<<
>>

Витяг з доповіді “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” Послання Президента України до Верховної Ради України”.

Тенденції та проблеми у податково-бюджетній політиці.

Процес формування бюджету в Україні в 2004–2005 рр. характеризувався посиленням соціальної спрямованості видатків і зростанням їхньої частки у сукупних видатках бюджету.

Намітилися позитивні тенденції зростання видатків на оплату праці у сферах, які визначають економічний розвиток у довгостроковій перспективі – освіти й охорони здоров’я. Видатки на людський розвиток (освіта, охорона здоров’я, духовний і фізичний розвиток, соціальний захист та соціальне забезпечення) у 2005 р. становили 81,4 млрд грн (18,7% ВВП), що на 28,5 млрд грн більше відповідного показника 2004 р. Разом з тим наслідком суттєвого зростання обсягів соціальних видатків стало скорочення державних інвестицій. Капітальні видатки

зведеного бюджету зменшилися з 6,0% ВВП у 2004 р. до 4,6% ВВП у 2005 р. Залишаються низькими обсяги бюджетних видатків на фінансування науково-технічних розробок й досліджень. У 2005 р. обсяг сумарних планових видатків зведеного бюджету на дослідження та розробки планувався на рівні 0,8% ВВП.

Бюджетній політиці України притаманна низка недоліків, зокрема:

– недостатні обґрунтування прогнозних показників економічного і соціальнго розвитку. Через низьку якість економічного прогнозування макроекономічні показники, що закладаються в основу бюджету, часто не співпадають з фактичними. Процес затвердження державних цільових програм не корелює з реальними джерелами фінансування, зокрема з бюджетом, кількість державних цільових програм значно перевищує за обсягами фінансування реальні можливості бюджетів усіх рівнів. Недостатньо обґрунтованим є віднесення певної категорії видатків державного бюджету до видатків розвитку, не визначено умови та особливості формування бюджету розвитку;

– недостатній рівень нормативної бази використання бюджетних видатків.

Незважаючи на закріплення програмно-цільового методу розробки бюджету, планування поточних бюджетних видатків не завжди орієнтоване на досягнення результату.

Недостатня обґрунтованість формування стратегічних пріоритетів головними розпорядниками бюджетних коштів призводить до неефективного використання фінансових ресурсів;

– наявна система соціальних пільг і гарантій створює надмірне навантаження на бюджет.

Розширення системи соціальних гарантій не завжди супроводжується ефективним та прозорим механізмом витрачання бюджетних коштів. Має місце невиправдано високе співвідношення соціальних трансфертів і зарплати, а рівень соціальних зобов’язань держави не підкріплений фінансовими можливостями;

– низька ефективність проектування та розподілу бюджетних інвестицій.

Вибір об’єкта державного інвестування здійснюється без належного техніко-економічного обґрунтування і часто є прямим результатом політичного лобіювання. Обсяг асигнувань на здійснення інвестиційних програм та проектів, які носять середньостроковий характер, затверджується у державному бюджеті щорічно. Це не гарантує державної підтримки на весь період їх здійснення та знижує віддачу від реалізації інвестицій;

– недостатній рівень фінансово-бюджетної дисципліни та відповідальності за планування і використання бюджетних коштів. Негативні тенденції зростання незаконного, нецільового використання бюджетних коштів та інших бюджетних правопорушень свідчать про недосконалість системи державного фінансового контролю та системи відповідальності за недотримання вимог і правил у бюджетній сфері.

Бюджетна політика на поточний час не повною мірою відповідає завданням економічного зростання, збереженню макроекономічної стабілізації та виконанню державою закріплених за нею функцій.

Стратегічні завдання реформування бюджетно-податкової системи.

Бюджетно-податкова політика є невід’ємним елементом політики економічного розвитку в цілому, першочерговим завданням якого є забезпечення макроекономічної стабільності. У цьому контексті прийняття збалансованого бюджету та формування через бюджет довгострокових чинників економічного зростання за одночасного підвищення ефективності використання бюджетних коштів є стратегічним орієнтиром держави у сфері державних фінансів.

Основними стратегічними завданнями у сфері підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів є:

– законодавче закріплення середньострокового та довгострокового планування бюджетних видатків та прогнозування;

– вдосконалення бюджетного процесу, підвищення прозорості виконання видаткової частини державного бюджету;

– вдосконалення механізму касового виконання бюджету;

– децентралізація бюджетних ресурсів та зростання частки місцевих бюджетів;

– вдосконалення системи бюджетного обліку та звітності;

– реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю.

Ключовим стратегічним орієнтиром у сфері реформування податкової системи має бути дотримання основного правила: податки мають бути зрозумілими, стабільними та низькими, а платити їх зобов’язані усі.

Податкова політика в Україні має формуватися на засадах економічної ефективності, справедливості, прозорості. Податкова система повинна трансформуватися у таку, що стимулюватиме економічний розвиток та сприятиме нагромадженню основного капіталу.

У 2006 р. має бути затверджена Концепція реформування податкової системи України на середньострокову перспективу, яка забезпечить:

– скорочення сукупного податкового навантаження за одночасного рівномірного його розподілу серед платників;

– поступове зниження податкового навантаження через зменшення ставки ПДВ до 17%;

– створення прозорого механізму відшкодування ПДВ, який би усунув можливості для зловживань у цій сфері;

– розширення бази оподаткування;

– уніфікацію норм податкового законодавства;

– підвищення стимулювальної ролі податкової амортизації в оновленні основних фондів та інвестуванні економіки;

– удосконалення оподаткування суб’єктів малого підприємництва, страхової та банківської діяльності;

– запровадження дієвої системи контролю за виробництвом, переміщенням та реалізацією товарів підакцизної групи;

– недопущення застосування платниками податків схем мінімізації податкових зобов’язань, ухилення від сплати податків, вивезення капіталів за кордон та відмивання коштів через офшорні зони;

– розробку чітких, предметних, обмежених у часі та просторі, податкових інструментів стимулювання економічної діяльності, що відповідають вимогам СОТ та стандартам ЄС.

Вирішальним чинником у реформі податкової системи стане прийняття Податкового кодексу України, норми якого набиратимуть чинності відповідно до Концепції реформування податкової системи. Для трансформації податкової системи з надмірно фіскальної у таку, що стимулює економічний розвиток, у Кодексі має бути виписаний окремий розділ, що міститиме прозорий перелік інструментів податкового стимулювання. Прийняття зазначеного документа забезпечить створення єдиного правового поля діяльності суб’єктів господарювання та умов для подальшого інтегрування України у світову спільноту, а також адаптацію податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу і норм СОТ.

Реалізація нових підходів у сфері бюджетної політики

Бюджетна політика у 2006–2007 рр. має виходити з вирішення завдань поєднання макроекономічної стабільності та формування довгострокових чинників економічного зростання.

З цією метою необхідно:

розробити принципи формування державної інвестиційної програми, запровадження складання бюджету розвитку, визначивши джерела надходжень до нього та напрями використання коштів. Для цього слід:

– оптимізувати та скоротити перелік державних цільових програм, узгодити обсяги їх фінансування з обсягами фінансування бюджетних програм у розрізі головних розпорядників, сформувати критерії розробки, виконання та звітування про їх виконання;

– розробити проект інвестиційного бюджету на середньострокову перспективу (2007–2009 рр.) та узгодити його з основними параметрами середньострокового бюджетного плану;

– розробити методику вибору й оцінки інвестиційних проектів для бюджетного фінансування;

– переорієнтувати капітальні видатки бюджету насамперед на створення інформаційно-комунікаційної, транспортної та комунальної інфраструктури як складових формування сприятливого інвестиційного та підприємницького середовища;

– передбачити у 2006-2007 рр. спрямування коштів від приватизації на проведення структурних реформ, здійснення продуктивних інвестицій та інших видатків розвитку;

– розробити комплексну систему моніторингу виконання бюджетних інвестицій;

– підвищити рівень залучення приватного сектору до проектів розвитку інфраструктури на основі змішаного фінансування, в тому числі – за рахунок застосування концесійних схем у житлово-комунальній сфері, транспорті, будівництві автодоріг.

забезпечити за допомогою бюджетно-податкових механізмів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств, що дозволить підвищити рівень їхньої конкурентоспроможності;

провести структурні реформи у соціальній сфері, максимально скоротити малоефективні та неефективні витрати, спрямувавши вивільнені ресурси на суспільні пріоритети її розвитку;

визначити критерії ефективності використання бюджетних ресурсів головними розпорядниками коштів та встановити дієвий контроль за їх витрачанням;

висунути вимогу перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади забезпечити підготовку методичних матеріалів щодо бюджетного фінансування установ соціально-культурної сфери залежно від результатів їхньої діяльності;

удосконалити міжбюджетні відносини у напрямі поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів місцевих органів влади на підставі принципів централізму та децентралізму при розмежуванні бюджетних повноважень, забезпечити при цьому досягнення високого ступеня самостійності бюджетів усіх рівнів та відповідальності кожної ланки влади за їх збалансованість.

Подальший розвиток системи управління державними фінансами має бути спрямований як на підвищення рівня керованості і збалансованості бюджетного процесу, так і на посилення взаємозв’язку фінансово-бюджетної політики, основних напрямів соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць.

Строки подання проекту і прийняття

законів про бюджет на 1992-2004рр.

Роки Офіційне подання проекту бюджету Прийняття Закону про бюджет
1992 грудень 1991 р. (проект прогнозу на І кв.);

15 квітня 1992 р.;

12 травня 1992 р.;

13 червня 1992 р.

18 червня 1992 р.
1993 18 березня 1993 р.;

3 квітня 1993 р. (уточнення)

9 квітня 1993 р.
1994 15 січня 1994 р. 1 лютого 1994 р.
1995 7 березня 1995 р. 7 квітня 1995 р.
1996 4 грудня 1995 р. 22 березня 1996 р.
1997 14 вересня 1996 р.;

21 вересня 1996 р.(уточнений);

25 квітня 1997 р.(уточнений);

4 червня 1997 р.

27 червня 1997 р.
1998 15 вересня 1997 р. 30 грудня 1997 р.
1999 15 вересня 1998 р.;

23 жовтня 1998 р.

31 грудня 1998 р.
2000 15 вересня 1999 р. 17 лютого 2000 р.
2001 15 вересня 2000 р. 7 грудня 2000 р.
2002 15 вересня 2001 р. 20 грудня 2001 р.
2003 15 вересня 2001 р. 26 грудня 2002р.
2004 14 вересня 2003 р. 27 листопада 2003р.
2005 14 вересня 2004 р. 23 грудня 2004 р.
2006 15 вересня 2005 р. 20 грудня 2004 р.

Динаміка структури доходів бюджетів України за 1997-2004рр.

Показники 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Доходи зведеного бюджету Укpаїни, млн.грн., у тому числі: 28112,0 28915,8 32876,4 49117,9 54934,6 61954,3 75165,4 90592,9
Державного бюджету * 15973,8 15705,0 19724,0 34806,1 39407,5 43712,5 52618,2 68744,6
Бюджету Автономної Республіки Кpим і місцевих бюджетів* 12138,2 13210,8 13152,4 14311,8 15527,1 18241,8 22547,2 21848,3
Питома вага у доходах зведеного бюджету Укpаїни, %: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Державного бюджету 56,8 54,3 60,0 70,9 71,7 70,6 70,0 75,9
Бюджету Автономної Республіки Кpим і місцевих бюджетів 43,2 45,7 40,0 29,1 28,3 29,4 30,0 24,1

* - без урахування міжбюджетних трансфертів

Доходи Державного бюджету України на 2004 рік (план)

тис.грн.

Код Показники Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 44352102,5 41372754,5 2979348,0
11000000 Податки на доходи 13358870,6 13358870,6
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 752090,6 752090,6
11020000 Податок на прибуток підприємств 12606780,0 12606780,0
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 931623,0 633423,0 298200,0
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60400,0 60400,0
13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 288890,0 288890,0
13030000 Платежі за користування надрами 181088,0 181088,0
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 400000,0 101800,0 298200,0
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1245,0 1245,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 24988600,0 22549911,0 2438689,0
14010000 Податок на додану вартість 19843800,0 19843800,0
14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 18376100,0 18376100,0
14010200 Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами -10835000,0 -10835000,0
з них за рішенням суду -705700,0 -705700,0
14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 12302700,0 12302700,0
14020000 Акцизний збір із із вироблених в Україні товарів 5934651,0 4066875,0 1867776,0
з них: Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару 273615,0 273615,0
14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 808139,0 237226,0 570913,0
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 328010,0 328010,
14080000 Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам ПДВ з простроченим терміном повернення -1926000,0 -1926000,0
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 4889008,9 4655549,9 233459,0
15010000 Ввізне мито 3660614,0 3454214,0 206400,0
15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 3247614,0 3247614,0
15010200 Мито на товари, які ввозяться(пересилаються) громадянами 155000,0 155000,0
15010500 Мито на нафтопродукти 258000,0 51600,0 206400,0
15020000 Вивізне мито 906200,0 906200,0
15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 274194,9 247135,9 27059,0
16000000 Інші податки 184000,0 175000,0 9000,0
20000000 Неподаткові надходження 18227745,9 8255068,8 9972677,1
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 6857051,1 6178346,1 678705,0
21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 699337,1 699337,1
2102000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками НБУ 1209000,0 1209000,0
21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції господарських товариств 448900,0 300000,0 148900,0
21060000 Рентна плата 3870009,0 3870009,0
21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 436800,0 436800,0
21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 526320,0 526320,0
21060500 Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України 2631265,0 2631265,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 1256594,5 1121688,0 134906,5
22090000 Державне мито 151906,5 67000,0 84906,5
22100000 Митні збори 70004,0 70004,0
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 343170,0 343170,0
24000000 Інші неподаткові надходження 4445312,1 611864,7 3833447,4
24060800 Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 700,0 700,0
24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 2484305,1 2484305,1
24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1503389,5 1503389,5
24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 10618,5 10618,5
24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 383819,2 383819,2
24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 204247,5 204247,5
24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 382230,4 382230,4
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5325618,2 5325618,2
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 5272900,4 5272900,4
30000000 Доходи від операцій з капіталом 671403,0 180903,0 490500,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 52400,0 52400,0
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 590500,0 100000,0 490500,0
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 28503,0 28503,0
40000000 Офіційні трансферти 168065,3 168065,3
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 168065,3 168065,3
50000000 Цільові фонди 194430,4 194430,4
50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 120000,0 120000,0
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 74430,4 74430,4
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 63613747,1 49808726,3 13805020,8
40000000 Офіційні трансферти 1590915,7 1590915,7
41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 1590915,7 1590915,7
Всього доходів: 65204662,8 51399642,0 13805020,8

Співвідношення прямих і непрямих податків у доходах зведеного бюджету України за 1995- 2003рр., %*

Показники 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Прямі податки: 43,0 38,7 36,6 36,6 37,4 33,1 35,0 36,6 39,2
Податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій 29,5 23,9 20,6 19,7 19,5 16,0 15,1 15,2 17,6
Прибутковий податок з громадян 9,7 11,3 11,7 12,3 13,6 13,2 16,0 17,5 18,0
Плата на землю 3,8 3,5 3,6 3,9 3,3 2,8 2,9 2,9 2,7
Податок з власників транспортних засобів 0,6 0,7 0,9 1,1 1,0 0,95 0,9
Непрямі податки: 38,7 41,2 47,5 48,9 46,6 34,4 27,1 32,1 28,7
ПДВ 27,5 27,1 29,3 25,8 25,6 19,5 18,8 21,7 16,7
Акцизний збір 2,5 2,8 4,3 4,5 5,4 4,6 4,8 6,6 7,0
Державні цільові фонди 6,2 9,3 11,4 15,2 11,8 7,1
Доходи від ЗЕД 2,6 1,9 2,5 3,4 3,8 3,2 3,5 3,8 5,0

* - загальна величина доходів бюджету складає 100,0%

Структура розподілу основних загальнодержавних податків

між Державним та місцевими бюджетами України (план), %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Державний бюджет Місцеві бюджети Державний бюджет Місцеві бюджети Державний бюджет Місцеві бюджети Державний бюджет Місцеві бюджети Державний бюджет Місцеві бюджети Державний бюджет Місцеві бюджети Державний бюджет Місцеві бюджети
1. ПДВ 33,7 66,3 44,3 55,7 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
2. Податок на прибуток 27,1 72,9 26,4 73,6 0,0 100,0 0,0 100,0 28,0 72,0 85,7 14,3 76,2 23,8
3. Прибутковий податок з громадян 46,2 53,8 47,9 52,1 0,0 100,0 0,0 100,0 30,0 70,0 0,0 100,0 0,0 100,0
4. Акцизний збір з вітчизняних товарів 74,9 25,1 83,9 16,1 60,7 39,3 100,0 0,0 69,5 30,5 94,7 5,3 94,7 5,3
5. Акцизний збір з імпортних товарів 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Порівняння фактичного виконання видатків державного бюджету

(без міжбюджетних трансфертів) за 2002-2003 роки

у відсотках до затвердженого Законом плану з урахуванням змін

Найменування видатків згідно з функціональною класифікацією 2002 рік (факт) 2003 рік (факт)
Загальний фонд, % Спеціальний фонд, % Разом

%

Загальний фонд, % Спеціальний фонд, % Разом

%

Загальнодержавні функції 75,1 112,4 76,8 91,6 125,7 93,1
Оборона 91,6 75,7 86,2 100,0 116,2 104,4
Громадський порядок, безпека та судова влада 89,2 233,9 109,5 101,4 139,2 108,2
Економічна діяльність 68,0 70,0 68,8 104,1 78,4 92,7
Охорона навколишнього природного середовища 68,6 100,8 73,2 101,4 115,6 103,5
Житлово-комунальне господарство 211,0 30,5 77,0 253,1 58,0 118,2
Охорона здоров’я 65,2 126,5 75,8 103,3 115,2 105,7
Духовний та фізичний розвиток 63,0 144,0 69,0 100,0 89,6 99,0
Освіта 93,1 125,8 106,4 98,8 108,8 102,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 96,0 134,9 105,1 100,0 103,3 100,9
Разом 81,5 107,6 87,7 99,0 100,5 99,4

* Перевиконання видатків по загальному фонду державного бюджету пов’язане з виділенням протягом року видатків з резервного фонду Кабінету Міністрів України (відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України). Тому обсяг фактичних видатків загального фонду державного бюджету по окремих головних розпорядниках коштів перевищує обсяг запланованих видатків у цілому по відповідних розпорядниках.

Основні планові та фактичні бюджетні показники за 2003 рік,

що складають баланс бюджету

Показники балансу

бюджету 2003 року

Загальний фонд % вико-нання Спеціальний фонд % вико-нання Разом % вико-нання
План Факт План Факт План Факт
1 Доходи державного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) 39846,6 39882,7 100,1 11042,6 12735,5 115,3 50889,2 52618,2 103,4
2 Доходи місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) 18051,3 18425,2 102,1 3852,4 4122,0 107,0 21903,7 22547,2 102,9
3 Фінансування державного бюджету 1510,0 1537,0 101,8 1124,9 -512,8 -45,6 2634,9 1024,2 38,9
1+3 Ресурси державного бюджету 41356,6 41419,7 100,2 12167,5 12222,7 100,5 53524,1 53642,4 100,2
1+2+3 Ресурси зведеного бюджету 59407,9 59844,9 100,7 16019,9 16344,7 102,0 75427,8 76189,6 101,0
4 Видатки державного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) 32637,2 32309,2 99,0 11916,3 11972,6 100,5 44553,4 44281,8 99,4
5 Видатки місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) 26867,5 26362,6 98,1 5778,1 5010,9 86,7 32645,6 31373,5 96,1
4+5 Видатки зведеного бюджету 59504,6 58671,9 98,6 17694,4 16983,4 96,0 77199,0 75655,3 98,0
6 Доходи державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів, у т.ч.: 42230,0 42251,2 100,1 11042,6 12735,5 115,3 53272,6 54986,7 103,2
7 Кошти, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету 2383,4 2368,5 99,4 2383,4 2368,5 99,4
8 Доходи місцевих бюджетів з урахуванням міжбюджетних трансфертів 29155,4 29904,2 102,6 4103,7 4372,1 106,5 33259,1 34276,3 103,1
9 Видатки державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів, у т.ч.: 43740,0 43788,2 100,1 12167,5 12222,7 100,5 55907,5 56010,9 100,2
10 Міжбюджетні трансферти 11102,8 11479,0 103,4 251,3 250,1 99,6 11354,1 11729,1 103,3
11 Видатки місцевих бюджетів із урахуванням міжбюджетних трансфертів 29250,9 28731,1 98,2 5778,1 5010,9 86,7 35029,0 33742,0 96,3

Динаміка структури видатків бюджетів за 1997-2004рр.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Видатки зведеного бюджету України, млн.грн., у тому числі: 32054,2 31195,7 34820,9 48148,6 55528 60318,9 75655,3 101282,6
Державного бюджету * 18573,5 16177,1 19005,1 31154,6 33170 35202,5 44281,8 62652,1
Бюджету Автономної Республіки Кpим і місцевих бюджетів* 13480,7 15018,6 15815,8 16994,0 22358 25116,4 31373,5 38630,5
Питома вага у видатках зведеного бюджету Укpаїни, %: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Державного бюджету 57,9 51,9 54,6 64,7 59,7 58,4 58,5 61,8
Бюджету Автономної Республіки Кpим і місцевих бюджетів 42,1 48,1 45,4 35,3 40,3 41,6 41,5 38,2

* - без врахування міжбюджетних трансфертів

Співставлення надходжень, видатків та сальдо зведеного бюджету України за 2002-2003 рр.

(за даними Держказначейства України)

2002 бюджетний рік 2003 бюджетний рік Загальний баланс рахунків
Надхо-дження Видатки Перевиконання (Недовиконання) Надхо-дження Видатки Перевиконання (Недовиконання) 2002 2003 Зміна 2003р. до 2002р.
Січень 3857,9 2476,2 1381,7 4637,1 3186,0 1451,0 1381,7 1451,0 -69,3
Лютий 4328,8 4193,9 134,9 5182,2 4438,8 743,3 1516,6 2194,3 -677,7
Березень 4378,1 5236,8 -858,6 5449,0 5782,4 -333,4 658,0 1860,9 -1202,9
Квітень 5099,2 5193,1 -93,9 6167,5 5680,3 487,2 564,2 2348,1 -1784,0
Травень 5425,6 4363,1 1062,4 6101,0 5073,9 1027,1 1626,6 3375,2 -1748,6
Червень 4579,4 4837,9 -258,5 5701,5 6493,5 -791,9 1368,1 2583,3 -1215,1
Липень 5560,6 5077,0 483,6 6245,9 5939,9 306,0 1851,7 2889,3 -1037,6
Серпень 5351,0 4793,1 557,9 7194,1 6055,2 1138,9 2409,7 4028,2 -1618,5
Вересень 4963,6 4650,6 312,9 6536,6 6596,4 -59,8 2722,6 3968,4 -1245,8
Жовтень 5229,7 4667,4 562,3 6643,6 6975,7 -332,1 3284,9 3636,3 -351,4
Листопад 5597,3 5053,8 543,5 7052,6 6577,2 475,4 3828,4 4111,6 -283,3
Грудень 7583,1 9776,0 -2193,0 8254,4 12855,9 -4601,5 1635,4 -489,9 2125,3

Джерела формування

та напрямки використання бюджету розвитку

Джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів Напрями використання коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів
Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності
Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення Капітальні вкладення, у тому числі капітальні вкладення за спільними проектами розвитку регіонів
Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
Кошти від повернення позик та відсотки, сплачені за користування ними Погашення основної суми боргу
Кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради
Запозичення Дефіцит бюджету розвитку

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Витяг з доповіді “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” Послання Президента України до Верховної Ради України”.:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -