Задать вопрос юристу

15.3. Показники валютної ефективності експорту / імпорту

Для оцінки валютної ефективності експорту застосовується інструментарій аналітики, якій дозволяє обчислити такі показники:

1. Гранично допустимі витрати на експорт товарів за відомої зовнішньоторговельної ціни Ве.ганич.припуст.:

, (15.7)

де ВНе – валютні надходження (обсяг продажу товарів за кордоном – сума експорту);

Кв – коефіцієнт цінності валюти (купівельної спроможності валютних надходжень);

Ккв – коефіцієнт кредитного впливу, якщо угода відбувалась за умов надання кредиту.

2. Національна ефективність експорту або інакше валютна ефективність експорту Еве. Цей показник визначається як відношення гранично допустимих витрат, пов'язаних з експортом товарів за відомої зовнішньоторговельної ціни Ве.ганич.припуст. і реальних експортних витрат Ве:

(15.8)

3. Валютний ефект від експортних операцій в абсолютному значенні Еве визначається як різність між зазначеними показниками:

, (15.9)

4. Ефективність виробництва експортної продукції Евир.е визначається як співвідношення експортної ціни Це і відповідних витрат:

, (15.10)

Виробництво продукції на експорт є вигідним при Евир.е ≥ 1.

Здійснюючи оцінку валютної ефективності імпорту, використовують такі показники.

1. Гранично допустима вартість імпортної продукції Ві.ганич.припуст.. Вартість імпортної продукції оцінюють за критерієм її максимально допустимої величини, враховуючи таке: а) імовірні витрати Вімов.в. ті, які б були здійснені у випадку виробництва товарів всередині країни; б) коефіцієнт цінності валюти Кв.; в) коефіцієнт кредитного впливу Кк.в.:

, (15.11)

Інколи зазначений показник визначається з урахуванням коефіцієнту якості продукції імпортного товару Кяк:

, (15.12)

2. Національна ефективність операцій, пов 'язаних з імпортом, або валютна ефективність імпорту Еві. Цей показник визначається як відношення реальних витрат Ві, пов'язаних з імпортом та гранично допустимих витрат на імпорт товарів за відомої зовнішньоторговельної ціни:

(15.13)

3. Валютний ефект від імпорту в абсолютному значенні визначається як різність між зазначеними показниками:

(15.14)

4. Економічна ефективність імпорту, обчислену на підставі цінового зіставлення. Цей показник визначається залежно від призначення продукції, що ввозиться, а саме: а) для товарів виробничого призначення і б) для товарів народного споживання.

При визначенні економічної ефективності імпорту для товарів виробничого призначення обчислюють два показника ефективності Eі1 та Еі2 і порівнюють їх.

Якщо Eі1 > 1 та Еі2 > 1 – імпорт вважається доцільним. Методика розрахунків така:

, (15.15)

, (15.16)

де Цпокуп. – покупна ціна імпортного обладнання;

Цповна – повна ціна споживання імпортного обладнання з урахуванням експлуатаційних витрат (вартість сировини та матеріалів, що витрачаються при виготовленні продукції на імпортному обладнанні, вартість ремонту обладнання, вартість запасних частин, заробітна плата робітників, що обслуговують обладнання);

О – обсяг продукції, що може бути отриманий при експлуатації обладнання;

Ві – витрати на імпорт обладнання.

При визначенні економічної ефективності імпорту для товарів народного споживання ціна реалізації товарів на внутрішньому ринку Цр належать до витрат, пов'язаних з імпортом Ві:

, (15.17)

Для обґрунтування перспективних напрямів стосовно змін товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі широко використовуються показники валютної ефективності експорту / імпорту товарів. Ефект від зовнішньоторговельних операцій ЕЗТО визначається як різниця між двома показниками витрат, по-перше, витрат, пов'язаних з експортними операціями, по-друге – з імпортними:

, (15.18)

де Ве – витрати на виробництво експортної продукції; Bі – витрати на вітчизняне виробництво товарів, що імпортуються.

Якщо витрати на національне виробництво продукції, яку передбачається одержати по імпорту, більші, ніж витрати на виробництво товарів, що експортуються (Bі > Ве), то такий зовнішньоторговельний обмін буде економічно вигідним. Те саме можна показати за допомогою відносного показника коефіцієнта kE3T0, обчислення якого може здійснюватися в узагальненому вигляді та розширеному:

, (15.19)

де ПДВ — податок на додану вартість; ЕМ — експортне мито.

15.4. Показники бюджетної ефективності зовнішньої торгівлі

1. Бюджетна ефективність експорту Еб.е. визначається як частка від ділення вартості обсягу експорту Ое на вартість цих товарів за цінами внутрішнього ринку з урахуванням транспортних та інших витрат з доставки товарів Ое.вн.ц:

, (15.20)

2. Бюджетна ефективність імпорту Еб.і. визначається як частка від ділення вартості обсягу імпортного товару за цінами внутрішнього ринку Оі.вн.ц. на вартість цих товарів за цінами закупки на зовнішньому ринку Оі.:

, (15.21)

3. В абсолютних значеннях ефект визначається як різниця відповідних показників:

- бюджетний ефект від експорту;

, (15.22)

- бюджетний ефект від імпорту.

, (15.23)

<< | >>
Источник: О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Еще по теме 15.3. Показники валютної ефективності експорту / імпорту:

 1. 14.5 Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів
 2. 1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ ТОВАРІВ
 3. 14.3 Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг
 4. 14.4 Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів
 5. 15.11. Оцінка ефективності імпорту товарів, що здійснюється для власних виробничих потреб підприємства
 6. 15.9 Методика і показники аналізу ефективності експортних операцій підприємства
 7. 15.12. Методика і показники аналізу ефективності зовнішньоторговельної (експортно-імпортної) діяльності підприємства
 8. 15.10 Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку
 9. 15.13. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
 10. Сутність та основні елементи валютної системи.
 11. НОРМАТИВИ ВІДКРИТОЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО БАНКУ
 12. 15.2 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні
 13. 1.9. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
 14. 5 Основні макроекономічні показники.
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -