<<
>>

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 лютого 2002 р. № 228 м.Київ Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок складання, розгляду, затвердження та основні ' вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (додаються).

2.

Міністерству фінансів затвердити в установленому порядку форми документів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою, а також Інструкцію про складання і виконання розпису Державного бюджету України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. № 17 ' "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 2, ст. 40);

постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 222 "Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 3001 р.,... №11,ст.435);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 р. № 94у "Про внесення змін до. Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (Офіційний вісник України, 2002 р № 5,ст.192).

Прем'єр-міністр України А. КІНАХ

Затверджено постановою кабінету міністрів України

від 28 лютого 2002 р. № 228

ПОРЯДОК

складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ

Загальні положення

1. Кошторис бюджетних установ (далі - кошторис) є основним плановим документом, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Кошторис має дві складові:

загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою (далі - установа) основних функцій;

спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

Форма кошторису затверджується Мінфіном.

2. План асигнувань із загального фонду бюджету (далі - план асигнувань) - це помісячний розподіл асигнувань, затверджених у кошторисі для загального фонду, за скороченою формою економічної класифікації, який регламентує взяття установою зобов'язань протягом року.

Бюджетне асигнування (далі - асигнування) - повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

План асигнувань є невід'ємною частиною кошторису і затверджується разом із цим кошторисом.

Форма плану асигнувань затверджується Мінфіном.

3. Установа незалежно від того, чи веде вона облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси і плани асигнувань за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функцією).

4. Зведені кошториси і зведені плани асигнувань - це зведення показників індивідуальних кошторисів і планів асигнувань розпорядників коштів бюджету нижчого рівня, що складаються головним розпорядником для подання Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом.

Зведені кошториси не затверджуються.

5. Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань.

Установи мають право брати бюджетні зобов'язання витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами і планами асигнувань.

Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому.

6. Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) - бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків з бюджету.

7. За обсягом наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) - бюджетні установи в особі їх керівників, які визначаються відповідно до частини першої статті 22 Бюджетного кодексу України та затверджуються законом про державний бюджет або рішенням про місцевий бюджет шляхом встановлення їм бюджетних призначень.

Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня) - розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику та (або) діяльність якого координується через нього.

Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів застосовують до них положення цього Порядку, визначені для головних розпорядників.

8. Одержувачі бюджетних коштів (далі - одержувачі) - це підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо через розпорядників.

9. Одержувачі витрачають бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів.

Типова форма плану використання бюджетних коштів, яка встановлюється Мінфіном, у разі потреби на вимогу розпорядника може бути доповнена іншими показниками.

Порядок складання проектів кошторисів

10. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників відомості про граничні обсяги видатків загального фонду проекту відповідного бюджету на наступний рік, що є підставою для складання проектів кошторисів.

11. Для правильної та своєчасної організації роботи, пов'язаної із складанням проектів кошторисів, головні розпорядники, керуючись відповідними вказівками Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів щодо складання проектів відповідних бюджетів на наступний рік:

встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків із загального фонду бюджету, термін подання проектів кошторисів і дають вказівки щодо їх складання;

розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких вони повинні додержуватися відповідно до законодавства і які необхідні для правильного визначення видатків у проектах кошторисів;

забезпечують складення проектів кошторисів на бюджетні програми (функції), що виконуються безпосередньо головними розпорядниками.

12. Головні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу за економічною класифікацією, повноти надходження доходів, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства та складають проекти зведених кошторисів.

13. На основі проектів зведених кошторисів головні розпорядники формують бюджетні запити, які подаються Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому ними порядку.

14. Термін розгляду показників проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня встановлюється головними розпорядниками так, щоб проекти зведених кошторисів могли бути своєчасно оформлені як бюджетні запити.

У разі обмеження терміну формування бюджетних запит:» головними розпорядниками Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи надають дозвіл головним розпорядникам самостійно визначати порядок та обсяг одержання необхідних даних для забезпечення своєчасного формування і подання бюджетних запитів.

14. Проекти кошторисів складаються усіма установами на наступний бюджетний рік, якщо ці установи функціонували до початку року, на який плануються видатки. У разі коли установи утворені не з початку року, кошториси складаються і затверджуються для кожної установи з часу її утворення до кінця бюджетного року в загальному порядку. -

15. У дохідній частині проектів кошторисів зазначаються планові обсяги надходжень, які передбачається спрямувати на покриття видатків установи із і загального та спеціального фондів проектів відповідних бюджетів.

16. У процесі складання та затвердження проектів кошторисів залишки коштів за спеціальним фондом кошторисів не плануються.

17. Формування дохідної частини спеціального фонду проекту кошторису здійснюється на підставі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік.

За основу цих розрахунків беруться такі показники:

обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень і вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства;

прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду бюджету.

На підставі зазначених показників визначається сума доходів на наступний рік за кожним джерелом їх надходження з урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує планованому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, і повністю відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

18. У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за правилами, визначеними законодавством для цих категорій.

19. Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення показників ла всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання.

Розподіл видатків спеціального фонду проекту кошторису проводиться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень, запланованих на цю мету в зазначеному фонді.

Відповідальність за виникнення заборгованості, що склалася за видатками спеціального фонду, несе виключно розпорядник, з вини якого вона утворилась.

20. Під час визначення обсягів видатків розпорядників нижчого рівня головні розпорядники повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді.

Обов'язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на господарське утримання установ. Під час визначення видатків у проектах кошторисів установи повинен забезпечуватися суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. До кошторисів можуть включатися тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності установи. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості. При цьому видатки на заробітну плату з коштів спеціального фонду обчислюються залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням встановлених законодавством норм, які використовуються установами аналогічного профілю.

Мінфін має право визначати на кожний рік порядок врахування обсягів заборгованості у кошторисах установ,

21. Асигнування на централізовані заходи, які здійснюються головними розпорядниками, включаються до кошторисів тільки у разі, коли проведення таких заходів за рахунок коштів бюджету не суперечить законодавству.

22. Показники видатків, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації.

23. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануються у такій послідовності: за визначеною метою, на погашення заборгованості установи та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду. Оскільки такі видатки планується провадити за рахунок надходжень спеціального фонду, вони передбачаються в спеціальному фонді кошторису.

24. Кошториси та штатні розписи установ, які належать до сфери управління МЗС і специфіка діяльності яких пов'язана з функціонуванням за кордоном, можуть складатися за окремим порядком, погодженим з Мінфіном.

25. Після затвердження державного та місцевих бюджетів проекти зведених кошторисів приводяться у відповідність з показниками цих бюджетів.

Порядок розгляду і затвердження кошторисів

26. У тижневий термін після опублікування закону про Державний бюджет України, відповідного рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування,

27.-Лімітна довідка про бюджетні асигнування (далі - лімітна довідка) -це документ, який містить затверджені бюджетні призначення (встановлені бюджетні асигнування) та їх помісячний розподіл, а також інші показники, що згідно із законодавством повинні бути визначені на основі нормативів, і видається відповідно Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, головним розпорядником. Показники лімітної довідки доводяться до відома головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань.

Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном.

28. Розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань і подають ці документи головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів і складання проектів зведених планів асигнувань.

Розпорядники свої витрати приводять у відповідність з бюджетними асигнуваннями та іншими показниками, що доведені лімітними довідками. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Типова форма штатного розпису установи затверджується Мінфіном. У разі потреби міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з Мінфіном можуть установлювати форму штатного розпису для відповідної галузі.

29. Проекти кошторисів і планів асигнувань установ у разі потреби розглядаються головним розпорядником в присутності керівників цих установ. Головні розпорядники під час розгляду проектів кошторисів і планів асигнувань зобов'язані:

забезпечити суворе виконання вимог законодавства, а також вказівок щодо складання кошторисів на наступний рік;

додержуватися режиму економії, не допускати включення до кошторисів асигнувань, не зумовлених потребою;

забезпечити в проектах кошторисів і планів асигнувань додержання доведених у лімітних довідках річних обсягів асигнувань та їх помісячного розподілу з урахуванням термінів проведення окремих заходів і можливості здійснення відповідних видатків протягом року;

не допускати прийняття в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

30. Головні розпорядники у двотижневий термін після одержання лімітних довідок подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам уточнені проекти зведених кошторисів та проекти зведених планів асигнувань для складання і затвердження річного розпису асигнувань відповідних бюджетів (розпису асигнувань згідно з бюджетними призначеннями, затвердженими у відповідному бюджеті для загального і спеціального фонду в розрізі головних розпорядників, за повною економічною класифікацією, що відповідає зведенню усіх кошторисів) та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних бюджетів (розпису асигнувань згідно з бюджетними призначеннями, затвердженими у відповідному бюджеті для загального фонду в розрізі головних розпорядників, за скороченою економічною класифікацією помісячне, що відповідає зведенню усіх планів асигнувань).

Уточнені проекти кошторисів та складені проекти планів асигнувань повинні відповідати певним лімітним довідкам.

31. Мінфін надсилає для реєстрації, обліку та виконання затверджений річний розпис асигнувань державного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету Державному казначейству, яке протягом трьох робочих днів з дня затвердження доводить до головних розпорядників витяги із зазначених документів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань усіма розпорядниками та планів використання бюджетних коштів одержувачами.

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого річного розпису асигнувань відповідного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного бюджету, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань розпорядниками та планів використання бюджетних коштів одержувачами.

Кошториси, плани асигнувань та плани використання бюджетних коштів повинні бути затверджені протягом 30 календарних днів з дня затвердження розпису бюджету.

32. Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи затверджуються керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком кошторисів, зазначених у пункті 33 цього Порядку (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження).

33. Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи окремих установ затверджуються:

1) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за бюджетними програмами "Керівництво та управління" - керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади за погодженням з Мінфіном, за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, - керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.

Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи органів виконавчої влади, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, затверджуються керівниками цих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

2) обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - головами відповідних держадміністрацій за погодженням з Мінфіном;

3) міністерств і відомств Автономної Республіки Крим, управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними. Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями після експертизи, проведеної Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, головними обласними і головним Київським міським та Севастопольським міським фінансовими управліннями;

4) управлінь, відділів, інших підрозділів райдержадміністрацій -райдержадміністраціями після експертизи, проведеної районними фінансовими управліннями;

5) Державного лікувально-оздоровчого управління за бюджетною програмою "Керівництво", президій державних академій наук за бюджетними програмами "Наукова і організаційна діяльність президії" - їх керівниками за погодженням з Мінфіном; за іншими бюджетними програмами, що виконуються безпосередньо апаратом цих установ, - їх керівниками;

6) за бюджетними програмами спеціального фонду державного бюджету, що виконуються за рахунок 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища, - головним розпорядником за погодженням з Мінфіном;

7) національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті, - керівниками цих закладів за погодженням з головним розпорядником, якщо інше не передбачено законодавством.

34. Плани використання бюджетних коштів одержувачами затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками, через яких вони одержують бюджетні кошти.

35. Кошториси, плани асигнувань і штатні розписи установ, які не мають вищестоящої установи (центральні районні, центральні міські лікарні тощо), затверджуються райдержадміністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.

36. Кошториси і плани асигнувань, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад, що запланували зазначені заходи.

Такі кошториси і плани асигнувань можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків.

Для здійснення кожного конкретного заходу не пізніше ніж за місяць складається окремий кошторис на підставі календарних планів.

37. Кошториси і плани асигнувань підписуються керівником установи (централізованої бухгалтерії) та керівником її фінансового підрозділу або головним (старшим) бухгалтером.

Одночасно з кошторисом затверджується план асигнувань і штатний розпис установи, включаючи структурні підрозділи, які утримуються за рахунок власних надходжень. Зазначені документи подаються та затверджуються у двох примірниках, один з яких повертається цій установі, а другий залишається в установі, керівник якої їх затвердив.

38. Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на рік без розподілу за періодами в обсязі, який дорівнює сумі цих фондів.

Кошторис, плани асигнувань і штатні розписи установ затверджуються керівником установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється гербовою печаткою, із зазначенням дати.

39. У тижневий термін після затвердження штатних розписів головні розпорядники подають Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам зведені показники за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів за формами, встановленими Мінфіном.

40. Управління справами Верховної Ради України, Державне управління справами. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункова палата, Центральна виборча комісія. Верховний Суд України, Конституційний Суд України, Вища рада юстиції. Вищий господарський суд України та інші установи, яким затверджені бюджетні призначення і які відповідно до законодавства самостійно затверджують кошториси, плани асигнувань і штатні розписи, у тритижневий термін після прийняття державного бюджету на відповідний рік подають Мінфіну затверджені кошториси, розрахунки до них, календарні плани, плани асигнувань і штатні розписи.

41. Затвердження кошторисів і планів асигнувань, а також здійснення видатків у сумі, що перевищує встановлені бюджетні призначення, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

42. Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи щороку протягом трьох місяців після прийняття відповідних бюджетів перевіряють правильність складення і затвердження кошторисів і планів асигнувань.

Скорочення завищених асигнувань, виявлених у результаті перевірки правильності складення кошторисів, проводиться Мінфіном, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами на підставі матеріалів перевірок.

Вивільнені асигнування спрямовуються на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються розпорядником, шляхом внесення змін у встановленому порядку до їх кошторисів за рішенням Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника.

Основні вимоги щодо виконання кошторису

43. Для здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах і планах асигнувань розпорядників, асигнуванням, затвердженим річним розписом асигнувань державного бюджету та помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету, органи Державного казначейства проводять реєстрацію та ведуть облік зведених кошторисів і планів асигнувань розпорядників вищого рівня у розрізі розпорядників ^ нижчого рівня та одержувачів.

Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами і планами асигнувань, за наявності витягу, доведеного органом Державного казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку. З цією метою розпорядники, які отримали від органів Державного казначейства витяг, повинні подати цим органам дані про розподіл показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів. Зазначені показники доводяться до відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

Органи Державного казначейства здійснюють контроль за відповідністю розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань даним казначейського обліку.

У разі невідповідності кошторисів і планів асигнувань витягу, отриманому від відповідних органів Державного казначейства, розпорядники повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом.

44. Здійснення видатків установ та одержувачів без затверджених у встановленому порядку кошторисів, планів асигнувань і планів використання бюджетних коштів припиняється через 30 календарних днів після затвердження річного розпису асигнувань і помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних бюджетів.

До затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань і планів використання бюджетних коштів підставою для здійснення видатків є проекти кошторисів, планів асигнувань і планів використання бюджетних коштів, засвідчені підписами керівника установи і головного бухгалтера.

Після закінчення 30-денного терміну органи Державного казначейства здійснюють операції з розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів державного бюджету тільки відповідно до затверджених та зареєстрованих у обліку відповідних органів Державного казначейства кошторисів і планів асигнувань.

45. У разі коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які затверджуються їх керівниками. При цьому зведені тимчасові кошториси не складаються.

Під час складання річного розпису асигнувань бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету, кошторисів і планів асигнувань установ на наступний рік ураховуються видатки, проведені згідно з тимчасовим розписом бюджету та тимчасовими кошторисами.

46. Установи мають право брати зобов'язання щодо видатків загального фонду бюджету відповідно до кошторису і плану асигнувань виходячи з потреби у забезпеченні виконання пріоритетних заходів та з урахуванням здійснення платежів для погашення зобов'язань минулих періодів, якщо інше не передбачено законодавством.

Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями у поточному році.

У разі скорочення асигнувань розпорядники повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов'язань, які перевищують уточнені плани асигнувань.

У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники беруть зобов'язання та приводять їх у відповідність з тимчасовими обмеженнями асигнувань.

47. Зміни до кошторису і плану асигнувань вносяться у разі:

потреби у перерозподілі асигнувань розпорядника;

прийняття нормативного акта про передачу повноважень і бюджетних асигнувань одного розпорядника іншому;

прийняття рішення щодо розподілу нерозподілених бюджетних асигнувань між розпорядниками;

необхідності збільшення видатків спеціального фонду бюджету внаслідок перевищення надходжень до цього фонду порівняно з надходженнями, урахованими у бюджеті на відповідний рік;

прийняття рішення щодо скорочення видатків загального фонду бюджету в цілому на рік;

внесення змін до закону про Держаний бюджет України (рішення про місцевий бюджет).

Зміни до кошторисів і планів асигнувань вносяться після внесення відповідних змін до річного розпису асигнувань бюджету, помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету та бюджетного розпису з урахуванням особливостей спеціального фонду, визначених у пункті 49 цього Порядку.

У разі внесення змін до кошторисів і планів асигнувань обов'язково складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж порядку, що й кошториси і плани асигнувань.

Форма довідки затверджується Мінфіном. При цьому кошториси і плани асигнувань не перезатверджуються.

Зміни до штатних розписів вносяться у порядку, встановленому для їх затвердження.

Зміни до планів використання бюджетних коштів вносяться одержувачами в порядку, встановленому для їх затвердження, за формою, що -і відповідає плану використання.

48. Бюджетна установа не має права здійснювати запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним і фізичним особам.

49. Видатки спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін,

Видатки спеціального фонду кошторису здійснюються у послідовності, передбаченій пунктом 23 цього Порядку для їх планування.

Установи мають право використовувати протягом поточного року залишки коштів на рахунках спеціального фонду на початок року для здійснення видатків, передбачених у кошторисах на поточний рік (шляхом внесення змін до спеціального фонду кошторису).

При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків коштів на початок року.

Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що затвердили кошториси, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

Органи Державного казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до бюджетного розпису та відображають у звітності про виконання державного бюджету планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів.

Зміни до спеціального фонду кошторису за іншими надходженнями (крім власних надходжень бюджетних установ) вносяться у порядку, за яким після внесення відповідних змін до бюджетного розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.

Планові показники за спеціальним фондом кошторису розпорядників у формах звітності повинні відповідати даним обліку, який ведеться органами Державного казначейства.

Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової звітності забезпечують відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін даним звітності Державного казначейства про виконання спеціального фонду державного бюджету.

У звітності про виконання місцевих бюджетів за спеціальним фондом відображаються планові показники з урахуванням внесених змін до кошторисів.

У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису (бюджетного розпису) зміни до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) не вносяться.

У разі коли виконання робіт за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету здійснювалося за державним замовленням, відповідні зміни вносяться до обсягів державного замовлення.

50. Після розгляду річних звітів про виконання кошторисів за минулий рік уточнюються показники перехідних контингентів станом на 1 січня поточного року виходячи з фактичного виконання плану цих контингентів за минулий рік. За результатами перевірок у разі виявлення завищених асигнувань вносяться зміни до кошторисів і планів асигнувань шляхом скорочення їх обсягів.

Право скорочення асигнувань надається Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам.

51. Виконання кошторисів і планів асигнувань здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

52. Звіти про виконання кошторисів, планів асигнувань і планів використання бюджетних коштів подаються у порядку та за формами, встановленими Державним казначейством.

Коштами Державного бюджету фінансуються Коштами місцевих бюджетів, у тому числі трансферти з державного бюджету фінансуються
U видатки на забезпечення конституційного ладу держави; державної цілісності та суверенітету; незалежного судочинства; інші передбачені Бюджетним Кодексом видатки, що не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню U видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення ефективнішого їх виконання на основі принципу субсидіарності U видатки на реалізацію прав та обов'язків Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, що мають місцевий характер та визначені законами України

Поділ видаткових повноважень за ланками бюджетної системи від повідно до ст.82 та ст.83 БК України

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів

міжбюджетних трансфертів (ст.64-65 БК)

1) прибутковий податок з громадян: 100% у бюджети м. Київ та м. Севастополь
75% у бюджети міст республіканського (АР Крим) та обласного значення
25% у бюджети міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань
2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;
3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;
4) плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;
5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;
6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
7) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.

Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ст.66 БК)
Для доходів республіканського бюджету АР Крим та обласних бюджетів
25 % прибуткового податку з громадян, що справляється на території АР Крим та відповідної області;
25 % плати за землю, що справляється на території АР Крим та відповідної області;
плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів АР Крим та обласними державними адміністраціями
Для доходів районних бюджетів
50 % прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
15 % плати за землю, що сплачується на території, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;
плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями;
надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ст.69)
1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;
2) плата за землю: 100% для бюджетів м. Київ та м. Севастополь
75% для бюджетів міст республіканського значення (АР Крим) та міст обласного значення
60% для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань
3) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;
4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності територіальної громади;
7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;
8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;
9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;
11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
12) плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених ст.17 БК;
13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;
14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;
15) податок на прибуток підприємств комунальної власності;
16) платежі за спецвикористання природних ресурсів місцевого значення;
17) інші надходження, передбачені законом.

Державний бюджет
Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

п.1 Статті 97

дотація вирівнювання бюджету АР Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського значення (АР Крим) та міст обласного значення; Кошти, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів

п.2 Статті 97.

субвенція на здійснення програм соціального захисту;
субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;
субвенція на виконання інвестиційних проектів;

інші субвенції.
Місцеві бюджети

Індекс відносної

податкоспроможності

(Івп)

- коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (АТО) у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні у розрахунку на одного мешканця.

Принципова схема розрахунку індексу відносної податкоспроможності АТО

Індекс відносної податко-спроможності*** АТО за t період = Доходи бюджету АТО на одного жителя АТО у t періоді = Кошик доходів бюджету АТО*+сума податкових пільг** у t періоді
Чисельність жителів АТО на кінець t періоду
Доходи місцевих бюджетів країни на одного жителя країни у t періоді Кошик доходів місцевих бюджетів*+сума податкових пільг** у t періоді
Чисельність жителів країни на кінець t періоду

* - Для визначення індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування, визначений відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу, а також доходи, передбачені пунктами 1), 3)-5) частини другої статті 66 Бюджетного кодексу.

** - При визначенні індексу відносної податкоспроможності кошик доходів місцевого самоврядування збільшується на суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад.

*** - Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж раз на три роки.

Надходження доходів до загального та спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя у 2002-2003рр. (без урахування трансфертів)

Адміністративно-територіальні одиниці 2002 рік*, млн.грн. 2003 рік, млн.грн. 2003р. до 2002р
млн.грн. %
Автономна Республіка Крим 863,3 1076,0 212,7 124,6
Вінницька 387,2 471,1 84,0 121,7
Волинська 255,5 276,8 21,3 108,4
Дніпропетровська 1644,1 1995,8 351,8 121,4
Донецька 2035,2 2452,2 417,0 120,5
Житомирська 299,0 361,4 62,4 120,9
Закарпатська 257,6 339,4 81,7 131,7
Запорізька 876,9 1039,8 162,9 118,6
Івано-Франківська 306,1 385,5 79,4 125,9
Київська 559,9 707,6 147,7 126,4
Кіровоградська 278,4 325,2 46,8 116,8
Луганська 778,3 884,0 105,7 113,6
Львівська 749,4 911,2 161,9 121,6
Миколаївська 459,6 530,0 70,3 115,3
Одеська 988,4 1188,9 200,5 120,3
Полтавська 588,6 704,9 116,3 119,8
Рівненська 309,4 334,4 25,1 108,1
Сумська 381,2 434,2 53,0 113,9
Тернопільська 212,0 253,9 41,9 119,8
Харківська 1137,8 1361,6 223,8 119,7
Херсонська 296,5 336,5 40,0 113,5
Хмельницька 323,4 385,3 61,9 119,1
Черкаська 380,3 447,7 67,3 117,7
Чернівецька 198,5 252,9 54,4 127,4
Чернігівська 320,6 375,8 55,2 117,2
м.Київ 3161,6 4187,1 1025,4 132,4
м.Севастополь 193,2 236,9 43,7 122,6
ВСЬОГО 18241,8 22255,9 4014,2 122,0

Динаміка надходжень доходів місцевих бюджетів за 2001-2003 рік*

Доходи Факт за 2001 рік** Факт за 2002 рік** Розрахункові показники МФУ на 2003 рік з урахуванням змін Виконано станом на 1 січня 2004 року % до факту за січень-грудень 2001 року % до факту за січень-грудень 2002 року % виконання до розра-хункових показників МФУ
Всього 15527,1 18241,8 18179,9 22547,2 145,2 123,6 124,0
у тому числі:
загальний фонд 12875,1 15145,0 15775,5 18425,2 143,1 121,7 116,8
спеціальний фонд 2652,0 3096,8 2404,4 4122,0 155,4 133,1 171,4

* - за даними Групи фіскального аналізу

**- для співставності даних у 2001 та 2002 роках не враховувалися надходження податку на прибуток із підприємств по місту Києву та Автономній Республіці Крим і надходження акцизного збору до бюджету Автономної Республіки Крим.

Фактичне виконання місцевих бюджетів за видатками

без урахування міжбюджетних трансфертів за 2001-2003 роки*

млн.грн.

Видатки Факт за 2001 рік** Факт за 2002 рік Затвер-джено місцевими радами з урахува-нням змін Факт за 2003 рік Зростання факту 2003 року до % виконання до плану, затвер-дженого місцевими радами
факту 2001 року факту 2002 року
ВСЬОГО 22358,0 25116,4 32645,6 31373,5 140,3 124,9 96,1
В тому числі:
загальний фонд 19488,3 21659,8 26867,5 26362,6 135,3 121,7 98,1
спеціальний фонд 2869,7 3456,6 5778,1 5010,9 174,6 167,2 86,7

* - за даними Групи фіскального аналізу

** видатки загального та спеціального фондів приведені у співставні умови з 2002 роком (видатки 2001 року, що фінансувалися за рахунок субвенції спеціального фонду згідно зі ст.49 Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік”, для порівняння включені до загального фонду).

Структура податкового боргу в регіональному розрізі млн. грн.

Найменування адміністративно-територіальної одиниці Разом по всіх податках і зборах до бюджетів усіх рівнів
Недоїмка станом на: Відхилення 01.01.04 до 01.01.03
01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 (+/-) %
1. АР Крим 126,1 210,1 195,0 -15,1 92,8
2. Вінницька 101,8 178,3 124,3 -54,0 69,7
3. Волинська 42,5 882,3 71,1 -811,2 8,1
4. Дніпропетровська 456,5 920,0 1 137,7 217,7 123,7
5. Донецька 551,7 941,5 710,8 -230,7 75,5
6. Житомирська 45,1 79,6 50,6 -29,0 63,6
7. Закарпатська 36,0 41,6 37,4 -4,2 90,0
8. Запорізька 423,8 687,6 624,5 -63,1 90,8
9. Івано-Франківська 41,3 114,4 214,0 99,6 187,1
10. Київська 137,4 145,1 162,3 17,2 111,9
11. Кіровоградська 56,0 149,8 155,6 5,8 103,9
12. Луганська 539,9 1 144,5 1 255,7 111,2 109,7
13. Львівська 256,6 727,5 536,5 -191,0 73,7
14. Миколаївська 134,2 166,2 134,7 -31,5 81,0
15. Одеська 79,5 99,6 140,5 40,9 141,1
16. Полтавська 276,8 244,8 226,3 -18,5 92,4
17. Рівненська 221,6 177,6 213,1 35,5 120,0
18. Сумська 65,1 84,4 305,3 220,9 361,7
19. Тернопільська 44,6 48,4 49,6 1,2 102,5
20. Харківська 473,9 710,5 207,1 -503,4 29,2
21. Херсонська 65,1 91,1 115,3 24,2 126,5
22. Хмельницька 175,3 155,2 80,3 -74,9 51,7
23. Черкаська 53,9 87,3 85,2 -2,1 97,5
24. Чернівецька 26,8 38,0 38,3 0,3 100,9
25. Чернігівська 67,9 70,3 63,7 -6,6 90,6
26. м. Київ 1 802,0 5 928,3 7 149,2 1 220,9 120,6
27. м. Севастополь 15,8 48,1 46,9 -1,2 97,5
ВСЬОГО 6 317,1 14 172,0 14 131,1 -40,9 99,7

Виконання доходів місцевих бюджетів України у січні-червні 2004р.

Адміністративно-територіальні одиниці План на січень-червень 2004р., млн.грн. Факт за січень-червень 2004р. млн.грн. Рівень виконання плану, %
Автономна Республіка Крим 471,6 471,5 100,0
Вінницька 208,8 215,3 103,1
Волинська 122,3 134,9 110,2
Дніпропетровська 888,7 953,7 107,3
Донецька 1095,1 1181,7 107,9
Житомирська 156,8 184,9 117,9
Закарпатська 145,4 146,1 100,4
Запорізька 475,3 470,6 99,0
Івано-Франківська 164,4 183,6 111,7
Київська 306,6 350,4 114,3
Кіровоградська 135,2 149,5 110,6
Луганська 395,4 441,9 111,8
Львівська 393,0 444,8 113,2
Миколаївська 239,4 230,9 96,4
Одеська 519,9 534,4 102,8
Полтавська 307,0 320,6 104,4
Рівненська 152,2 166,6 109,4
Сумська 194,6 200,6 103,1
Тернопільська 106,7 115,5 108,3
Харківська 609,9 626,2 102,7
Херсонська 146,4 156,2 106,7
Хмельницька 170,5 187,4 110,0
Черкаська 188,1 208,6 110,9
Чернівецька 109,8 121,5 110,7
Чернігівська 164,6 165,2 100,4
м.Київ 1877,0 1888,2 100,6
м.Севастополь 106,2 105,5 99,4
ВСЬОГО 9850,9 10356,3 105,1

Індекс відносної податкоспро-можності АТО на 2002р.

=

Кошик доходів бюджету АТО факт базового року

(1999)

+ Сума пільг податків і зборів бюджету АТО факт базового року

(1999)

х Чисель-ність населення Укра-їни на 1 січня базового періоду

(1999)

Кошик доходів бюджету АТО факт базового року

(2000)

+ Сума пі-льг пода-тків і зборів бюджету АТО факт базового року

(2000)

х Чисельність населення України на 1 січня

(2000)

Кошик доходів бюджету АТО факт базового року

(2001)

+ Сума пільг податків і зборів бюджету АТО факт базового року (2001) х Чисельність населення України на 1 січня

(2001)

+ +
Кошик доходів місцевих бюджетів (факт базового року

- 1999)

+ Сума пільг податків і зборів місцевих бюджетів (факт базового року

- 1999

Кошик доходів місцевих бюджетів (факт базового року

- 2000)

+ Сума пільг податків і зборів місце-вих бюджетів (факт базового року

- 2000

Кошик доходів місцевих бюджетів (факт базового року

- 2001)

+ Сума пільг податків і зборів місце-вих бюджетів (факт базового року

- 2001

Чисельність наявного населення АТО на 1 січня відповідного року базового періоду

(1999))

+ Чисельність наявного населення АТО на 1 січня відповідного року базового періоду

(2000)

+ Чисельність наявного населення АТО на 1 січня відповідного року базового періоду

(2001)

Міжбюджетні трансферти у формуванні доходів та видатків місцевих бюджетів

(планові показники за 1996-2001рр.)

Показники 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1. Доходи місцевих бюджетів, усього, млн.грн., у тому числі: 11766,5 11950,1 11752,9 13165,2 13678,5 20261,3
міжбюджетні трансферти 811,1 2119,5 2502,2 2426,3 4027,9 6988,5
2. Видатки місцевих бюджетів, усього, млн.грн., у тому числі: 11766,5 11950,1 11752,9 13165,3 13678,5 20261,3
офіційні трансферти 473,4 1061,5 590,1 382,3 1274,1 2349,9
3. Питома вага трансфертів, %:
у доходах місцевих бюджетів 6,9 17,7 21,3 18,4 29,4 34,5
у видатках місцевих бюджетів 4,0 8,9 5,0 2,9 9,3 11,6

Структуризація місцевих бюджетів України

у контексті розвитку міжбюджетних трансфертів у 2002—2005 роках

Показники 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік

Кількість бюджетів

Питома вага (у %)

Кількість бюджетів

Питома вага (у %)

Кількість бюджетів

Питома вага (у %)

Кількість бюджетів

Питома вага (у %)
Кількість місцевих бюджетів, які мають прямі відносини з Державним бюджетом України 686 100 686 100 689 100 693 100
У тому числі

місцеві бюджети - реципієнти

596 87 608 89 633 92 635 92
місцеві бюджети - донори 89 13 78 11 56 8 58 8

Динаміка видатків зведеного бюджету на розвиток економіки у 1998-2000рр.

Показники 1998 1999 2000
ВВП, млн.грн. 103864,2 127150,2 172952,0
Видатки зведеного бюджету, млн.грн. 31195,7 34463,4 48148,6
Видатки на розвиток економіки, з них: 9027 100,0 9023,1 100,0 10499,6 100,0
- фундаментальні дослідження та сприяння НТП 319,7 3,5 294,5 3,3 711,6 6,8
- житлово-комунальне господарство 1403,7 15,6 1189,6 13,2 1087,6 10,4
- промисловість та енергетика 1661,3 18,4 1836,1 20,3 2272,1 21,6
- будівництво 1661,1 18,4 1459,8 16,2 1115,1 10,6
- сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство 607,6 6,7 533,7 5,9 880,6 8,4
- транспорт, дорожнє господ-дарство, зв'язок, теле-комунікації та інформатика 1739 19,3 1974,3 21,9 1852,4 17,6
- інші послуги, 74,2 0,8 93,9 1,0 481,8 4,6
- заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 1420 15,7 1445,5 16,0 1810,6 17,2
- охорона навколишнього природного середовища 41,1 0,5 59 0,7 123,2 1,2
- попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 99,3 1,1 136,7 1,5 164,4 1,6
Питома вага видатків на розвиток економіки у ВВП, % 8,7 7,1 6,1
Питома вага видатків на роз-виток економіки у видатках зведеного бюджету, % 28,9 26,2 21,8

Динаміка видатків зведеного бюджету України на науку та освіту у 1995-2003рр.

Показники 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ВВП, млн.грн. 54516,0 81519,0 92484,0 103864,2 127150,2 170070,0 204190,0 225810,0 264165,0
Видатки зведеного бюджету, млн.грн. 24302,8 34182,8 34312,7 31195,7 34820,9 48148,6 55528,0 60318,9 75655,3
Видатки на науку, млн.грн. 238,1 491,8 577,9 319,7 294,5 614,5 769,7 753,9 ...
Питома вага видатків на науку у ВВП, % 0,4 0,6 0,6 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 ...
Питома вага видатків на науку у видатках зведеного бюджету, % 1,0 1,4 1,7 1,0 0,8 1,3 1,4 1,2 ...
Видатки на освіту 2931,7 4006,7 5033,7 4564,2 4719,5 7085,5 9776,3 12269,0 14977,8
Питома вага видатків на освіту у ВВП, % 5,4 4,9 5,4 4,4 3,7 4,2 4,8 5,4 5,7
Питома вага видатків на освіту у видатках зведеного бюджету, % 12,1 11,7 14,7 14,6 13,6 14,7 17,6 20,3 19,8

Джерела фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні у 2000-2002рр. за секторами науки

млн.грн.

Роки

Україна

Всього бюджет Поза-бюджетні фонди власні кошти кошти замовників інші джерела
державний місцевий вітчизняні іноземні
2000

всього, у т.ч., 2046,3 614,5 18,6 61,3 785,8 477,1 89,1
академічний 403,5 253,2 9,2 9,3 89,1 26,8 15,9
галузевий 1459,4 291,1 8,6 22,9 625,9 439,9 70,9
вузівський 102,8 58,0 0,7 0,9 36,5 5,3 1,4
заводський 80,6 12,2 0,0 28,2 34,3 5,0 0,9
2001

всього, у т.ч., 2432,5 751,6 18,1 30,2 210,4 789,5 555,3 77,4
академічний 510,0 352,2 3,0 22,2 25,1 72,0 21,8 13,8
галузевий 1665,5 314,9 8,7 6,3 117,7 638,6 525,7 53,6
вузівський 125,3 68,9 6,3 1,7 5,4 30,5 3,4 9,2
заводський 131,7 15,6 0,0 0,0 62,2 48,5 4,4 0,9
2002

всього, у т.ч., 2611,7 733,3 20,6 28,3 146,7 933,6 683,1 66,1
академічний 601,4 422,8 4,5 18,4 27,3 79,7 24,7 24,1
галузевий 1664,4 221,4 14,0 8,7 46,8 766,6 576,5 30,3
вузівський 141,0 75,0 2,1 1,2 8,3 39,4 3,5 11,7
заводський 204,9 14,1 0,0 0,0 64,3 47,9 78,5 0,1

Структура джерел фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні у 2000-2002рр. за секторами науки

%

Роки

Україна

Всього бюджет Поза-бюджетні фонди власні кошти кошти замовників інші джерела
державний місцевий вітчизняні іноземні
2000

всього, у т.ч., млн.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
академічний 19,7 41,2 49,8 15,2 11,3 5,6 17,8
галузевий 71,3 47,4 46,3 37,3 79,7 92,2 79,6
вузівський 5,0 9,4 3,9 1,4 4,6 1,1 1,6
заводський 3,9 2,0 0,0 46,0 4,4 1,1 1,0
2001

всього, у т.ч., млн.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
академічний 21,0 46,9 16,7 73,5 11,9 9,1 3,9 17,8
галузевий 68,5 41,9 48,2 21,0 55,9 80,9 94,7 69,2
вузівський 5,2 9,2 35,1 5,6 2,6 3,9 0,6 11,8
заводський 5,4 2,1 0,0 0,0 29,6 6,1 0,8 1,2
2002

всього, у т.ч., млн.грн. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
академічний 23,0 57,7 21,8 65,0 18,6 8,5 3,6 36,4
галузевий 63,7 30,2 68,0 30,9 31,9 82,1 84,4 45,8
вузівський 5,4 10,2 10,1 4,1 5,6 4,2 0,5 17,6
заводський 7,8 1,9 0,0 0,0 43,8 5,1 11,5 0,1

Структура джерел фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні у 2000-2002рр. за секторами науки

%

Роки

Україна

Всього бюджет Поза-бюджетні фонди власні кошти кошти замовників інші джерела
державний місцевий вітчизняні іноземні
2000

всього, у т.ч., млн.грн. 100,0 30,0 0,9 3,0 38,4 23,3 4,4
академічний 100,0 62,8 2,3 2,3 22,1 6,6 3,9
галузевий 100,0 19,9 0,6 1,6 42,9 30,1 4,9
вузівський 100,0 56,4 0,7 0,9 35,5 5,2 1,4
заводський 100,0 15,1 0,0 35,0 42,5 6,2 1,1
2001

всього, у т.ч., млн.грн. 100,0 30,9 0,7 1,2 8,6 32,5 22,8 3,2
академічний 100,0 69,1 0,6 4,3 4,9 14,1 4,3 2,7
галузевий 100,0 18,9 0,5 0,4 7,1 38,3 31,6 3,2
вузівський 100,0 55,0 5,1 1,3 4,3 24,3 2,7 7,3
заводський 100,0 11,9 0,0 0,0 47,2 36,8 3,4 0,7
2002

всього, у т.ч., млн.грн. 100,0 28,1 0,8 1,1 5,6 35,7 26,2 2,5
академічний 100,0 70,3 0,7 3,1 4,5 13,2 4,1 4,0
галузевий 100,0 13,3 0,8 0,5 2,8 46,1 34,6 1,8
вузівський 100,0 53,2 1,5 0,8 5,9 27,9 2,4 8,3
заводський 100,0 6,9 0,0 0,0 31,4 23,4 38,3 0,0

Джерела фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні у 1995-2002рр.

Джерела фінансування 1995 2000 2001 2002
Всього, млн.грн. 652,0 2046,3 2432,5 2611,7
у т.ч. за рахунок:
Зведеного бюджету 244,9 614,5 769,7 753,9
- державного бюджету 244,9 614,5 751,6 733,3
- місцевих бюджетів 18,1 20,6
Позабюджетних фондів 25,6 18,6 30,2 28,3
Власних коштів 14,6 61,3 210,4 146,7
Коштів замовників 335,3 1262,9 1344,9 1616,7
- вітчизняних 233,4 785,8 789,5 933,6
- іноземних 101,9 477,1 555,3 683,1
Інших джерел 31,6 89,1 77,4 66,1
Структура, % всього 100,0 100,0 100,0 100,0
у т.ч. за рахунок:
Зведеного бюджету 37,6 30,0 31,6 28,9
- державного бюджету 37,6 30,0 30,9 28,1
- місцевих бюджетів 0,7 0,8
Позабюджетних фондів 3,9 0,9 1,2 1,1
Власних коштів 2,2 3,0 8,6 5,6
Коштів замовників 51,4 61,7 55,3 61,9
- вітчизняних 35,8 38,4 32,5 35,7
- іноземних 15,6 23,3 22,8 26,2
Інших джерел 4,8 4,4 3,2 2,5

Схема взаємозв’язків між державними підприємствами і державними фінансами
Фінанси державних підприємств Державні фінанси України
Фінансування створених державних підприємств за рахунок державного та місцевих бюджетів
Фінансування інвестицій діючих державних підприємств за рахунок державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів
Надання державним підприємствам пільгових кредитів за рахунок державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів
Покриття збитків державним підприємствам за рахунок державного та місцевих бюджетів у формі дотацій і субвенцій
Погашення кредитів, одержаних державними підприємствами у разі їх неплатоспроможності при наданні кредиторам державних гарантій
Інші форми фінансування діяльності державних підприємств за рахунок державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів
Сплата податків до державного та місцевих бюджетів
Сплата зборів та відрахувань у державні цільові фонди
Вилучення частини надзвичайного прибутку в порядку його перерозподілу
Відрахування дивідендів, нарахованих на результатами господарської діяльності державних підприємств
Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств
Надходження від приватизації окремих державних підприємств чи їх підрозділів
Інші надходження з державних підприємств

Система оподаткування суб’єктів малого підприємництва – платників єдиного податку

Показники Критерії Законодавчі акти
Основні характеристики суб’єктів малого підприємництва
1. Середньооблікова чисельність працю-ючих за звітний період (календарний рік), чол £50 ЗУ "Про дер-жавну підтрим-ку малого під-приємництва", № 2063-ІІІ, від19.10. 2000р
2. Обсяг річного валового доходу £500 тис.євро
Основні критерії для малих підприємництв - платників єдиного податку
1. Середньооблікова чи-сельність працюючих за звітний період (календарний рік), чол

- фізичних осіб

- юридичних осіб

£10

£50

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", №746/99 від 28 червня 1999р.
2. Обсяг виручки від реалізації за рік,

- фізичних осіб

- юридичних осіб

£500 тис.грн.£1 млн.грн.

3. Які податки об’єднує 1. ПДВ

2. Податок на доходи фізичних осіб (дляфіз.осіб.)

3. Плата (податок) на землю

4. Збір за спец. використання природних ресурсів

5. Збір на обов’язкове соціальне страхування

6. Комунальний податок

7. Податок на промисел

8. Відрахування на обов’язкове державне пенсійне страхування

9. Збір за видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

10. Внески до Фонду України соціального захисту інвалідів

11. Відрахування у Фонд сприяння зайнятості населення

12.Плата за патенти

4. Об’єкт оподаткування Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг
5. Ставки податку 6% - від виручки без урахування акцизного збору при сплаті ПДВ;

10% - від виручки за винятком акцизного збору без сплати ПДВ

6. Форми звітності фінансова – П(С)БО 25;

податкова – форми розрахунків податку за ставками 6 та 10 %

ЗУ № 2063-ІІІ, від19.10.2000р. року

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 лютого 2002 р. № 228 м.Київ Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -