<<
>>

Перевірка правильності оцінки нематеріальних активів

Після контролю додержання критеріїв визнання та законності відображення нематеріального активу у звітності слід перевірити правильність визначення його вартості. Підприємство повинне оприбутковувати нематеріальні активи за первинною їх вартістю.

До неї включають:

• вартість придбання без одержаних торгових знижок;

• мито;

• непрямі податки, які не підлягають компенсації;

• інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням нематеріального активу і доведенням його до стану придатності для використання за призначенням.

Примітка. Обов’язково з’ясовують, чи не включені відсотки за кредит до

первісної вартості нематеріального активу, який було придбано або створено цілком чи частково за рахунок банківського кредиту.

У разі придбання нематеріальних активів в результаті обміну на подібний об’єкт перевіряють, як визначена первісна вартість кожного активу. Вона повинна визначатись як залишкова вартість. Однак можливі випадки, коли залишкова вартість переданого об’єкта перевищує його справедливу вартість. У такому разі перевіряючий з’ясовує, як оприбутковано цей об’єкт на ревізованому підприємстві. За первісну вартість нематеріального активу, придбаного в обмін на подібний об’єкт, приймається його справедлива вартість. Різниця повинна бути віднесена на фінансові результати (до витрат) звітного періоду.

При перевірці правильності визначення первісної вартості нематеріального активу, придбаного в обмін на неподібний об’єкт, слід зауважити, що вона повинна дорівнювати справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їхніх еквівалентів, яку було передано (одержано) під час обміну.

Безоплатно одержані нематеріальні активи повинні бути оприбутковані за їх справедливою вартістю на дату одержання.

У разі виявлення та перевірки нематеріальних активів, оприбуткованих як внесок до статутного капіталу підприємства, слід зауважити, що за первісну вартість приймається справедлива їх вартість. Вона повинна бути узгоджена засновниками (учасниками) підприємства, тому необхідно перевірити наявність їх рішення щодо кожного такого об’єкта.

Якщо нематеріальні активи оплачено однією сумою, то з’ясовують правильність первісної вартості кожного об’єкта. Вона повинна бути визначена розподілом сплаченої суми пропорційно справедливій вартості кожного об’єкта, що оприбутковується.

Більш кропіткою є перевірка правильності оцінки нематеріального активу, створеного підприємством. .Первісна вартість такого об’єкта складається з прямих витрат на оплату праці, прямих матеріальних витрат, з інших витрат, які безпосередньо пов’язані зі створенням цього нематеріального активу та доведенням його до стану придатності для використання. До них включають оплату реєстрації юридичного права, амортизацію патентів, ліцензій. Слід перевірити правильність нарахування заробітної плати, правильність формування матеріальних витрат.

Під час контролю необхідно врахувати, що вартість нематеріальних активів може збільшуватись на суму витрат з удосконалення цих активів, з підвищення їхніх можливостей та терміну використання у разі, коли таке збільшення сприяє збільшенню очікуваних економічних вигод. Слід перевірити наявність первинних документів, які обгрунтовують формування витрат. У процесі цього контролю звертають увагу, чи не ввійшли до складу витрат на удосконалення нематеріальних активів витрати на утримання об’єкта. В обліку кошти на утримання нематеріальних активів в придатному для використання стані повинні бути віднесені до витрат звітного періоду.

11.5.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Перевірка правильності оцінки нематеріальних активів:

 1. Тема 6. Управління активами
 2. 13.2. Методика проведення та документування інвентаризації
 3. 13.3. Методика проведення інвентаризації окремих видів активів і зобов’язань
 4. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 5. ЗМІСТ
 6. Мета, задачі та джерела контролю
 7. План викладення матеріалу лекції
 8. Мета, задачі та джерела контролю
 9. Перевірка правильності визнання нематеріальних активів
 10. Перевірка правильності оцінки нематеріальних активів
 11. Перевірка правильності оприбуткування нематеріальних активів
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -