<<
>>

Додаток 2 до Постанови ВР України від 24 червня 2004 року N 1854-IV Доручення Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік

Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік забезпечити виконання таких доручень Верховної Ради України:

1) терміново подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти, визначені Основними напрямами бюджетної політики на 2005 рік, насамперед:

щодо внесення змін до податкового законодавства, в тому числі скасування неефективних пільг з метою створення рівних умов конкуренції для всіх платників податків, а також удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, яке не повинно призвести до посилення податкового навантаження;

щодо скасування спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку з подальшим спрямуванням додаткових надходжень бюджету на здійснення соціальних видатків;

щодо внесення змін до законодавчих актів, які не забезпечені ресурсами бюджету на 2005 рік;

щодо приведення Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) у відповідність з вимогами статті 33 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) в частині терміну подання проекту основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;

2) з метою забезпечення якісного бюджетного планування, підвищення відповідальності та надання достовірної інформації Кабінету Міністрів України звернутися до Президента України щодо підпорядкування Державної податкової адміністрації України Міністерству фінансів України з подальшою реорганізацією її структури та функцій;

3) до 15 серпня 2004 року подати до Верховної Ради України прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2005 рік в розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників та вплив їх на показники проекту бюджету на 2005 рік;

4) розробити та до 15 вересня 2004 року подати до Верховної Ради України заходи щодо вирішення проблеми заборгованості із заробітної плати в економіці, насамперед у сільському господарстві;

5) розробити Програму погашення податкового боргу та подати її разом з проектом державного бюджету на 2005 рік;

6) Державній податковій адміністрації України постійно надавати Верховній Раді України, Рахунковій палаті та Кабінету Міністрів України звітні дані щодо структури обсягів нарахованих сум податків і зборів (обов'язкових платежів), їх сплати, переплат, податкового боргу (недоїмки) в повному обсязі, а також щодо обсягів проведеного відшкодування платникам із державного бюджету податку на додану вартість та бюджетної заборгованості по невідшкодованих сумах податку на додану вартість, у тому числі із простроченим терміном відшкодування;

7) проаналізувати висновки Спеціальної комісії з перевірки додержання законодавства з питань адміністрування і відшкодування податку на додану вартість, утвореної розпорядженням Президента України від 5 березня 2004 року N 40 ( 40/2004-рп ), та врахувати їх у законопроекті щодо податку на додану вартість, зокрема, удосконалення процедури відшкодування податку на додану вартість, у тому числі шляхом запровадження єдиного реєстру заяв платників на відшкодування податку.

Провести аналіз можливих наслідків ліквідації податку на додану вартість та заміни його податком з обороту (продажу);

8) проаналізувати доцільність повернення пільгової ставки акцизного збору на медичний спирт;

9) впровадити систему заходів, спрямованих на стимулювання виробництва та експорту продукції, якість якої відповідає міжнародним вимогам та стандартам;

10) провести аналіз причин збитковості державних підприємств та акціонерних товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків, та вжити заходів щодо поліпшення їх фінансового стану, зокрема щодо легалізації їх прибутків.

Разом з проектом державного бюджету на 2005 рік подати до Верховної Ради України розрахунки щодо залучення до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) підприємств, які перебувають у державній власності, по кожному з таких підприємств окремо;

11) з метою підвищення ефективності використання земельних ділянок провести інвентаризацію земель, що знаходяться у користуванні військових формувань, та у разі неефективного або нецільового використання вирішити питання передачі їх до комунальної власності, внести пропозиції щодо відміни пільг з земельного податку для силових структур з одночасною компенсацією додаткових витрат з державного бюджету і запровадженням механізму стимулювання ефективного використання земель;

12) до 15 серпня 2004 року подати до Верховної Ради України орієнтовний перелік об'єктів приватизації державного майна на 2005 рік з приведенням відповідних прогнозних обсягів надходжень до державного бюджету;

13) розробити та запровадити критерії щодо визначення відповідальності менеджерів, які управляють об'єктами державної та комунальної власності.

Забезпечити ефективний захист інтересів держави під час застосування процедур банкрутства, пов'язаних з відчуженням державного майна підприємств-боржників;

14) у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік окремо виділити витрати на управління державним боргом з показників витрат на обслуговування та погашення державного боргу, що має забезпечити поліпшення прозорості проведення відповідних операцій;

15) завершити розробку та затвердити державну програму боргової політики України на 2004-2010 роки, в якій передбачити поступове зменшення витрат державного бюджету на погашення та обслуговування державного боргу з метою зменшення боргового навантаження на показники бюджету.

Розробити та до 15 вересня 2004 року подати до Верховної Ради України пропозиції щодо використання коштів від здійснення державних зовнішніх запозичень у 2005 році з чітким визначенням напрямів їх спрямування;

16) забезпечити у 2005 році погашення не менше 20 відсотків суми простроченої заборгованості підприємств-боржників перед державним бюджетом за використання гарантійних зобов'язань за отриманими іноземними кредитами, що склалася станом на 1 січня 2004 року;

17) до 15 серпня 2004 року надати Верховній Раді України інформацію про обсяги заборгованості та стан розрахунків юридичних осіб перед державним бюджетом за надані їм у минулі роки бюджетні позички, фінансову допомогу на зворотній основі та кредити під гарантії Уряду України в розрізі позичальників та видів заборгованості, а також звіт Державної податкової адміністрації України про заходи, здійснені протягом 2003 року та у 1 півріччі 2004 року на виконання статті 22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) та статті 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 );

18) з метою поліпшення фінансової дисципліни одержувачів бюджетних коштів та з урахуванням відокремлення кредитування в окремий розділ бюджетної класифікації розробити загальний порядок повернення кредитів (позичок) до бюджету, який в обов'язковому порядку має визначати відповідальність і контроль за цим процесом головних розпорядників бюджетних коштів, органів Державного казначейства України та інших контролюючих органів;

19) включити до проекту бюджету на 2005 рік гранти міжнародної технічної допомоги та розробити порядок їх обліку;

20) до 15 серпня 2004 року подати до Верховної Ради України розрахунки додаткових коштів на оплату праці з нарахуваннями при запровадженні мінімальної заробітної плати з 1 січня 2005 року у розмірі 262 гривень та відповідні розрахунки потреби в коштах на відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 262 гривні по зведеному, державному та місцевих бюджетах;

21) запровадити реальні економічні та правові важелі впливу на процес виникнення та зростання простроченої бюджетної заборгованості.

Про проведену роботу повідомити Верховну Раду України до 15 серпня 2004 року;

22) внести пропозиції щодо врегулювання питання погашення заборгованості із виплат педагогічним працівникам відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та у проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити необхідні видатки на виконання статті 57 Закону України "Про освіту" відповідно до діючого законодавства;

23) в проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити кошти у обсязі не менше 10 відсотків видаткової частини Державного бюджету України на розвиток аграрного сектору та села;

24) в проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити необхідні кошти для потреб оборони з урахуванням необхідності проведення військової реформи, зокрема:

фінансове забезпечення оборони держави в обсягах, не нижчих за прогнозні показники видатків загального фонду державного бюджету на оборону до 2015 року, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 року N 126 ( 126-2004-п ) (не для друку);

реалізацію Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року;

усунення диспропорцій у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, які вийшли на пенсію до 1 квітня 1992 року, пов'язаних із часом звільнення на пенсію, відомчою належністю та діючими умовами грошового забезпечення;

збереження на 2005 рік діючого порядку стимулювання будівництва житла для військовослужбовців, а також фінансове забезпечення в повному обсязі придбання житла для військовослужбовців, які звільняються з лав Збройних Сил України в ході проведення військової реформи, та військовослужбовців, звільнених у попередні роки, які мають право на отримання житла;

передбачення видатків для забезпечення утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого зберігання та використання, а також забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України;

25) в проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити видатки на забезпечення потреб громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірах, визначених у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002-2005 роки та на період до 2010 року у разі його законодавчого врегулювання;

26) в проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити у повному обсязі кошти для відшкодування з Державного бюджету України Пенсійному фонду України видатків на розмежування джерел фінансування пенсійних виплат, що призначаються за різними пенсійними програмами;

27) в проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити видатки на:

поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень у значно збільшених обсягах порівняно з 2004 роком;

підвищення розмірів державної допомоги сім'ям з дітьми для приведення у відповідність із законодавством;

оздоровлення дітей;

відзначення 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні;

підтримку розвитку сільського господарства в обсязі не менше 7 млрд. гривень;

28) розглянути можливість запровадження грантів як механізм підтримки наукової діяльності;

29) до 15 серпня 2004 року подати до Верховної Ради України інформацію щодо чисельності працівників бюджетних установ в цілому по Україні, у тому числі по державному та місцевих бюджетах, на початок 2002, 2003, 2004 років та на 1 липня 2004 року з виділенням окремо чисельності працівників органів влади;

30) розглянути доцільність відновлення права встановлення пенсій за особливі заслуги окремим категоріям громадян відповідними комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях;

31) удосконалити процедури формування і виконання розпису бюджету шляхом внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, врахувавши такі положення:

при складанні розпису бюджету забезпечити рівномірність проведення витрат протягом року, враховуючи сезонність та періодичність здійснення окремих виплат;

з метою реального відображення стану виконання бюджету протягом року не допускати коригування планових помісячних показників надходжень та витрат бюджету за звітний період відповідно до рівня їх фактичного виконання з початку року;

32) встановити для місцевих бюджетів, які щорічно нарощують обсяги доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, реальні механізм та джерела стимулювання;

33) передбачити механізм компенсації недонадходження доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, до рівня прогнозних показників, які будуть передбачені при затвердженні закону про Державний бюджет України на 2005 рік;

34) при здійсненні розрахунку прогнозного обсягу податку з доходів фізичних осіб має застосовуватися показник фонду заробітної плати відповідного місцевого бюджету з обов'язковим урахуванням зміни порядку сплати цього податку філіями та відокремленими підрозділами за місцезнаходженням.

Обсяг соціальної податкової пільги має розраховуватися виходячи із реальної кількості одержувачів, погодженої з відповідними органами місцевого самоврядування, та розміру пільги у 2005 році;

35) у проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію відповідних державних цільових програм, включаючи Загальнодержавну програму розвитку малих міст;

36) удосконалити механізм адміністрування податку з доходів фізичних осіб та орендної плати за землю, зокрема:

з метою виконання норми статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) щодо зарахування податку по відокремлених структурних підрозділах за їх місцезнаходженням зобов'язати податкові органи провести суцільну інвентаризацію таких платників та посилити контроль за правильним зарахуванням податку до відповідних місцевих бюджетів;

запровадити ведення особових рахунків платників щодо нарахування і сплати податку з доходів фізичних осіб із виділенням окремим рядком сум податку, одержаних від здачі в оренду громадянами земельних паїв;

покласти на податкові органи контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податку з доходів фізичних осіб, отриманих від надання громадянами паїв в оренду;

ведення реєстрації договорів оренди землі податковими органами та відкриття особових рахунків платників орендної плати за землю;

ведення обліку нарахування та сплати орендної плати за землю і відповідне нарахування пені за несвоєчасну сплату;

37) забезпечити удосконалення, оптимізацію та спрощення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів з урахуванням необхідності розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів Державного казначейства України, чіткого проходження платежів, недопущення обмеження прав органів місцевого самоврядування щодо використання коштів місцевих бюджетів;

38) розробити та затвердити державні соціальні стандарти на виконання Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 );

39) не допустити у бюджеті на 2005 рік оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди майна, яке знаходиться у комунальній власності, та оренди земельних ділянок;

40) передбачити механізм компенсації втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок списання податковими органами заборгованості суб'єктів господарювання згідно із статтею 18 Закону України "Про погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 );

41) внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання порядку створення та використання цільових фондів за рішеннями місцевих рад;

42) внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання передачі закладів комунальної власності відповідно до розмежування видатків, здійсненого у Бюджетному кодексі України ( 2542-14 );

43) удосконалити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, розглянувши такі пропозиції:

розробити прозору і обґрунтовану методологію розрахунку прогнозного показника податку з доходів фізичних осіб в умовах дії Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), при цьому кількість отримувачів соціальної пільги використовувати за даними податкових органів (форма 8ДР), які необхідно скорегувати на чисельність працюючих за сумісництвом;

розрахунок обсягів соціальної пільги та податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб здійснювати на рівні області (Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя) та надавати обласному бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) кошти на цю мету для подальшого перерозподілу між бюджетами міст обласного (республіканського) значення і районів;

при обчисленні прогнозного обсягу доходів не враховувати коефіцієнт коригування доходів на єдину ставку для тих місцевих бюджетів, у яких індекс відносної податкоспроможності менший 1; передбачити стимулювання місцевих бюджетів, у яких індекс відносної податкоспроможності більше 1,5, шляхом коригування прогнозного обсягу доходів (у розмірі не менше 50 відсотків отриманого приросту доходів у минулому році);

при розрахунку видатків на культуру врахувати додатковий коригувальний коефіцієнт з метою збільшення видатків на утримання зоопарків;

при розрахунку видатків на утримання органів місцевого самоврядування враховувати кількість рад, а не кількість населення;

при розрахунку доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, використовувати дані Державного казначейства України із фактичних доходів, не враховувати зменшення доходів у зв'язку з банкрутством підприємств;

при розрахунку показника видатків на дошкільну освіту застосовувати єдиний фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на дитину дошкільного віку та єдиний коефіцієнт відвідування дітьми дошкільних закладів незалежно від категорії населеного пункту; врахувати фактичну чисельність дітей або збільшити коефіцієнт охоплення дітей дошкільними закладами до 0,72;

передбачити включення до розрахункових показників бюджету Автономної Республіки Крим витрат, пов'язаних з особливостями фінансового забезпечення бюджетної сфери в Автономній Республіці Крим у обсязі, не меншому, ніж у 2003 році;

44) внести пропозицію щодо законодавчого закріплення права справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу та збору на розвиток пасажирського електротранспорту);

45) у проекті державного бюджету на 2005 рік передбачити норму щодо розподілу додаткової дотації з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - не більше 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - не менше 75 відсотків;

46) розробити механізм компенсації за пільговий проїзд окремої категорії громадян, виходячи з реального фактичного обсягу надання цих послуг, та внести пропозиції щодо впорядкування переліку категорій отримувачів зазначених послуг;

47) у проекті закону про державний бюджет на 2005 рік субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг розділити на три окремих види;

48) у проекті закону про державний бюджет на 2005 рік передбачити видатки на завершення комп'ютеризації сільських шкіл та розглянути питання включення видатків на комп'ютеризацію шкіл у містах районного значення;

49) розглянути можливість збільшення видатків на 2005 рік за бюджетною програмою "Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл" удвічі;

50) удосконалити механізм фінансового забезпечення надання медичних послуг;

51) надати пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання забезпечення безкоштовним харчуванням учнів професійно-технічних училищ, дітей віком до одного року, які проживають на радіоактивно забруднених територіях;

52) у проекті закону про державний бюджет на 2005 рік передбачити видатки на технічне переоснащення вищих навчальних закладів, а також на придбання обладнання для загальноосвітніх шкіл;

53) розглянути можливість збільшення розміру доплат педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл за класне керівництво та завідування кабінетами;

54) розглянути можливість укладання міжнародних угод щодо надання кредитів іншим іноземним державам під здійснення товарних поставок з України;

55) розглянути можливість збільшення нормативу відрахувань коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, у розмірі 20 відсотків до спеціального фонду;

56) розглянути доцільність забезпечення повного обліку всіх обов'язкових платежів у Державному бюджеті України через механізм спеціального фонду.

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Додаток 2 до Постанови ВР України від 24 червня 2004 року N 1854-IV Доручення Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -