<<
>>

Тести для рубіжного контролю знань студентів

Тест 1. Бюджет як економічна категорія — це:

1) план утворення і використання фінансових ресурсів для забез­печення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцеви­ми органами самоврядування;

2) загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади отримують кошти для матеріального забезпечення свого функціонування;

3) відносини щодо формування на загальнодержавному і регіо­нальному рівнях централізованих фондів, призначених для реаліза­ції функцій держави;

4) загальне обчислення майбутніх видатків та очікува­них для покриття їх доходів держави з метою здійснення нею відповідних функцій.

Тест 2. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні вста­новлено на строк:

1) з 1 квітня по 31 березня;

2) з 1 липня по 30 червня;

3) з 1 вересня по 31 серпня

4) з 1 січня по 31 грудня;

5) з 1 січня по 30 грудня.

Тест 3. Бюджет держави є складова ланка:

1) державних фінансів;

2) міжнародних фінансів;

3) державного кредиту;

4) фінансової системи.

Тест 4. Які основні функції виконує бюджет держави?

1) Перерозподіл ВВП і національного доходу.

2) Контроль за формуванням і використанням централізованого фонду грошових коштів.

3) Фінансове забезпечення соціальної політики.

4) Фінансування національної економіки.

5) Державне регулювання і стимулювання економіки.

6) Забезпечення виплати заробітної плати працюючим у бюджетній сфері.

Тест 5.Дефіцит бюджету - це показник, що вимірюється:

1) тільки абсолютними величинами;

2) тільки відносними величинами;

3) і абсолютними, і відносними величинами.

Тест 6. Бюджетна класифікація застосовується з метою...

1) проведення постатейного аналізу доходів та видатків бюджету;

2) забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних показників;

3) згрупування доходів видатків бюджету, а також бюджетного кредитування;

4) забезпечення цілісності бюджетних категорій.

Тест 7. Збалансованість бюджету визначається такими показниками:

1). рівновага доходів і видатків;

2). дефіцит бюджету;

3). профіцит бюджету;

4). сальдо балансу.

Тест 8. Дефіцит бюджету - це показник, що характеризує:

1). перевищення доходів бюджету над його видатками;

2). перевищення видатків бюджету над його доходами;

3). частку величини щодо перевищення доходів над видатками бюджету у загальній сумі видатків бюджету;

4). частку величини щодо перевищення видатків бюджету над його доходами у ВВП;

5).частку величини, щодо перевищення видатків бюджету над його доходами у загальній сумі видатків.

Тест 9. Дефіцит державного бюджету приймається в обов’язковому порядку:

1) при визначенні загальних сум доходів та видатків фінансування бюджету;

2) при розгляді проекту державного бюджету у першому читанні;

3) при розгляді проекту державного бюджету у другому читанні;

4) при прийнятті Верховною Радою України закону про державний бюджет України;

5) при прийнятті Верховною Радою України Постанови “Про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період”.

Тест 10. Показник дефіциту бюджету відображається в таких основних документах:

1). Бюджетний кодекс України;

2). Державна програма економічного та соціального розвитку України на відповідний рік;

3). Закон України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік;

4). Зведений баланс фінансових ресурсів держави;

5). Постанова Верховної Ради України “Про основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період”.

Тест 11. Наявність дефіциту бюджету допускається для:

1) Державного бюджету.

2) Бюджету Автономної Республіки Крим.

3) Міських бюджетів з чисельністю понад 800тис.чол.

4) Зведених бюджетів областей.

5) Зведених бюджетів районів.

Тест 12. За формою прояву дефіцит бюджету буває:

1). активний, пасивний;

2). відкритий, прихований;

3). вимушений, запланований.

Тест 13. Джерелами покриття дефіциту державного бюджету є:

1).

зовнішні і внутрішні запозичення;

2). емісія грошей;

3). золотий запас держави,

4) доходи від приватизації державного майна.

Тест 14. Дефіцит для місцевих бюджетів допускається в частині:

1). загального фонду;

2). спеціального фонду;

3). податкових надходжень;

4). неподаткових надходжень;.

5). бюджету розвитку.

Тест 15. Для покриття дефіциту місцевого бюджету розвитку можуть використовуватися:

1). місцеві запозичення;

2). емісія грошей;

3). кошти державного бюджету;

4) позички фінансово-кредитних установ.

Тест 16. Зведений бюджет України складається з

1) доходів і видатків державного сектора економіки;

2) доходів і видатків державного і місцевих бюджетів;

3) доходів і видатків державного і місцевих бюджетів з урахуванням ресурсів усіх фондів соціального страхування.

Тест 17. Які є види бюджетів в Україні?

1) Державний бюджет і місцеві бюджети.

2) Центральний та місцеві бюджети.

3) Централізовані та децентралізовані бюджети.

4) Державний бюджет, місцеві бюджети та бюджет АР Крим.

Тест 18. Місцеві бюджети поділяються на ...

1) Обласні, міські, районні, селищ і сіл.

2) Обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл.

3) Централізовані та децентралізовані.

4) Республіканський АР Крим, мм. Києва та Севастополя, обласні, міст обласного значення, районні, міст районного значення, районів у містах, селищ і сіл.

Тест 19. Які бюджети відносяться до 2-го рівня місцевих бюджетів України?

1) Обласні, міські, районні, селищ і сіл.

2) Обласні, районні, міські, районів у містах, міст, селищ і сіл.

3) Міст обласного значення, зведених бюджетів районів.

4) Республіканський бюджет АР Крим, обласні, районні, міські, районів у містах, міст, селищ і сіл.

Тест 20. Хто є учасниками бюджетного процесу?

1) Президент України.

2) Верховна Рада України.

3) Національний банк України.

4) Державне казначейство України.

5) Державні підприємства.

6) Міністерство фінансів України.

7) Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України.

Тест 21. Етапами бюджетного процесу є:

1) Складання проекту бюджету.

2) Розгляд та затвердження проекту бюджету.

3) Формування макроекономічних показників;

4) Виконання та контроль за виконанням бюджету;

5) Підготовка звіту щодо виконання бюджету.

6) Розробка бюджетної резолюції.

Тест 22. За якими групами класифікуються доходи бюджету?

1) Податкові та неподаткові надходження.

2) Податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти.

3) Закріплені і власні доходи.

4) Загальнодержавні та місцеві податки і збори.

Тест 23. Доходи бюджетів формуються за такими методами ...

1) вилучення доходів з державного сектора економіки, одержан­ня доходів від державних угідь;

2) отримання доходів від державних угідь, майна і послуг; пере­розподілу доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків; залучення позик;

3) отримання доходів від державної власності; фіскальним; залу­чення позик.

4) прямого вилучення доходів з державного сектора; отримання доходів від державних угідь, майна і послуг; перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків та зборів; залу­чення позик.

Тест 24. Джерелами формування доходів бюджету є ...

1) доходи від операції з капіталом;

2) валовий внутрішній продукт і національне ба­гатство;

3) валовий внутрішній продукт, державний кредит;

4) податкові та неподаткові надходження.

Тест 25. Бюджетна класифікація неподаткових надходжень включає такі групи ...

1) Доходи від власності та підприємницької діяльності; адмініст­ративні штрафи та санкції; плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах; інші надходження.

2) Надходження від штрафів та фінансових санкцій; доходи від власності та підприємницької діяльності; інші неподаткові надхо­дження.

3) Доходи від власності та підприємницької діяльності; доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від сплати штрафних санкцій; інші неподаткові надходження.

4) Доходи від власності та підприємницької дія­льності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші непо­даткові надходження.

Тест 26. Бюджетна класифікація доходів від операцій з капіталом включає такі групи ...

1) надходження коштів від реалізації безхазяйного майна; дохо­ди Державного комітету України по матеріальних резервах; надхо­дження від продажу землі;

2) надходження коштів від реалізації майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави; надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від продажу землі;

3) надходження від продажу основного капіталу; надходження від реалізації державних запасів і товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів; податки на фінансові операції та операції з капіталом.

4) надходження від продажу державних запасів товарів; надхо­дження від реалізації безхазяйного майна і майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів; надходжен­ня від продажу землі та нематеріальних активів.

Тест 27. Видатки бюджету класифікують за такими видами як:

1) економічна;

2) правова;

3) відомча;

4) програмна;

5) територіальна;

6) за розпорядником бюджетних коштів.

Тест 28. Основними ознаками класифікації видатків бюджету є ..

1) роль у відтворенні виробництва;

2) суспільне призначення;

3) галузі економіки і соціальної сфери;

4) цільове призначення;

5) рівні бюджетної системи;

6) форми бюджетного фінансування.

Тест 29. Видатки бюджету за формами бюджетного фінансування включають ...

1) постатейне, глобальне та змішане фінансування;

2) проектне та кошторисне фінансування;

3) бюджетні кредити та бюджетні трансферти;

4) проектне і кошторисне фінансування, бюджетні трансферти;

5) бюджетні кредити, бюджетні трансферти, проектне і коштори­сне фінансування.

Тест 30. За суспільним при­значенням видатки бюджету відображають такі функції держави ...

1) виробничу і невиробничу;

2) економічну, соціальну, управлінську;

3) обслуговування державного боргу, економічну, соціальну,

уп­равлінську, оборонну;

4) соціальну, управлінську, економічну, оборонну.

Тест 31. За роллю у відтворенні виробництва видатки бюджету поділяються на ...

1) поточні видатки і видатки розвитку;

2) поточні і капітальні видатки;

3) видатки на соціальну сферу;

4) бюджетні трансферти;

Тест 32. Поточні видатки – це ...

а) видатки бюджету на фінансування бюджетних установ та заходів соціального захисту населення;

б) видатки бюджетів на фінансування інвестиційної діяльності;

в) між бюджетні трансферти;

г) видатки на обслуговування державного боргу.

Тест 33. Кошторис – це ...

а) бюджетні асигнування, розділені поквартально і постатейно;

б) документ, в якому затверджується обсяг бюджетних асигнувань за постатейним і поквартальним розподілом на загальний і спеціальний фонди;

в) плановий документ з переліком бажаних виплат і можливих надходжень певної бюджетної установи, їх постатейний і поквартальний розподіли.

Тест 34. Які існують види кошторисів?

1) Поточний, капітальний, зведений, загальний.

2) Особовий, загальний, поквартальний.

3) Індивідуальний, зведений, загальний.

4) Постатейний та поквартальний.

Тест 35. Обсяги фінансування кошторису визначаються:

1) загальними потребами бюджетної установи та її доходами;

2) оперативно-сітьовими показниками та нормативами видатків;

3) кількістю одиниць та штатним розписом;

4) фізіологічними потребами і статистичними спостереженнями.

Тест 36. Які показники покладені в основу складання кошторису видатків лікарень:

1) рівень захворюваності в районі;

2) число лікарських посад;

3) кількість ліжок і ліжкоднів;

4) структура штатного персоналу.

Тест 37. Які види міжбюджетних трансфертів регулюють між бюджетні відносини?

1) Субсидія, субвенція, дотація.

2) Субсидія, субвенція, дотація, вилучення коштів, бюджетна по­зичка.

3) Бюджетна субвенція, державна субсидія, державна дотація.

4) Дотації вирівнювання, бюджетні субвенції.

Тест 38. Які види трансфертів надаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів?

1. Дотації вирівнювання.

2. Субвенція на здійснення програм соціального захисту.

3. Субвенція малозабезпеченим громадянам.

4. Субвенції на здійснення інвестиційних проектів.

5. Дотація на виконання програм щодо забезпечення житлом молодих сімей.

6. Субвенція на компенсація доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою.

Тест 39. Бюджети розвитку місцевих бюджетів формуються з метою

1) фінансування соціальної сфери;

2) погашення основної суми боргу АР Крим та органів місцевого самоврядування;

3) здійснення капіталовкладень;

4) здійснення внесків органів влади АР Крим та Органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності.

Тест 40. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається в розрахунку ....

1) на кожного споживача окремого виду соціальних послуг;

2) на кожного споживача послуг соціальної сфери;

3) на окремі категорії споживачів послуг соціальної сфери;

4) на кожного споживача окремого виду соціальних послуг в окремому регіоні.

Тест 41. Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів ...

1) можуть змінюватися кожного року;

2) не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж раз за 3 роки;

3) можуть змінюватися, але не можуть переглядатися частіше, ніж раз за 3 роки;

4) можуть змінюватися і переглядатися щороку.

Тест 42. Індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці це показник, що характеризує:

1)рівень забезпечення всіма податковими надходженнями до окремого місцевого бюджету у розрахунку на одного мешканця України;

2)рівень забезпечення кошика доходів місцевого бюджету в розрахунку на одного мешканця відповідної території у порівнянні з аналогічним середнім показником в Україні;

3)рівень забезпечення надходженнями місцевого бюджету закріплених податків в розрахунку на одного мешканця відповідної території у відповідності з аналогічним середнім показником в Україні.

Тест 43. Дотація вирівнювання це ....

1) профіцит бюджету;

2) показник збалансування бюджету;

3) міжбюджетний трансферт;

4) бюджетне асигнування.

Тест 44. Дотація вирівнювання визначається як різниця між ..

1) обсягом прогнозованих доходів та обсягом прогнозованих видатків місцевого бюджету;

2) обсягом прогнозованих видатків та прогнозованих доходів Державного бюджету України;

3) обсягом прогнозованих видатків і обсягом прогнозованих доходів місцевого бюджету;

4) обсягом прогнозованих видатків та обсягом прогнозованого кошика доходів місцевого бюджету.

Тест 45. Кошик доходів місцевих бюджетів це ...

1) сума коштів доходної частини місцевого бюджету ....

2) податкові надходження у структурі доходів місцевого бюджету.....

3) власні доходи місцевих бюджетів......

4) доходи підприємств комунальної власності в системі доходів місцевих бюджетів.....

5) податки і збори, що закріплені Бюджетним кодексом України на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів..... .

Тест 46. Обсяг кошика доходів місцевого бюджету визначається із застосуванням:

1) індексу відносної податкоспроможності;

2) фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

3) коригуючи коефіцієнтів;

4) дотацій вирівнювання.

Тест 47. Коригуючі коефіцієнти застосовуються з метою коригування

5) фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

6) індексу відносної податкоспроможності;

7) кошика доходів місцевого бюджету.

Тест 48. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості це показник, що застосовується для визначення ......

8) видатків місцевих бюджетів;

9) розподілу міжбюджетних трансфертів;

10) доходів місцевих бюджетів;

11) дотацій вирівнювання.

Тест 49. Для розрахунку загального фінансового нормативу бюджетної забезпеченості використовуються такі показники як ...

1) обсяг фінансових ресурсів регіону;

2) обсяг фінансових ресурсів держави;

3) загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на реалізацію бюджетних програм;

4) кількість споживачів соціальних послуг у державі;

5) кількість мешканців в окремому регіоні;

6) кількість громадян, що проживають у державі.

Тест 50. Вкажіть податки, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів.

1) ПДВ;

2) податок з власників транспортних засобів;

3) прибутковий податок з громадян;

4) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва;

5) місцеві податки і збори;

6) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

7) фіксований сільськогосподарський податок;

8) податок на промисел.

Тест 51. Склад доходів АР Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів включає:

1) 25% прибуткового податку з громадян;

2) 25% плати за землю;

3) плата за ліцензії;

4) державне мито в частині, що належить місцевим бюджетам;

5) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва.

Тест 52. Доходи, що закріплюються за бюджетами міст Київ і Севастополь і враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансферів, включають ...

1) 100% прибуткового податку з громадян;

2) 75% прибуткового податку з громадян;

3) плата за забруднення навколишнього природного середовища;

4) надходження відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

5) державне мито в частині, що належить місцевим бюджетам;

6) плата за ліцензії;

7) плата за державну реєстрацію суб’єктів господарювання;

8) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва;

9) плата за торговий патент.

Тест 53. В розрахунках яких показників видатків застосовуються коефіцієнти приведення?

1) субвенцій на інвестиційні програми;

2) фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

3) при розрахунку видатків на соціальну сферу місцевих бюджетів;

4) при розрахунку індексу відносної податкоспроможності регіону.

Тест 54. Що відображає економічна класифікація видатків бюджету?

1) Поточні видатки і видатки розвитку.

2) Поточні і капітальні видатки.

3) Статті видатків, елементи цільових витрат.

4) Поточні і капітальні видатки, кредитування з вирахуванням погашення.

Тест 55. До повноважень Казначейства України належить:

1) Контроль за дотриманням податкового законодавства.

2) Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

3) Контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів.

4) Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування бюджетних коштів.

5)Формування звітності про виконання доходів та видатків бюджетів усіх рівнів.

6) Контроль за погашенням та обслуговуванням державного боргу.

Тест 56. Склад доходів АР Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів включає:

7) 25% прибуткового податку з громадян;

8) 25% плати за землю;

9) плата за ліцензії;

10) державне мито в частині, що належить місцевим бюджетам;

11) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва.

Тест 57. Доходи, що закріплюються за бюджетами міст Київ і Севастополь і враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансферів, включають ...

10) 100% прибуткового податку з громадян;

11) 75% прибуткового податку з громадян;

12) плата за забруднення навколишнього природного середовища;

13) надходження відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

14) державне мито в частині, що належить місцевим бюджетам;

15) плата за ліцензії;

16) плата за державну реєстрацію суб’єктів господарювання;

17) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва;

18) плата за торговий патент.

Тест 58. В розрахунках яких показників видатків застосовуються коефіцієнти приведення?

1) субвенцій на інвестиційні програми;

2) фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

3) при розрахунку видатків на соціальну сферу місцевих бюджетів;

4) при розрахунку індексу відносної податкоспроможності регіону.

Тест 59. Що відображає економічна класифікація видатків бюджету?

1) Поточні видатки і видатки розвитку.

2) Поточні і капітальні видатки.

3) Статті видатків, елементи цільових витрат.

4) Поточні і капітальні видатки, кредитування з вирахуванням погашення.

Тест 60. До повноважень Казначейства України належить:

1) Контроль за дотриманням податкового законодавства.

2) Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

3) Контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів.

4) Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування бюджетних коштів.

5) Формування звітності про виконання доходів та видатків бюджетів усіх рівнів.

6) Контроль за погашенням та обслуговуванням державного боргу.

Тест 61. Структура бюджетної системи України визначається:

1. Адміністративно-територіальним устроєм.

2. Сукупністю державних фінансових інститутів.

3. Системою економічних відносин, державним та адміністративно-територіальним устроями.

4. Адміністративно-територіальним устроєм і побудовою системи органів влади в Україні.

Тест 62. Вказати назву класифікації видатків бюджету відповідно до наведених ознак:

Ознаки класифікації Назва класифікації
За функціональним призначенням
За економічною характеристикою операцій - поточні і комплексні видатки
За ознакою головного розпорядника бюджетних коштів – перелік головних розпорядників
За бюджетними програмами – застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом

Тест 63. Структура бюджетної класифікації затверджується:

1. Президентом України.

2. Головою Верховної Ради України.

3. Міністром фінансів України.

4. Прем’єр-міністром України.

Тест 64. Закон України “Про Державний бюджет України” приймається Верховною Радою України до:

1. 1 грудня року, що передує плановому;

2. 31 грудня року, що передує плановому;

3. 30 грудня року, що передує плановому;

4. 1 січня планового бюджетного року.

Тест 65. Методи, що застосовуються для формування доходів бюджету:

1. моделювання;

2. метод процентних відрахувань;

3. трансфертний;

4. балансовий;

5. нормативний.

Тест 66. Доходи бюджету класифікуються за такими групами:

1. податки і збори;

2. податкові надходження;

3. доходи від приватизації;

4. рентні та транзитні платежі;

5. неподаткові надходження;

6. доходи від операцій з капіталом;

7. доходи від участі в капіталі;

8. трансферти;

9. дотації вирівнювання;

10.цільові фонди.

Тест 67. За складання проекту Закону України “Про Державний бюджет України” відповідає:

1. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.

2. Міністерство фінансів.

3. Кабінет міністрів.

4. Міністр фінансів.

5. Голова бюджетного комітету Верховної Ради.

6. Голова адміністрації Президента.

Тест 68. Згідно з чинним бюджетним законодавством Верховна Рада України приймає проект Закону України “Про Державний бюджет України”:

Редакції читання Граничні терміни прийняття
Перше читання
Друге читання
Третє читання

Тест 69. Відносна величина витрат на обслуговування державного боргу вимірюється:

1) відношенням суми процентних виплат за боргом до обсягу ВВП;

2) відношенням суми процентних виплат за боргом до видатків бюджету;

3) граничною величиною державного боргу у Державному бюджеті на відповідний бюджетний період;

4) відношенням розміру державного боргу до ВВП;

Тест 70. Реальною проблему зовнішнього державного боргу є:

1) збільшення сукупних державних витрат;

2) перерозподіл національного багатства між членами суспільства;

3) відтік частини валового внутрішнього продукту за межі країни;

4) перенесення тягаря розрахунків за боргові зобов’язання країни на наступні покоління.

Тест 71. "Ефект витіснення" це:

1) зменшення обсягів заощаджень резидентів на інвестиційну діяльність;

2) зменшення фінансових ресурсів держави на покриття заборгованості перед резидентами;

3) зменшення обсягів фінансування бюджету на розвиток економіки;

4) зменшення видатків бюджетів на соціальну сферу.

Тест 72. Які види трансфертів налаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів?

1) дотації вирівнювання;

2) субвенція на здійснення програм соціального захисту;

3) субвенція малозабезпеченим громадянам;

4) субвенції на здійснення інвестиційних проектів;

5) дотація на виконання програм щодо забезпечення житлом молодих сімей;

6) субвенція на компенсація доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою.

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Тести для рубіжного контролю знань студентів:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -