<<
>>

Внутрішній контроль матеріалів (запасів)

В попередньому параграфі більш-менш докладно розглянуті загальний та оцінюючий засоби контролю. Для конкретного ознайомлення з особливостями використання прикладних засобів обрано матеріали, як достатньо важливий об'єкт обліку та внутрішньогосподарського контролю.

Процес обліку матеріалів наглядно показано на схемі 19.5.

Схема 19.5. Система обліку матеріалів.

Таке зображення системи обліку матеріалів необхідне для подальшого розгляду засобів внутрішнього контролю. Схема показує, зокрема, потребу в наявності чіткого розподілу обов'язків з аналітичною обліку поставок та постачальників, розрахунків з ними, оприбуткування матеріалів, їх зберігання, тощо.

Мета внутрішнього контролю матеріалів полягає в їх збереженні на всіх етапах руху та раціональному витрачанні. Досягти цього можна шляхом мінімізації втрат матеріалів внаслідок розкрадання, зловживань, пор-

чі, позавиробничого витрачання, а також шляхом забезпечення ефективної взаємодії з виробничим відділом, відділами постачаній та збуту.

Для подальшого розгляду аспектів внутрішнього контролю матеріалів використаємо схему 19.6.

Схема 19.6. Класифікація внутрішнього контролю за процесом управління матеріалами.

Згідно з нею започатковує процес управління система постачання.

Безпосередньо постачання розпочинається з замовлень на матеріали.

Внутрішній контроль системи замовлення зосереджують на додержанні

наступних вимог:

• всі заявки на матеріали повинні обгрунтовуватись інформацією, яка надходить із системи обліку. Не повинно бути замовлень на матеріали, які не будуть використані в подальшому виробництві, або не будуть реалізовані; не повинно бути замовлень на матеріали, які є в надмірних надлишках на підприємстві;

• додаткові поставки повинні замовлятись на основі регулярного аналізу мінімальних рівнів запасів, зумовлюючих необхідність чергового замовлення;

• замовлення повинні бути відповідним образом затверджені;

• невиконані заявки на матеріали повинні регулярно перевірятись для виявлення затримки поставок;

• повинен бути ефективним розподіл обов'язків між персоналом, який веде аналітичний облік матеріалів, комірниками, відділом постачання, збуту та виробничим відділом.

Внутрішній контроль системи оприбуткування матеріалів передбачує передусім, що для їх прийому повинно бути установлене одне відповідне місце, щоб звести до мінімуму втрати матеріалів при їх отриманні.

На складі повинні додержуватися правила зберігання отриманих але ще не прийнятих за кількістю та якістю матеріалів, а також тих, що пройшли перевірку, але не задовольняють встановленим вимогам. Такі матеріали повинні зберігатись на складі окремо.

На кожну отриману партію товарів повинні виписуватись послідовно пронумеровані прибуткові ордери.

На підприємстві повинна існувати інструкція з процесу отримання і оприбуткування. Повинен бути чітко означений об'єм вибірки для перевірки, процедури перевірки і заходи, яких слід запобігти при невідповідності прийнятим умовам поставок.

Якщо процес прийому потребує складної наукової перевірки, або йде приймання небезпечних матеріалів, то потрібно, щоб працівники пройшли спеціальне навчання.

На забраковані або не укомплектовані за кількістю партії матеріалів повинні складатись акти. В них вказуються всі причини відмовлень від прийому. Повинен здійснюватись контроль за постачальниками, яким відмовлено в прийманні повного об'єму матеріалів. Від таких постачальників слід своєчасно відмовлятись.

Система обліку матеріалів. Внутрішній контроль в цьому напрямку складається з прикладних засобів контролю системи реєстрації наявних матеріалів і системи реєстрації руху матеріалів.

Контроль в системі реєстрації наявних матеріалів передбачає, насамперед, регулярне звірення фактичної наявності матеріалів з обліковими залишками періодичних інвентаризацій всіх запасів.

Оцінка оприбуткованих матеріалів повинна здійснюватись на основі його кількості та фактичних або облікових цін.

В разі незавершеного виробництва повинна бути реєстрація кожного етапу: кількість і вартість використаних в виробництві матеріалів; кількість і оцінка розміру накладних витрат; відходи виробництва.

Величина незавершеного виробництва повинна визначатись з вимогами відповідних інструкцій.

Всі санкціоновані операції відносно запасів і незавершеного виробництва повинні правильно відображатись на відповідних рахунках.

Стосовно контролю в системі реєстрації руху матеріалів, то, насамперед, всі їх санкціоновані переміщення повинні бути точно відображені в обліку. Система повинна забезпечувати реєстрацію отримання і повернення матеріалів постачальникам; внутрішнє переміщення на виробництво та інші потреби; переміщення з одного місця зберігання в інше; реалізація; відвантаження покупцям та повернення від них.

Відпуск матеріалів зі складу може здійснюватись тільки за наявністю санкцій відповідних посадових осіб. Повинні бути забезпечені; обмежений доступ в місця зберігання; точні вимірювальні прилади; відповідні заходи при транспортуванні. Кожна операція руху матеріалів повинна бути оформлена відповідним документом за підписами вповноважених посадових осіб.

Для запобігання розкрадень та інших порушень повинен проводитись аналіз використання матеріалів.

Система зберігання матеріалів. Характерними напрямками внутрішнього контролю матеріалів є:

• забезпечити неможливості втрат, розкрадань та неефективного використання;

• гарантувати, що матеріали не можуть бути використані, або переміщені без повного відображення в обліку;

• забезпечити правильність формування собівартості продукції;

• досягти відповідності звітних даних про залишки, показані в регістрах аналітичного обліку, результатам інвентаризації.

Зберігання матеріалів - досить відповідальний об'єкт. Однією з головних цілей загальної системи внутрішньогосподарського контролю повинно стати попередження їх зменшення внаслідок втрат. Причинами можуть бути: крадіжки та випадкові втрати; неекономне витрачення та недбайливе зберігання.

Заходами контролю при крадіжках є:

• надійне місце зберігання, яке закривається на замок і має обмежений доступ;

• цілодобова охорона;

• однакові процедури забезпечення умов зберігання для всіх місць знаходження матеріалів;

• повна, своєчасна інформація про те, де і які матеріали зберігаються;

• забезпечення умов збереження матеріалів під час їх переміщення в інше місце зберігання;

• регулярні інвентаризації з детальним аналізом недостач;

• відповідним чином затверджені вимоги на відпуск матеріалів з місця їх зберігання;

• додаткові заходи по збереженню коштовних матеріалів;

• процедури перевірки персоналу, який має доступ до зберігання та руху матеріалів;

• періодична перевірка виконання всіх процедур та оцінка стану системи зберігання матеріалів.

Неекономне витрачання та недбайливе зберігання попереджуються наступними заходами внутрішнього контролю:

• необхідна кількість матеріалів повинна бути визначена точно, а не приблизно, та без допуску на можливі перевитрати;

• за відпуск матеріалів повинен відповідати персонал, який має достатню кваліфікацію;

• необхідне точне вимірювальне обладнання, яке регулярно перевіряється і піддержується в робочому стані;

• дослідження альтернативних варіантів використання матеріалів (заготовка матеріалів вищої якості; впровадження модернізованого обладнання для переробки матеріалів в виробництві; спеціальне навчання персоналу);

• утилізація та переробка коштовних матеріалів (наприклад, срібла, золота, тощо);

• стандартна політика в відношенні відходів матеріалів та побічних продуктів в усіх місцях їх виникнення на підприємстві (санкціонування, процедури прийому - здачі та подальшого їх руху).

Порчі та випадкових втрат можна запобігти, якщо будуть прийняті наступні заходи внутрішнього контролю:

• адекватна система пожежної сигналізації, протипожежне обладнання і навчений персонал;

• додержання відповідних умов зберігання (температура, освітлення, вентиляція, вологість, тощо);

• відповідність вимогам чинних державних стандартів і законодавчих положень;

• перевірка терміну придатності матеріалів;

• регулярне виявлення застарілих та малорухомих матеріалів;

• реалізація залежачих, непридатних до використання на даному підприємстві матеріалів та завеликі надлишки їх запасів.

* * *

Принципова модель внутрішньогосподарського контролю матеріалів зображена на схемі 19.7.

Практично без змін вона може бути поширена на впровадження внутрішньогосподарського контролю всіх запасів: сировини, основних матеріалів, допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, готової продукції, товарів, тощо.

Окрім того, за означеною схемою можна побудувати модель внутрішнього контролю будь-якого об'єкту фінансово-господарської діяльності підприємства, розширивши та доповнивши її принциповими елементами конкретної теми дослідження.


<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Внутрішній контроль матеріалів (запасів):

 1. 12.2 Документальне оформлення обліку вир-чих запасів.
 2. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства
 3. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства
 4. ТЕСТИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 5. Управління виробничими запасами
 6. 9.3. Документування операцій із руху запасів
 7. Оформлення відпуску матеріалів у виробництво
 8. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 9. Тести для рубіжного контролю знань студентів
 10. 5.1. Внутрішні складові
 11. Основні принципи економічного контролю
 12. Контроль правильності документування руху виробничих запасів
 13. Принципи і правіша функціонування системи контролю
 14. Внутрішній контроль матеріалів (запасів)
 15. 1. Ціль, завдання, об’єкти і параметри внутрішнього контролю ресурсів в запасах
 16. 2. Методика внутрішнього контролю ресурсів в запасах
 17. 6. Методика внутрішнього контролю розрахунків Методика внутрішнього контролю розрахунків з покупцями
 18. 2. Методика внутрішнього контролю процесу товароруху і схоронності товарів
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -