Задать вопрос юристу

2.2. Суть і значення видатків бюджету

Формування бюджетних видатків починається на стадії плануван­ня, за основу беруть очікуване виконання бюджету по видатках за попередній період.

Звітні дані про виконання бюджетів по видатках, що є у розпоряд­женні як Міністерства фінансів України, так і фінансових органів, як правило, за півріччя, доповнюються оцінкою очікуваного" виконання

17

показників по видатках за період, який залишається до кінця року.

Аналіз звітних показників та оцінка перспективи до кінця року дають змогу визначити очікуване виконання бюджету по видатках. З одер­жаних видатків вилучаються ті, яких не буде у плановому році.

Для складання розрахунків по видатках бюджету Міністерство фі­нансів України направляє міністерствам і відомствам форми та вка­зівки щодо складання фінансових планів і кошторисів та їх подання для складання балансу бюджету за укрупненими показниками про­ектів зведених фінансових планів і кошторисів, що й стає проектом бюджету, який з необхідними розрахунками подається Кабінету Міністрів України, а після розгляду й уточнень Кабінетом Міністрів виноситься на розгляд спочатку постійних комісій, а потім Верховної Ради України. Розгляд, уточнення та внесення змін до проекту бюд­жету депутатами, постійними комісіями і наступний розгляд проекту бюджету Верховною Радою України (а місцевих бюджетів — відпо­відними місцевими радами народних депутатів) є повноваженнями лише рад усіх рівнів, і через використання цього права, вносячи зміни, доповнення або вилучення, зменшуючи чи збільшуючи видатки (як і доходи), ради керують роботою, пов'язаною зі складанням та регулю­ванням бюджетних видатків.

Регулювання бюджетних видатків втілюється в цільовому спряму­ванні бюджетних коштів. Найважливішим принципом планування бюд­жетних видатків є врахування пропозицій щодо розподілу коштів з ура­хуванням реальної потреби в них. Видатки бюджету (як і доходи) на наступний рік до поточного року плануються з урахуванням резуль­татів виконання бюджету за минулий рік або період із визначенням коефіцієнта зростання, що дає змогу обґрунтувати доцільність збільшення бюджетних видатків і правильно спланувати їх на майбутнє.

<< | >>
Источник: Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с.. 2000

Еще по теме 2.2. Суть і значення видатків бюджету:

 1. 2.1. Суть і значення доходів бюджету
 2. 8.1. Сутність видатків Державного бюджету.
 3. 8.3. Склад видатків Державного бюджету.
 4. Склад і характеристика видатків державного бюджету
 5. 2. Склад видатків Державного бюджету. Таємні видатки
 6. 68.Державний бюджет. Структура надходжень та видатків.
 7. Сутність, склад і структура видатків ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 8. 1. Економічна природа та класифікація видатків Державного бюджету
 9. 19.4. Склад доходів та видатків бюджету ЄС
 10. Суть і значення фінансового контролю
 11. ТЕМА № 8. Система видатків бюджету.
 12. 4.1. Бюджет як провідна ланка перерозподілу національного доходу та видатків
 13. 1. Державні цільові фонди: суть, необхідність та значення
 14. Тема 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
 15. 5.1. Суть і значення контролю у фінансовій системі України
 16. 2.3 Аналіз видатків бюджету Московської районної в місті Харкові ради за 2005-2007 роки
 17. 1. Фінансовий ринок, його суть, необхідність та значення
 18. 3.1 Використання трендового аналізу при прогнозуванні доходів та видатків місцевого бюджету
 19. Соціально-економічна суть і функції бюджету держави
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -