Задать вопрос юристу

3.3. Видатки місцевих бюджетів

Визначений законом повний перелік видатків місцевих бюджетів в Україні поки що відсутній. Бюджетне законодавство України регла­ментує порядок здійснення видатків з місцевих бюджетів та основні напрями використання їх коштів.

Більш деталізоване правове регулювання видатків місцевих бюд­жетів запроваджене лише у 1995 р. Законом України "Про бюджетну систему України''. Згідно зі ст. 18 цього Закону кошти республікансь­кого бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів вит­рачаються лише на цілі та в межах, які затверджені відповідно Верхов­ною Радою Автономної Республіки Крим і місцевими радами народ­них депутатів.

27

Вперше видатки всіх бюджетів поділені на поточні та видатки роз­витку. Згідно із Законом поточні видатки — це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, на фінансування заходів щодо со­ціального захисту населення тощо. Встановлено також, що у складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених об'єктів.

Видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінансування інвес­тиційної та інноваційної діяльності: фінансування капітальних вкла­день виробничого і невиробничого призначення; фінансування струк­турної перебудови народного господарства; субвенції та інші видат­ки, пов'язані з розширеним відтворенням.

У ст. 20 Закону встановлено, що з республіканського бюджету Ав­тономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:

• на фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соці­ального забезпечення і соціального захисту населення, що підпо­рядковані виконавчим органам влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи вла­ди функцій;

• на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місце­вих органів державної влади і самоврядування;

• на фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;

• на інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Контрольні запитання

1. Яку роль відіграють місцеві бюджети у фінансовій системі України?

2. З чого складаються доходи місцевих бюджетів?

3. Які є видатки місцевих бюджетів?

4. Що означає поняття "регульовані доходи"?

5. Що визначає термін "власні доходи" місцевих бюджетів?

6. Чим різняться доходи поточного бюджету та бюджету розвитку?

28

<< | >>
Источник: Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с.. 2000

Еще по теме 3.3. Видатки місцевих бюджетів:

 1. 10.5. Видатки місцевих бюджетів
 2. 4.3. ДОХОДИ І ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 3. 8.4 Видатки місцевих бюджетів їхня сутність, склад і окремі їхні напрямки.
 4. 4.5.4. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів за видатками
 5.             4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти
 6. 1.3 Видатки місцевих бюджетів, їх склад та характеристика, джерела формування
 7. Виконання місцевих бюджетів за видатками
 8. 4.5.2. Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками
 9. Складання проектів місцевих бюджетів Стаття 75.  Порядок складання проектів місцевих бюджетів
 10. Виконання місцевих бюджетів Стаття 78.  Виконання місцевих бюджетів
 11. 2. Формування доходів місцевих бюджетів
 12. 4.5.1. Суть казначейського обслуговування бюджетів за видатками
 13. 3.2. Доходи місцевих бюджетів
 14. 4.5. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -