<<
>>

Васильева В.В.. Васнльченко О.Р.. Фінансовий ринок. Навч. псх . К.: Центр Учбової .liivpai vpn,2008. - 368 с.. 2008

У посібнику висвітлено систему взаємовідносин учасників фінансового ринку, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за умови посередництва різноманітних фінансових інститутів Комплексно розкрито економічний зміст діяльності фінансових посередників та докладно представлено норма інвно-иранону інформацію, що забезпечуй фінансові пронеси на і|и)НИілому. валютному та фондовому ринки* Згідно вимогам Болонського. процесу матеріал викладено у вигляді трьох модулів До кожного з них наведено перелік питань дли перевірки знань, тестові завдання, тематику реі|gt;ератів. ISBN 978-966-364-566-7 Навчальний посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів та викладачів, також буде корисний інвесторам, фінансовим менеджерам підприємств.

<< | >>
ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
ТЕМА 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ
ТЕМА 2. РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОБУДОВА ФІНАНСОВОГО РИНКУ
ТЕМА 4. РИЗИК І ЦІНА КАПИТАПУ
ТЕМА 5. РИНОК КАПІТАЛІВ
ТЕМА б. РИНОК ОБЛІГАЦІЙ ТА РИНОК ПАЙОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК СКЛАДОВІ РИНКУ КАПІТАЛІВ
ТЕМА 7. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
модуль З ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
ТЕМА 8. ГРОШОВИЙ РИНОК ТА РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОЗИК
ТЕМА 9. ВАЛЮТНИЙ РИНОК
ТЕМА 10. ФОНДОВА БІРЖА ТА ЇЇ ОПЕРАЦІЇ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ
ТЕМА 11. ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
словник

Книги и учебники по дисциплине Финансовые рынки:

 1. Миркин Я.М.. Развивающиеся рынки и Россия в структуре глобальных фи­нансов: финансовое будущее, многолетние тренды / Я. М. Мир­кин. — М.,2015. — 176 с. - 2015 год
 2. Финансовый рынок России: современные характеристики, инструменты, регуляторы [Текст]. Под редакцией Рулинской А.Г. Монография - М.: Мир науки,2015. - 122 с. - 2015 год
 3. Литвин В.М.. Финансовый рынок как динамическая система 2014 - 2014 год
 4. Цибульникова В.Ю.. Финансовые рынки : учебное пособие / В. Ю. Цибульникова.— Томск: Эль Контент,2011. — 154 с. - 2011 год
 5. В.А. ВОЛКОНСКИЙ, Т.И. КОРЯГИНА , А.И. КУЗОВКИН. Что необходимо денежно-финансовому рынку: ремонт изношенных деталей или конструктивная перестройка? 2010 - 2010 год
 6. Буднік М. М., Мартюшева Л. С., Сабліна Н. В.. Фінансовий ринок: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2009. - 334 с. - 2009 год
 7. Аносов В.М.. Финансы и финансовый рынок: Учеб. - метод. Пособие Часть П. Под ред. Аносова В.М. Мн: БГЭУ 2009 -210 с. - 2009 год
 8. Аносов В.М.. Финансы и финансовый рынок: Учеб. - метод. Пособие Часть I . Под ред. Аносова В.М. Мн: БГЭУ 2009 -210 с. - 2009 год
 9. Еш С.М.. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 528 с. - 2009 год
 10. О.В. Глущенко. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Для студентов заочной формы обучения Харьков 2006 - 2006 год
 11. Н.Д. Ахметов. Финансовые рынки и посредники: Курс лекций. - Алматы: НИЦ КОУ, 2005, 116с. - 2005 год
 12. Буенин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные - 2005 год
 13. Лекция "введение в фьючерсы и опционы" - 2005 год
 14. ЛУИДЖИ ЗИНГАЛЕС, РАГХУРАМ РАДЖАН. СПАСЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА ОТ КАПИТАЛИСТОВ Скрытые силы финансовых рынков — создание богатства и расширение возможностей, 2004 - 2004 год
 15. Сусорова Ольга Юрьевна. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тамбов 2004 - 2004 год
 16. А.Н. Балабушкин. ОПЦИОНЫ и ФЬЮЧЕРСЫ - 2004 год
 17. Методическое пособие. «Введение во фьючерсные и опционные сделки» - 2000 год
 18. Кравченко П.П.. Как не проиграть на финансовых рынках — М.: Информационно-аналитический и учебный центр НАУФОР,1999. — 208 с. - 1999 год
 19. Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: - 1996 год