<<
>>

Вступ

Досвід високорозвинутих країн світу дає всі підстави стверджувати, що ринок, як надбання світової цивілізації, залишається на найближче майбутнє ефективним середовищем щодо економічного зростання.

Однак можливості ринкового механізму далеко не безмежні. Він не в змозі гарантувати вирішення всіх соціально-економічних проблем сучасного суспільства. В тих областях, де ринок не може дати результату, необхідне втручання держави з її унікальним інструментом – бюджетом.

В Україні бюджет був розроблений самостійно на 1992 рік після виходу першої редакції Закону України “Про бюджетну систему”. В подальшому відбувалось щорічне формування зведеного бюджету України у відповідності з чинним бюджетним та податковим законодавством.

За весь період самостійного формування фінансової системи України саме бюджету, як ланці державних фінансів приділяється чи не найпріорітетніше значення. Перш за все це пов’язано з тим, що бюджет представляє собою обґрунтований документ щодо економічної стратегії розвиток держави на кожний наступний рік, де віддзеркалюється вся система економічних і фінансових відносин між державою, з одного боку, та між юридичними і фізичними особами – з іншого, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП для формування централізованого фонду грошових коштів, призначеного з метою виконання державою її функцій. До того ж зведений бюджет це також фінансовий план, що складається за системою доходів і видатків на різних рівнях бюджетної системи у відповідності із бюджетною класифікацією, рівновага яких визначається через дефіцит або профіцит. І, насамкінець, бюджет в широкому розумінні застосовується як метод або інструмент регулювання економічними і соціальними процесами через, передусім, податки, збори, нормативи, через матеріальну підтримку окремих галузей та верств населення. Саме надання населенню суспільних благ стає однією з функцій держави в ринковій економіці, а їх фінансування здійснюється із центрального та місцевих бюджетів.

Нова система бюджетних відносин, які встановлені згідно з Бюджетним Кодексом України, що був затверджений Верховною Радою України 22 березня 2001 року, потребує глибокого дослідження всіх аспектів бюджетних відносин в Україні і самого бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами АР Крим, та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Саме з цією метою розроблений даний навчально-методичний посібник “Бюджетна система”, який підготовлено у відповідності з типовою навчальною програмою з дисципліни "Бюджетна система" для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації з метою одержання ними сучасних знань з організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики України.

На семінарські та практичні заняття запропоновані теми, опанування яких надає можливість студентам набути поглиблених знань з таких проблем: теоретичні основи щодо сутності, призначення та ролі бюджету в економіці держави, основи побудови та організації бюджетної системи, бюджетне планування і прогнозування як основа бюджетного процесу, бюджетний дефіцит та джерела його фінансування, методи формування доходів та видатків бюджету, система міжбюджетних відносин і бюджетного вирівнювання, а також проблеми, пов’язані із особливістю формування таких видів видатків бюджетів як видатки на: соціальну сферу та соціальний захист населення, оборону, управління, економічну діяльність, обслуговування державного боргу.

З метою закріплення теоретичних знань з дисципліни "Бюджетна система" в науково-методичний посібник включено значну кількість практичних завдань, що представлені у вигляді типової контрольної роботи та тестів. Поглиблене вивчення дисципліни передбачає опрацювання студентами широкого кола законодавчих і нормативно-правових актів, навчально-методичної літератури та періодичних видань з державних фінансів, рекомендований перелік яких представлено в окремому розділі даного матеріалу.

Заключна частина навчально-методичного посібника – це методичне та статистичне забезпечення у вигляді інформаційного матеріалу та алгоритмів розрахунку системи показників, представлених в окремих таблицях, в схематичному зображенні, або ж при обґрунтуванні їх економічного змісту. Крім цього, надається словник основних термінів та понять. Все це надає можливість студентам очної та заочної форм навчання опанувати дисципліну "Бюджетна система" у відповідності з сучасними вимогами.

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Вступ:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -