<<
>>

3. БАГАТОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ

СФЕРА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ, ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА. Економічні органи системи ООН: ЭКОСОР (Економічна і соціальна рада) - орган ООН, що займається питаннями координації економічної і соціальної діяльності ООН та її спеціалізованих установ.
Завдання ЭКОСОР: * служити центральним форумом для обговорення міжнародних економічних і соціальних проблем глобального і міжгалузевого характеру і вироблення рекомендацій щодо відповідної політики для держав-членів і системи ООН загалом; * контролювати й оцінювати здійснення загальної стратегії і виконання першочергових завдань, установлених Генеральною Асамблеєю в економічній, соціальній і суміжних сферах, і забезпечувати послідовне практичне виконання на комплексній основі відповідних директивних рішень і рекомендацій, прийнятих на конференціях ООН та інших форумах системи ООН після їх затвердження Генеральною Асамблеєю та/або Економічною і соціальною радою; * здійснювати загальну координацію діяльності організацій системи ООН в економічній, соціальній і суміжних сферах і з цією метою забезпечувати виконання першочергових завдань, установлених Генеральною Асамблеєю для системи загалом; * готувати всебічні огляди політики у сфері оперативної діяльності у всій системі ООН, враховуючи при цьому необхідність рівноваги сумісності та відповідності першочерговим завданням, поставленим Генеральною Асамблеєю для системи загалом. Регіональні економічні комісії: ЄЕК (Європейська економічна комісія) - комісія Економічної і соціальної ради ООН, створена відповідно до її резолюції від 28 березня 1947 р. Комісія покликана сприяти економічному розвитку і співробітництву європейських країн, підвищенню рівня життя їх населення. З цією метою ЄЕК повинна проводити дослідження, розробляти рекомендації урядам країн-членів, здійснювати практичні заходи. Основною метою цієї комісії є заохочення економічних відносин як між самими європейськими країнами, так і між ними й іншим світом.
ЕКА (Економічна комісія ООН для Африки) - комісія Економічної і соціальної ради ООН, заснована відповідно до її резолюції від 29 квітня 1958 р. ЕКА повинна сприяти економічному і соціальному розвитку країн-членів, розширенню їх співробітництва між собою та іншими країнами світу. З цією метою Комісія проводить дослідження, виробляє рекомендації і консультує уряди країн-членів, здійснює конкретні практичні заходи щодо економічного розвитку і співробітництва африканських держав. ЕКЛА (Економічна комісія ООН для Латинської Америки) - вивчає проблеми економічного розвитку країн регіону і на основі цього розробляє рекомендації і дає консультації урядам країн-членів, сприяє зміцненню зв'язків як між самими латиноамериканськими державами, так і з іншими країнами світу. Для цього Комісія збирає й аналізує економічні, статистичні та інші дані, готує огляди й дослідження і поширює їх серед своїх членів, проводить практичні заходи. ЕКЗА (Економічна комісія ООН для Західної Азії) - здійснює узгодження дій країн-членів з метою сприяння економічному розвитку Західної Азії і зміцненню економічних відносин як між самими країнами регіону, так і з іншими районами світу; вивчає економічні й соціальні проблеми у країнах Західної Азії; збирає, оцінює і поширює економічну, технічну і статистичну інформацію; надає країнам регіону консультативні послуги. ЕСКАТО (Економічна і соціальна комісія ООН для Азії і Тихого океану) - комісія, заснована на підставі резолюції ООН від 28 березня 1947 р., покликана сприяти соціально-економічному розвитку азіатських і тихоокеанських країн, їх співробітництву між собою та з іншими країнами світу. Комісія надає допомогу країнам-членам у розв'язанні їхніх соціальних і економічних проблем за допомогою проведення досліджень, розроблення рекомендацій, а також сприяння здійсненню узгоджених заходів на регіональному, субрегіональному та національному рівнях. ГАЛУЗЕВІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Спеціалізовані установи ООН: ІКАО (Організація міжнародної цивільної авіації) - спеціалізована установа ООН, що займається питаннями співробітництва держав у сфері цивільної авіації.
Одним з основних видів її діяльності є розроблення уніфікованих технічних правил, що регулюють міжнародні польоти й експлуатацію повітряних суден, аеродромів та аеронавігаційних засобів. Розроблені ІКАО технічні правила, стандарти і рекомендації сприяють зростанню ефективності міжнародних повітряних перевезень, підвищують безпеку польотів на міжнародних повітряних трасах. ІМО (Міжнародна морська організація) - спеціалізована установа ООН, що займається морським судноплавством і безпекою на морі. Основні цілі ІМО такі: забезпечення механізму співробітництва держав у сфері урядового регулювання міжнародного судноплавства шляхом розроблення технічних правил і стандартів, покликаних підвищувати ефективність торговельного судноплавства і безпеку мореплавання; сприяння усуненню дискримінації та зайвих обмежень із боку судноплавних компаній, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів; розгляд будь-яких питань, що стосуються судноплавства, що можуть бути їй передані яким-небудь органом або іншою спеціалізованою установою ООН. ІМО здійснює свою практичну діяльність у таких напрямках: забезпечення безпеки на морі, запобігання забрудненню морського середовища, спрощення формальностей і процедур морських перевезень, надання технічної допомоги в галузі морського судноплавства. ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури) - спеціалізована організація ООН, завданням якої є "сприяння зміцненню миру і безпеки, підтримуючи співробітництво народів у галузі освіти, науки і культури, в інтересах забезпечення загальної поваги до справедливості, законності, прав людини й основних свобод, проголошених у Статуті ООН, для всіх народів, незалежно від раси, статі, мови і релігії" (ст. 1 Статуту ЮНЕСКО). Для практичної діяльності ЮНЕСКО характерні такі напрямки: 1) здійснення заходів на користь миру, роззброєння, розрядки напруженості; боротьба з колоніалізмом, расизмом і апартеїдом; 2) діяльність, спрямована на розвиток національної освіти; 3) діяльність у сфері науки, техніки і соціальних наук; 4) діяльність у сфері культури; 5) розвиток засобів інформації.
ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) - спеціалізована установа ООН, метою якої є "досягнення всіма народами можливо вищого рівня здоров'я" (Статут ВООЗ). ВПС (Всесвітній поштовий союз) - спеціалізована установа ООН, створена для розвитку зв'язків між народами через сприяння ефективному функціонуванню поштових служб і міжнародному співробітництву в культурному, соціальному й економічному плані. MCE (Міжнародний союз електрозв'язку) - покликаний підтримувати і розширювати міжнародне співробітництво з метою удосконалення і раціонального використання усіх видів електрозв'язку. МСЕ надає також технічну допомогу країнам, що розвиваються, у справі планування й організації електрозв'язку, будівництва підприємств і засобів зв'язку та підготовки місцевих кадрів у галузі електрозв'язку. ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної власності), її завданням є: сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі за допомогою співпраці держав та взаємодії з будь-якою іншою міжнародною організацією; забезпечення адміністративного співробітництва міжнародних союзів інтелектуальної власності. РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ГАТТ (Генеральна угода про тарифи і торгівлю). Основні її принципи - багатосторонність зовнішньої торгівлі; застосування загального режиму найбільшого сприяння; зниження митних тарифів та інших (нетарифних) обмежень; взаємність поступок; ведення зовнішньої торгівлі на приватноправовій основі. ВТО (Всесвітня торговельна організація), її головною метою є сприяння розвитку торгівлі як засобу економічного зростання і розвитку. ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі і розвитку) - спеціалізована організація ООН, що займається всією сукупністю питань сприяння розвитку міжнародної торгівлі на рівноправній і взаємовигідній основі. Основні функції Конференції: заохочення міжнародної торгівлі, особливо з погляду прискорення економічного розвитку; визначення принципів і політики, що стосуються міжнародної торгівлі і відповідних проблем економічного розвитку; розгляд і сприяння координації діяльності інших установ у межах системи ООН у галузі міжнародної торгівлі; ведення переговорів і ухвалення багатосторонніх правових актів у галузі торгівлі (у співпраці з компетентними організаціями ООН); узгодження політики уряду і регіональних економічних угруповань у сфері торгівлі та пов'язаного з нею розвитку. Товарні угоди, асоціації імпортерів та експортерів відіграють важливу роль у координації політики і цін між експортерами й імпортерами на окремих світових товарних ринках. КООРДИНАЦІЯ МАКРОПОЛІТИКИ ГРУПА СЕМИ" (G-7) - нарада семи провідних капіталістичних країн з економічних питань. Країни-члени - США, Великобританія, Франція, Німеччина, Канада, Італія, Японія. МВФ (Міжнародний валютний фонд). Головним призначенням Фонду є сприяння міжнародному співробітництву у валютній сфері, розширенню і збалансованому зростанню міжнародної торгівлі і відповідно зростанню зайнятості і поліпшенню макроекономічних умов усіх країн - членів Фонду. Основні завдання МВФ: визначення паритету і курсу валют, надання країнам-членам кредитів, сприяння конвертованості валют, скасування обмежень у поточних операціях, надання консультативної допомоги з фінансових і валютних питань державам - членам Фонду. ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку). Головні її цілі - сприяння економічному і соціальному розвитку країн, як тих, що беруть участь, так і тих, що не беруть участі в роботі Організації; розроблення ефективних методів координації їх торговельної і загальноекономічної політики; стимулювання зусиль, спрямованих на надання допомоги державам, що розвиваються; сприяння розвитку світового економічного обміну на багатосторонній недискримінаційній основі. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК СБ (Світовий банк). Головне завдання Банку полягає в стимулюванні приватних іноземних капіталовкладень через надання гарантій або шляхом прямої участі, а також у сприянні міжнародній торгівлі та підтриманні платіжних балансів. Основною діяльністю Банку є надання довгострокових кредитів під достатньо високий відсоток. ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку). Головне завдання Банку - надання довгострокових кредитів європейським країнам. ЮНІДО (Організація ООН з промислового розвитку) - спеціалізована установа ООН з 1984 p., головна мета якої - заохочувати промисловий розвиток і прискорювати індустріалізацію країн, що розвиваються, а також координувати всю діяльність ООН у сфері промислового розвитку. РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СОЮЗИ ("ЗАГАЛЬНІ РИНКИ") ЄЕС (Європейське економічне співтовариство) - одне з найбільших економічних угруповань, першочерговими завданнями якого були: створення "Загального ринку" через ліквідацію національних бар'єрів на шляху вільного руху товарів, робочої сили, послуг і капіталів, а також поступовий перехід до проведення єдиної політики в різноманітних сферах економічного і соціального життя країн-учасниць (сільське господарство, конкуренція, транспорт, податки тощо). Перехід до єдиної торговельної політики, який намічався, повинен був забезпечити погоджені дії учасників угруповання в зовнішньоекономічній сфері і виступ ЄЕС як єдиного цілого в системі міжнародних економічних відносин. ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі). Основна ціль Асоціації - ліквідація перешкод, що утрудняють розвиток торгівлі (скасування мита і кількісних обмежень). АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії). Головні її завдання: сприяння економічному, соціальному і культурному прогресу; зміцнення миру і регіональної стабільності; взаємодопомога в проведенні науково-дослідних робіт, розвитку освіти, техніки, у підготовці кадрів, у питаннях адміністрування; досягнення ефективного співробітництва в промисловості і сільському господарстві. Декларація АСЕАН проголошує, що в економічній сфері країни-члени сприятимуть одна одній у постачанні найважливіших товарів і об'єднуватимуться для їх виробництва; співпрацюватимуть у спорудженні великомасштабних регіональних промислових підприємств, розширюватимуть спільну торгівлю через надання взаємних преференцій, матимуть спільну позицію з найважливіших проблем світових економічних відносин. НАФТА (Північно-Американська угода про вільну торгівлю). Основним завданням її є: ліквідація митних бар'єрів на шляху вільного руху товарів, робочої сили, капіталів і послуг. КЛЮЧОВІ СЛОВА: Багатосторонні інституції регулювання світової економіки; інституції регулювання зовнішньоекономічних зв'язків на національному рівні; наднаціональний рівень та інституції регулювання; інструменти регулювання зовнішньоекономічних зв'язків; міжнародна стратегія розвитку; нетарифне регулювання; кількісні обмеження; квоти; митний тариф; мито; макроекономічні інструменти регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме 3. БАГАТОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -