<<
>>

Особливості контролю операцій з коштами иа валютному рахунку

До початку ревізії слід вивчити вимоги нормативних документів стосовно проведення і обліку операцій за валютними рахунками, які діяли за період, що перевіряється.

Приступати до ревізії операцій за валютними рахунками необхідно виходячи з того, що в бухгалтерському обліку зони відображаються в національній грошовій одиниці України з попередніми перерахунками суми іноземної валюти за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операцій.

Необхідно з’ясувати чи ведеться аналітичний облік кожного виду іноземної валюти за операціями розрахунків і платежів.

Слід враховувати, що підприємства зобов’язані продавати .50% експортних валютних надходжень. В установах банку перерозподіл валюти здійснюється між двома рахунками:

• 50% валюти зараховують на розподільчий рахунок для обов’язкового продажу;

• 50% експортних валютних надходжень зараховують на поточний рахунок власника.

Однак ці кошти повинні бути повністю продані у разі, коли:

• протягом п’яти банківських днів валюта, придбана для виконання зобов’язань перед нерезидентами, не перерахована за призначенням;

• повернулась валюта, придбана на міжбанківській валютній біржі України і перерахована раніше на користь нерезидента.

Не підлягають обов’язковому продажу валютні надходження у вигляді:

• кредитів, позик, фінансової допомоги від уповноважених банків і кредитних установ;

• перерахування коштів в Україну для інвестицій;

« придбання на міжбанківській валютній біржі України для розрахунків з нерезидентами;

• надходження на рахунки резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, які підлягають перерахуванню резидентам та нерезидентам;

• сум, розміщених як депозити в уповноважених банках;

• сум, які надійшли транспортним організаціям від експорту- власних послуг і спрямовуються на експлуатаційні витрати.

Перевіряють наявність наданих підприємству банком виписок в іноземній і національній валюті. Порядок контролю виписок та додатків до них аналогічний перевірці операцій на поточному рахунку в банку.

Особливістю є те, що в банківській виписці обов’язково повинні бути зазначені валютні суми вхідного сальдо, суми за операціями, вихідне сальдо.

Згідно з П(С)БО №21 “Вплив змін валютних курсів” операції в іноземній валюті відображають в національній валюті України під час їх первісного визнання перерахуванням суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції. Так, за авансами на придбання немоне- тарних активів (запасів, основних засобів), на одержання робіт, послуг перевіряють правильність визначення вартості таких активів перерахуванням у національну валюту за курсом НБУ на дату виплати авансу.

Особливість перевірки правильності обліку авансів одержаних та, що суми попередньої оплати за поставки продукції, виконання робіт, послуг включають до доходу звітного періоду перерахуванням в національну валюту за курсом НБУ на дату одержання авансу.

В такий спосіб перевіряють своєчасність та правильність перерахунків готівки, грошових і платіжних документів, цінних паперів, коштів

у розрахунках. Перерахунки повинні здійснюватись не лише на дату проведення операцій в іноземній валюті, але і на дату складання бухгалтерської звітності.

У зв’язку з цим слід перевірити правильність заповнення статей балансу, пов’язаних з відображенням валютних операцій у розрізі монетарних і немонетарних статей. Підприємства повинні відображати у балансі;

• за курсом НБУ на дату балансу - монетарні статті, тобто статті грошових коштів;

• за валютним курсом на дату здійснення операції - немонетарні статті, які оприбутковані за історичною собівартістю і взяття яких на баланс пов’язане з операцією в іноземній валюті;

• за валютним курсом на дату визначення справедливої вартості - немонетарні статті, які відображені в обліку підприємства за справедливою вартістю в іноземній валюті.

Окрім того, слід простежити додержання вимог ЗУ “Προ валютне регулювання” стосовно доцільності придбання та цільового використання валюти. Національним банком України передбачені напрямки використання валюти на відрядження, на здійснення операцій з виконання зобов’язань за договорами-контрактами тощо.

Перевіряють правильність ведення журналу обліку №1 “Облік грошових коштів і грошових документів” і відомостей №1.1 за дебетом рахунка 302“Каса в іноземній валюті” та №1.2 за дебетом рахунків 312“Поточні рахунки в іноземній валюті”, 314“Інші рахунки в банку в іноземній валюті”, де підприємство повинно вести облік у розрізі переоцінених у гривнях за курсом НБУ іноземних валют і пов’язаних з ними операцій.

Перевірку правильності обліку розрахунків за операціями в готівковій і безготівковій іноземній валюті проводять за записами:

• на субрахунках активного рахунка 31 “Рахунки в банках”;

- 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”;

- 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”;

• на субрахунках:

- 711 ’’Дохід від реалізації іноземної валюти”;

- 714 “Дохід від операційної курсової різниці”;

- 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”;

- 942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”;

- 945 “Втрати від операційної курсової різниці”;

- 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”.

Основні контрольні процедури та джерела перевірки наведено у таблиці 5.2.

Перевірка узагальнення інформації про наявність, рух грошових коштів та операції у іноземній валюті.

Таблиця 5.2.

проце

дури

Зміст процедури контролю Джерела контролю
записи за дебетом рахунків та Інші джерела перевірки записи за кредитом рахунків
1. Перевірка правильності відображення в обліку та перерахунку суми національної валюти для купівлі іноземної валюти. Перерахунок повинен здійснюватись за ринковим курсом на дату купівлі валюти 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів: Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомість №1.2 за дебетом субрахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”; відомість 1.3 за дебетом рахунка 33 “Інші кошти”; виписки банку та додатки до них; відомості про курси валют; розрахунки. 311 “Поточи і рахунки в націоналъ- ній валюті"
2. Перевірка правильності відображення в обліку зарахування суми придбаної іноземної валюти. Перерахунок повинен проводитись за курсом НБУ та за ринковим курсом на дату здійснення операції. 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”; Реєстри аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів: Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів” і відомість №1.2 за дебетом субрахунку 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”; відомість 1.3 за дебетом рахунка 33 “Інші кошти”; виписки банку та додатки до них; відомості про курси валют; розрахунки. 334‘Трошо ві кошти в дорозі в іноземній валюті”
3. Перевірка правильності відображення в обліку сум, отриманих як додатні курсові різниці (доходи) за активами і зобов'язаннями підприємства, пов'язаними з операційною діяльністю. Примітка: різниця визначається у результаті перерахунку придбаної іноземної валю- 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”; Реєстри аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів; Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів” і відомість №1.2 за дебетом субрахунку 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”; Журнал 6 “Облік доходів і результатів діяльності” за кредитом рахунка 71 і Розділ II Журналу 6 “Аналітичні дані про до- 714 “Дохід від операційної курсової різниці”

проце

дури

Зміст процедури контролю Джерела контролю
записи за дебетом рахунків та інші джерела перевірки записи за кредитом рахунків
ти за курсом НБУ і ринковим курсом. ходи”; відомості про курси валют; розрахунки.
4. Перевірка правильності відображення в обліку сум, отриманих як від'ємні операційні курсові різниці (доходи) за активами і зобов'язаннями підприємства, пов’язаними з операційною діяльністю.

Дивись примітку за контрольною процедурою 3.

945 “Втрати від операційної курсової різниці”;

Реєстри аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів; Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів” і відомість №1.2 за дебетом субрахунку 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”; Журнал 5 і 5А за кредитом рахунка 94 “Інші витрати операційної діяльності”; виписки банку та додатки до них; відомості про курси валют; розрахунки.

312 “Поточи і рахунки в іноземній валюті”;
5. Перевірка правильності відображення в обліку сум додатної курсової різниці, яка отримана від продажу валюти протягом п'яти робочих днів на МВБУ через порушення строків розрахунку з резидентами. Додатна курсова різниця повинна перераховуватись щокварталу до Державного бюджету. 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”; Реєстри аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів: Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів” і відомість №1.2 за дебетом субрахунку 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”; Журнал 3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань”, розділ II “Облік розрахунків із бюджетом” за кредитом рахунка 64 “Розрахунки за податками й платежами”; відомості про курси валют; розрахунки; виписки банку та додатки до них. 641 “Розрахунки за податками”
6. Перевірка правильності відображення в обліку сум від'ємної курсової різниці, яка отримана від продажу валюти протягом п'яти робочих днів на МВБУ через порушення строків розрахунку з резидентами 945 “Втрати від операційної курсової різниці”; Реєстри аналітичного і синтетичного обліку операцій з грошовими коштами: Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів”; Журнал 5 і 5А за кредитом рахунка 94 “Інші витрати операційної діяльності”; виписки банку та додатки до них; відомості про курси валют; розрахунки. 312“Поточн і рахунки в іноземній валюті”

проце

дури

Зміст процедури контролю Джерела контролю
записи за дебетом рахунків та інші джерела перевірки записи за кредитом рахунків
7. Перевірка правильності обліку та перерахунку іноземної валюти для її продажу за курсом НБУ на дату продажу 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів: Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів", відомість 1.3 за дебетом рахунка 33 “Інші кошти”; виписки банку та додатки до них; відомості про курси валют; розрахунки. 312“Поточн і рахунки в іноземній валюті”
8. Перевірка правильності зарахування суми національної валюти, одержаної від продажу іноземної валюти 311 “Поточні рахунки в національній валюті”. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів: Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, відомість №1.2 за дебетом субрахунку 311; Журнал 6 “Облік доходів і результатів діяльності” за кредитом рахунка 71 і Розділ II Журналу 6 “Аналітичні дані про доходи”; виписки банку та додатки до них; відомості про курси валют; розрахунки. 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”
9. Перевірка правильності відображення в обліку комісійної винагороди банку за організацію операцій з валютою (купівля, продаж) 949 “Інші витрати операційної діяльності”. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку витрат: Журнал 5 і 5А за кредитом рахунка 94 “Інші витрати операційної діяльності”; Журнал 3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань”, розділ І “Облік розрахунків за товари, роботи, послуги” за кредитом рахунка 68; виписки банку та додатки до них; відомості про курси валют; розрахунки. 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”
10 Перевірка правильності відображення в обліку оплати послуг банку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів: Журнал 1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, Журнал 3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних 311 “Поточи і рахунки в національній валюті”

проце

дури

Джерела контролю
Зміст процедури контролю записи за дебетом рахунків та інші джерела перевірки записи за кредитом рахунків
зобов'язань”, розділ 1 “Облік розрахунків за товари, роботи, послуги”.
11. Перевірка правильності визначення та відображення в обліку фінансового результату від операцій з іноземною валютою: збиток; прибуток. 442 “Непокриті збитки”. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку власного капіталу й забезпечення зобов’ язань - Журнал 7 за кредитом рахунка 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”; відомість 7.2 аналітичних даних рахунка 44; Журнал 6 “Облік доходів і результатів діяльності” за кредитом рахунка 79 і Розділ И Журналу 6 “Аналітичні дані про доходи”; виписки банку та додатки до них; відомості про курси валют; розрахунки. 79Г‘Резуль тат основної діяльності”

Далі перевіряють правильність переносу до Головної книги даних із відомостей і Журналів 1 “Облік грошових коштів і грошових документів”, 3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов’язань”, 5 і 5А “Облік витрат”, 6 “Облік доходів і результатів діяльності”, 7 “Облік власного капіталу й забезпечення зобов’язань”.

Перевірку правильності складання відповідних статей бухгалтерського балансу здійснюють згідно з П(С)БО 2 “Батане”.

5.5.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Особливості контролю операцій з коштами иа валютному рахунку:

 1. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 2. 3. Міжнародний валютний фонд
 3. Структура та аналіз звіту про рух грошових коштів
 4. 3.1.2. Платіжна система як інструмент руху коштів, що перебувають у системі обліку єдиного казначейського рахунку
 5. 13.2 Акредитивні розрахункові операції
 6. 6.2. Управління державним боргом Великої Британії
 7. ЗМІСТ
 8. Особливості контролю операцій з коштами иа валютному рахунку
 9. Додаток 1
 10. Міжнародні валютні відносини. Міжнародна валютна система.
 11. Характеристика основних похідних фінансових інструментів
 12. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»
 13. 2. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА КРЕДИТНІ ГРОШІ
 14. Використання позитивного досвіду розвинених країн світу у підтримці банківських систем шляхом рефінансування
 15. Характеристика основних проявів конфіденційності та їх місця у фінансово-правових відносинах
 16. Імплементація позитивного зарубіжного досвіду правового забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах
 17. 1.2. Становлення та розвиток валютного публічного права України як підгалузі фінансового права
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -