<<
>>

Оцінка стану бухгалтерського обліку операцій на рахунках в банках

Практика контролю свідчить, що із усіх об’єктів обліку найбільш упорядкованим на підприємствах є бухгалтерський облік руху грошових коштів на банківських рахунках. Тож у процесі контролю ревізор встановлює, чи ведеться облік господарських операцій з іноземною та національною валютою на відповідних субрахунках до рахунка синтетичного обліку руху грошових коштів 31 “Рахунки в банку”.

Перевірку операцій на рахунках в банку рекомендується проводити суцільним способом, перевіряючи правильність відображення в бухгалтерському обліку кожної операції, що зафіксовані в виписках банку за весь ревізований період

Контроль операцій за рахунками в банку розпочинають з 1 числа місяця, в якому закінчилась попередня ревізія, якщо не обумовлено інший термін в програмі перевірки.

Послідовно з місяця в місяць перевіряють правильність відображення залишку грошових коштів на рахунках в банку. Для цього зіставляють:

• суму коштів, що включені в статті балансу за рядками 230 і 240;

• залишки на кінець звітного періоду за відповідними рахунками, які значаться в головній книзі;

• залишки на кінець звітного періоду на рахунках обліку руху грошових коштів, за банківськими операціями;

• сальдо за останньою в звітному періоді випискою банку.

Наступним етапом контролю є аналіз правильності розноски господарських операцій з банківських виписок в облікові регістри.

Після цього перевіряють правильність підрахунків за дебетом і кредитом. В процесі контролю це важливо зробити тому, що відомі випадки зміни підсумків з метою приховання зловживань. Якщо бухгалтерські котировки за банківськими операціями складено правильно і розноску зроблено вірно, то розбіжностей між залишками коштів і сумами оборотів за даними перевіряючих і бухгалтерською інформацією бути не може. У разі, коли все ж таки розбіжності виявлено, кожну з них ревізор ретельно розглядає. Слід перевірити, чи не було з боку працівників бухгалтерії зловживань.

Важливо звірити номери корінців грошових чеків з банківськими виписками. Перевірку роблять, виходячи з того, що три останні цифри номера чека заносяться до виписки.

Після цього звіряють одержання коштів і повноту їх оприбуткування за касовою книгою.

У виписках банку, як правило, зміст операції позначається цифрами. Ревізор повинен ознайомитись з побудовою та кодом умовних цифрових позначок змісту операцій.

Насамперед, код 1 у дебеті свідчить про списання з розрахункового рахунка коштів на підставі платіжного доручення підприємства, а у кредиті - зарахування на цей рахунок коштів згідно з доданою до виписки копією доручення підприємства.

Код 2 відображає зміст записів у виписці аналогічно коду 1. Однак підставою для цих записів є не платіжне доручення, а платіжні вимоги.

Код 3 відображає видачу готівки до каси з банку, а код 14 - надходження готівки на розрахунковий рахунок.

За цими кодами обов’язково необхідно перевірити суцільним методом повноту надходження грошей до каси та здачу їх до банківської установи.

Після порівняння виписок банку з доданими до них первинними документами, встановлення правильності підрахунків сум оборотів, початкового і кінцевого сальдо, особливо ретельно перевіряється сутність господарських операцій. А саме - чи на законних підставах надійшла на відповідний рахунок або була списана будь-яка сума коштів. Крім взаємної звірки та порівняння сум, що записані у відповідних документах, треба пересвідчитися також у реальності тієї чи іншої операції.

Ревізори-фахівці наводять приклади, коли підприємства перераховують гроші закладам торгівлі або споживчої кооперації начебто за придбані товари, які насправді не надійшли на склад або надійшли, та не того асортименту, що зазначено в документах; або ж перераховані за придбання матеріальних цінностей кошти були віднесені після бухгалтерської ко- нтировки у дебет рахунків обліку витрат на виробництво, а фактично одержані цінності оприбутковані котировкою в дебет рахунків обліку матеріальних цінностей і кредит рахунку обліку розрахунків з підзвітними особами. Створена таким чином нереальна заборгованість незаконно виплачується з каси.

Правильність обліку розрахунків чеками з лімітованих чекових книжок перевіряють виходячи з того, що суми по одержаних в банку лімітованих чекових книжках списуються в міру оплати виданих підприємством чеків. Згідно з випискою банку підприємство повинно робити записи в дебеті рахунка 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” і кредиті субрахунку 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”.

Суми по чеках виданих, але не оплачених банком не повинні списуватись, вони залишаються як не пред’явлені до оплати на субрахунку 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”.

Далі перевіряють, як ведеться бухгалтерський облік руху коштів по чекових книжках, виданих в підзвіт працівникам підприємства для розрахунків з кредиторами (найчастіше це транспортні організації). Такі операції підприємство повинно відображати в дебеті рахунка 372 “Розрахунки з підзвітними особами” (аналітичний рахунок - “Підзвітні особи по виданих їм чекових книжках”) і в кредиті рахунка 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Після подання підзвітними особами звіту кредитується рахунок 372 в кореспонденції з рахунком 685 на суму використаних чеків.

Якщо підприємство веде облік, то сальдо на рахунках 372 і 685 співпадають. Вони повинні бути тотожними сумі по залишку чеків у підзвітних осіб. Різниця між названими сальдо і сальдо по розрахунку 313 дорівнює сумі використаних але не оплачених банком чеків.

Особливо ретельно повинні перевірятися оплачені лімітованими чеками залізничні накладні, рахунки та квитанції інших організацій. Трапляється, що оплачені розрахунковими чеками документи знову додаються до авансових звітів підзвітних осіб і вдруге оплачуються.

За іншими рахунками, що відкриті у банку, перевіряють насамперед використання коштів за цільовим призначенням.

Перевірку стану бухгалтерського обліку операцій з коштами на рахунках в банку проводять, орієнтуючись на схему типових проводок на рахунку 31 “Рахунки в банку”. Ряд основних процедур контролю правильності бухгалтерських записів та джерела інформації наведено в таблиці 5.1. ■

Таблиця 5.1.

Контрольні процедури та джерела перевірки бухгалтерських записів з обліку операцій з коштами на рахунках в банку.

Джерела контролю
№ процедури Зміст контрольної процедури записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю записи за кредитом
1. Перевірка повноти і своєчасності передачі готівки із каси підприємства в банк 311 “Поточні рахунки и національній валюті”. Квитанція і об’ява на внесок готівкою·, касові первинні документи та касова книга; реєстри обліку за рахунками ЗО “Каса” та 31 “Рахунки в банках”. ЗОЇ “Каса в національній валюті”
2. Перевірка повноти і своєчасності передачі готівки із каси підприємства в банк через інкасатора. 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Квитанція на внесок готівкою; касові первинні документи та касова книга; реєстри обліку за рахунками ЗО “Каса”, 31 “Рахунки в банках” та 33 “Інші кошти” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.1 “Відомість за дебетом рахунка ЗО”; 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; 1.3 “Відомість за дебетом рахунка 33”. 333 “Грошові кошти в дорозі в націо нальній валюті”
3. Перевірка повноти і правильності зарахування оплати за відвантажену продукцію, надані роботи, послуги 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №3 ‘ Облік роз- 361“Розрахунки з вітчизняними покупцями”.
Джерела контролю
№ процедури Зміст контрольної процедури записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю записи

за кредитом

рахунків, довгострокових і поточних зобов'язань”; 3.1 “Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовникам”.
4. Перевірка правильності зарахування невикористаного акредитиву або суми за невикористаними чековими книжками. 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстр обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” - Журнал №1 ’’Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31 ”. 3 ІЗ “Інші рахунки банку в національній валюті”
5. Перевірка правильності зарахування сум за отриманими векселями. 311 “Поточні рахунки в національній валюті” Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 34 “Короткострокові векселі одержані” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов’язань”; 3.4 ’.’Відомість аналітичного обліку виданих і одержаних векселів”. 341 “Короткострокові векселі, одержані в національній валюті”
6. Перевірка правильності зарахування сум за погашені облігації 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 35 “Поточні фінансові інвестиції” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомо- 352 “Інші поточні фінансові інвестиції”
№ процедури Зміст контрольної процедури Джерела контролю
записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю записи за кредитом
сгі 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №4 “Облік необоротних активів і фінансових інвестицій”, Розділ II “Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів”
7. Перевірка правильності оприбуткування безоплатно одержаних безготівкових коштів 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєсгри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 42 “Додатковий капітал” - Журнал №1 ’’Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31 Журнал №7 “Облік власного капіталу й забезпечення зобов'язань”; 7.1 “Відомість аналітичних даних рахунка 42”. 425 “Інший додатковий капі тая”
8. Перевірка правильності відображення в обліку перепродажу акцій власної емісії 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 45 “Вилучений капітал” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №7 “Облік власного капіталу й забезпечення зобов'язань”; Відомість аналітичних даних рахунка 45. 451“Вилучені акції”
9. Перевірка правильності відображення в обліку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахуй- 46“Неоплачений капітал” (за видами капіталу)
Джерела контролю
№ процедури Зміст контрольної процедури записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю записи за кредитом
сум від продажу акцій власної емісії та внесків до статутного капіталу ками 31 “Рахунки в банках” та 46 “Неоплачений капітал” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №7 “Облік власного капіталу й забезпечення зобов'язань”; Відомість аналітичних даних рахунка 46 (за видами капіталу).
10. Перевірка правильності відображення в обліку виручки від реалізації продукції (за касовим методом) 3! 1 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 70 “Доходи від реалізації” - Журнал №1 "Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №6 “Облік доходів і результатів діяльності”; Розділ II Журналу 6 “Аналітичні дані про доходи”. 701 “Доходи від реалізації ютової продукції”
11. Перевірка правильності відображення в обліку одержаних штрафів, пені, неустойки 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 71 “Інший операційний дохід” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових доку · ментів”, відомості 1.2 ‘Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №6 “Обтік доходів і результатів діяльності”; Розділ II Журналу 6 “Аналігич- 715 ’’Одержані штрафи, пені, неустойки”
Джерела контролю
№ процедури Зміст контрольної процедури записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю записи за кредитом
ні дані про доходи”.
12. Перевірка правильності відображення в обліку надходження сум дебіторської заборгованості, що списана в минулі роки до збитку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 70 “Доходи від реалізації” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31 Журнал №6 “Облік доходів і результатів діяльності”; Розділ 11 Журналу 6 “Аналітичні дані про доходи”. 71 відшкодування раніше списаних активів”
13. Перевірка правильності відображення дивідендів від фінансових вкладів в інші товариства 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками ЗГ’Рахунки в банках” та 73”Інші фінансові доходи” - Журнал №1 ’’Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2“Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №6 “Облік доходів і результатів діяльності”; Розділ II Журналу 6 “Аналітичні дані про доходи”. 73Г‘Дивіденди

одержані”

14. Перевірка правильності відображення в обліку реалізації основних засобів 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 741 “Інші доходи” - Журнал № 1 “Облік грошових коштів і іро- шових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №6 “Облік до- 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”
№ процедури Зміст контрольної процедури Джерела контролю
записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю записи за кредитом
ходів і результатів діяльності”; Розділ П Журналу 6 “Аналітичні дані про доходи”.
15. Перевірка правильності відображення в обліку отримання страхового відшкодування від страхової організації 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 75 “Надзвичайні доходи” - Журнал № 1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31 Журнал №6 “Облік доходів і результатів діяльності”; Розділ II Журналу 6 “Аналітичні дані про доходи”. 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій”
16. Перевірка своєчасності та повноти оприбуткування грошей у касу ЗОЇ “Каса в національній валюті”. Чекова книжка, Корінці чеків; касові первинні документи та касова книга; реєстри обліку за рахунками ЗО “Каса” та 31 ‘Рахунки в банках”. 31 ї “Поточні рахунки в національній валюті”
17. Перевірка правильності і своєчасності перерахування:

Заборгованості постачальникам; Попередньої оплати за товарно-матеріальні цінності.

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31 Журнал №3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань”; Розділ І Журналу 3 “Облік роз- 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
№ процедури Зміст контрольної процедури Джерела контролю
записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю записи за кредитом
рахунків за товари, роботи, послуги”.
18. Перевірка правильності і своєчасності перерахування:

Платежів до бюджету;

641 “Розрахунки за податками”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 64 “Розрахунки за податками й платежами” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов’язань”; Розділ II Журналу 3 “Облік розрахунків із бюджетом”. 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
19. Перевірка прави- льності і своєчасності:

Сплати векселів;

621 “Короткострокові векселі, видані ь національній валюті”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 62 “Короткострокові векселі видані” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №3 “Облік розрахунків. довгострокових і поточних зобов’язань”; Розділ І Журналу 3 “Облік розрахунків за товари, роботи, послуги”. 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
20. Перевірка правильності і своєчасності перерахування:

Різної кредиторської заборгова-

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 68 “Розрахунки за іншими операціями” - Жур- 311 “Поточні рахунки в національній

валюті”

Джерела контролю
№ процедури Зміст контрольної процедури записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю -записи за кредитом
нал № 1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань”; Розділ І Журналу 3 “Облік розрахунків за товари, роботи, послуги”.
21. Перевірка правильності, повноти і своєчасності перерахування коштів на погашення заборгованості: Пенсійному фонду (651);

Органам соціалъ ного страхування (652);

До Державного фонду соціального страхування на випадок безробіття (653);

За індивідуальним страхуванням.

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”;

652 “Розрахунки за соціальним страхуванням”;

653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 65 “Розрахунки за страхуванням” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і ірошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31 Журнал №3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань”; Розділ III Б Журналу 5А за кредитом рахунка 65.

311 “Поточні рахунки в національній валюті’*
22. Перевірка правильності перерахування заробітної плати на особисті рахунки працівників 66 “Розрахунки з оплати праці”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 66 “Розрахунки з оплати праці” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал 31 “Рахунки в банках”
Джевела контролю
№ процедури Зміст контрольної процедури записи за дебетом рахунків бухгалтерського обліку та інші джерела контролю записи за кредитом
№3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов’язань’; Розділ IIIА і Б Журналу 5 А за кредитом рахунка 66.
23. Перевірка правильності перерахування дивідендів учасникам 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”. Реєстри обліку за рахунками 31 “Рахунки в банках” та 67 “Розрахунки з учасниками” - Журнал №1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомості 1.2 “Відомість за дебетом рахунка 31”; Журнал №3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов’язань”; Розділ II Журналу 3 “Облік розрахунків” за кредитом рахунка 67. 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

5.4.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Оцінка стану бухгалтерського обліку операцій на рахунках в банках:

 1. СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 2. СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ
 3. 5. Критерії сумнівних операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
 4. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 5. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні
 6. Тема 9. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 7. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 8. Сутність та класифікація фінансових інвестицій підприємства. Управління фінансовими інвестиціями
 9. БІЗНЕС-ПЛАН з проекту: Відкриття піцерії-ресторану швидкого обслуговування «Unemomento»
 10. Оформлення результатів ревізії
 11. План викладення матеріалу лекції
 12. ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
 13. ВІДПОВІДІ НА ВИБРАНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
 14. Місце актів Національного банку України у підтримці банківської системи України
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. 2.3. Провадження на стадії примусового виконання податкового зобов’язання
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -