<<
>>

Додаток 1 до Постанови ВР України від 24 червня 2004 року N 1854-IV Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік

З метою забезпечення формування реального проекту Державного бюджету України на 2005 рік та якісного складання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік Кабінету Міністрів України врахувати такі пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік:

1.

Проект бюджету на 2005 рік має формуватися відповідно до положень Конституції України ( 254к/96-ВР ), Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" ( n0001100-02 ), Указу Президента України від 28 квітня 2004 року N 493 ( 493/2004 ) "Про стратегію економічного і соціального розвитку України "Шляхом Європейської інтеграції" на 2004-2015 роки", Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність" ( n0002120-04 ), законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), закону, що визначає особливий статус міста Севастополя, інших законів України, постанов Верховної Ради України та інших нормативно-правових актів.

2. Пріоритетними напрямами бюджетної політики на 2005 рік визначити:

забезпечення соціального спрямування бюджету, що передбачає збільшення обсягів соціальних видатків та їх питомої ваги у загальних видатках бюджету порівняно з 2004 роком;

передбачення видатків на освіту, охорону здоров'я, культуру і науку у розмірах, визначених відповідним законодавством;

забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту населення та безоплатної медичної допомоги;

забезпечення зростання рівня доходів громадян випереджаючими темпами порівняно з інфляцією, яке б дало можливість підвищити платоспроможний попит населення;

проведення військової реформи;

підтримку розвитку сільського господарства та соціальної інфраструктури села.

3. Проект державного бюджету на 2005 рік має передбачати запровадження мінімальної заробітної плати у розмірі 262 гривні на місяць одночасно із встановленням міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери.

Для забезпечення адекватної диференціації в оплаті праці працівників бюджетної сфери запровадити у 2005 році Єдину тарифну сітку.

4. Передбачити зростання на 2005 рік рівня забезпеченості прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) порівняно із затвердженим на 2004 рік з урахуванням індексу споживчих цін та встановити диференційовані його розміри залежно від соціальних груп населення.

5. Не допустити у 2005 році зменшення видатків бюджету на підтримку малозабезпечених та соціально незахищених громадян при запровадженні системи надання адресної допомоги таким категоріям населення.

6. Граничний обсяг державного боргу на кінець 2005 року обмежується граничним його розміром, затвердженим Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (з урахуванням змін), збільшеним на граничний обсяг дефіциту державного бюджету, який передбачено Основними напрямами бюджетної політики на 2005 рік, поданими Кабінетом Міністрів України.

7. Частка перерозподілу прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет України у 2005 році має бути на рівні, не нижче відповідних фактичних показників за попередні роки у співставних умовах.

8. Прогноз доходної частини бюджету на 2005 рік повинен враховувати обсяги податкового боргу (недоїмки), який планується погасити за рахунок вжиття заходів підвищення платіжної дисципліни платників податків.

9. Загальний обсяг надходжень коштів від приватизації державного майна у 2005 році повинен становити не менше обсягу, затвердженого на 2004 рік. Забезпечити прозорість проведення конкурсів та аукціонів щодо приватизації об'єктів державної власності відповідно до законодавства.

10. З метою наповнення державного бюджету запровадити дієві механізми управління державними підприємствами та акціонерними товариствами, в статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків.

Вжити заходів щодо посилення відповідальності керівників таких підприємств.

11. У проекті Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік передбачити норму щодо заборони надання державних гарантій суб'єктам господарювання - позичальникам кредитів.

12. Здійснити передачу відомчих бюджетних установ соціально-культурної сфери до відання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідають за реалізацію державної політики у відповідній галузі.

Забезпечити передачу повноважень з ведення питань медичного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та відповідних бюджетних призначень від Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до Міністерства охорони здоров'я України.

13. Для підвищення публічності використання бюджетних коштів та контролю за проведенням бюджетних програм, визначених на централізовані заходи, починаючи з 2005 року у проекті закону про Державний бюджет України передбачати прогнозний розподіл придбання лікарських засобів і обладнання, комп'ютерної техніки, підручників та інших відповідних предметів постачання між регіонами.

14. У проекті Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік не допустити розширення переліку головних розпорядників коштів державного бюджету порівняно із затвердженим на поточний рік без відповідних змін до законодавства.

15. Підвищити відповідальність розпорядників бюджетних коштів за дотримання фінансової дисципліни в частині взяття ними бюджетних зобов'язань і проведення платежів та посилити відповідний контроль.

16. Заборонити збільшення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади. Вжити заходів щодо її скорочення у наступному році не менш як на 10 відсотків.

17. Не допустити розширення на 2005 рік переліку захищених статей видатків загального фонду державного бюджету порівняно із затвердженим у Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік ( 1344-15 ).

18. З метою підвищення публічності і прозорості використання державних фінансових ресурсів бюджети державних цільових фондів повинні затверджуватися Верховною Радою України одночасно із законами про Державний бюджет України на 2005 рік та на наступні роки.

19. Проект Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік не має містити статей, які обмежують надходження доходів до місцевих бюджетів.

20. Питома вага загального обсягу трансферту вирівнювання (різниця між обсягами дотації вирівнювання та коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) у загальному фонді видатків державного бюджету має бути не менше, ніж у бюджеті на 2004 рік.

21. Коефіцієнт вирівнювання, який застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, визначити, як у бюджеті на 2004 рік, у розмірах від 0,6 до 1.

22. Передбачити підвищення питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України порівняно з бюджетом на 2004 рік (у співставних умовах).

23. Загальний розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, має бути збільшений, враховуючи підвищення мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень, індекс зростання споживчих цін та інші об'єктивні фактори зростання вартості соціальних послуг.

24. Підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери (мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці) місцевих бюджетів має бути забезпечене відповідними ресурсами.

25. Передбачити субвенції з державного бюджету на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування від надання державою пільг із плати за землю, а також на компенсацію витрат місцевих бюджетів, пов'язаних з передачею у комунальну власність закладів соціально-культурної сфери державних підприємств та військових містечок.

26. З метою більш ефективного стимулювання органів місцевого самоврядування щодо нарощування показників доходів державного бюджету, які є джерелом перерахування дотації вирівнювання, концептуально переглянути принципи надання додаткової дотації місцевим бюджетам внаслідок перевиконання планових показників таких доходів державного бюджету.

27. У проекті Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік визначити критерії розподілу між регіонами та напрями спрямування коштів субвенцій на виконання інвестиційних проектів та заходів з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам. Обсяги цих субвенцій в розрізі об'єктів затверджуються окремими додатками до закону про Державний бюджет України на 2005 рік.

Розподіл коштів субвенцій за об'єктами має проводитися за пропозиціями народних депутатів України із залученням місцевих рад та подальшим погодженням такого розподілу з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. При цьому кошти субвенції на виконання інвестиційних проектів розподіляються насамперед на завершення будівництва пускових об'єктів, продовження розпочатого будівництва у минулих роках та будівництво об'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією.

28. Фінансове забезпечення центрів реабілітації дітей-інвалідів та їх відділень має здійснюватися за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів України.

29. Забезпечити публічність і прозорість бюджетного процесу в частині виконання вимог статті 75 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) щодо своєчасного доведення до відома місцевих органів влади детальних розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів та методики їх визначення (з наведенням використаних формул у розрізі місцевих бюджетів, з якими визначаються відносини з державним бюджетом).

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Додаток 1 до Постанови ВР України від 24 червня 2004 року N 1854-IV Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -