Задать вопрос юристу

Вступ

Формування ринкової моделі економіки України потребує вдоско­налення фінансового механізму в державі і зокрема бюджетної системи як сукупності всіх бюджетів.

Україна формує бюджет з урахуванням досвіду зарубіжних країн з розвиненою ринковою економікою.

З огляду на це економіст з фінан­сів як фахівець повинен розуміти об'єктивний характер розвитку бюд­жетного процесу, що втілюється в суб'єктивних діях держави —зако­нах і політиці, спрямованих на досягнення конкретних цілей регулю­вання та зумовлених певними завданнями й особливостями розвитку країни. За допомогою державної о бюджету здійснюється різнобічний регулюючий вплив на ринкові відносини та процес розширеного відтворення. Бюджетна система є тією організаційною основою, що уможливлює наукове обгрунтування раціональної й ефективної си­стеми впливу фінансів на підвищення продуктивності суспільного ви­робництва.

Структура бюджетної системи та взаємозв'язок окремих бюджетів мають практичне значення і становлять основу для розробки фінан­сової політики держави і вдосконалення фінансового механізму. Від рівня досконалості останнього залежать темпи економічного та со­ціального розвитку, а також добробут громадян. Основним інструмен­том державного регулювання соціально-економічних процесів є бюд­жет як фонд грошових коштів, що створюється з метою забезпечення стабільного фінансування всіх заходів. Це дає змогу маневрувати бюд­жетними ресурсами, створює умови для динамічного розвитку еконо­міки.

У пропонованому конспекті лекцій розглядається фінансова систе­ма України та відносини бюджет з її ланками. Взаємовідносини фі­нансової та бюджетної систем - це вихідний егап у розв'язанні проблеми впливу державних фінансів на ефективність виробництва, інструмент розподілу й перерозподілу залового внутрішнього продукту з метою забезпечення ефективності процесу відтворення.

3

Значне місце в конспекті відводиться розгляду бюджетного устрою та його принципам, розмежуванню повноважень органів влади у бюд­жетному процесі, правилам складання та виконання бюджетів. Про­стежується чітка логіка в аналізі суті та значення доходів і видатків бюджетів; розглядається взаємозв'язок бюджетів зі складовими вало­вого внутрішнього продукту.

Розкривається й обґрунтовується сутність бюджетного процесу, його ланок, описується організація роботи зі складання бюджету, що обов'язково передбачає збалансованість або фінансову забезпеченість, Фінансова забезпеченість — це відповідність доходів і витрат, що є до­сить актуальним в умовах перехідної економіки й кризових явищ.

Розглядається виконання бюджетів як здійснення заходів щодо ви­конання плану доходів і витрат. При цьому виконання доходної час­тини бюджету означає надходження не тільки загальної суми перед­бачених коштів, а й по кожному джерелу, а виконання плану по вит­ратах означає безперебійне фінансування всіх запланованих заходів, економне та ефективне використання бюджетних ресурсів.

Розглядаються питання, пов'язані з державними цільовими бюджет­ними та позабюджетними фондами, джерелами їх формування та ці­лями, на які вони спрямовуються. Описуються зміни, які відбулися в 1997-1999 рр. щодо впровадження касового виконання бюджету че­рез єдиний казначейський рахунок.

Окремо розглядається комплекс питань, пов'язаних із системою контролю за виконанням бюджету та використанням коштів позабюд­жетних фондів; показуються можливості вдосконалення бюджетного процесу на регіональному рівні при розроби: місцевих бюджетів.

4

| >>
Источник: Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с.. 2000

Еще по теме Вступ:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. ВСТУП
 7. ВСТУП
 8. ВСТУП
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. вступ
 13. ВСТУП
 14. ВСТУП
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -