповідальність за оплату у разі неплатежу з боку векселедавця (при простому векселі) або акцептанта (при переказному векселі), тоді як банк, який видав акцепт, сам є платником за векселем. Коли настає термін, акцептований банком вексель пересилається для оплати безпосередньо банку, а вексель з А. спочатку повинен бути поданий для оплати векселедавцю або акцептанту і тільки при несплаті цими особами векседержатель виставляє вимогу банкові, який видав А. Застосовується А. значно рідше, ніж акцепт.

АГЕНТ - юридична або фізична особа, котра здійснює певні операції за дорученням іншої особи (принципала), за його рахунок і від його імені, а також забезпечує підготовку угод, але без права підписання контрактів. А. є брокери, дилери, комісіонери, маклери, особисті представники, фанд-менеджери, адвокати. Діяльність А. проводиться з відома принципала за агентською угодою за винагороду.

АГЕНТСЬКА УГОДА - договір між принципалом і агентом, що визначає характер і обсяг доручення, розмір комісійної винагороди, термін дії та умови припинення договору. Окрім того, А. у. про купівлю-продаж товарів, як правило, визначає: сторони, територію, кількість товарів, ціни, права, надані агентові, термін дії і порядок розірвання угоди, винагороду агента, момент виникнення права агента на винагороду та дату її сплати, обов'язки агента, права й обов'язки принципала.

АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ - досить поширений елемент міжнародної економічної інфраструктури; вони полягають у дорученні однією стороною, яка йменується принципалом, не залежній від неї іншій стороні, яка йменується агентом (торговельним, комерційним), здійснювати фактичні та юридичні дії, пов'язані з продажем чи купівлею товару на обумовленій території за рахунок і від імені принципала.

А. о. реалізуються на основі агентської угоди. Незалежність агента від принципала полягає в тому, що він не перебуває в трудових відносинах і може проводити самостійну діяльність.

АГЕНТСЬКІ ФІРМИ виступають від імені та за рахунок принципала. Залежно від умов договору А. ф. сама укладає угоди від його імені та за його рахунок або тільки виступає посередником під час укладення угод. Характерним для А. ф. є представництво на тривалий термін і тісний контакт із принципалом. Юридичне вона завжди зберігає повну незалежність.

АКРЕДИТИВ - зобов'язання банку провести за дорученням імпортера платежі експортерові або акцептувати тратту, виставлену експортером у межах певної суми та терміну і при поданні експортером товаророзпорядчих документів - коносаменту, страхового полісу та рахунку-фактури. Залежно від характеру відповідальності банків А. підрозділяються на: 1) безвідкличні та відкличні, 2) підтверджені та непідтверджені.

АКЦЕПТ - термін, що звичайно вживається у значенні документа про обмін. Процес А. пов'язаний із підписанням відповідного документа на лицьовому боці й означає згоду того, що підписався (акцентатора), з дорученням пред'явника. Акцентатор зобов'язується оплатити певну суму пред'явнику чи за його дорученням. Після підписання той, що підписав стає акцептором.

АКЦЕПТ БАНКОМ ТРАТТИ - форма розрахунків експортерів та імпортерів. Експортер при реалізації товару у кредит прагне, щоб акцепт тратти був здійснений не покупцем (навіть коли останній є цілком платоспроможний), а великим банком. Тратта з акцептом імпортера не завжди може бути врахована, тому що імпортна фірма відома тільки у межах вузької, обмеженої сфери торговельного обороту. Інша справа акцепт великого банку: тратту з таким акцептом легко перетворити у гроші шляхом обліку.

АКЦЕПТНО-РАМБУРСНИЙ КРЕДИТ - форма розрахунків, при якій у тратті, що виставляється експортером на банк, останній виступає у ролі трасанта, але на відміну від тратти, виставленої експортером безпосередньо на імпортера, банк сам не є боржником трасанта-експортера, а заміщає боржника-імпортера, щоб надати тратті якість легкої конвертованості у гроші.

АНТИДЕМПІНГОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО - національні та міжнародні правові норми і положення, спрямовані проти товарного демпінгу, тобто продажу товарів на зовнішніх ринках за цінами, нижчими від внутрішніх. Основи А. з. зафіксовані у статті VI Генеральної угоди про тарифи і торгівлю (1947 р.) і в Міжнародному антидемпінговому пакті, прийнятому ГАТТ у 1967 р. Ці документи визначають поняття демпінгу та передбачають включення у національне законодавство параграфа про збитки у результаті демпінгу та порядок доведення цих збитків.

АНТИТРЕСТОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО - законодавство, що забороняє монополії порушення торговельного обміну (створення дефіцитів, товарний демпінг тощо) і передбачає підтримання конкуренції.

АСОЦІАЦІЇ КРАЇН-ЕКСПОРТЕРІВ - поширена форма координації політики експортерів на світових товарних ринках. Сьогодні діють асоціації з 18 сировинних товарів. Головною метою такої координації, як правило, є підтримання цін на певному високому рівні. Найпомітнішу роль у світовому господарстві відіграють такі асоціації: ОПЕК і ОАПЕК (нафта), СІПЕК (мідь), МАБС (боксити), АІЕК (залізна руда) та ін.

АУКЦІОН - форма продажу у визначений час і в установленому місці товарів, попередньо виставлених для огляду. А. проводяться за певними видами товарів: хутро, щетина, вовна, тютюн, чай, твори мистецтва, антикваріат, худоба, деякі унікальні товари тощо. Особливістю А. є обмеження відповідальності продавця за якість виставлених товарів. Б

БАНК - нині у більшості країн світу немає нормативно установленого визначення терміна "банк". Виділяються лише певні найзагальніші функції Б.: 1) збереження вкладів; 2) ведення рахунків; 3) оплата чеків; 4) отримання чеків; 5) кредитування. У міжнародній практиці відомі такі види банків: центральні, комерційні, інвестиційні, ощадні, банки-кореспонденти.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА - група фінансових інституцій, об'єднаних угодою для регулювання кредитних і грошових потоків з метою сприяння економічному зростанню. Головна мета сучасних Б.

с. - кредитування бізнесу (на відміну від класичних банків, що обмежують свою діяльність зберіганням вкладів і веденням рахунків).

БАНКІВСЬКИЙ ПРОЦЕНТ (ІНТЕРЕС) - плата за надання грошей у борг. Вона має два різновиди: кредит-процент і дебет-процент. Це відповідає двом видам діяльності банків: зберіганню вкладів і наданню позик.

БЕЗВІДКЛИЧНИЙ АКРЕДИТИВ - форма акредитива, який не може бути анульований або змінений банком до настання терміну без згоди на те експортера, на користь якого він відкритий. Б. а. є зобов'язанням банку, його що відкрив, але не створює відповідальності цього банку.

БЕ30БОРОТНИЙ ІНДОСАМЕНТ - форма індосаменту, при якій індосант (особа, що робить передатний напис) передає свої права за векселем іншій особі, не беручи на себе відповідальності, що виникає при звичайній формі індосаменту. У такому разі індосант перед своїм підписом робить застереження: "Без обороту на мене".

БІРЖА - регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами (фондова Б.) або оптова торгівля сировинними, продовольчими та іншими товарами (товарна Б.).

БЛАНКОВИЙ ІНДОСАМЕНТ - форма індосаменту, при якій індосант ставить свій підпис без зазначення особи, котрій передається вексель. У такому разі вексель стає документом на пред'явника і може передаватися далі шляхом простого вручення іншим особам. Проте векселедержатель може перетворити такий вексель в ордерний (або іменний) шляхом вписання над Б. і. слів: "Платіть за наказом (найменування особи, якій передається вексель)".

БЛАНКОВИЙ КРЕДИТ - кредит, що не має соціального забезпечення конкретними цінностями, а видається під зобов'язання боржника погасити кредит у встановлений термін або при настанні певних умов (наприклад, після прибуття товару в порт призначення).

БРОКЕРИ - особи, що купують або продають товари, грошові номінали або акції тощо від імені інших осіб.

БРОКЕРСЬКА ФІРМА - посередницька фірма, яка здійснює пошук і зведення контрагентів. За ці послуги брокери отримують комісійну винагороду. За законами деяких країн брокери не можуть самі бути покупцями або продавцями товарів які їм доручено продати чи купити.

БРОКЕРСЬКИЙ КРЕДИТ - кредит, пов'язаний з угодами з реалізації товарів. Його джерелом є головним чином капітали великих комерційних банків, які вважають за краще надавати кредити не прямо експортерам та імпортерам, а через посередництво брокерів. Така система поширена в Англії; у менших масштабах вона застосовується у ФРН, Голландії, Бельгії. В

ВАЛЮТА - поняття, що охоплює гроші, чеки, цінні папери, золото, срібло, банкноти та інші документи, які заміняють грошові номінали. Термін також вживається для виокремлення платежів в іноземних грошових знаках.

ВАЛЮТНИЙ ДЕМПІНГ - експорт товарів за зниженими цінами (відносно світових), що здійснюється через застосування знижених валютних курсів. При В. Д. експортер, купуючи товари на внутрішньому ринку і продаючи їх за низькими цінами, купує тверду валюту й обмінює її на більшу кількість національної валюти.

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК - коливання курсів (валютних курсів) породжують ризик при експортно-імпортних операціях. В умовах знецінювання валют цей ризик стає значним для експортерів, особливо при довгострокових угодах, а також при продажі товарів у кредит.

ВЕКСЕЛЬ - поширена форма платіжного зобов'язання в міжнародній торгівлі. Найпоширенішим є переказний В., або тратта, що є безумовною пропозицією однієї особи - трасанте, адресованій іншій особі - трасату, сплатити в призначений термін певну грошову суму третій особі - ремітенту.

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ - це інвестиції у формі випуску нових акцій, що відіграють ключову роль у господарському фінансуванні. В. к. - це капітал, залучений у нових сферах діяльності. Він, як правило, пов'язаний із великим ризиком. В. к. є однією із найважливіших умов існування середніх і малих фірм.

ВИПЕРЕДЖАЮЧІ ІНДИКАТОРИ - статистичні показники, які мають властивість змінювати свої тенденції зростання раніше від основної маси індикаторів. До В. і. належать: середня тривалість робочого тижня, чистий приріст основного капіталу, індекси курсів акцій тощо.

ВІДКЛИЧНИЙ АКРЕДИТИВ - форма акредитива, який може бути анульований достроково не тільки з ініціативи імпортера, а й банку, що самостійно відкрив його, коли фінансовий стан імпортера погіршується і з'являється ризик несплати імпортером товарних документів.

ВІЛЬНА ОФЕРТА - звичайно робиться на одну й ту ж партію товару кільком можливим покупцям. Вона не встановлює термін для відповіді і тому не зв'язує оферента своєю пропозицією. Згода покупця з умовами, викладеними у такій оферті, підтверджується твердою контрофертою. Після підтвердження контроферти продавцем (акцептом) угода вважається закінченою. Продавець акцептує контроферту того покупця, який відповів раніше. В. о. менш зручна для покупця, оскільки вона не дає впевненості у тому, що, пославши контроферту, він стане власником товару. Г

ГАРАНТІЇ КРЕДИТУ - це форма гарантій, що застосовуються, коли боржник може виявитися неспроможним. Кредитори, крім векселів та інших зобов'язань, звичайно вимагають надійніших гарантій погашення кредиту. Видами цих гарантій є: гарантійні листи банків; авалі й акцепти банків тратт кредитора; поручительства великих комерційних фірм-гарантійні розписки, що засвідчують право власності кредитора на товар, переданий боржнику.

ГАРАНТІЙНА РОЗПИСКА - форма гарантії експортера на випадок неплатоспроможності покупця. Г. р. виражає відносини між двома особами: одна особа - довіритель - передає другій - довіреній особі - товари або інші цінності, залишаючи за собою право власності. Г. р. звичайно містить також зобов'язання довіреної особи застрахувати на користь довірителя товар від пожежі та інших ризиків, а у разі продажу товару третій особі - передати виручену суму довірителю. Довіритель, за яким зберігається право власності, може у будь-який час зажадати товар із володіння довіреного. Д

ДЕМПІНГ - продаж товарів або послуг за рубежем за цінами, нижчими ніж ціни внутрішнього ринку з метою одержання переваг у конкуренції з іншими іноземними постачальниками. Генеральна угода з тарифів і торгівлі, учасниками якої е більшість великих експортерів, забороняє подібну практику і забезпечує захист від неї вищими тарифами. У багатьох країнах існує так зване антидемпінгове законодавство.

ДИЛЕР - особа, що продає (купує) цінні папери, сподіваючись купити (продати) ці папери за ціною, нижчою (або вищою), ніж ціна, за якою товар було продано (куплено). Д. можуть здійснювати подібні операції з товарами та іноземною валютою. З погляду закону важлива відмінність між Д. і брокером. Клієнт Д. не відповідає за збитки, що виникають у результаті виконання усного розпорядження.

ДИСКАУНТ - форма прямої знижки, яку використовують у міжнародних розрахунках. У банківській справі Д. означає також операцію купівлі банком цінних паперів за ціною, нижчою від номінальної, указаної на її лицьовому боці. Різниця між номіналом і реальною ціною купівлі становить суму Д.

ДИСТРИБ'ЮТОР - фірма, що здійснює переважно імпортні операції і є торговцем за договором на основі угоди про право на продаж. Звичайно Д. одержують виключне право на операції з товарами на певних ринках. Д. купують і реалізують товари від свого імені та за власний рахунок і перебувають, як правило, у країні імпортера.

ДІЛОВИЙ БАРОМЕТР - широко вживаний метод прогнозування загальногосподарської кон'юнктури на основі підходу випереджувальних індикаторів. Д. б. являє собою зважену середню підібраних за певними критеріями індикаторів, що мають властивість реагувати на зміну тенденцій кон'юнктури раніше, ніж реагує основна маса індикаторів. Д. б. забезпечує регулярну оперативну інформацію про зміну кон'юнктури господарства країни і широко застосовується менеджерами при плануванні операцій. Е

ЕКСПОРТНІ КОМІСІЙНІ ДОМИ виконують доручення комітентів і діють від свого імені, але за рахунок комітента; вони можуть бути представником як продавця, так і покупця. Представник продавця виконує доручення вітчизняного виробника щодо продажу його товарів на закордонному ринку й отримує від нього комісійну винагороду. Е. к. д. беруть на себе також відповідальність за дотримання термінів поставки товару, транспортування, страхування, кредитування та документальне оформлення угоди, дотримання інших формальностей (у тому числі митні, санітарні тощо) у країні покупця і нерідко здійснює гарантійне технічне обслуговування. Є

ЄВРОБОН - довгострокова позика, випущена у термінах американських доларів, німецьких марок, композитивних одиниць розрахунків та інших валют. Є. може бути у формі позики, боргових розписок, переказних векселів і використовується великими компаніями, що мають високу міжнародну репутацію і фіксовану процентну ставку.

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ - ЕКЮ (ЄВО) - офіційна одиниця розрахунків Європейського економічного співтовариства. ЄВО була заснована в 1979 p., але не була офіційною до 1981 р. Вона розраховується співвідношенням валют країн - членів ЄЕС і є центральною ланкою Європейської валютної системи. Рахунки цієї системи виражаються в ЄВО. Банківські рахунки, як і перекази, здійснюються в ЄВО.

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА (ЄВС) - регіональна валютна система, спрямована на об'єднання валют Загального ринку у спільну одиницю. Усі країни-члени, за винятком Великобританії, прийняли концепцію ЄВС, яка набула чинності у квітні 1979 р. З

ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ КРЕДИТ - надається проти заставлених або переданих кредитору певних цінностей. До них належать кредити, забезпечені: а) товарами; б) товаророзпо-рядчими документами (коносаментами, варантами); в) акредитивами, виставленими на користь експортерів; г) цінними паперами (акціями, облігаціями та ін.); д) векселями, акцептованими покупцями або гарантованими третіми особами; е) депозитами на рахунках у банках; ж) гарантіями торговельних і промислових фірм, страхових товариств, банків та урядових установ що займаються страхуванням кредитів; з) нерухомим майном (будівлями, земельними ділянками).

ЗАКРИТА КОМПАНІЯ - компанія, яка контролюється п'ятьма або менше учасниками, котрі є директорами цієї компанії. Якщо 3. к. потрапляє під контроль іншої компанії, то вона не розглядається як закрита.

ЗАХИСНА ОФЕРТА - оферта, не пов'язана з реальним продажем товару. Вона використовується для негласного поділу ринків між членами монополістичних об'єднань.

ЗІ СУДНА - базисна умова поставки, за якою експортер за свій рахунок поставляє товар у порт призначення і передає його покупцеві на борт судна. Таким чином, експортер зобов'язаний за свій рахунок одержати експортну ліцензію, виконати митні формальності, оплатити навантаження, фрахт, страхування і взяти на себе весь ризик випадкового псування і втрати товару до моменту прибуття судна у порт призначення. Імпортер платить за товар, за його розвантаження і виконує всі формальності, пов'язані з ввезенням товару в країну, що імпортує. Якщо товар призначений для кількох одержувачів, то покупець може вимагати виписки кількох окремих коносаментів на кожну окрему партію.

30ВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ КРЕДИТ - форма міжгалузевого обміну товарами та послугами за обіцянку здійснити оплату у майбутньому. Кредитні відносини досить поширені у сфері міжнародного торговельного обороту у найрізноманітніших формах. Кредити, що застосовуються в зовнішній торгівлі, можна класифікувати за кількома головними їхніми ознаками, що характеризують окремі сторони кредитних відносин. За об'єктом кредити поділяються на товарні і валютні. Товарні кредити надаються здебільшого експортером своїм покупцям, а валютні - комерційним банкам. Валютні кредити можуть бути видані або в національній валюті країни-кредитора чи країни-боржника, або у валюті третьої країни. Погашення кредитів, у тому числі товарних, провадиться, як правило, валютою. Залежно від характеру зв'язку з товарними операціями і від того, хто є кредитором, розрізняють кредити: 1) фірмові (або комерційні); 2) брокерські; 3) банківські; 4) урядові; 5) надані міжнародними фінансовими організаціями, наприклад Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР), МВФ та іншими організаціями. За умовами реалізації кредити поділяються на готівкові й акцептні. При готівковому кредиті кредитор надає суму кредиту шляхом зарахування її на рахунок у розпорядження одержувача кредиту. При акцептній формі кредитор погоджується лише акцептувати тратту, виставлену на нього одержувачем кредиту, й вчасно оплатити її.

30ВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ РОЗРАХУНКИ - розрахунки, що здійснюються за допомогою інкасових доручень, акредитивів, телеграфних і поштових переказів, відкритих рахунків і чеків. В угодах, пов'язаних із наданням кредиту, велику роль відіграє вексель.

30ЛОТІ І ВАЛЮТНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - форми обмеження і попередження валютних ризиків у сфері зовнішньоторговельного обороту. При 3. з. сума валюти платежу, обумовлена угодою, перераховується відповідно до зміни металевого паритету валюти або ціни золота, вираженої у валюті платежу. У В. з. враховуються дві валюти: валюта застереження та валюта платежу. Валюта платежу, зазначена в контракті, ставиться в залежність від іншої, як правило, відносно більш стійкої валюти. При цьому сума платежу визначається відповідно до зміни курсу валюти застереження відносно валюти платежу.

З ПРИЧАЛУ (ПРИСТАНІ) (назва порту призначення) - базисна умова поставки, за якою продавець бере на себе всі витрати на доставку товару в термін, обумовлений контрактом, на пристань чи набережну в узгодженому порту призначення, включаючи оплату фрахту та витрати на розвантаження товару і розміщення його на пристані. Продавець повинен також за свій рахунок надати покупцеві документи, необхідні для того, щоб покупець міг прийняти поставку товару і взяти його з пристані. Експортер оплачує додатково розвантаження товару у порту призначення, і його ризики поширюється на період розвантаження. Положення "Інкотермс" 1980 р. рекомендують контрагентам для уникнення непорозумінь у контрактах уточнити, хто (продавець чи покупець) оплачує ввізне мито. І

ІМПОРТ - ввезення товарів і послуг з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку країни-імпортера або використання в межах кооперації. І. в західних країнах звичайно оцінюється митною статистикою у момент перетинання товарами кордону країни-імпортера. І. фіксується у цінах С/Ф. У деяких країнах І. фіксується у цінах ФОБ.

ІНВЕСТИЦІЇ - різні види капіталовкладень. За різними критеріями І. поділяються на державні та приватні; прямі й портфельні; в основний капітал і товароматеріальні запаси; у будинки і споруди, машини й устаткування, послуги, житлове будівництво.

ІНДЕНТ - разове комісійне доручення імпортера однієї країни комісіонеру іншої країни на купівлю певної партії товару. Це замовлення комісіонер передає виробнику своєї країни. Якщо І. точно встановлює, у якого виробника має бути куплена дана партія товару, і якщо відомості про замовлений товар указані точно (сорт, колір або зразок), то він називається закритим. І., що надає комісіонеру право вибору виробника і не містить точних відомостей про замовлений товар, називається відкритим. Той самий І. може охоплювати кілька партій різноманітних товарів, замовлених у різних підприємців і зібраних в одну відправку.

ІНДОСАМЕНТ - форма передання простих і переказних векселів. Такою формою є передавальний напис на зворотному боці векселя. І. має двояке значення: по-перше, він засвідчує передання права за векселем іншій особі; по-друге, установлює відповідальність індосанта (особи, що видала вексель) за платіж за векселем перед усіма наступними власниками. І. виступає у кількох формах: бланковій, ордерній, обмежувальній, безобіговій.

ІНЖИНІРИНГ - термін, що визначає сукупність технічних послуг, які в останні роки набули характеру зовнішньоторговельних операцій. Умовно їх можна розділити на дві групи. Перша група включає послуги, що мають характер консультацій і даються у вигляді технічної документації, результатів досліджень, вихідних даних для будівництва, економічних розрахунків, кошторисів, рекомендацій та ін. Друга група охоплює технічні послуги, безпосередньо пов'язані з будівництвом певного об'єкта або поставкою комплектного устаткування.

ІНКАСОВА ОПЕРАЦІЯ - форма розрахунку за зовнішньоторговельною операцією, яка полягає у тому, що експортер доручає своєму банку одержати від імпортера певну суму валюти проти передання останньому відповідних товарних документів. На інкасо банки приймають не тільки товарні документи, а й векселі (переказнї та прості), чеки тощо. К

КАФ (вартість плюс фрахт) - базисна умова поставки, відповідно до якої продавець зобов'язаний за свій рахунок зафрахтувати судно, оплатити вартість фрахту до узгодженого порту призначення і повантажити товар на борт судна у порту відправлення в установлений у контракті термін. Це означає, що в ціну, яка сплачується покупцем, входять вартість товару і фрахту. Витрати на розвантаження товару в порту призначення бере на себе покупець (крім випадків перевезення на суднах регулярних судноплавних ліній, коли витрати на розвантаження входять у фрахт і, отже, оплачуються продавцем).

КВОТА - фіксована частка, частина, пропорція, відсоток. Цей термін часто вживається для позначення часток країн у сукупному імпорті або експорті якогось товару.

КЛІРИНГ - форма безготівкового розрахунку між банками. К. розрахунків країни здійснюється зарахуванням взаємних вимог і зобов'язань; угоди між центральними банками кількох держав про взаємне зарахування зустрічних вимог і боргів, що виникають у зовнішній торгівлі.

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО - це об'єднання двох або кількох осіб для здійснення підприємницької діяльності, у якому одні учасники (повні товариші) відповідають за справи товариства як своїм вкладом, так і усім своїм майном, а інші (командитисти, або вкладники) відповідають тільки своїм вкладом. Повні товариші беруть участь у товаристві як своїм капіталом, так і господарськими зусиллями, а вкладники - тільки своїм капіталом. Представляти товариство й укладати угоди від свого імені можуть тільки повні товариші, але не вкладники.

КОМІСІОНЕР (КОМІСІЙНА ФІРМА) - сторона в договорі про торговельну комісію, що виконує доручення іншої сторони (комітент) за комісійну винагороду та її рахунок, але від свого імені. Найважливішими серед К. експортних фірм - представників покупця є конфірмаційні доми.

КОМПЕНСАЦІЙНА УГОДА - договір закупівлі-продажу, у якому вартість постачання імпортних товарів (як правило, машини й устаткування) покривається експортом зроблених із їхньою допомогою товарів.

КОН'ЮНКТУРА - Сукупність ознак, що характеризують поточний стан справ в економіці. Закономірні форми розвитку К. в умовах ринкового механізму визначаються балансом державного регулювання і конкуренції, незалежністю прийняття рішень споживачами, корпораціями і державними установами і підприємствами. Розрізняють загальногосподарську К. країни і К. світового товарного ринку. Загальногосподарська К. має циклічні форми динаміки в середньостроковому періоді - 5-7 років.

КОНОСАМЕНТ - документ, що видається перевізником вантажовідправнику; він дає право його власникові розпоряджатися вантажем, зокрема укладати угоди купівлі-продажу і застави.

КОНСИГНАЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ - різновид комісійних операцій. При К. о. одна зі сторін (консигнант) доручає іншій стороні (консигнатору) продаж товару зі складу від свого імені і за рахунок консигнанта. К. о. здійснюються на основі договору консигнації, до якого застосовуються норми законодавства про договір комісії. Під договором консигнації розуміють такий договір, відповідно до якого одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням іншої сторони (консигнанта) протягом певного часу (терміну договору консигнації) за певну винагороду продавати від свого імені і за рахунок консигнанта поставлені на склад у країні консигнанта товари. Ці товари залишаються власністю консигнанта до моменту їх продажу третім особам.

КОНТРАКТ - угода між двома сторонами, яка має на меті встановити законні відносини. Брати участь у К. повинні щонайменше дві сторони. Зовнішньоторговельні К. містять такі розділи: 1) визначення сторін; 2) предмет договору; У) ціна і загальна сума; 4) терміни поставки товарів; 5) умови платежів; 6) упакування й маркування товарів; 7) гарантії продавців; 8) штрафні санкції і відшкодування збитків; 9) страхування; 10) обставини непереборної сили. К. може включати й інші розділи, такі, як технічні умови, ліцензійні умови, умови випробувань, прийому, вимоги до технічної документації, упаковування тощо.

КОНФІРМАЦІЙНІ ДОМИ - вид експортних комісійних домів, представників покупця, що беруть на себе ризик за кредитами. К. д. можуть брати на себе ризик на повну вартість поставки і на всю суму експортних кредитів, не вимагаючи від покупців доказів їх кредитоспроможності. К. д. займаються фрахтом, кредитуванням імпортера; здійснюють платіж готівкою за наявний товар.

КОТИРУВАННЯ БІРЖОВЕ - оптова ціна товарних партій, що реалізуються через товарні біржі і публікуються в спеціальних біржових довідниках. К. б. широко використовується під час оцінювання короткострокових коливань кон'юнктури та балансового оцінювання запасів сировини и інших біржових товарів.

КРЕДИТНА КАРТА - кредитний білет (карта, чек, ваучер, купон, марка, форма, буклет, магнітна карта чи інший документ або предмет), виданий фізичній особі особою, що веде бізнес у сфері споживчого кредиту.

КРЕДИТНА ОПЕРАЦІЯ - один із способів просування товарів на зовнішній ринок, породжених конкуренцією між продавцями. Більшість великих зовнішньоторговельних операцій здійснюється на умовах кредиту. Л

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ АБО ПАТЕНТНИЙ АГЕНТ (БРОКЕР) -посередник у торгівлі патентами та ліцензіями. Його послугами користуються індивідуальні патентовласники, дрібні та середні фірми, а також крупні компанії, які не проводять великомасштабні науково-дослідні роботи. Відносини між продавцем і покупцем ліцензій, з одного боку, і агентом - з іншого, регулюються на основі ліцензійної агентської угоди. М

МАРКЕТИНГ - форма господарської діяльності, що має на меті задовольнити попит споживачів, бізнесу та держави на товари та послуги. М. охоплює оцінювання попиту, виробництва продукту, ціноутворення, просування та реалізації товару. У М. включаються також умови виконання гарантій, сервісні зобов'язання. Основне положення М. полягає у тому, що споживач повинен мати вибір у більшості випадків купівлі. При цьому фірми потрапляють в умови, коли їм необхідно виробляти свій товар привабливішим із погляду споживчих властивостей.

МОНЕТАРИЗМ - сучасний напрям політичної економії, основними положеннями якого є обмеження втручання держави у господарську систему, скорочення бюрократичних бар єрів на шляху потоків капіталу, робочої сили та товарів, регулювання економічної кон'юнктури тільки фінансовими засобами, через підтримання необхідного обсягу грошової маси в обігу.

МУЛЬТИПЛІКАТОР - принцип, який означає, що з приростом загальної суми капітальних вкладень національний дохід зростає на величину, яка в "а" разів більша, ніж приріст капіталовкладень; величина "а" - і є М. Н

НЕВИДИМИЙ ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) - експорт та імпорт послуг: вартість доставляння, банківських послуг, роялті, страховий дохід, рента, проценти, прибутки, дивіденди, витрати туристів. Все це включається у баланс міжнародних розрахунків країни.

НОУ-ХАУ - знання, не захищені правами промислової власності. Вони, як правило, секретні. Об'єкти, на які не видані патенти, можуть також передаватися через укладення так званих договорів про передання ноу-хау третім особам. Крім технічних знань, до Н.-х. належать комерційні і виробничо-економічні знання. О

ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ ІНДОСАМЕНТ - форма індосаменту, при якій забороняється подальше передання векселя або вексель передається для інкасування, наприклад, банку, який є уповноваженим векселедержателем, для отримання платежу за векселем. До цього виду належить заставний індосамент, коли вексель передається у забезпечення якоїсь вимоги (банківської позики тощо). Одержувач векселя за заставним індосаментом реалізує всі права за векселем, але передати його він може тільки для інкасування.

ОПЕРАЦІЯ З ПЕРЕПРОДАЖУ - здійснюється торговельним посередником від свого імені та за свій рахунок. Це означає, що торговельний посередник сам є стороною договору як з експортером (йдеться про експортера-виробника), так і з кінцевим покупцем і стає власником товару після його оплати.

ОРДЕРНИЙ ІНДОСАМЕНТ - форма індосаменту, при якій у написі вказується певна особа (індосант), за наказом якої вексель підлягає оплаті. Для подальшого передання векселя тут необхідний індосамент цієї особи.

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ - отримання чи здавання у найм, на тимчасове та виняткове користування майна на основі орендного договору. У міжнародній практиці розрізняють три види оренди: довгострокову - 3-5 років (іноді 10-15 років), що дістала назву "лізинг", середньострокову - 2-3 року ("хайринг") і короткострокову - до 1 року ("рейтинг" або "чартер").

ОФЕРТА - письмова пропозиція продавця можливому покупцеві щодо продажу партії товару на визначених продавцем умовах. Фірма або особа, яка послала таку пропозицію, називається оферентом. У міжнародній торгівлі розрізняють два види О.: тверда О. та вільна О., про що на О. має бути відповідний надпис. П

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО - базисна умова поставки, згідно з якою експортер повинен за свій рахунок застрахувати вантаж і передати покупцеві разом з іншими документами страховий поліс або інше свідоцтво про проведене страхування. Імпортер, у разі, коли вантаж зазнав збитків, може вимагати компенсації втрат від перевізника, однак здебільшого покупці одержують відшкодування від страхових фірм.

ПЕРЕКАЗ - доручення однієї особи (переказодавця) переказати банку певну суму валюти на користь іншої особи (переказоодержувача).

ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ (ТРАТТА) - форма зобов'язання до фірмового кредиту (поряд із простим векселем, відкритим рахунком, простим борговим зобов'язанням). П. в. виставляється кредитором на боржника, причому акцепт здійснюється боржником, як правило, після поставки устаткування. У суму векселя входять також відсотки за користування кредитом у розмірі, передбаченому контрактом.

ПІДТВЕРДЖЕНИЙ АКРЕДИТИВ - форма акредитива, що містить відповідальність за платіж за ним банку, у якому акредитив відкритий. Якщо акредитив є безвідкличним і підтвердженим, відповідальність перед експортером несуть обидва банки - банк, що відкрив акредитив, і банк, який його підтвердив.

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС - систематизовані дані про всі економічні операції однієї країни з іншим світом за певний період часу (звичайно рік). Основні міжнародні економічні операції: рух товарів, послуг, процента і дивідендів, коротко- та середньострокові інвестиції, поставки валюти, рух золота. Кожна операція збільшує або зовнішні вимоги щодо оплати, які записуються як дебет (наприклад, вивіз капіталу, імпорт), або зобов'язання з-за кордону заплатити, що записуються як кредит (наприклад, експорт, приплив капіталу). Кожне дебетове проведення в П. б. однієї країни автоматично записується на кредит П. б. іншої країни.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО - це об'єднання двох або більше осіб для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку, учасники якого особисто беруть участь у справах товариства і кожний несе повну відповідальність за зобов'язаннями товариства не тільки вкладеним капіталом, а й усім своїм майном.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА - найважливіший інструмент регулювання господарської кон'юнктури в розвинутих країнах. Виділяються різні види податків: на власність, капітальні придбання, перекази капіталів, спадщину, доходи тощо.

ПОСТАВЛЕНО ЗІ СПЛАТОЮ МИТА - базисна умова поставки, відповідно до якої експортери беруть на себе відповідальність і витрати на доставляння товару до місця, указаного імпортером, яким може бути склад заводу-споживача товару, склад посередника чи будівельний майданчик об'єкта, що споруджується.

ПОСТАВЛЕНО НА КОРДОН - базисна умова поставки, за якою експортер зобов'язаний за власний рахунок поставити товар у встановлені строки до прикордонного пункту країни-імпортера, повідомити про це покупця, передати йому комплект документів (у тому числі транспортні документи), одержати експортну ліцензію, виконати митні формальності й оплатити всі витрати до передання товару покупцеві.

ПРЕДСТАВНИК ПІДПРИЄМСТВА - особа або компанія, призначена експортером для підшуковування агентів, дистриб'юторів і стокістів експортуючій компанії на певних ринках і спостереження за їхньою діяльністю. П. п. сам у торговельних переговорах не бере участі й угоди не укладає. П. п. може бути резидентом в іноземній державі або здійснювати свою діяльність з допомогою регулярних поїздок за кордон. Р

РЕЖИМ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ - умова торговельних договорів між двома і більше країнами для захисту їх від тарифної дискримінації між собою. Р. н. с. гарантує, що всі партнери угоди автоматично поширюють один на другого тарифні скорочення, які вони могли б запропонувати іншим країнам, що не беруть участі в даній угоді.

РИЗИК - ставлення інвестора до можливості заробити чи втратити гроші. Прибуток - це винагорода інвестора за те, що він приймає Р. економічної невизначеності, такої як зміна смаків споживачів чи зміни технології. Фінансовий Р. грунтується на невизначеності природного, "людського и економічного чинників. Р. перших двох типів невизначеності можна звести до мінімуму, але в умовах ринку" немає серйозних гарантій щодо економічної невизначеності. С

СІРИЙ РИНОК (ГРЕЙ-МАРКЕТ) - ринок, на якому рідкісні товари продаються (з умовою негайної поставки) за завищеними цінами через дефіцитне високий попит. Вважається, що С. р. скоріше неетичне явище економіки, ніж незаконне, як чорний ринок.

СІФ (вартість, страхування, фрахт) - базисна умова поставки, за якою продавець зобов'язаний зафрахтувати тоннаж, оплатити фрахт, доставити товар у порт відправлення судна, повантажити його за свій рахунок на борт цього судна в узгоджений термін і вручити покупцеві коносамент. В обов'язки продавця входить також страхування товару від транспортних ризиків. Витрати на розвантаження товару (у тому числі на оплату ліхтерів та розміщення товару на пристані, бере на себе покупець (якщо вони не включені у фрахт під час перевезення на суднах регулярних судноплавних ліній, як і за умови "вартість і фрахт").

СТОКІСТ - фірма в країні імпортера, яка здійснює експортно-імпортні операції на основі договору про консигнаційний склад, що є додатком до основного договору комісії. Функції С. близькі до функцій оптової торгівлі. С. мають власні склади і перевалочні пункти, здійснюють операції від свого імені та за свій рахунок.

СТРАХОВА ФІРМА - здійснює страхування зовнішньоторговельних вантажів або морських, авіаційних, автомобільних чи інших перевезень. С. ф. відіграє суттєву роль на світовому ринку. Більшість страхових операцій зосереджена в руках монополій-гігантів, панівне становище серед яких займають монополії США.

СТРОК ТРАТТИ - кредитна умова угоди. Експортер, який користується кредитом, зацікавлений у якомога коротшому терміні тратти, оскільки чим коротший цей термін, тим меншими будуть витрати на облік і ризик, пов'язаний із можливою неплатоспроможністю імпортера. Тратта є тут лише формою кредитування імпортером постачальника, і її термін не збігається зі строком наданого кредиту чи авансу. Тратта має бути оплачена акцептантом (імпортером) у зазначений у ній термін. Що ж до погашення авансу (чи кредиту), то воно здійснюється експортером шляхом відповідного зменшення вказаних сум за товари, що поставляються у терміни, передбачені контрактом, які можуть не збігатися зі строком тратти. Т

ТВЕРДА ОФЕРТА - письмова пропозиція на продаж певної партії товару, послана оферентом тільки одному можливому покупцеві із зазначенням строку, протягом якого продавець зв'язаний своєю пропозицією і не може зробити аналогічної пропозиції іншому покупцеві. Якщо покупець згодний зі всіма умовами оферти, то він посилає продавцю письмове підтвердження (поштою чи телеграфом), що містить беззастережний акцепт, тобто свою згоду прийняти без змін усі умови Т. о. продавця.

Якщо покупець не згодний з однією або кількома умовами оферти, він посилає продавцеві контроферту, у якій вказує свої умови та термін для відповіді. Якщо продавець зацікавлений в укладенні угоди, то узгодження умов через обмін офертою та контрофертою продовжується доти, доки не буде досягнута повна домовленість, за всіма умовами. Неотримання відповіді від покупця протягом установленого в оферті терміну рівнозначно відмові покупця від укладання угоди на запропонованих умовах і звільняє продавця від зробленої ним пропозиції.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - форма об'єднання капіталів. Учасники товариства відповідають за зобов'язаннями товариства тільки своїм вкладом і не несуть відповідальності своїм майном.

ТОВАРНА БІРЖА - організована асоціація торговців, що купують і продають на умовах негайної чи майбутньої поставки певного товару. Товари не надходять на товарну біржу, продаються лише обіцянки негайної (спот) чи майбутньої (ф'ючерс) доставки. Т. б. являє собою стабільний, постійно діючий ринок, що сприяє формальному фінансуванню товарного виробництва. У США основними біржовими товарами є пшениця, кукурудза, зернові, цукор, кава.

ТОРГИ (ТОРГІВЛЯ ЗА ТЕНДЕРАМИ) - спосіб продажу товарів, розміщення замовлень і видачі підрядів, який передбачає залучення до певного, заздалегідь установленого терміну пропозицій від кількох постачальників чи підрядчиків і укладення угоди з тим із учасників, пропозиція котрого найвигідніша організаторам Т. (за цінами та іншими комерційними та технічними умовами).

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ - торговельна фірма, яка закуповує товари у виробників чи оптовиків своєї країни і перепродує їх місцевим оптовим чи роздрібним торговцям, а також споживачам у промисловості. Т. д. здійснюють операції за свій рахунок, але можуть виконувати також функції комісіонера як для місцевих, так і для закордонних підприємців і торговців. Т. д. закуповують і пропонують покупцям широку номенклатуру товарів.

ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА - здійснює в основному операції з купівлі-продажу товарів. Може входити або в систему збуту великих промислових монополій, або існувати незалежно (і в юридичному, і в господарському плані) від інших фірм і здійснювати торговельне-посередницькі операції. Торговельна фірма може бути вузькоспеціалізованою або торгувати широкою номенклатурою виробів.

ТРАНСПОРТНА ФІРМА - здійснює перевезення зовнішньоторговельних вантажів і пасажирів. Звичайно транспортні компанії спеціалізуються на окремих видах перевезень, у зв'язку з чим вони поділяються на судноплавні, автомобільні, авіаційні, залізничні.

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКІ ФІРМИ спеціалізуються на доставлянні товарів покупцеві, виконуючи доручення промислових, торговельних та інших фірм. Функції Т.-е. ф. різноманітні: перевірка стану тари й упаковки, маркування; оформлення супровідних документів; оплата вартості перевезення за дорученням вантажовласника; здійснення вантажно-розвантажувальних робіт; зберігання; страхування; підбір і комплектація дрібних відправлень; інформація вантажоодержувача про прибуття вантажу, одержання комерційного акта (якщо вантажу заподіяна шкода), здійснення митних формальностей, організація контейнерних перевезень, забезпечення вантажних відправлень документами карантинного, санітарного і ветеринарного нагляду та ін. У

УГОДА - СПОТ (РИНОК - СПОТ) - угода (ринок), за якою (де) товари продаються за готівку і поставляються негайно. Ринок - СПОТ називають також фізичним, на ньому функціонують продавці, готові продати товар негайно, і покупці, що вимагають негайної поставки. Цей ринок відрізняється від ф'ючерсного ринку, на якому реалізуються майбутні поставки товарів. Існують два класи Р. с.: первинні (локальні) і центральні. Локальні ринки розвиваються в районах виробництва, а центральні - у транспортних вузлах. Ф

Ф'ЮЧЕРСНИЙ РИНОК - ринок, на якому угоди укладаються на поставку товарів чи іноземної валюти у визначений час у майбутньому. Самих товарів на Ф. р. немає: продається лише обіцянка майбутньої поставки. Ф. р. звичайно є частиною організованої товарної біржі. Він передбачає поставку продавцем реального товару за ціною, зафіксованою у контракті у момент його укладення, у термін, обумовлений у контракті. Тривалість цього терміну встановлюється біржею.

ФАС (вільно уздовж борту) - базисні умови поставки, які передбачають, що експортер зобов'язаний за свій рахунок поставити товар із додатком документів, які підтверджують його відповідність вимогам контракту, упакувати товар для транспортування морем і сухопутним транспортом, у контрактні терміни доставити товар до порту та складувати його на причалі уздовж борту судна, повідомити покупця про розміщення товару на причалі і передати йому розписку порту про прийняття вантажу, на прохання покупця і за його рахунок посприяти в отриманні додаткових документів для ввозу товару у країну імпортера. При транспортуванні вантажу на ліхтеровозах експортер зобов'язаний за свій рахунок здійснити навантаження на ліхтер.

ФЕКТОР - торговельний посередник (фінансовий спеціаліст), що займається збором розрізнених фінансових надходжень і кредитів для своїх клієнтів.

ФІРМОВИЙ КРЕДИТ - комерційний кредит у сфері зовнішньоторговельного обороту. Він тісно пов'язаний із укладенням угод про реалізацію товарів і водночас є формою розрахунку за цими угодах. Ф. к. надається переважно експортерами імпортерам у вигляді розстрочки платежу за проданий товар. Інколи кредити надаються також імпортерами-покупцями постачальникам-імпортерам на виробництво і заготівлю товарів, які підлягають постачанню згідно з укладеним контрактом.

ФОБ (вільно на судні) - базисні умови поставки, поширені у практиці роботи зовнішньоторговельних організацій при постачанні вантажів морем. Експортер за таких умов зобов'язаний за свій рахунок поставити товар із додатком документів, які підтверджують його відповідність вимогам контракту, упакувати товари до порту і сповістити про це імпортера, отримати експортну ліцензію і виконати митні формальності, навантажити товар на судно, сповістити імпортера про навантаження та передати йому документи, включаючи морський коносамент - свідоцтво про прийняття вантажу до перевезення на судні, посприяти покупцеві на його прохання і за його рахунок в отриманні додаткових документів для ввезення товару в країну, що імпортує. Розміщення товару на судні оплачується імпортером. Покупець за умовою ФОБ зобов'язаний зафрахтувати за свій рахунок судно і своєчасно сповістити продавця про термін і місце навантаження, назву та час прибуття судна, умови навантаження. Ризик випадкової втрати чи пошкодження товару переходить від продавця до покупця у момент фактичного перетинання товаром поручнів судна в узгодженому сторонами порту навантаження.

ФОБ АЕРОПОРТ (вільно в аеропорту) - базисні умови поставки, за якою продавець вважається таким, що виконав зобов'язання, тоді, коли він поставив товар авіаційному перевізникові. Договір із перевізником укладає від свого імені експортер. Ризик випадкової загибелі або псування товару переходить з експортера на імпортера під час доставляння товару в аеропорт. Тому експортер зобов'язаний сприяти імпортеру у разі, коли в того виникає претензія до перевізника з приводу цілісності вантажу. Імпортер оплачує товар і покриває всі витрати, пов'язані з транспортуванням товару після передання його перевізнику.

ФОНДОВА БІРЖА - організований ринок, на якому продаються і купуються цінні папери.

ФОР (вільно на рейках чи франко-станція відправлення) - базисна умова, що передбачає зобов'язання продавця за свій рахунок укласти договір про перевезення, завантажити товар у вагони чи здати на станцію, передати покупцеві транспортний та інші комерційні документи. Покупець оплачує товар, бере на себе усі витрати щодо його перевезення при експортних операціях, сам одержує вивізний дозвіл і виконує митні формальності. На прохання імпортера і за його рахунок продавець зобов'язаний посприяти в одержанні додаткових документів, необхідних при ввезенні товару в країну, що імпортує. Ризик випадкового псування чи втрати товару переходить на покупця після передання товару перевізникові.

ФРАНКО-ВАГОН (назва пункту відправлення) - умова поставки, яка застосовується під час залізничних перевезень. Відправляючи товар, якого достатньо для завантаження цілого вагона, продавець зобов'язаний своєчасно замовити вагон, що відповідає вимогам перевезення, і завантажити в нього товар за свій рахунок у встановлений термін. Покупець бере на себе всі витрати на перевезення товару і весь ризик, якого може зазнати товар із моменту передання залізниці вагона із завантаженим товаром.

ФРАНКО-ЗАВОД - базисна умова поставки, за якою продавець не має жодних зобов'язань щодо транспортування товару. Він повинен вчасно доставити товар у розпорядження покупця в місце, указане в контракті, для навантаження товару на надані покупцем транспортні засоби. Покупець бере на себе весь ризик і всі витрати, що виникають, коли товар перебуває у його розпорядженні на складі продавця, у термін і на умовах контракту.

ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПЦЯ - базисні умови поставки, що передбачають оплату експортером усіх витрат на доставляння товарів на адресу покупця. Винятком є імпортне мито, яке і в цьому разі може оплачуватися покупцем, якщо це обумовлено контрактом. За такої умови покупець оплачує ціну товару тільки після поставки самого товару. Ризик випадкової втрати чи ушкодження товару переходить із продавця на покупця у момент прибуття на адресу вантажоодержувача (на склад).

ФРАХТ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО... - базисні умови поставки, які передбачають, що експортер зобов'язаний за свій рахунок поставити товар і надати документи, які підтверджують його відповідність умовам контракту, укласти договір про перевезення товару в указаний у контракті пункт і оплатити перевезення, передати товар перевізнику до встановленого контрактом терміну, повідомити імпортера та відіслати йому комплект документів, у тому числі квитанцію про прийняття вантажу до перевезення, одержати експортну ліцензію й оплатити вивізне мито, податки та збори. На прохання і за рахунок імпортера експортер зобов'язаний сприяти йому в одержанні інших документів для оформлення ввозу у країну імпортера.

<< |
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме СЛОВНИК ТЕРМІНІВ:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -