<<
>>

Перевірка правильності визнання доходів від операційної діяльності

Основним документом, яким керується ревізор в процесі контролю є П(С)БО 15 “Дохід”. В ньому викладено загальні підходи до визнання доходів, їх обліку і розкриття у фінансовій звітності.

Згідно з ІІ(С)БО 15 дохід визнається в момент збільшення активу або зменшення зобов’язань, які обумовлюють збільшення власного капіталу.

Передусім слід з’ясувати, чи впроваджено в облікову політику підприємства П(С)БО 15 та чи формується дохід за нормами цього положення. Тобто підприємство повинно відображати доход в обліку і звітності згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат.

Своєчасність формування, обліку та відображення доходу в звітності перевіряють за додержанням вимог принципу нарахування. Результати господарських операцій за цим принципом повинні визнаватись, відображатись в бухгалтерському обліку та звітності в тому періоді, до якого вони відносяться (а не тоді, коли одержуються або сплачуються кошти).

Водночас простежують, чи існує прямий зв’язок між отриманими доходами та витратами (і навпаки). Згідно з П(С)БО 15 принцип нарахування доходу має застосуватись одночасно з принципом відповідності, за яким витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами.

Достовірність відповідних показників в фінансовій звітності перевіряють, виходячи з вище означених передбачених П(С)БО 15 принципів нарахування та відповідності. За цими принципами доходи, як елементи фінансової звітності, розподіляються на:

• доходи звітного періоду;

• доходи майбутніх періодів (Баланс, рядок 630).

Визначення прибутків (збитків) за звітний період передбачено П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. То ж перевірку достовірності звітної інформації роблять, керуючись цим Положенням. При цьому зважають на те, що доходами не визнаються:

• податок на додану вартість, акцизи, інші податки і обов’язкові платежі до бюджету та позабюджетних фондів;

• надходження за договором комісії та іншими аналогічними договорами;

• попередня оплата продукції (товарів, робіт, послуг);

• аванс в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

• завдаток під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

Ревізор встановлює правильність формування в обліку та достовірність відображення вище означених сум в Звіті за ф. № 2.

Перевірку правильності визначення суми доходу роблять окремо за доходами від надзвичайної діяльності та доходами від звичайної діяльності.

Підприємство повинно вести облік доходу від звичайної діяльності за групами:

• дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

• інші операційні доходи;

• фінансові доходи;

• інші доходи.

Контроль правильності формування доходу ведуть за записами на рахунках класу 7 “Доходи і результати діяльності”. Рахунки цього класу призначені для обліку господарських процесів звичайної діяльності.

Перевіряють правильність записів на рахунках 70 “Доходи від реалізації·”; 71 “Інший операційний дохід”; 73 “Інші фінансові доходи”; 74 “Інші доходи”; 76 “Страхові платежі”; 79 “Фінансові результати”.

Звертають увагу, чи закрито ці рахунки (перед складанням звіту) в кореспонденції з рахунком 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті) збитки ”.

Перевірку формування доходів від операційної діяльності проводять за записами на рахунку 70 “Дохід від реалізації”. За субрахунками 701 “Дохід від реалізації готової продукції”, 702 “Дохід від реалізації товарів” та 703 “Дохід від реалізації робіт та послуг” перевіряють повноту відображення в обліку реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, доходів від страхової діяльності.

За субрахунком 704 “Вирахування з доходу” перевіряють правильність визначення та обґрунтованість:

• суми наданих після дати реалізації знижок покупцям;

• вартості повернених покупцям продукції та товарів;

• інших сум, що підлягають вирахуванню з доходу.

В процесі контролю використовують первинні документи, якими оформляються операції реалізації готової продукції, товарів, робіт, на-

дання послуг, тощо. Перевірка первинних документів проводиться за методикою, викладеною у відповідних лекціях.

Ретельно перевіряють розрахунки доходів бухгалтерією. Вони є первинними документами з обліку доходів від реалізації.

Перевіряють, чи організовано аналітичний облік доходів від реалізації за групами (видами) продукції, товарів, робіт, послуг; за регіонами збуту та (або) за іншими визначеними підприємством напрямками.

Правильність кореспонденції бухгалтерських рахунків з обліку доходів від реалізації перевіряють використовуючи загальноприйняту їх схему.

Далі перевіряють записи на рахунку 71 “Інші операційний дохід”, де підприємство повинно відображати інші доходи окрім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Ретельно простежують повноту відображення на цьому рахунку доходів від;

• реалізації іноземної валюти;

• реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій);

• операційної оренди активів;

• операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті;

• одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів;

• списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давнини;

• відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні);

• суми одержаних грантів та субсидій;

• інші доходи від операційної діяльності.

Первинними документами для обліку інших операційних доходів є довідки бухгалтерії. То ж ревізор ретельно перевіряє правильність їх складання. При цьому використовують первинні документи та відповідні бухгалтерські регістри за напрямками, перелік яких наведено вище в узгодженні з П(С)БО 3 та П(С)БО 15.

Перевірку проводять у розрізі усіх окреслених напрямків формування доходів за записами на передбачених Планом субрахунках, на яких узагальнюється конкретна інформація про інший операційних дохід; 711“Дохід від реалізації іноземної валюти”; 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”; 713 “Дохід від операційної оренди активів”; 714 “Дохід від операційної курсової різниці”; 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”; 716 “Відшкодування раніше списаних активів”; 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”; 718 “Одержані гранти та субсидії"”; 719 “Інші доходи від операційної діяльності”. Правильність бухгалтерських записів в обліку інших операційних доходів перевіряють, орієнтуючись на загальноприйняту схему бухгалтерських проводок.

П(С)БО 15 передбачується отримання доходів від іншої операційної діяльності за напрямками:

• дохід від участі в капіталі;

• інші фінансові доходи;

• інші доходи.

Формування інформації за цими напрямками доходу повинно проводитись на рахунках бухгалтерського обліку відповідно:

• 72 “Дохід від участі в капіталі”;

• 73 “Інші фінансові доходи”;

• 74 “Інші доходи”.

Первинними документами для обліку доходів є бухгалтерські довідки. То ж ретельно перевіряють правильність і обґрунтованість розрахунків за цими довідками за напрямками доходу.

Так, з доходу від участі в капіталі з’ясовують наявність інвестицій:

• в асоційовані підприємства;

• спільна діяльність;

• в дочірні підприємства.

Далі перевіряють, чи організовано аналітичний облік доходів від участі в капіталі за кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

В процесі контролю доходів від інвестицій в асоційовані підприємства звертають увагу, чи включено до складу доходів збільшення частки інвестора в чистих активах об’єкту інвестування (зокрема, внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок подій - переоцінка необоротних активів та інвестицій, тощо). Інформація про цей дохід повинна відображатись підприємством на субрахунку 721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”.

У разі спільної діяльності перевіряють правильність інформації про доходи, пов’язані із збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування. Перевірку роблять за записами на рахунку 722 “Дохід від спільної діяльності”.

Доходи, пов’язані із збільшенням частини інвесторів в чистих активах дочірніх підприємств внаслідок одержання ними прибутків або зростання їх власного капіталу (внаслідок переоцінки необоротних активів, інвестицій, тощо) перевіряють за записами на рахунку 722 “Дохід від спільної діяльності”.

Правильність формування доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства (дивіденди, відсотки, інші доходи від фінансової

діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі”) перевіряють за записами на рахунку 73 “Інші фінансові доходи”.

З’ясовують, чи ведеться аналітичний облік фінансових доходів за об’єктами інвестування і зіставляють дані аналітичного обліку з записами не субрахунках до рахунку 73 “Інші фінансові доходи”.

Зокрема, на субрахунку 731 “Дивіденди одержані” аналізують дані про дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

За субрахунком 732 “Відсотки одержані”, даними аналітичного обліку та первинними документами перевіряють інформацію про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами (за якими не ведеться облік на субрахунку 731 “Дивіденди одержані”).

Правильність даних про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 “Інші фінансові доходи” перевіряють за записами на субрахунку 733 “Інші доходи від фінансових операцій”.

В процесі контролю з’ясовують: які доходи, на пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю, виникають в процесі звичайної діяльності підприємства і чи ведеться їх облік на рахунку 74 “ Інші доходи”.

Ретельно аналізують повноту формування даних про доходи від: реалізації фінансових інвестицій - за записами на субрахунку 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”;

реалізації необоротних активів - субрахунок 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”;

реалізації майнових комплексів - субрахунок 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”;

курсової різниці за активами і зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства - субрахунок 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”; безоплатно одержаних активів - субрахунок 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів перевіряють правильність розрахунку доходу за бухгалтерською довідкою. Дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням;

доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка 74 “Інші доходи”:

- кредиторська заборгованість, що не виникла в ході операційного

циклу, термін позовної давності якої закінчився;

- вартість негативного гудвілу, яка визнається доходом.

Правильність бухгалтерських проводок з обліку доходів від іншої

операційної діяльності перевіряються за загальноприйнятою їх. схемою.

Перевірку проводять, виходячи з того, що до надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно (стихійне лихо, пожежа, тощо).

Особливість перевірки полягає в тому, що водночас з визначенням доходів від надзвичайної діяльності, ретельно аналізують збитки від надзвичайних подій. При цьому перевіряють документальне обґрунтування збитків, тобто визнані суми збитків за розрахунками та актами.

З’ясовують також визнання сум відшкодування втрат від надзвичайних подій (наприклад від страхових організацій).

Перевірку повноти і правильності обліку збитків і доходів роблять за записами на рахунку 75 “Надзвичайні доходи”, у кредиті якого відображається визнані суми відшкодування втрат від надзвичайних подій, а у дебеті - списання на рахунок 79 “Фінансові результати” (тобто рахунок 75 закривається рахунком 79).

Більш детальну інформацію ревізор отримає в результаті аналізу записів на субрахунках:

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”, де відображається відшкодування втрат від надзвичайних подій та витрат на їх попередження;

752 “Інші надзвичайні доходи”, де відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій (наприклад, оприбутковано відходи запасів).

Окрім того, слід перевірити достовірність звітної інформації за рядками 200, 205 та 210 Звіту про фінансові результати. Для цього зіставляють дані Звіту з даними бухгалтерського обліку та інформацією про зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події, що розкривається окремо в примітках до фінансового звіту. Правильність бухгалтерських проводок перевіряють за загальною їх схемою.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Перевірка правильності визнання доходів від операційної діяльності:

 1. Організаційні основи функціонування ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 2. СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 3. 5.4. Державний фінансовий контроль в Україні
 4. ЗМІСТ
 5. Особливості контролю операцій з коштами иа валютному рахунку
 6. Перевірка стану бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
 7. Перевірка правильності нарахування та обліку резерву сумнівних боргів
 8. План викладення матеріалу лекції
 9. Перевірка правильності визнання доходів від операційної діяльності
 10. 6. Методика внутрішнього контролю розрахунків Методика внутрішнього контролю розрахунків з покупцями
 11. 1. Ціль, завдання, об’єкти і параметри внутрішнього контролю формування доходів, витрат і фінансових результатів
 12. 2. Методика внутрішнього контролю формування доходів, витрат і фінансових результатів
 13. Характеристика основних проявів конфіденційності та їх місця у фінансово-правових відносинах
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -