<<
>>

Ціль та джерела контролю

Кожне підприємство, що проводить операції з обігу наявних коштів, повинно мати касу. В ній здійснюються всі розрахунки підприємства з контрагентами та громадянами готівкою. Рух касової наявності зв’язаний з цілою низкою особливостей стосовно організації діяльності, збереження коштів, оформлення касових операцій, ведення обліку та здійснення поточного контролю.

Як об’єкт хазяйнування каса дуже важлива. Вона має надійно функціонувати. Обіг коштів повинен сприяти безпеці фінансового стану підприємства з тим, щоби вони не відшкодовувались у вигляді штрафів, не вилучались на беззаконні дії та не розкрадались. Тому на підприємстві повинен функціонувати внутрішньогосподарський контроль.

Кінцева ціль внутрішньогосподарського контролю каси полягає в забезпеченні для підприємства надійності операцій з грошима та іншою касовою наявністю.

Така ціль може бути досягнута при виконанні ряду задач, що постають перец суб’єктами як зовнішнього, так і внутрішнього контролю.

Основні задачі контролю каси:

• перевірка відповідності фактично наявних коштів даним бухгалтерського обліку;

• перегляд додержання умов зберігання грошей в касі та під час їх доставки в банк і з банку;

• виявлення правильності документального оформлення та законності операцій;

• аналіз повноти та своєчасності оприбуткування грошей в касу;

• контроль додержання ліміту залишку ірошей в касі;

• дослідження етану обліку грошових засобів і ведення касових операцій;

• перевірка додержання терміну проведення бухгалтерських інвентаризацій каси;

• виявлення доцільності застосування товарно-касових книг та правильності використання реєстраторів розрахункових операцій.

В процесі контрою за касою та касовими операціями використовують нормативну, довідкову, облікову, звітну інформацію про наявність та

рух грошових засобів. Джерела контролю каси можна згрупувати за декількома напрямками можливого їх використання.

Джерела основної нормативної та довідкової інформації контролю каси:

• Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV із змінами і доповненнями.

• Про доку метальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ МФУ від 24.11.95. № 88.

• Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні. Затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. № 72.

• Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України. Затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. № 69.

• Наказ Головного архівного Управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 р. № 41(терміни зберігання типових документів).

• Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій. Наказ Міністерства статистики України 15.02.1996р. № 51.

• Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. Закон України від 06.07.95р. № 265/95-ВР із змінами і доповненнями.

• Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг”. Наказ ДПАУ від 01.12.2000р. № 614.

• Указ ПУ від 11.05.99р. № 491/99 “Про внесення змін до УПУ №436 від 12.06.95р. “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки”.

• Положення про форму і зміст розрахункових документів. Наказ ДПАУ від 01.12.2000р. №614.

• Порядок реєстрації ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок. Наказ ДПАУ від 01.12.2000р. № 614.

• Порядок надання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок. Наказ ДПАУ від 01.12.2000р. № 614.

Обліково-звітні джерела контролю каси:

• первинні касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери);

• касова книга;

• книги обліку прибуткових та видаткових касових ордерів;

• журнал-ордер та відомість за бухгал терським рахунком 30 “Каса”;

• журнал-ордер та відомість за рахунком 31 “Розрахунковий рахунок”;

• чекова книжка одержання грошей з обслуговуючого відділу банку;

• наявні гроші;

• книги, відомості обліку інших грошових засобів;

• відомості обліку цінних паперів;

• відомості обліку бланків суворої звітності;

• відомості обліку цінних паперів на забалансовому рахунку 06 “Гарантії та забезпечення отримані”;

• товарно-касова книга;

• журнал реєстратора розрахункових операцій (РРО);

• головна книга;

• бухгалтерський баланс.

4.2.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Ціль та джерела контролю:

 1. ЗМІСТ
 2. 12.2. Організаційна побудова контрольного процесу
 3. Джерела контролю розрахунків за заробітною платою
 4. ЗМІСТ
 5. Основні принципи економічного контролю
 6. Ціль та джерела контролю
 7. Мета, задачі і джерела контролю
 8. Особливості контролю операцій з коштами иа валютному рахунку
 9. Контроль обліку розрахунків та відображення їх у звітності
 10. Мета, задачі та джерела контролю
 11. Мета, задачі і джерела контролю
 12. Мета, задачі і джерела контролю
 13. Мета, задачі та джерела контролю
 14. Мета, задачі та джерела контролю
 15. Мета, задачі і джерела контролю витрат підприємства
 16. Мета, задачі, джерела контролю готової продукції
 17. Мета, задачі та джерела контролю формування доходів
 18. Мета, задачі та джерела контролю
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -