<<
>>

Витяг із Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Стаття 61. Місцеві бюджети

1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з цим Законом та законом про бюджетну систему.

2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх виконання.

3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють відповідні державні адміністрації згідно з цим Законом та законом про бюджетну систему.

4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.

5. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених цим та іншими законами.

Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів

1. Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому законом про державний бюджет.

2. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, встановленого законом.

Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів

1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, виз-начених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

2. Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад (у разі їх створення) формуються відповідно до обсягу повноважень, що визначаються відповідними міськими радами.

3. Порядок зарахування доходів до місцевих бюджетів визначається законом про бюджетну систему та іншими законами.

4. У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

5. Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів, залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій, субвенцій, розподіляються обласними радами між районними бюджетами і бюджетами міст обласного значення у розмірах, необхідних для формування доходних частин не нижче мінімальних розмірів місцевих бюджетів, визначених законом, а також використовуються для фінансування з обласного бюджету спільних проектів територіальних громад.

7. Кошти обласного бюджету, передані державою у вигляді дотацій, субвенцій, зараховуються до районних бюджетів і розподіляються райо-нними радами між місцевими бюджетами у розмірах, необхідних для формування доходних частин не нижче мінімальних розмірів місцевих бюджетів, визначених законом, а також використовуються для фінан-сування з районного бюджету спільних проектів територіальних громад.

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів

1. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад; видатки, пов'язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, - відповідними районними та обласними бюджетами.

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.

3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні аміні-страції в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними радами.

4. У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

5. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку.

6. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з розширеним відтворенням.

7. Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 65. Використання вільних бюджетних коштів

Доходи, додатково одержані в процесі виконання місцевих бюджетів, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених законом. Рішення про використання таких коштів приймається відповідною радою.

Стаття 66. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів

1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

2. При забезпеченні збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів, порядок використання яких передбачено статтею 65 цього Закону.

3. У разі коли вичерпано можливості збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій відповідно до закону.

Стаття 67. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади

1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування цих повноважень, щороку передбачаються в Законі України про Державний бюджет України.

2. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

Валовий внутрішній продукт
Первинний розподіл

Формування прибутку

Виплата заробітної плати

Непрямі податки

Доходи держ.сектора:

- частина прибутку;

- доходи від державного майна, угідь, послуг

Перерозподіл
Податки і обов’язкові платежі Зведений бюджет
Цільові фонди
Галузеві корпоративні централізовані фонди Податки і обов’язкові платежі
Вторинний перерозподіл
Надходження з галузевих корпоративних централізованих фондів

Асигнування з бюджету

Виплата зарплати в бюджетній сфері
Виділення коштів з цільових фондів Соціальні платежі і послуги
Юридичні особи Фізичні особи Держава

Зведений баланс фінансових ресурсів України на 2000-2002pp.

млн.грн.

Доходи 2000

звіт

2001

очікуване

2002

прогноз

1. Ресурси бюджетів 49117,9

(43,3%)

52860,3

(39,0)

61785,6

(40,4)

доходи бюджетів (без приватизації) 46826,8 48660,5 57155,2
надходження від приватизації державного майна 2291,1 4200,0 5825,1
2. Ресурси підприємств і організацій всього,

з них

44784,6

(39,4)

53673,0

(39,6)

57442,0

(37,5)

прибуток після сплати податку 26784,6 35373,0 38742,0
амортизаційні відрахування 18000,0 18300,0 18700,0
3. Ресурси фондів (без коштів, що спрямовуються до державного бюджету), з них 15709,0

(13,8)

22849,3

(16,9)

25752,1

(16,8)

доходи Пенсійного фонду 15708,8 19426,7 21461,8
доходи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності * - 1492,1 1698,2**
доходи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 0,2 677,2 1086,5
доходи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття * - 1253,3 1505,6
4. Довгострокові кредитні ресурси на розвиток економіки, надані банками України 776,0

(0,7)

1666,0

(1,2)

1064,0

(0,7)

5. Кошти іноземних інвесторів на розвиток економіки 3175,3

(2,8)

4352,0

(3,2)

5880,0

(3,8)

ВСЬОГО ДОХОДІВ (баланс) 113562,8 135400,8 153118,4

*Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у 2000 році зараховувалися до бюджету

**Зазначені суми надходжень розраховані на базі діючих нормативних документів (страховий тариф 2,97%), а видатки приведені з урахуванням витрат на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку з 01.01.2002

Зведений баланс фінансових ресурсів України 2000-2002pp.

млн.грн.

Видатки 2000

звіт

2001

очікуване

2002

прогноз

Напрями використання фінансових ресурсів:
1. Видатки бюджетів. 48148,6 52860,5 61433,1
2 Видатки підприємств і організацій всього 44784,6 53673,0 57442,0
з них
кошти, що залишаються в розпорядженні підприємств (прибуток після сплати податку та амортизаційні відрахування) 44784,6 53673,0 57442,0
3. Видатки фондів (без коштів, що спрямовуються до державного бюджету) 14293,4 22825,3 26248,2
з них
видатки Пенсійного фонду 14293,2 19426,7 21461,8
видатки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 1468,1 2174,3
видатки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 0,2 677,2 1086,5
видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - 1253,3 1525,6
5. Видатки на реалізацію національних програм розвитку економіки за рахунок довгострокових кредитів 776,0 1666,0 1064,0
6. Витрати іноземних інвесторів на розвиток економіки 3175,3 4352,0 5880,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 111177,9 135376,8 152067,3
сальдо ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 2384,9 24,0 1051,1
Баланс 113562,8 135400,8 153118,4

Бюджетна система України

Зведений

бюджет України

І рівень

Державний бюджет

ІІ рівень

Місцеві бюджети

1-й рівень Зведені обласні бюджети

24

Зведений бюджет АР Крим Зведені бюджети міст Київ та Севастополь

2

2-й рівень Бюджети міст обласного значення

171

Зведені бюджети районів

488

З районним поділом Без районного поділу
3-й рівень Бюджети районів у містах Бюджети міст районного значення

279

Бюджети селищ

10256

Бюджети сіл

793

ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Назва принципу Зміст
Єдності Забезпечується єдиною правовою базою
Збалансованості Витрати бюджету мають відповідати обсягу надходжень
Самостійності Бюджети всіх рівнів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного
Повноти До складу бюджетів підлягають включенню всі надходження і здійснюються всі витрати, що передбачені законом
Обґрунтованості Формування бюджету здійснюється на реальних макроекономічних показниках розвитку держави
Ефективності Передбачає необхідність реалізації запланованих цілей при найменших бюджетних витратах з максимальними результатами
Субсидіарності Розподіл видатків між бюджетами має здійснюватися з урахуванням максимального наближення суспільних послуг до їх безпосереднього споживача
Цільового використання бюджетних коштів Виділені кошти мають використовуватися тільки на цілі, передбачені бюджетними призначеннями
Справедливості і неупередженості Кошти суспільного багатства розподіляються між громадянами і територіальними громадами на недискримінаційній основі з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку
Публічності Передбачає: доступність інформації про бюджет; обов'язковість публікації Проекту закону про бюджет, а також доступність публікацій про виконання бюджету
Відповідальності Кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній його стадії

Зведений бюджет України у 1992 – 2005 роках

(за даними Державного Казначейства України)

Доходи Видатки Дефіцит (-)/

профіцит (+)

Доходи Видатки Дефіцит (-)/

профіцит (+)

Mлрд. крб. У відсотках до ВВП
1992 1227,5 1919,7 -692,2 24,4 38,1 -13,7
1993 49621,8 57248,7 -7626,9 33,5 38,6 -5,1
1994 523092,6 630647,0 -107554,4 43,5 52,4 -8,9
Млрд. грн.
1995 20,7 24,3 -3,6 38,0 44,6 -6,6
1996 30,2 34,2 -4,0 37,0 41,9 -4,9
1997 28,1 34,3 -6,2 30,1 36,7 -6,6
1998 28,9 31,2 -2,3 28,2 30,4 -2,2
1999 32,9 34,8 -1,9 25,2 26,7 -1,5
2000 49,1 48,1 1,0 28,9 28,3 0,6
2001 54,9 55,5 -0,6 26,9 27,2 -0,3
2002 61,9 60,3 1,6 27,4 26,7 0,7
2003 75,3 75,8 -0,5 28,2 28,4 -0,2
2004 91,5 102,51) -11,0 26,5 29,71) -3,2
20052) 134,2 142,01) -7,8 31,6 33,41) -1,8

1) Включаючи кредитування з вирахуванням погашення

2) Оперативні дані

Структура доходів та видатків зведеного бюджету України у 2002-2004рр.

(млн..грн.)

Статті зведеного бюджету 2002 рік 2003 рік 2004 рік
Доходи 61954,3 75165,4 90592,9
Податкові надходження з них: 45392,5 54321,0 63161,7
Прибутковий податок з громадян 10823,9 13521,3 13213,3
Податок на прибуток підприємств 9398,3 13237,2 16161,7
Податок на додану вартість 13471,2 12598,1 16733,5
Акцизний збір 4098,2 5246,1 6704,4
Податок на міжнарод­ну торгівлю та зовнішні операції 2366,2 3794,6 5066,9
Неподаткові надходження 14696,7 18092,0 24571,8
Цільові фонди 471,9 736,8 844,1
Інші доходи 1393,1 2015,6 2951,8
Видатки 60318,9 75655,3 101282,6
Соціальний захист населення 12643,9 12932,6 19296,4
Освіта, охорона здоров'я, культура, мистецтво, засоби мас. інформ., спорт 21224,8 26689,9 33143,7
Паливно-енергетич­ний комплекс, промисловість та будівництво 2473,3 3595,1 4846,9
Сільське та лісове господарство, рибальство, мисливство 1377,5 2805,9 3372,9
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, інформатика 1816,6 2780,6 6693,0
Інші видатки 26851,2 30229,2
Дефіцит „+”

профіцит „-„

-1635,4 506,7 11009,0

За даними Мінфіну України

Співвідношення доходів та видатків зведеного бюджету України з ВВП у 2002-2004рр.

(млн..грн.)

Статті зведеного бюджету 2002 рік Питома вага у % до ВВП 2003 рік Питома вага у % до ВВП 2004 рік Питома вага у % до ВВП
ВВП 225810 100 267344 100 344822 100
Доходи 61954,3 26,0 75165,4 26,1 90592,9 24,2
Податкові надходження 45392,5 18,1 54321,0 18,3 63161,7 16,3
Неподаткові надходження 14696.7 6,5 18092,0 5,7 24571,8 6,1
Цільові фонди 471,9 0,2 736,8 0,3 844,1 0,2
Доходи від операцій з капіталом 1101,2 0,5 1788,2 0,6 2534,0 0,7
Офіційні трансферти 291,9 0,1 212,6 0,1 417,8 0,1
Видатки 60318,9 24,6 75655,3 26,2 101282,6 27,2
Видатки на соціально-культурні заходи 33868,7 14,0 39622,5 12,3 52440,1 13,2
Видатки на розвиток економіки 7074,6 3,1 11004,9 3,1 17593,2 5,1
Інші видатки 17827,2 7,0 25027,9 7,3 27548,8 6,9
Дефіцит „+” профіцит „-„ -1635,4 -0,7 506,7 0,2 1009,0 3,2

Бюджетна класифікація

(згідно з Бюджетним кодексом України)

Класифікація доходів Класифікація видатків Класифікація фінансування бюджету Класифікація боргу
Податкові

надходження

За функціональним призначенням За типом

кредитора

За типом

кредитора

Неподаткові

надходження

За економічною

характеристикою

операцій

За типом боргового

зобов’язання

За типом боргового зобов’язання
Доходи

від операцій

з капіталом

За ознакою

головного

розпорядника бюджетних коштів

Трансферти За бюджетними програмами

Складові частини бюджету

(стаття 13 Бюджетного кодексу України)

Загальний фонд Спеціальний фонд
¯ ¯
всі доходи, крім тих, що призначаються для зарахування до спеціального фонду бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень
¯ ¯
всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету гранти, дарунки (у вартісному вираженні), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету
¯ ¯
фінансування загального фонду бюджету вартісна різниця між доходами і видатками спеціального фонду бюджету

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Витяг із Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -