<<
>>

Ревізія касових операцій

Проводиться суцільним порядком. Починають ревізію касових операцій з першого числа місяця, в якому проводилась попередня перевірка.

В обов’язковому порядку звіряють дані синтетичного і аналітичного обліку за схемою 4.2.

Переходячи від одного місяця до другого перевіряють послідовність залишків і підраховують обороти за дебетом та кредитом. Аналогічно перевіряють послідовність сальдо за касовою книгою із дня в день.

Перевіряють правильність ведення касової книги. Вона повинна бути прошнурована, аркуші мають бути пронумеровані і опечатані сургучною або мастичною печаткою. Загальна кількість аркушів проставляєть-

ся на останній сторіниі і засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства.

Слід перевірити також, чи ведуться касові книги в підрозділах підприємства, які здійснюють касові операції з готівкою і розташовані окремо від нього.

Схема 4.2. Документальна перевірка каси.

Записи в касовій книзі робляться в двох екземплярах через копіювальний папір. Другий екземпляр має бути відривним і здається в бухгалтерію, як звіт.

Підчистки в касовій книзі забороняються.

Виправлення допускаються лише за підписами касира і головного бухгалтера.

Слід зауважити на деякі особливості перевірки каси на підприємствах, де використовуються технічні засоби обробки облікової інформації. Так, аркуші касової книги можуть формуватися у вигляді двох машинограм:

- “Вкладний аркуш касової книги”;

- “Звіт касира”.

З’ясовується:

• чи складаються ці машинограми до початку наступного робочого дня;

• чи мають вони однаковий зміст;

• чи містять усі реквізити касової книги;

• забезпечення умов повного збереження касових документів;

перевірка касиром та бухгалтером правильності складання касової книги і звіту касира, про що свідчать їх підписи:

передача звіту касира разом з прибутковими і видатковими касовими документами до бухгалтерії;

збереження касиром машинограм “Вкладний аркуш касової книги” окремо за кожний місяць протягом року.

Далі перевіряється: достовірність касових документів; не допускаються підчистки, виправлення; послідовність номерів прибуткових та видаткових ордерів; гасіння документів, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерів, спеціальним штампом або надписом “Оплачено” із зазначенням дати (число, місяць, рік); найменування та заповнення усіх реквізитів;

правильність кореспонденції рахунків за прибутковими та видатковими касовими документами,

правильність переносу бухгалтерської проводки із первинного документа в звіт касира, а з нього - за сукупністю операцій в журнал-ордер №1 та відомість №1;

своєчасність та повноту оприбуткування грошей в касу з поточного рахунку. Для цього в спеціальній таблиці (табл. №4.1) накопичують дані про:

- номери усіх чеків за чековою книжкою, їх дати і суми;

- номери, дати і суми грошей, оформлених прибутковими касовими ордерами;

- дати і суми видачі грошей в касу за випискою банку.

Таблиця 4.1

Оприбуткування одержаних з поточного рахунку грошей в касу

Чеки Прибуткові касові ордери Виписки
Дата Сума Дата Сума Дата Сума
01 02 03 04 05 06 07 08

Примітка. Дані граф 02, 05 і 07 повинні співпадати Повинні бути ідентичними також дані іраф 03, 06 і 08.

Ретельному обстеженню підлягають чекові книжки. В них не повинно бути передчасного заповнення підписів розпорядників кредитів, відбитку печатки підприємства.

Правило. Не слід видавати касирові не повністю оформлений бланк чека.

Окрім того, перевіряють наявність усіх корінців чеків. Для цього з’ясовують послідовність їх порядкових номерів в чековій книжці. У разі відсутності корінця чека виясняють причину цього факту і відбирають у бухгалтера (або у касира) письмове пояснення.

При наявності в чековій книжці перекреслених корінців чеків перевіряють, чи прикріплені до них зіпсовані чеки. Відсутність останніх по- нукає ревізора на зустрічну перевірку з банком, бо в дійсності може статися, що одержані за чеком гроші в касу не оприбутковувались.

Перевіряють також цільове використання грошей. Для цього за звітами касира за місяць накопичують надходження грошей у розрізі їх джерел і здачу в банк за відповідними напрямками.

Так, у разі грошових надходжень в касу за реалізовану продукцію, послуги, тощо виручку потрібно у повному обсязі внести в банк з відміткою про джерело надходження. Не допускається використання одержаних в касу наявних грошей, окрім випадків, передбачених діючим законодавством.

Готівкова виручка може використовуватись підприємствами в необхідних розмірах для забезпечення своєї статутної та господарської діяльності (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці та виплатою дивідендів).

Однак заробітну плату можна видавати з виручки, якщо підприємство не має податкової заборгованості.

Примітка. З такими виплатами не слід поспішати, доки ча підприємстві не буде проведена перевірка повноти та своєчасності оплати податків. У разі виявлення податковою інспекцією недоплат з податків, уся сума виданої з виручки заробітної плати в сукупності з залишком у касі буде враховуватись при визначенні додержання ліміту залишку грошей.

Далі слід перевірити додержання Постанови правління НБУ № 265 від 04.06.99р., згідно якої сума розрахунків готівкою між двома підприємствами (індивідуальними підприємцями) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму (3 тис. грн.) проводяться виключно в безготівковому порядку.

Примітка. Кількість підприємств, з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується.

Y разі виявлення факту здійснення розрахунків понад установлену граничну (3 тис. грн.) суму перевіряючий застосовує такі заходи: в кошти в розмірі перевищення зазначеної суми розрахунково додають до фактичних залишків готівки у касі того дня, коли було здійснено операцію;

• одержана сума порівнюється із затвердженим лімітом каси:

• до суми перевищення ліміту застосовується відповідна фінансова санкція.

Нарахована сума штрафу повинна бути віднесена в бюджет.

Деякі особливості є при перевірці платіжних відомостей. Так, їх слід перевіряти суцільним порядком за весь ревізований період вибірково залежно від програми ревізії та її об’ємів. Обов’язково підраховують підсумки виданих грошей у кожній платіжній відомості. До цієї роботи залучають не причетного до каси бухгалтера. Він складає довідку про результати підрахунків. Довідка є додатком до акту ревізії.

Особливу увагу звертають на наявність підписів одержувачів в відомостях на заробітну плату. Вибірково зіставляють складені підписи у кількох відомостях.

Примітка. Така перевірка особливо доречна в підприємствах (підрозділах), де обов’язки касира виконує бухгалтер.

Стосовно примітки доцільно відзначити, що Положенням про порядок ведення касових операцій дозволяється виконання обов’язків касира бухгалтером чи іншими працівниками. У такому разі перевіряють.

’· чи не передбачена за штатним розписом посада касира;

• наявність письмового розпорядження керівника підприємства;

• наявність договору про повну матеріальну відповідальність;

• чи зроблено письмове повідомлення обслуговуючій установі банку.

4.5.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Ревізія касових операцій:

 1. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 2. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 3. 3.4.Касові операції та прогнозування обігу готівкових коштів
 4. ЗМІСТ
 5. Підготовка до проведення ревізії
 6. Дослідження документів в процесі ревізії
 7. Оформлення результатів ревізії
 8. Ревізія касових операцій
 9. Перевірка додержання порядку застосування реєстраторів і книги обліку розрахункових операцій
 10. Оцінка стану бухгалтерського обліку операцій на рахунках в банках
 11. Перевірка достовірності даних звіту про рух грошових коштів
 12. Перевірка стану бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
 13. Перевірка правильності документування та аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
 14. Перевірка діяльності підприємства з організації праці
 15. Ревізія фінансових результатів від надзвичайних подій
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -