Задать вопрос юристу

3.1 Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україну, лібералізація ЗЕД

Виділяють три етапи розвитку даного процесу. Перший (1918 – 1987 р.) – радянські роки, зокрема, післявоєнні і особливо десятиліття до перебудови.

Зовнішньоекономічні зв'язки колишнього Радянського Союзу в цей період розвивалися по-різному: У роки "холодної" війни менш інтенсивно, а пізніше більш інтенсивно.

Але в цілому об'єм зовнішнього торгового обороту постійно збільшується. Так, в 1960 р. він складає 10 млрд. рублів, в 1970 – 22 млрд., в 1980 р. – 91 млрд., в 1985 – 145 млрд. рублів.

Однак в середині 80-х років темпи зростання зовнішньоторговельного обороту Союзу почали різко знижуватися. До цього часу в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків СРСР та інших соціалістичних країн з'явились такі негативні фактори:

- відстала стратегія і структура зовнішньоторговельного обороту, його переважно сировинна спрямованість;

- незадовільний рівень використання експортного потенціалу оброблюваної промисловості, особливо машинобудування;

- нераціональний характер імпорту;

У країну ввозився дуже широкий асортимент продукції, яку можна було виробляти і на вітчизняних підприємствах).

- недостатнє використання нових форм зовнішньоекономічних зв'язків;

Основною формою міжнародного економічного співробітництва була зовнішня торгівля, а такі нові форми як міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва, прямі зв'язки, компенсаційні угоди, ліцензійна торгівля та інші мали незначний розвиток).

- спостерігалась недооцінка ролі ЗЕЗ (зовнішньоекономічні зв'язки) як фактора економічного зростання;

- відчуження безпосередніх виробників від зовнішніх ринків.

Підприємства не мали права безпосередньо виходити на зовнішні ринки. Всі питання (замовлення на експорт, закордонні закупки та ін) перебували у віданні держави та її органів, максимально знижувало зацікавленість виробників у розвитку експортної продукції, поліпшення її якості і технічних характеристик.

Більшість, з названих негативних факторів, були зумовлені переважно екстенсивним характером економічного росту, а також специфікою відповідних механізмів управління економікою, враховуючи зовнішньоекономічні зв'язки. В умовах екстенсивного зростання головним було досягнення кількісних результатів, а витрати виробництва, якість продукції, її конкурентноздатність, технічний прогрес, соціальні проблеми відходили на другий план, що негативно впливало на соціально-економічний розвиток країни.

Другий етап (1987 – 1991 рр.) – Роки перебудови економіки, в тому числі ЗЕЗ в Україну в складі СРСР. Цей етап характеризувався ліквідацією державної монополі, на зовнішню торгівлю та зміною принципів організації управління ЗЕД.

В цей період вирішуються два основних завдання:

1. Розширення прав міністерств і відомств, об'єднань і підприємств для виходу на зовнішній ринок, встановлення прямих зв'язків, розвитку виробничої і науково-технічної кооперації.

2. Подальше вдосконалення державного регулювання ЗЕД. На даному етапі був прийнятий ряд важливих урядових постанов, спрямованих на вирішення даних завдань. Особливо треба відзначити постанову «Про дальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності державних, кооперативних та інших громадських об'єднань і організацій» від 12.12.88 р., відповідно до якого всі підприємства отримали право виходу на зовнішній ринок. Велика увага на даному етапі приділяється перебудові зовнішньоторгового апарату на рівні підприємств, регіонів і країни в цілому. Створюється нова система державного регулювання ЗЕД. Проте її формування не завжди мало поступальний рух.

Підприємства, які отримали право виходу на зовнішній ринок, не володіли належним досвідом ведення експортно-імпортних операцій, достатніми знаннями в галузі ділових відносин і етиці міжнародного бізнесу.

Третій етап (1991 р. до теперішнього часу). Період реформування і розвитку ЗЕД і її управління в Україні як суверенній державі.

Вступ країни на шлях самостійного розвитку вимагало вироблення нової концепції ЗЕЗ з урахуванням проведення Україною самостійної зовнішньоекономічної політики.

Суть прийнятої на початковому етапі концепції полягала:

- у розвитку активного співробітництва з країнами далекого зарубіжжя, входження в світової інтеграційний процес;

- удосконалення і подальший розвиток економічних зв'язків з країнами ближнього зарубіжжя, переведення їх на ринкові відносини.

На даному етапі ЗЕД надається ще більшого значення. Вона розглядається не тільки як складова частина господарської діяльності підприємства, а й як важливий фактор економічного зростання, створення передумов більш інтенсивного розвитку інтеграційних процесів на мікрорівні.

В цей період був прийнятий ряд важливих законодавчих актів, зокрема Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про єдиний митний тариф", "Про режим іноземного інвестування", Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та ін. В 2008 році Україна вступила до СОТ.

За цей період значно збільшилася кількість суб'єктів, що здійснюють ЗЕД, зріс обсяг зовнішньоторговельного обороту, розширилася географія зовнішньоекономічних зв'язків.

<< | >>
Источник: О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Еще по теме 3.1 Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україну, лібералізація ЗЕД:

 1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. ЗВІТ з переддипломної практики по курсу «Менеджмент ЗЕД» (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП «ПРОМЕН»). Київ 2008р., 2008
 2. ТЕМА 2. СТАН І ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.
 3. 14.1 Етапи та види аналізу ЗЕД
 4. 1.1 Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності
 5. 1.2 Види зовнішньоекономічної діяльності
 6. 1.3 Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
 7. 1. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності
 8. 1.4 Принципи зовнішньоекономічної діяльності
 9. 1. Суб`єкти та види зовнішньоекономічної діяльності
 10. Оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 11. 15.6. Основи методики аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 12. 15.2 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні
 13. 7.11. МИТНІ ДОХОДИ ВІД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 14. Сутність фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності
 15. 15.1 Загальні теоретичні основи ефективності зовнішньоекономічної діяльності
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -