<<
>>

Перевірка діяльності підприємства з організації праці

Економічні, правові та організаційні положення з праці та її оплаги зафіксовані у ряді законодавчих документів, які наведені вище як нормативні джерела ревізії. У процесі ревізії перевіряючі керуються цими документами, а також листами, наказами, роз’ясненнями Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, інших, уповноважених органів.

На підприємствах різних галузей, різних форм власності простежуються відмінності вже на стадії організації праці. Останнє зумовлює особливості контролю. Так, наприклад, не для усіх підприємств характерна багатозмінність роботи. Приступаючи до ревізії, з’ясовують режим роботи підприємства - одно -, двох -, трьохзмінний.

Обстежують, як обладнана прохідна, чи здійснюється контроль виходу і входу; чи ведеться облік запізнень на роботу, чи ведеться контроль за тимчасовою відсутністю робітників на робочих місцях. Ця інформація може бути в журналах обліку виходу на роботу.

Виясняють, які заходи застосовуються до порушників для запобігання повторенням випадків порушень трудової дисципліни.

Може бути перевірена чисельність працівників. Для працівників, зайнятих на відрядних роботах, вона передбачується, виходячи з об’єму виробничої програми. Чисельність працівників, зайнятих погодинно, визначається на основі типових структур. Підприємства самостійно, в рамках діючого законодавства, визначають штатний розклад, форми, системи оплати праці, системи преміювання.

Як правило, підприємсіва приймають працівників на роботу за трудовими угодами або за контрактами. У зв’язку з цим перевіряють їх наявність і правильність складання. Особливу увагу звертають на своєчасність внесення записів в трудові книжки про прийом на роботу та звільнення.

Вибірково, шляхом опитування перевіряють реальність фактичної роботи працівників підприємства.

Перевіряють, чи проводиться атестація робочих місць у зв’язку з удосконаленням технології, змінами умов праці та. у разі необхідності, з інших причин. Як правило, її проводять не рідше одного разу в три-п’ять років.

Перевіряють, чи переглядаються функціональні обов’язки працівників, зайнятих погодинно. Перевіряють наявність у посадових осіб затвердженого керівником підприємства переліку функцій, що підлягають виконанню. Якщо передбачено розширення обсягу функцій, слід перевірити їх фактичне здійснення.

Звертають увагу на плинність кадрів.

Контроль за станом трудової дисципліни і робочого часу на усіх підприємствах здійснюється за допомогою табельного обліку. Перевіряють, чи ведуться табелі та чи правильно вони заповняються, чи проставляються табельні номери працюючих. Пропуск табельного номера може бути спричинений внесенням до табелю підставних, не працюючих на підприємстві, осіб.

Перевіряють, чи робляться відмітки в трудових книжках про прийом на роботу та чи ведуться особові картки, в яких повинні бути вказані необхідні анкетні дані працівників та усі зміни.

Вибірково продивляються особисті рахунки, які веде бухгалтерія за кожним робітником.

9.3. Ревізія обліку розрахунків з оплати праці

Звертають увагу на правильність відображення в обліку сум з оплати праці. Перевірку починають із співставлений даних аналітичного обліку і синтетичного обліку.

Зокрема звіряють підсумкові суми до видачі розрахунково-платіжних відомостей з сальдо рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці” в Головній книзі і балансі.

Сальдо на рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” може не співпадати з підсумком сальдо за зведеною розрахунковою відомістю. Останнє може бути обумовлено тим, що за розрахунково-платіжними відомостями пройшли суми відпускних. У такому разі сальдо за кредитом рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці” не буде співпадати на суму відпускних, виплачених в рахунок наступного місяця.

Однак розбіжності між даними аналітичного і синтетичного обліку можуть бути обумовлені і навмисним викривленням (підробкою) даних розрахункових відомостей з метою викрадення грошей. Такі порушення особливо актуальні на підприємствах, де обов’язки касира виконує головний бухгалтер.

У всякому разі слід використати прийом арифметичної перевірки і підрахувати підсумки як за кожним рядком, так і за кожною графою. Це визначатиме:

• перевірку правильності підрахунку заробітної плати до видачі за кожним працівником;

• перевірку підсумку кожного виду нарахувань заробітної плати і кожного виду відрахувань за відомістю у цілому;

• перевірку правильності підрахунку суми заробітної плати до видачі за відомістю в цілому;

• перевірку правильності визначення сальдо.

Якщо шляхом зазначеної вище арифметичної перевірки буде виявлена розбіжність, необхідно простежити рух грошей за касовою книгою, видатковими ордерами та книгою реєстрації видаткових ордерів.

Вибірково роблять звіряння підпису одержувачів заробітної плати. Співе гавляють підписи за декількома відомостями та звіряють їх з підписом в особових справах, які знаходяться у відділі кадрів підприємства.

В процесі контролю роблять оцінку стану аналітичного обліку розрахунків з оплати праці. Перевіряють:

• наявність та правильність ведення особових рахунків;

• порядок зберігання особових рахунків та здачу їх в архів;

• вибірково звіряють дані особових рахунків і записи в них з даними відділу кадрів про роботу та звільнення працівників.

В платіжних відомостях звертають увагу на наявність депонованих сум. Ретельно перевіряють, чи усі не виплачені суми занесені до депонентської відомості та як проводилась її видача. За депонентською відомістю перевіряють дату і суму фактичної виплати. Ці дані звіряють з даними таких облікових документів:

• наказ або розпорядження про прийняття на роботу чи звільнення де- г, понента;

• розрахунково-платіжні відомості за період, коли була задепонована сума до видачі;

• розрахунково-платіжні відомості за попередній період;

• видатковий касовий ордер;

• журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів;

• касова книга;

• депонентська відомість;

• особовий рахунок депонента.

В депонентських відомостях перевіряють дату і суму фактичної виплати. Звертають увагу на виплату депонованих сум із значним строком давності заборгованості (на другому чи третьому роках).

За такими виплатами слід звірити підписи одержувачів в касових ордерах з взірцями підписів' в особових картках відділу кадрів та розрахунково-платіжних відомостях за попередній період.

Простежують листування з депонентами, які не одержали депоновані суми протягом значного періоду. Для підтвердження одержання депонентських сум можна викликати безпосередньо депонентів.

Особливо ретельно необхідно перевіряти видачу депонованої заробітної плати за відомістю. Операція видачі депонованих сум повинна оформлятись видатковими касовими ордерами.

У разі виплати заробітної плати через особові поточні рахунки в банках слід перевірити правильність зазначення номерів особових рахунків одержувачів. Для цього співставляють шифри рахунків, які знаходяться у головного бухгалтера, з шифрами, вказаними в відомості на перерахування заробітної плати. В відомостях повинні бути проставлені ідентифікаційний номер одержувача, шифр особового банківського рахунка, прізвище, ім’я та по-батькові, сума до видачі.

За договорами громадянсько-правового характеру перевіряють:

• правильність їх складання;

• правильність розрахунків з оплати праці відповідно до угод;

• правильність відображення нарахованих сум в бухгалтерському обліку.

Вибірково (за два-три місяці суцільним порядком) перевіряють правильність розрахунку заробітку працівників. Правильність нарахування погодинної оплати праці перевіряють за даними розрахунків на основі табелів обліку відпрацьованого часу.

Ревізія оплати праці відрядників супроводжується виконанням наступних контрольних процедур:

• перевіряють дані про відпрацьований час, зафіксований в табелях;

• проводять вибіркове співставлення даних про обсяги виконаних відрядниками робіт з даними обліку щодо оприбуткування готової продукції (робіт, послуг);

• перевіряють правильність застосування розцінок та їх відповідність галузевим індивідуальним нормам;

• уточнюють правильність нарахованої суми шляхом використання прийому арифметичної перевірки.

Далі перевіряють законність і обгрунтованість усіх утримань із суми оплати праці. З метою погашення заборгованості відповідно до діючих чинників та з дозволу адміністрації можуть проводитись утримання:

• податку на доходи фізичних осіб;

• сум за дорученнями-зобов’язаннями на оплату купівлі товарів в кредит;

• сум за письмовими дорученнями про переказ страхових внесків на особисте страхування;

• для повернення авансу, виданого в рахунок оплати праці;

• для повернення сум, виданих внаслідок розрахункових помилок;

• для погашення не витраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службові відрядження, на господарські потреби.

В цих випадках ревізор перевіряє своєчасність утримань вказаних сум, виходячи з того, що розпорядження про утримання повинне бути видано в термін, не більший одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого для повернення авансу, погашення заборгованості чи від дня неправильно нарахованої відомості, в якій припущена помилка в підрахунках.

Адміністрація має право також утримуваги із суми оплати праці за дні невідпрацьованої відпустки при звільнені працівника. Ревізор вивчає причини звільнення і законність утримань. Слід врахувати, що утримання за дні невідпрацьованої відпустки не проводяться у випадках, коли звільнення здійснюється не з ініціативи працівника:

- призов на військову службу;

- перевід працівника за його згодою на іншу роботу;

- перехід працівника на вибірну посаду;

- ліквідація підприємства;

- скорочення чисельності чи штату працівників; і т.п. Використовуючи дані розрахунків бухгалтерії, актів і відомостей

про брак продукції, перевіряють правильність відшкодування робітниками суми збитків. В суму відшкодування збитку включають вартість матеріалів, витрачених на забраковані вироби; суми оплати праці, нараховані за виконаними операціями, витрати на утримання і експлуатацію обладнання; та інше.

Окрім того, із суми оплати праці проводять утримання за виконавчими документами, у тому числі відрахування на утримання дітей.

Наостанку перевіряють правильність відрахувань від суми оплати

праці.

Перевірку правильності відображення нарахування заробітної плати в бухгалтерському обліку рекомендується розпочинати з аналізу зведеної та розрахункових відомостей. Перевіряють:

• усі документи-додатки до Журналу 5 А, на основі яких зроблено записи за кредитом рахунка 66 “Розрахунки з оплати праці”;

• номери рахунків і субрахунків, за якими зроблено записи з нарахування заробітної плати;

• підсумки усіх нарахувань;

• підсумки усіх утримань;

• підсумки сум для видачі на руки;

• підсумки “Всього” за відомістю і за Головною книгою;

• вибірково перевіряють на основі відомості правильність запису сум, що підлягають видачі окремим працівникам.

Примітка. Уразі виявлення помилок або зловживань необхідно перевірити суцільним порядком усі розрахунки, пов’язані з нарахуванням і виплатою заробітної плати.

У процесі ревізії розрахунків з оплати праці перевіряють дотримання Закону України про надання чергових відпусток. Насамперед перевіряють:

• своєчасність надання чергових відпусток (щорічно);

• резерв працівників для заміни працівників на період відпустки;

• правильність встановлення суми відпускних.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Перевірка діяльності підприємства з організації праці:

 1. Організаційні основи функціонування ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 2. 3.  Управління фінансами та його складові елементи
 3. ЗаСаДИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНВНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
 4. Політико фінансування оборотних актинів підприємство
 5. 1.1. Організаційні передумови створення підприємства
 6. 15.2. Загальна організаційна побудова аналітичного процесу
 7. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 8. 1.1. Бізнес-план як необхідний інструмент діяльності підприємства
 9. 7.2. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
 10. Організація державної
 11. Перевірка додержання порядку застосування реєстраторів і книги обліку розрахункових операцій
 12. Перевірка правильності обліку господарських операцій на рахунках в банках
 13. Перевірка стану розрахунків
 14. Перевірка правильності документування та аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
 15. План викладення матеріалу лекції
 16. Перевірка діяльності підприємства з організації праці
 17. Контроль витрат операційної діяльності
 18. Особливості організації внутрішньогосподарського контролю
 19. 1.2. Організація контрольно-ревізійної діяльності органів ДКРС
 20. 2.3. Правові підстави взаємодії контролюючих суб’єктів з правоохоронними органами
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -