<<
>>

Розділ 17 Організація обліку зовнішньоекономічних зв'язків підприємств

Однією з основних закономірностей сучасної епохи є зростання ролі зовнішньоекономічних зв'язків кожної держави. Господарське зближення націй усе відчутніше впливає на темпи і характер економічного і соціального розвитку, на загальну політичну обстановку в сучасному світі, відкриває нові можливості для практичного мирного співробітництва держав.
Ставши незалежною державою, Україна тільки входить у систему світового господарства, і від того, як цей процес буде відбуватися, залежить не тільки і не стільки динаміка зовнішньоекономічних зв'язків, скільки можливість подальшого економічного і соціального розвитку нашої країни як органічної підсистеми світової економіки. У процесі інтеграції у світовий економічний простір суб'єкти господарювання України відчувають великі труднощі. Вони викликані не тільки зовнішніми, а й внутрішніми чинниками. Часто виникають запитання, як визначити ефективність угоди, як відобразити її в бухгалтерському обліку, дотримати чинне законодавство щодо податків і валютного регулювання та ін. Зовнішньоекономічні зв'язки підприємств - це сукупність господарських операцій, які з погляду бухгалтерського обліку можна поділити на дві групи: * операції, пов'язані з рухом товарів і наданням послуг; * операції, пов'язані з рухом капіталів. Облік господарських операцій, пов'язаних з рухом товарів і наданням послуг, - це облік традиційних у зовнішньоекономічних операціях експорту, імпорту, реекспорту, бартеру, продажу і придбання ліцензій, ноу-хау, технічної документації, оренди імпортного устаткування (фінансовий лізинг). Сюди також належать операції, що нині в Україні виконуються поки що рідко, їх перелік і тлумачення подані в "Порядку віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації комплексного будівництва, поставки складних техноло-' гічних виробів і товарів спеціального призначення" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1994 р.
№ 882. Облік руху капіталів - це облік інвестицій, у тому числі придбання і продаж цінних паперів, а також надання й одержання фінансових (банківських) кредитів. Концептуальний аспект бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних зв'язків регламентується "Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від З квітня 1993 р. № 250, з урахуванням змін і доповнень, внесених постановами Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 509, від 24 вересня 1993 р. № 804, від 21 березня 1994 р. № 175 і від 26 квітня 1995 Р. № 307; Вказівками з організації бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 р. № 25, з урахуванням наступних змін і доповнень. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється відповідно до "Тимчасових вказівок про порядок ведення бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій зовнішньоторговельними фірмами, що не є юридичними особами" Міністерства фінансів СРСР і Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків СРСР від 14 березня 1988 р. № 30, а також Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності зовнішньоекономічних організацій, затвердженого Міністерством зовнішніх економічних зв'язків СРСР за узгодженням із Міністерством фінансів СРСР від 17 грудня 1990 р. Зазначений план рахунків органічно випливає з плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності підприємств, затвердженого наказом Міністерства фінансів СРСР від 28 березня 1985 р. № 40 і діючого сьогодні в Україні з багатьма доповненнями. Особливістю обліку зовнішньоекономічної діяльності є наявність такого поняття, як облікова одиниця. За облікову одиницю береться товарна партія, якою вважається: * при відвантаженні товарів українським постачальником у порти - відправлення однорідного товару, оформлене однією або кількома залізничними накладними в одному напрямку та відфактурована постачальником-підприємством одним рахунком; * при морських перевезеннях - відправлення товару за кордон, оформлене одним коносаментом; * при відправленнях товарів через прикордонні залізничні пункти з переоформленням накладних на прикордонній станції - відправлення однорідного товару відповідно до договору з постачальником товару в одному або кількох вагонах, в один пункт призначення, для одного покупця, оформлене однією або кількома залізничними накладними; * при перевезеннях авіаційним транспортом - відправлення однорідного товару за кордон, оформлене однією авіанакладною; * при відправленні експортних товарів поштою - відправлення товару за кордон, оформлене однією поштовою квитанцією.
При відправленнях експортних товарів ешелоном обліковою партією може бути ешелон. У цьому разі слід організувати облік вагонів. Якщо при перевалюванні, концентрації вантажів у портах, на прикордонних базах тощо початкова партія не може бути збережена, тоді встановлюється нова облікова партія за етапами руху експортних товарів (товари в дорозі по Україні, товари в портах і на складах в Україні, товари в дорозі за кордоном і т. д.). Вибір ознак облікової партії завжди повинен забезпечувати ув'язку партії, що відображається на рахунках для обліку товарів, із пред'явленням рахунків іноземним покупцям за поставлені товари, а також можливість контролю за рухом і залишками експортних товарів у дорозі, у місцях їх зберігання і перевалювання. Це має особливе значення при поставках комплектного устаткування, що складається з окремих частин і механізмів і відвантаженого постачальниками в розібраному вигляді в кількох місцях та, інколи, неодночасно. Якщо окремі облікові партії, що надходять у порти, знеособлюються (руда, вугілля, добрива і т. п.), то на кожний товар відкривається окрема картка, записи в яку здійснюються: про надходження - за даними рахунків підприємства або приймальних актів портів, а про витрати - за даними рахунків, виписаних іноземним покупцям на підставі коносаментів.
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме Розділ 17 Організація обліку зовнішньоекономічних зв'язків підприємств:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -