Задать вопрос юристу

2.4. Доходи і видатки Державного бюджету України

Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок та­ких джерел (ст. 5 Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" від 30.12.97).

1. У повному обсязі:

• податок на додану вартість;

• акцизний збір;

• збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер­жавного бюджету;

• ввізне мито;

• надходження від перевищення валових доходів над витратами НБУ;

• дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарсь­ких товариств, які є у державній власності;

• рентна плата;

19

• плата за оренду цілісних майнових комплексів державних під­приємств;

• консульські збори, що здійснюються на території України в іноземній валюті;

• кошти від реалізації конфіскованого за рішенням суду май­на; кошти від реалізації предметів, які зберігалися під мит­ним контролем і за якими не звернувся власник; майна, ви­знаного у встановленому порядку безхазяйним; майна, що за правом спадкування перейшло у власність держави та скарбів;

• надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки;

• відрахування від плати за транзит природного газу через те­риторію України;

• збір до Державного фонду для здійснення заходів щодо лік­відації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

• збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безро­біття;

• збір до Державного інноваційного фонду;

• надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу;

• платежі до Фонду соціального захисту населення.

2. В обсязі 80% коштів:

• одержаних бюджетними установами і організаціями за здані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться у брухті та відходах;

• що надійдуть до позабюджетного Державного фонду прива­тизації від приватизації державного майна.

3. Інші доходи, що зараховуються до бюджету в розмірах, визначе­них законодавством.

Із Державного бюджету України фінансуються такі видатки (ст. 7 Закону);

• виробниче і невиробниче будівництво, геологорозвідувальні та проектно-пошукові, природоохоронні та інші роботи, що здійс­нюються відповідно до загальнодержавних програм;

• заходи у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізич­ної культури, соціального забезпечення, що здійснюються уста­новами та організаціями державного підпорядкування;

20

• загальнодержавні централізовані програми підвищення життєво­го рівня народу, заходи щодо соціального захисту населення;

• на виплату всіх видів пенсій;

• на утримання органів державної влади і державного управління України, судів і прокуратури;

• на утримання армії, органів державної безпеки. Національної гвардії, органів правопорядку;

• на утримання матеріальних і фінансових резервів загальнодер­жавного значення,касової готівки. У загальнодержавному бюджеті передбачається Фонд субвенції міс­цевим бюджетам.

Крім зазначених витрат із загальнодержавного бюджету фінансу­ються заходи, спрямовані на ліквідацію наслідків аварії на Чорно­бильській АЕС, конверсію та структурну перебудову економіки, Фон­ду інвалідів, Фонду зайнятості, видатки за зовнішньоекономічними зв'язками тощо.

Правила складання і виконання загальнодержавного бюджету вста­новлює Кабінет Міністрів України.

Контрольні запитання

1. Які існують джерела формування фінансових ресурсів у державному бюджеті?

2. Як формуються бюджетні видатки?

3. Яка роль Державного бюджету України?

4. З яких джерел формуються доходи Державного бюджету України?

5. Які заходи фінансуються з Державного бюджету України?

21

<< | >>
Источник: Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с.. 2000

Еще по теме 2.4. Доходи і видатки Державного бюджету України:

 1. 3.2. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 2. Тема 12. Видатки Державного бюджету України
 3. 3. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
 4. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ РОЗДІЛ  7
 5. ТЕМА 7. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 6. Тема 6. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 7. Лекція 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 8. Тема 11. Доходи Державного бюджету України
 9. 2. Склад видатків Державного бюджету. Таємні видатки
 10. 4.5.3. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками
 11. 8.3. Видатки державного бюджету та їх класифікація
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -