<<
>>

Практичні завдання

Контрольна робота

1. Значення контрольної роботи в навчальному процесі.

Студенти заочної форми навчання виконують письмову роботу з дисципліни "Бюджетна система".

Робота є формою поглиблення знань з предмету та контролю за самостійним вивченням курсу у міжсесійний період.

Під час її виконання студенти набувають навичок роботи з навчально-методичною літературою, державними програмними документами, Бюджетним кодексом України та іншими законодавчими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні статистичними та іншими фактичними матеріалами та вміння застосовувати отримані знання для розв’язування конкретних проблемних ситуацій.

2. Основні вимоги до контрольної роботи.

Контрольна робота містить:

І. Тести

ІІ Практичне завдання

ІІІ. Ситуаційне завдання

В тестових завданнях потрібно вибрати одну або декілька правильних відповідей.

Розв’язок практичного та ситуаційного завдань необхідно супроводжувати ґрунтовними теоретичними поясненнями.

Контрольну роботу слід виконати у друкованому вигляді і подати на перевірку у строк, встановлений навчальним графіком.

На титульному аркуші контрольної роботи вказати з якої дисципліни виконано роботу, прізвище, ім’я по-батькові студента, форму навчання (заочна), курс, групу. У кінці роботи студенту необхідно дати перелік використаної літератури, поставити дату та свій підпис.

На заліку з контрольної роботи, який проходить у формі співбесіди, студент повинен вміти:

- самостійно розв’язати аналогічні ситуаційні завдання;

- відповісти на питання з контрольної роботи (визначення категорій, аналіз фінансових показників та їх структурних співвідношень, тощо);

- проаналізувати стан бюджетних показників поточного року.

3. Порядок визначення контрольних завдань.

З наведених двох варіантів завдань контрольної роботи студент вибирає самостійно один за останньою цифрою номера залікової книжки: непарна цифра – перший варіант; парна - другий варіант.

І. Тести

Для першого варіанту

Тест 1 Структура бюджетної система визначається як питома вага:

1. Видатків державного бюджету і видатків місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету;

2. Доходів державного бюджету і доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету;

3. Видатків бюджету АР Крим у видатках місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету.

Тест 2 Кошторис може застосовуватись як :

1. Плановий документ, в якому встановлюється обсяг бюджетних асигнувань бюджетній установі;

2. Звітний документ про стан використання бюджетних асигнувань бюджетною установою;

3. Бюджетний запит розпорядника бюджетних коштів;

4. Фінансовий документ щодо постатейного розпису доходів та видатків бюджетної установи в бюджетному періоді.

Тест 3 Річний розпис асигнувань державного бюджету це:

1. Розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за економічною класифікацією;

2. Розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за програмною та економічною класифікацією;

3. Розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів за функціональною класифікацією;

Тест 4 Витрати бюджету це:

1. Видатки бюджету та кошти щодо погашення основної суми державного боргу;

2. Кошти щодо погашення відсотків за користування державним боргом;

3. Фінансування органів державного управління;

4. Фінансування дефіциту бюджету;

5. Покриття податкового кредиту з ПДВ.

Тест 5 Лімітна довідка про бюджетні асигнування це документ що містить:

1. Затверджені бюджетні призначення та їх помісячний розподіл;

2.Планові показники фінансування бюджетної установи за загальним і спеціальним фондами ;

3.Затверджені показники бюджетних асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів на півроку;

4.Затверджені показники бюджетних асигнувань головних розпорядників бюджетних коштів на рік з помісячним їх розподілом.

Тест 6 Форма лімітної довідки затверджується :

1. Мінфіном;

2. НБУ;

3. Держказначейством;

4. Міністром фінансів;

5. Кабміном.

Тест 7 План асигнувань затверджується разом з :

1. Кошторисом бюджетної установи;

2. Лімітною довідкою;

3. Бюджетним розписом;

4. Бюджетним призначенням;

5. Всі відповіді правильні;

Тест 8 Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених :

1. Лімітних довідок і бюджетних запитів;

2. Кошторисів і планів асигнувань;

3. Бюджетних призначень і бюджетного розпису.

Для другого варіанту

Тест 1. Видатки бюджету класифікуються за :

1. Функціональною ознакою;

2. Одержувачами бюджетних коштів;

3. Бюджетними програмами;

4. Економічною ознакою;

5. Головними розпорядниками бюджетних коштів;

6. Бюджетними призначеннями ;

Тест 2 До форм бюджетного фінансування відносяться :

1. Кошторисне ;

2. Проектне ;

3. Дотування державних підприємств;

4. Надання пільгових кредитів підприємствам АПК;

5. Надання дотацій вирівнювання місцевим бюджетам.

Тест 3. Одержувачі бюджетних коштів отримують їх :

1. Безпосередньо з відповідного бюджету;

2. Через головних розпорядників бюджетних коштів ;

3. Через розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня .

Тест 4. Одержувачі витрачають бюджетні кошти відповідно до :

1. Кошторису бюджетної установи;

2. Плану асигнувань;

3. Плану використання бюджетних коштів;

4. Лімітної довідки.

Тест 5. План асигнувань складається:

1. Поквартально за загальним і спеціальним фондом кошторису;

2. Помісячно за загальним і спеціальним фондом кошторису ;

3. Помісячно за загальним фондом кошторису;

4. Поквартально за загальним фондом кошторису;

Тест 6 Кошторис бюджетної установи формується за :

1. Доходами, видатками та кредитуванням за вирахуванням погашення;

2. Доходами поточними і капітальними видатками ;

3. Доходами, розподіленими і нерозподіленими видатками.

Тест 7. Для складання проекту державного бюджету використовуються такі фінансові документи:

1.

Зведений баланс фінансових ресурсів держави ;

2. Баланс доходів і витрат населення ;

3. Платіжний баланс;

4. Валютний план;

5. Державна програма економічного і соціального розвитку України на кожний рік.

Тест 8. Що служить джерелом покриття бюджетного дефіциту :

1. Внутрішні запозичення ;

2. Зовнішні запозичення;

3. Емісія грошей;

4. Все разом.

ІІ. Практичні завдання

Для першого варіанту

За даними таблиці 1 визначити:

- рівень виконання плану видатків та структуру загального фонду Державного бюджету у 2005р. за функціональною класифікацією та побудувати відповідні діаграми.

Таблиця 1

Виконання видатків загального фонду Державного бюджету України за функціональною класифікацією у 2005р.

Статті видатків за функціональною класифікацією План за 2005р., млрд.грн. Факт за 2005р., млрд.грн. Рівень виконання плану, % Структура видатків, %
1. Загальнодержавні функції 11,8 11,4
2. Оборона 5,1 5,1
3. Громадський порядок, безпека та судова влада 8,4 8,4
4. Економічна діяльність 7,5 7,4
5. Охорона навколишнього природного середовища 0,6 0,6
6. Житлово-комунальне господарство 0,1 0,1
7. Охорона здоров'я 2,8 2,8
8. Духовний та фізичний розвиток 1,2 1,2
9. Освіта 6,5 6,4
10. Соціальний захист та соціальне забезпечення 27,9 27,7
11. Міжбюджетні трансферти 22,2 22,0
12. Всього 94,2 93,0

Для другого варіанту

1. За даними таблиці 2 визначити:

- рівень виконання плану видатків та структуру загального фонду Державного бюджету у 2005р. за економічною класифікацією та побудувати відповідні діаграми.

Таблиця 2

Виконання видатків загального фонду Державного бюджету України за економічною класифікацією у 2005р.

Статті видатків за економічною класифікацією План за 2005р., млрд.грн. Факт за 2005р., млрд.грн. Рівень виконання плану, % Структура видатків, %
1. Поточні видатки 89,2 88,3
1.1. Оплата праці працівників бюджетних установ 15,3 15,3
1.2. Нарахування на заробітну плату 3 2,9
1.3. Придбання предметів і матеріалів 3,7 3,5
1.4. Видатки на відрядження 0,4 0,4
1.5. Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт 1,1 1,1
1.6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1,2 1,1
1.7. Дослідження і розробки, видатки регіонального значення 6,8 6,6
1.8. Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 3,1 3
1.9. Субсидії і поточні трансферти 54,8 54,3
2. Капітальні видатки 4,9 4,6
2.1. Придбання основного капіталу 2,7 2,5
2.2 Придбання землі і нематеріальних активів 0 0
2.3. Створення державних запасів і резервів 0 0
2.4. Капітальні трансферти 2,2 2,1
Всього видатків 94,2 93

ІІІ. Ситуаційні завдання

Для першого варіанту

Завдання 1.1.

Основні стадії бюджетного процесу (пронумерувати по порядку та вказати період)

Етапи Період
складання проектів бюджетів
розгляд та прийняття Закону України “Про Державний бюджет України”, затвердження проекту бюджету та рішень про місцеві бюджети
обґрунтування макропоказників
підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішень щодо нього
виконання бюджету, внесення в разі необхідності, змін до Закону України “Про Державний бюджет України”
визначення основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний рік

2. Дати визначення поняття "бюджетне планування" і вказати, які етапи бюджетного процесу воно охоплює.

Завдання 1.2.

Як Ви вважаєте, що повинно бути визначальним при збалансуванні бюджету – доходи чи видатки?

Яку роль, на Вашу думку, слід відводити дефіциту бюджету? Дайте пояснення поняттю "прихований дефіцит".

Завдання 1.3.

Дайте визначення поняттю "бюджетна система", охарактеризуйте її структуру, вкажіть на базовий підхід щодо її побудови.

Дайте свою оцінку сучасній бюджетній системі та бачення щодо напрямків її удосконалення.

Завдання 1.4.

Дайте своє пояснення поняттю "видатки розвитку" та вкажіть на характер зв’язку між розмірами таких видатків та обсягами надходжень від приватизації державного майна.

Чи повинні доходи від приватизації включатися до доходів бюджету?

Завдання 1.5.

Дайте обґрунтування поняттю "бюджетне фінансування" та вкажіть, які основні методи застосовуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування.

Яку роль слід відводити трансфертам при формуванні доходів місцевих бюджетів?

Вкажіть, які основні види трансфертів застосовуються згідно з чинним законодавством?

Для другого варіанту

Завдання 2.1

Дайте оцінку сучасного стану малого підприємництва в Україні та вкажіть основні напрямки його розвитку через систему заходів щодо державної підтримки малого бізнесу. Обґрунтуйте, на якій стадії свого розвитку мале підприємство потребує найбільшої підтримки з боку держави.

Охарактеризуйте ситуацію щодо розвитку інфраструктури малого бізнесу в Україні.

Завдання 2.2

Дайте визначення поняттю "комунальна власність", вкажіть основні складові, що входять до цієї категорії власності. Обґрунтуйте можливість застосування об’єктів комунальної власності для отримання прибутку.

Дайте визначення таких понять: "кошик доходів місцевих бюджетів", "видатки місцевих бюджетів".

Завдання 2.3

За допомогою яких критеріїв розподіляються місцеві бюджети між різними ланками бюджетної системи?

Вкажіть які види доходів є закріпленими за місцевими бюджетами.

Дайте визначення поняттю "доходи бюджету", вкажіть на особливості їх розподілу за загальним і спеціальним фондами.

Завдання 2.4

Дайте визначення поняттю "Державні фінанси" та вкажіть місце і роль зведеного бюджету. Дайте свою оцінку щодо динаміки видатків бюджету на державне управління в контексті з основними напрямками адміністративної реформи.

Дайте визначення поняттю "бюджетне прогнозування" і вкажіть, виходячи з яких законів та програмних документів держави повинні формуватися основні прогнозні показники бюджету.

Завдання 2.5

Як Ви вважаєте, чи буде застосовуватися державний кредит, якщо бюджет наступного року буде бездефіцитним? Обґрунтуйте свою відповідь. Дайте пояснення таких категорій: "державний борг" (вкажіть види), "облігація" (вкажіть види), "казначейське зобов’язання".

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Практичні завдання:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -