<<
>>

Особливості контролю матеріальних витрат

Перевірку роблять, виходячи з того, що згідно з П(С)БО 16 “Витрати” до складу елементу “Матеріальні витрати” включається вартість;

• витрачених у виробництві сировини і основних матеріалів;

• купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

• палива та енергії;

• будівельних матеріалів;

• запасних частин;

• тари і тарних матеріалів;

• допоміжних та інших матеріалів.

Перевіряючий з’ясовує документальну обгрунтованість матеріальних витрат. Джерелами контрою є первинні документи, якими оформляється відпуск матеріалів у виробництво, матеріальні звіти та інші.

На підставі первинних документів суми визнаних матеріальних витрат узагальнюються за звітний період у дебеті рахунка 80 “Матеріальні витрати”. Аналіз окремих складових матеріальних витрат проводять за записами у дебеті відповідних субрахунків до рахунка 80 “Матеріальні витрати”.

Підсумок дебетових записів на субрахунках повинен співпадати з дебетовим оборотом рахунка 80 “Матеріальні витрати” та відображатись в графі 3 рядка 230 Звіту про фінансові результати.

У процесі перевірки матеріальних витрат необхідно з’ясувати:

• як оцінювались виробничі запаси при віднесенні їх на витрати діяльності;

• чи відповідає метод оцінки виробничих запасів передбаченому в Наказі про облікову політику підприємства;

• наявність затверджених керівником підприємства норм витрачання сировини, матеріалів та узгодженість норм з рівнем технічного і технологічного стану виробництва;

• законність визначення прямих матеріальних витрат. Прямими згідно з П(С)БО 16 “Витрати” вважаються тільки такі матеріальні витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість виготовленої продукції, робіт, послуг;

• чи не відносяться на собівартість продукції, робіт, послуг серійного та масового виробництва витрати на підготовку і освоєння нових видів продукції та технологічних процесів;

• стан обліку витрачання сировини і матеріалів в місцях їх використання;

• стан обліку зворотних відходів та їх подальше використання для виробництва інших видів продукції, послуг, робіт або реалізація на сторону;

• стан обліку безповоротних відходів та їх утилізація;

• реальність обліку залишків сировини та матеріалів в місцях їх використання.

Після перевірки правильності формування матеріальних витрат аналізують правильність списання за бухгалтерськими розрахунками суми матеріальних витрат з кредиту рахунка 80 “Матеріальні витрати” в дебет рахунків:

• 23 “Виробництво” у сумі прямих матеріальних витрат, які включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг основних та допоміжних (підсобних) виробництв;

• 91 “Загальновиробничі витрати” в сумі матеріальних витрат, які відносяться до виробничих накладних витрат;

• 92 “Адміністративні витрати” та 93 “Витрати на збут” в сумі матеріальних витрат, що відносяться до адміністративних і збутових витрат відповідно.

Якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 “Витрати діяльності”, то слід простежити правильність списання непрямих матеріальних витрат на фінансові результати в дебет рахунка 79 “Фінансові результати”.

Правильність кореспонденції рахунків з обліку матеріальних витрат перевіряється з використанням схеми бухгалтерських проводок відповідно до Плану рахунків та передбаченої підприємством облікової політики.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Особливості контролю матеріальних витрат:

 1. 1.Склад валових витрат підприємства.
 2. 1.1. Теоретико-методологічні засади соціальної орієнтації економіки щодо її структурних перетворень
 3. ТЕСТИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 4. СУТНІСТЬ Та ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЄТУВПННЯ НП ПІДПРИЄМСТВІ
 5. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 6. 9.3. Удосконалення місцевої соціальної інфраструктури за участі підприємств як фактор розвитку людського капіталу
 7. 1.4. Особливості реалізації соціальної політики в умовах трансформації українського суспільства
 8. Види контролю
 9. МІСТО ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОДИНИЦЯ
 10. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
 11. Суб'єкти економічного контролю, його форми і види
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -