<<
>>

Зміст дисципліни по темах

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави

1. Зведений бюджет, як ланка державних фінансів. Суть та призначення. Поняття та склад зведеного бюджету. Місце зведеного бюджету в системі державних фінансів України.

Бюджетна політика – суть, мета та основні напрямки в умовах ринку. Напрямки бюджетної політики на середньострокову та довгострокову перспективу.

2. Роль бюджету в макроекономічних процесах держави. Бюджет - як кошторис. Бюджет – як закон. Перелік показників, що визначаються законом про державний бюджет України. Бюджет – як фінансовий план. Бюджет – як метод регулювання соціально – економічного розвитку держави.

3. Розвиток бюджетного законодавства в Україні. Конституція України. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Закон України “Про бюджетну систему”. Програма економічного і соціального розвитку України. Послання Президента України до Верховної Ради України. Бюджетний кодекс України. Порядок прийняття законів, які впливають на доходну та видаткову частини бюджету. Доступність інформації про бюджет.

4. Бюджетний кодекс України – законодавча база щодо складання бюджетів. Структура основних розділів Бюджетного кодексу України. Особливості принципів та правових норм формування бюджетів згідно з цим Кодексом. Характеристика основних показників та розділів Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік ”в контексті положень Бюджетного кодексу України.

5. Бюджетні методи впливу в системі фінансового механізму: суть та особливості формування в умовах ринкової економіки. Бюджетні норми і нормативи. Бюджетні та податкові стимули. Бюджетні резерви. Бюджетні санкції. Бюджетне планування і прогнозування в системі бюджетного механізму.

Основні терміни:

державні фінанси, бюджетна політика, бюджет, зведений бюджет, бюджетне законодавство, Бюджетний кодекс України, , Закон про Державний бюджет України, бюджетний механізм.

Тема 2.Бюджет як основний фінансовий план держави

1. Бюджетне планування в Україні: економічний зміст та основні етапи. Суть бюджетного планування. Зведене бюджетна планування. Адресне бюджетне планування. Основні етапи бюджетного планування. Складання проекту Державного бюджету України. Розгляд та затвердження проекту Державного бюджету України.

2. Бюджет – основний фінансовий план держави: суть та основні складові. Характеристика бюджету як планового документу за основними складовими. Склад проекту Державного бюджету та схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України.

3. Бюджетна політика: суть, основні методи та принципи побудови.

4. Технологія розробки бюджетної політики.

5. Визначення основних напрямків бюджетної політики на наступний період. Перелік основних показників та інформація, що включається до Постанови Верховної Ради України “ Про основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний рік”. Порядок розробки та затвердження даної Постанови Верховною Радою України.

6.Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України. Інструкції з підготовки бюджетних запитів. Розроблення бюджетного запиту. Аналіз бюджетних запитів і розробка пропозицій до проекту Державного бюджету України.

7. Розгляд та прийняття Державного бюджету України. Представлення проекту закону про Державний бюджет Верховній Раді України. Підготовка проекту закону про Державний бюджет до першого читання. Розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому читанні. Підготовка проекту закону про Державний бюджет на друге читання. Розгляд проекту закону про Державний бюджет у третьому читанні. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття Закону України “Про Державний бюджет України”.

8. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Складання проекту місцевого бюджету. Затвердження місцевих бюджетів.

9. Методи бюджетного планування. Достовірне визначення обсягу та джерел формування доходів бюджету на наступний рік та на середньостроковий період. Оптимальний розподіл коштів за окремими групами, галузями, розпорядниками бюджетних коштів. Збалансування бюджету. Балансовий метод. Нормативний метод. Аналітичний метод. Метод екстраполяції. Програмно-цільовий метод.

Основні терміни:

бюджетне планування, бюджетне прогнозування, бюджетна програма, програмно-цільовий метод, Державний бюджет України, бюджетний запит, бюджетний розпис, бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит.

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела Його фінансування.

1. Бюджетний дефіцит та профіцит - показники, що визначають збалансованість бюджету. Дефіцит бюджету: суть причини та наслідки. Джерела фінансування дефіциту бюджету. Зовнішні джерела. Внутрішні джерела. Профіцит бюджету: поняття та призначення.

2. Дефіцит Державного бюджету, Автономної Республіки Крим та міських бюджетів та джерела їх покриття. Державні внутрішні та зовнішні запозичення. Внутрішні та зовнішні запозичення органів влади АР Крим. Внутрішні та зовнішні запозичення органів місцевого самоврядування.

3. Здійснення запозичень до Державного бюджету, бюджету АР Крим та міських бюджетів. Право на здійснення запозичень до місцевих бюджетів. Гарантії щодо виконання бюджетних зобов’язань.

4. Формування показника дефіциту бюджету в системі бюджетного планування. Зведений баланс фінансових ресурсів. Програма економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період”. Закон України “Про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік”

Основні терміни:

бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит, внутрішні запозичення, зовнішні запозичення.

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України

1. Поняття та структура бюджетної системи України. Сутність бюджетної системи. Державний бюджет. Місцеві бюджети: склад та структура за основними рівнями бюджетної системи.

2. Основні принципи побудови бюджетної системи, їх суть і призначення. Зміст основних принципів побудови бюджетної системи. Єдність – як основа забезпечення дієвої бюджетної системи. Самостійність – необхідна умова формування бюджетів на всіх рівнях бюджетної системи. Зміст та роль інших принципів у побудові бюджетної системи України.

3. Бюджетна класифікація: поняття та структурна характеристика. Суть бюджетної класифікації та основні її складові. Структура класифікації доходів. Класифікація видатків бюджету за окремими видами. Особливості класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу. Складові частини бюджету.

4. Бюджетний процес та його учасники. Стадії бюджетного процесу. Бюджетний період. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Аудит та фінансовий контроль, що здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу.

5. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції. Бюджетні призначення. Бюджетний розпис. Бюджетні програми окремих головних розпорядників.

6. Казначейська система виконання бюджету. Бюджетний облік – як основа забезпечення інформаційної бази в органах Державного казначейства. Методологія формування звітів за доходами та видатками бюджету. Звітність про виконання зобов’язань з державного боргу.

Основні терміни:

бюджетна система України, принципи побудови бюджетної системи, бюджет місцевого самоврядування, бюджетна класифікація, бюджетний процес, бюджетний облік, бюджетна звітність, розпорядники бюджетних коштів.

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

1. Міжбюджетні відносини – сутність та мета регулювання. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Види видатків на здійснення повноважень, джерела та відповідальність за їх здійснення.

2. Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами. Види видатків за принципом субсидіарності та повноти надання послуги з наближенням її до безпосереднього споживача. Передача державою права на здіснення видатків.

3. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості як базовий показник щодо визначення розподілу міжбюджетних трансфертів. Розрахунок фінансового нормативу бюджетної забезпеченості. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.

4. Види міжбюджетних трансфертів. Міжбюджетні трансферти, що надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам. Дотації вирівнювання. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам. Субвенції. Субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на здійснення програм соціального захисту. Субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів. Кошти, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів. Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

5. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами. Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг. Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування. Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. Субвенції на виконання інвестиційних проектів з місцевих бюджетів.

Основні терміни:

міжбюджетні відносини, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, міжбюджетні трансферти, дотації вирівнювання, субвенції.

Тема 6.Система доходів бюджету

1. Зміст та характеристика доходів бюджету. Структура доходів Державного бюджету України Види доходів бюджету. Розподіл доходів бюджетів за загальним та спеціальним фондами згідно з Законами України “Про Державний бюджет України” на 2000-2003рр. Податкові надходження в системі доходів бюджету. Види непрямих податків і їх роль у доходах бюджету. Пряме оподаткування у формуванні доходів бюджету: види прямих податків, що справляються до бюджету. Неподаткові надходження: суть та основні види. Плата за транзит нафти і газу, а також рентні платежі в структурі неподаткових надходжень бюджету. Динаміка доходів зведеного та Державного бюджету України.

2. Методи та джерела формування доходів бюджету. Суть основних методів формування доходів бюджету. Податковий метод. Трансфертний метод. Економічна характеристика та види основних джерел формування доходів бюджетів.

3. Фактори, що впливають на формування доходів бюджету в сучасних умовах. Перелік основних факторів впливу щодо доходів бюджету. Економічна та фінансова політика як основні важелі впливу у формуванні доходів бюджету. Роль державних соціальних стандартів у формуванні доходів бюджету.

4. Формування кошика доходів місцевих бюджетів відповідно до бюджетного законодавства. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Розрахунок кошика доходів адміністративно–територіальної одиниці. Нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів місцевого самоврядування Індекс відносної податкоспроможності адміністративно – територіальної одиниці. Динаміка доходів місцевих бюджетів.

5. Цільові фонди в системі доходів бюджету. Характеристика та склад основних цільових фондів в зведеному бюджеті України. Місце та роль цільових фондів в структурі доходів зведеного бюджету України.

6. Виконання зведеного бюджету України за доходами. Динаміка показників фактичного виконання доходів зведеного та Державного та місцевих бюджетів у співставленні з плановими показниками, затвердженими Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік

Основні терміни:

доходи бюджету, доходи Державного бюджету України, класифікація доходів бюджету, методи формування доходів бюджету, джерела формування доходів бюджету, надходження до бюджету, кошик доходів місцевого бюджету, індекс відносної податкоспроможності.

Тема 7. Система видатків бюджету

1. Видатки бюджету: економічна суть, склад та структура. Поняття видатків бюджету, їх класифікація та роль у фінансовому забезпеченні потреб соціально – економічного розвитку. Види видатків на здійснення повноважень. Джерела здіснення видатків бюджетів та відповідальність за їх реалізацію. Передача державою права на здійснення видатків. Динаміка видатків зведеного бюджету України.

2. Захищені статті в системі видатків бюджету: склад та практика застосування. Поняття захищених видатків згідно з ст.55 Бюджетного кодексу України. Законодавче визначення переліку захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України.

3. Видатки Державного бюджету. Перелік видатків, що здійснюються з Державного бюджету згідно із ст.87 Бюджетного кодексу України. Таємні видатки з Державного бюджету. Формування резервного фонду у видатках Державного бюджету.

4. Видатки місцевих бюджетів: суспільне призначення та особливості формульних розрахунків. Видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Динаміка видатків місцевих бюджетів.

5. Бюджетне фінансування: форми і принципи. Поняття бюджетного фінансування. Основні принципи бюджетного фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, позики з бюджету державним підприємствам, державні дотації, державне фінансування інвестицій. Методи бюджетного фінансування: метод єдиного казначейського рахунку, метод перерахування бюджетних коштів з поточних рахунків місцевих бюджетів на рахунки головних розпорядників коштів.

6. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи: склад статей та особливості формування. Поняття кошторису. Показники щодо визначення обсягів фінансування за кошторисом. Оперативно – сітьові показники ( виробничі, загальні ). Норми витрат в розрахунку на кількісний показник. Види кошторисів. Індивідуальний кошторис. Зведений кошторис. Загальний кошторис.

7. Виконання зведеного бюджету України за видатками. Динаміка фактичного виконання видатків зведеного, Державного та місцевих бюджетів у співставленні з плановими показниками, затвердженими Законом України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік.

Основні терміни:

видатки бюджету, класифікація видатків бюджету, бюджетне фінансування, бюджетне зобов’язання, бюджетне асигнування, бюджетна установа, бюджетне призначення, розпорядники бюджетних коштів, єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи.

Тема 8. Видатки бюджету на економіну діяльність держави та науку

1. Бюджетні інвестиції: суть, економічна характеристики та роль в реалізації завдань інвестиційної політики держави. Інвестиційна та іноваційна модель розвитку економіки України. Інвестиції: економічний зміст та основні види. Динаміка показників інвестиційної діяльності за джерелами фінансування. Державні капітальні вкладення. Фактори, що впливають на розвиток вітчизняного та іноземного інвестування в економіку України.

2. Склад видатків на розвиток економіки та форми їх фінансування. Видатки на розвиток економіки: суть та структура за функціональною та економічною класифікацією. Капітальні вкладення: технологічна і відтворювальна структура. Операційні витрати: склад та відображення у бюджеті розвитку. Види державної підтримки державних підприємств. Державна підтримка вугледобувних підприємств та підприємств АПК. Форми фінансування видатків на розвиток економіки: державні цільові програми; бюджетні дотації. Динаміка видатків бюджету на розвиток економіки.

3. Склад видатків на науку та джерела і особливості їх фінансування в сучасних економічних умовах. Видатки бюджету на фінансування фундаментальних та прикладних досліджень. Способи бюджетного фінансування науки. Особливості положень Закону України “ Про наукову і науково – технічну діяльність” щодо фінансування науки та їх реалізація в Законах України “Про Державний бюджет України”. Динаміка видатків бюджету на науку.

4. Видатки на розвиток комунальної власності та місцевої інфраструктури. Комунальна власність: економічний зміст та показники розвитку в Україні. Правові основи передачі державної форми власності у комунальну. Фінансові методи підтримки комунальної власності та місцевої інфраструктури.

5. Державна фінансова підтримка малого бізнесу в сучасних економічних умовах. Правові засади державної підтримки розвитку малого підприємництва в Україні. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва за єдиним податком. Державна підтримка інфраструктури малого підприємництва. Сфери розвитку малого підприємництва в Україні.

Основні терміни:

бюджетні інвестиції, видатки на розвиток економіки, капітальні вкладення, операційні витрати, видатки на науку, комунальна власність, малий бізнес.

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

1. Соціальна політика України, суть та основні напрямки. Правові основи сучасної соціальної політики України.

2. Система соціальних гарантій України згідно з чинним законодавством України. Необхідність, суть і види соціального захисту населення.

Суть соціальних гарантій в контексті Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії». Соціальний захист, соціальне забезпечення. Соціальний захист як вид соціальних гарантій. Соціальне забезпечення і соціальне страхування в системі соціального захисту населення. Програмно-цільовий метод планування видатків бюджету на соціальний захист.

3. Система пенсійного забезпечення та основні напрямки пенсійної реформи в Україні.

Джерела формування та напрямки використання Пенсійного фонду. Види пенсій: а/ трудові; за віком; за інвалідністю; у разі втрати годувальника; за вислугу років; б/ соціальні пенсії. Солідарна та накопичувальна система формування коштів пенсійного фонду. Види та ставки нарахувань на фонд заробітної плати юридичних та фізичних осіб. Додаткові збори на виплату пенсій з бюджету. Напрямки використання Пенсійного фонду в сучасних умовах.

Необхідність проведення пенсійної реформи в Україні. Правові та економічні засади формування солідарного та накопичувальних фондів в системі пенсійного забезпечення громадян. Основні положення пенсійного законодавства щодо напрямків пенсійного реформування в Україні

4. Система соціального страхування в Україні: види страхових фондів, особливості їх формування та напрямки використання.

Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності. Фонд соціального страхування на випадок безробіття. Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

5. Форми і методи фінансування соціальної сфери.

Кошторисне фінансування закладів соціальної сфери. Державні соціальні програми як форма фінансування соціальної сфери. Нормативний метод в системі фінансування соціальної сфери: узагальненні та постатейні нормативи. Нормативи: за методом обчислення; за характером використання; факультативні. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. Метод коефіцієнтів в розрахунках витрат на соціальну сферу. Корегуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості. Програмно-цільовий метод у фінансовому забезпеченні соціальної сфери.

6.Видатки бюджетів на освіту та підготовку кадрів.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітньої школи. Розрахунок показника обсягу видатків бюджету області, району на освіту. Застосування коефіцієнтів приведення кількості учнів щодо учнів спеціальних шкіл-інтернатів. Врахування видатків на підготовку робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах при розрахунку видатків на освіту. Кошторисне фінансування закладів освіти. Динаміка видатків бюджету на освіту.

7. Видатки бюджетів на охорону здоров’я.

Розрахунок показника обсягу видатків бюджету області, району на охорону здоров’я: фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я; коефіцієнти коригування; чисельність наявного населення. Кошторисне фінансування закладів охорони здоров’я. Динаміка видатків бюджету на охорону здоров’я.

8. Видатки бюджетів на культуру та мистецтво, а також на фізичну культуру і спорт.

Розрахунок показника обсягу видатків бюджету області, району на культуру та мистецтво: фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво на одного жителя регіону; чисельність наявного населення регіону.

Розрахунок показника обсягу видатків бюджету області, району на фізичну культуру і спорт: фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на фізичну культуру і спорт; чисельність наявного населення регіону. Розрахунок показника обсягу нерозподіленого резерву коштів бюджету регіону.

Динаміка видатків бюджету на культуру та мистецтво, фізичну культуру і спорт.

Основні терміни:

соціальні гарантії, державні соціальні програми, соціальне страхування, соціальне забезпечення, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, коефіцієнт приведення, коефіцієнт коригування

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління.

1. Видатки бюджету на управління: структура та динаміка.

Основні види видатків на управління згідно з бюджетною класифікацією. Розрахунок показника обсягу видатків бюджету області, району на управління, виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на утримання органів управління відповідного рівня та чисельності працівників управління.

Динаміка видатків бюджету на державне управління. Фінансування органів державного управління в умовах адміністративної реформи.

2. Видатки бюджету на судову владу в умовах реформування судової системи.

Склад видатків на судову владу та їх структура. Структура видатків на судову владу у ВВП та динаміка розвитку таких видатків в умовах реформування судової влади в Україні.

3. Видатки на національну оборону та правоохоронну діяльність.

Політичні та економічні аспекти видатків на оборону. Воєнна доктрина України і її вплив на рівень видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. Кошторис на фінансування видатків на оборону. Динаміка видатків бюджету на оборону в Україні. Видатки на правоохоронні органи: склад, структура у ВВП та динаміка. Кошторисне фінансування видатків на правоохоронну діяльність.

Основні терміни:

державне управління, адміністративна реформа, фінансування органів державного управління та судової системи, видатки на національну оборону, видатки на правоохоронну діяльність.

Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

1. Державний кредит: економічний зміст та місце в системі державних фінансів.

Поняття державного кредиту. Державний кредит як ланка державних фінансів. Право на здійснення державою внутрішніх та зовнішніх запозичень. Державні позики як форма державного кредиту. Види державних позик. Види державних боргових зобов’язань. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань держави.

2. Державний борг: суть та особливості формування.

Поняття державного боргу. Взаємозв’язок державного боргу та державного дефіциту. Право на здійснення запозичень. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань.

3. Показники, що характеризують стан та сплату державного боргу. Бюджетна класифікація боргу. Граничний обсяг державного внутрішнього і зовнішнього боргів України.

4. Особливості формування внутрішнього державного боргу в Україні.

Стан внутрішнього державного боргу в Україні. Етапи формування внутрішнього державного боргу. Внутрішній державний борг в частині ОВДП. Динаміка внутрішнього державного боргу в Україні.

5. Зовнішній державний борг України. Особливості формування та напрямки використання зовнішніх запозичень. Країни та організації позичальники коштів. Динаміка зовнішнього боргу України.

Основні терміни:

державний кредит, державна позика, державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, бюджетна класифікація боргу, витрати бюджету, запозичення, кредитування за вирахуванням погашення, показники державного боргу.

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Зміст дисципліни по темах:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -