<<
>>

Перевірка стану розрахунків

При ревізії дебіторської і кредиторської заборгованості виділяють такі її категорії: поточна (або нормальна); не сплачена в строк; заборгованість з закінченим (простроченим) строком позовної давності; безнадійна; сумнівна.

Кожна сума заборгованості на окремих рахунках розглядається з точки зору виникнення боргу, причини і давності виникнення заборгованості, реальності її отримання.

Поточні зобов’язання (поточна заборгованість) - це короткострокові фінансові зобов’язання, які мають бути погашені протягом поточного операційного циклу підприємства чи протягом року з дати складання бухгалтерського балансу (з двох термінів обирають більший). Перевіряючий керується цим визначенням. Воно означає, що поточні зобов’язання можуть бути погашені за рахунок активів, які класифікуються як поточні у тому ж бухгалтерському балансі, що і зобов’язання. У складі поточних зобов’язань слід обстежувати торгівельні рахунки до отримання, короткострокові векселі до сплати, нараховані витрати (заборгованість із заробітної плати, податки до сплати і проценти до сплати), дивіденди до сплати, поточна частина довгострокової заборгованості, отримані авансові платежі.

Окрім тою, слід з’ясувати наявність у підприємства кредиторської заборгованості у разі придбання товарів в кредит без укладення формальної кредитної угоди. В бухгалтерському балансі така заборгованість перевіряється за рахунками до сплати.

Заборгованість не сплачена в строк - це заборгованість, термін оплати якої закінчився і яка повинна бути погашена. Слід з’ясувати причини її несплати в установлений термін розрахунків.

Заборгованість із закінченим строком позовної давності визначається шляхом зіставлення терміну виникнення права на позов і терміну позову, установлених законодавством. Позовна давність розраховується з моменту виникнення права на пред'явлення позову. За цим видом заборгованості слід перевірити чи направлялись листи-нагадування про необхідність погашення боргу, чи виставлялись претензії, чи передавались матеріали юридичній службі підприємства для пред'явлення позову.

До сумнівної відноситься заборгованість за претензіями, пред'явленими постачальниками і підрядниками, транспортним та іншим організаціям. При перевірці слід звернути увагу на необгрунтовані позови, які складено з таким розрахунком, щоб використати відмову суду у вдоволенні претензії для списання нереальної заборгованості на збитки.

При наявності безнадійної заборгованості, в позові якої відмовлено судом, слід з’ясувати мотиви відмови, особливо коли це викликано закінченням строку позовної давності, необгрунтованістю позову, неправильним веденням справ.

Обов’язково слід з’ясувати чи проводиться на підприємстві інвентаризація розрахунків та вивчити її результати. В необхідних випадках проводиться зустрічне звіряння розрахунків перевіряючими.

Інвентаризація розрахунків з покупцями, постачальниками, підзвітними особами, працівниками і службовцями, депонентами та іншими дебіторами і кредиторами, з бюджетом, а також з банком по позичках полягає у виявленні залишків за документами і перевірці обгрунтування тих сум, які вказують на рахунках бухгалтерського обліку.

Перевіряючий і члени інвентаризаційної комісії встановлюють строки виникнення заборгованості за рахунками дебіторів і кредиторів, реальність її та осіб, винних в пропуску термінів позовної давності.

В процесі інвентаризації необхідно також з’ясувати:

• тотожність розрахунків з банками, філіями підприємств, що мають відокремлені баланси; вищими органами управління;

• правильність і обгрунтованість вказаної в балансі суми заборгованості з нестач і розкрадань та заходи, що їх прийнято для стягнення цієї заборгованості;

• правильність і обгрунтованість вказаних в балансі сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованості.

Слід перевірити також чи пред’явлено позов на примусове стягнення дебіторської заборгованості, яка не інкасується через банк.

Результата інвентаризації розрахунків оформляються актом. В ньому слід перераховувати найменування проінвентаризованих рахунків і вказати суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованості, за якою спливли терміни позовної давності.

За вказаними видами заборгованості до акту інвентаризації розрахунків повинна додаватись довідка, в якій наводяться найменування і адреси дебіторів і кредиторів; сума заборгованості; за що значиться заборгованість; з якого часу і на підставі яких документів.

По сумах дебіторської заборгованості, за якою спливли терміни позовної давності, в довідці вказуються особи, винні в пропускові цих строків.

Вивчення наявних у підприємстві матеріалів інвентаризації розрахунків або проведення інвентаризації самим перевіряючим дає можливість зосередити увагу на більш ретельній перевірці розрахунків, за якими установлено розбіжності, неузгодження.

Після перевірки стану розрахунків з різними дебіторами і кредиторами в разі виявлення відхилень, порушень розробляють заходи щодо їх урегулювання. Наразі:

• якщо виявлена недостатньо активна робота з дебіторами, рекомендують надіслати всім дебіторам виписки із особових рахунків про суму їх заборгованості.

При цьому підприємства-дебітори повинні в 10-денний термін підтвердити заборгованість або повідомити свої заперечення:

• у разі виявлення заборгованості з простроченим терміном позовної давності при наявності рішення суду про неплатоспроможність дебітора сума списується на фінансові результати діяльності підприємства. У противному разі - за рахунок прибутку підприємства, що залишився в його розпорядженні;

• якщо виявлена кредиторська заборгованість з простроченим терміном позовної давності, то з 01.01.00р. усі підприємства списують її в дохід;

• депонентська заборгованість з простроченим терміном позовної давності державними підприємствами, направляється в бюджет, а всі інші підприємства списують її в дохід.

6.3.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Перевірка стану розрахунків:

 1. ЗМІСТ
 2. Оцінка стану бухгалтерського обліку операцій на рахунках в банках
 3. План викладення матеріалу лекції
 4. Перевірка стану розрахунків
 5. Контроль розрахунків з постачальниками
 6. Контроль обліку розрахунків та відображення їх у звітності
 7. Перевірка стану бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
 8. Перевірка правильності документування та аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
 9. Перевірка правильності нарахування та обліку резерву сумнівних боргів
 10. Перевірка діяльності підприємства з організації праці
 11. Перевірка правильності відрахувань на соціальне страхування
 12. Перевірка правильності визначення зносу (амортизації) основних засобів
 13. Мета, задачі і джерела перевірки
 14. 2.3. Перевірка правильності планування доходів і видатків бюджетних установ
 15. 2.4. Методика перевірки виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи
 16. 4.1.2. Методика ревізії розрахунків з оплати праці
 17. 4.2. Ревізія розрахунків з підзвітними особами
 18. 4.5. Ревізія розрахунків з бюджетом з податку з доходів фізичних осіб
 19. 4.6. Ревізія розрахунків з Пенсійним фондом та органами соціального страхування
 20. 4.7. Ревізія розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -