<<
>>

Ю.М. Петрушенко. Місцевий розвиток за участі громади: Монографія у 2 т. Том 1. – Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга,2013. – 354 с.. 2013

У монографії викладено теоретичні та методологічні засади мотивації сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Рекомендована для фахівців з управління соціально-економічним розвитком, державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, громадських діячів, викладачів, аспірантів, студентів економічних, управлінських та соціально-гуманітарних спеціальностей.

<< | >>
І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ЗА УЧАСТІ ГРОМАД
РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
РОЗДІЛ 2. ЦІЛІСНІСТЬ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, СПРЯМОВАНОГО НА ГРОМАДУ
РОЗДІЛ 3. СОЦІЄТАЛЬНИЙ КАПІТАЛ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
II. МЕТОДОЛОГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
РОЗДІЛ 6. СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ ЗАДЛЯ СТАЛОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 7. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 8. ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУМІСЦЕВИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
РОЗДІЛ 9. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО САМООЦІНКИ СТАЛОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, ОРІЄНТОВАНИХ НА УЧАСТЬ ГРОМАД
РОЗДІЛ 10. УЧАСТЬ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: РЕЗУЛЬТАТИ Й ДОСЯГНЕННЯ
РОЗДІЛ 11. АНАЛІЗ ВПЛИВУ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗВИТКУ, ОРІЄНТОВАНОГО НА ГРОМАДУ, НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СПІЛЬНОТ

Книги и учебники по дисциплине Муніципальне та державне управління в Україні:

  1. В.Б. Авер'янова.. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). - 2016 год
  2. Ю. М. Петрушенко. Місцевий розвиток за участі громади : Монографія у 2 т. Том 2. – Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга,2014. – 368 с. - 2014 год
  3. Дзюндзюк В.Б. та ін.. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ - 2011 год
  4. ОКІС Олександр Ярославович. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. КИЇВ –2009 - 2009 год
  5. Висоцький О. Ю. , Висоцька О. Є. , Шаров Ю. П.. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2008. - 52 с. - 2008 год
  6. Висоцький О. Ю. , Висоцька О. Є. , Шаров Ю. П.. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2008. - 52 с. - 2008 год
  7. В.Г.Бульбата ін.. Основні напрямки соціальної політики в умовах реформування українського суспільства: Навч. посіб.; Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,2006. – 100 с. - 2006 год
  8. В.Г.Бульба, А.Є. Тамм.. Державна та регіональна політика підтримки молодих сімей в Україні: Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та вечірньої форм навчання за спеціальністю “Державне управління”– Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр",2005. – 56 с. - 2005 год
  9. Малиновський В. Я.. Державне управління: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, доп. та перероб.- К.: Атіка,2003.- 576 с. - 2003 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -