<<
>>

5.4. Ревізія видатків на харчування хворих

Перевірка видатків на харчування в установах охорони здо­ров'я розпочинається з вивчення обґрунтованості суми видатків в кошторисі, виходячи з планової чисельності ліжко-днів за окремими профілями ліжок та відповідними нормами харчування.

При перевірці правильності розрахунку видатків на харчування в лікарнях необхідно перевірити правильність обчислення середньорічної кількості ліжок за окремими профілями, числа днів функціонування ліжка протягом року і затвердженої норми витрат на харчування одного хворого в день. Витрати на харчування медперсоналу в кошторисах лікувальних установ не передбачаються.

Ревізія продуктів харчування полягає в здійсненні контролю за повнотою оприбуткування, зберіганням та використанням.

Надходження продуктів харчування перевіряється методом порівняння залишків в первинних документах з записаними в щомісячних нагромаджувальних відомостях, а також перевірки правильності перенесення підсумків в «Зведену відомість оприбуткування продуктів харчування від постачальників».

Перевіряючи повноту і своєчасність оприбуткування продуктів харчування, необхідно звернути увагу на правильність цін, а також впевнитись у відсутності зловживань прихованих шляхом фальсифікації рахунків торгівельних підприємств, в яких без зміни суми рахунку, через завищення ціни чи сортності може бути вказана менша кількість продуктів, ніж їх надійшло в лікувальну установу.

Для цього необхідно провести зустрічну звірку розрахунків в торговельних організаціях.

При перевірках слід встановити, чи додержуються медичні установи відповідних цін при придбанні продуктів на продуктових ринках, оскільки це може значно впливати на зниження реальної норми харчування хворих.

З метою перевірки наявності та збереження продуктів харчування в установі необхідно провести суцільну інвентаризацію продуктів харчування в складі і харчоблоці. Доцільно перевірити повноту закладки продуктів в котел, а готові страви - на калорійність (для перевірки страв на калорійність залучаються фахівці санітарно-епідеміологічних станцій).

Для перевірки повноти закладки продуктів з котел, згідно з діючими нормами, ревізору необхідно проаналізувати меню-вимоги.

З метою перевірки достовірності і пра­вильності відображення в обліку продуктів харчування необхідно впевнитись:

ü чи підтверджені записи в нагромаджувальних відомостях витрат продуктів харчування щоденними меню-вимогами;

ü чи вірно виведено підсумки по цих відомостях;

ü чи відповідають документи на отримання продуктів, що знаходяться на кухні (харчоблоці) документам, що зберігаються в бухгалтерії;

ü чи немає випадків списання на витрати продуктів харчування, які не рахуються по даних обліку в залишку на відповідну дату;

ü чи відповідають документи на отримання продуктів, які знаходяться на кухні (харчоблоці), документам, що зберігаються в бухгалтерії;

ü чи обґрунтовано внесені виправлення в меню-вимогу.

Контроль обґрунтованості списання продуктів на харчування проводиться шляхом звірки записів в меню-вимогах і інших документів з записами в нагромаджувальних відомостях про витрачання продуктів харчування.

Меню-вимоги складаються по кожному окремому відділенню, по яких встановлена певна норма витрат на харчування (по загальних ліжках, дитячих, родильних і т.п.) і в строгій відповідності з наявною кількістю хворих.

Дані на кожний день про кількість осіб, які харчуються, наве­дені в меню-вимозі, можуть бути перевірені на підставі даних статистичної звітності — листка щоденного обліку хворих і ліжок в стаціонарі.

На підставі даних обліку щоденних і місячних витрат на хар­чування хворих необхідно перевірити рівномірність додержання встановлених норм витрат на харчування, чи не допускається перевищення норм в одному місяці року за рахунок їх зниження в інші місяці, а також чи не допускаються різні коливання у видатках у окремі дні.

Обов'язковому контролю підлягає вкладення продуктів у котел і виходом виготовлених страв у відповідності з нормами, вказа­ними а меню та чи відповідають розміри виданих порцій розмірам, вказаних в меню і їх калорійності.

Зокрема, для перевірки калорійності харчування необхідно залучати працівників санітарно-епідеміологічних станцій.

Детально вивчається списання у витрати природного убутку продуктів в розмірах, що перевищують встановлені норми.

Крім того, при перевірці витрат на харчування необхідно перевірити:

ü чи організовано збереження продуктів харчування в установі;

ü чи укладено договір про повну матеріальну відповідальність з матеріально відповідальними особами;

ü чи ведеться складський облік продуктів харчування у матеріально відповідальних осіб;

ü чи не допускається застосування середньої грошової норми витрат на харчування хворих по спеціалізованих відділеннях медичної установи;

ü дотримання натуральних норм витрачання продуктів харчування;

ü чи проводяться контрольні інвентаризації продуктів харчування по місцях їх збереження і результативність таких перевірок.

<< | >>
Источник: Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с.. 2007

Еще по теме 5.4. Ревізія видатків на харчування хворих:

 1. Фінанси бюджетних організацій (установ)
 2. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАНН
 3. 2. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи
 4. 9.3. Функції Державної контрольно-ревізійної служби України
 5. Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
 6. 19.3. ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ
 7. Дослідження документів в процесі ревізії
 8. Оформлення результатів ревізії
 9. ЗМІСТ
 10. 2.3. Перевірка правильності планування доходів і видатків бюджетних установ
 11. 2.4. Методика перевірки виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи
 12. 3.1.Контроль і ревізія каси
 13. 3.2. Контроль і ревізія касових операцій
 14. 3.3. Ревізія операцій на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства
 15. 4.1.2. Методика ревізії розрахунків з оплати праці
 16. 4.2. Ревізія розрахунків з підзвітними особами
 17. 5.1. Ревізія основних засобів
 18. 5.2. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -