Задать вопрос юристу

Особливості контролю матеріальних витрат

Перевірку роблять, виходячи з того, що згідно з П(С)БО 16 “Витрати” до складу елементу “Матеріальні витрати” включається вартість;

• витрачених у виробництві сировини і основних матеріалів;

• купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

• палива та енергії;

• будівельних матеріалів;

• запасних частин;

• тари і тарних матеріалів;

• допоміжних та інших матеріалів.

Перевіряючий з’ясовує документальну обгрунтованість матеріальних витрат. Джерелами контрою є первинні документи, якими оформляється відпуск матеріалів у виробництво, матеріальні звіти та інші.

На підставі первинних документів суми визнаних матеріальних витрат узагальнюються за звітний період у дебеті рахунка 80 “Матеріальні витрати”. Аналіз окремих складових матеріальних витрат проводять за записами у дебеті відповідних субрахунків до рахунка 80 “Матеріальні витрати”.

Підсумок дебетових записів на субрахунках повинен співпадати з дебетовим оборотом рахунка 80 “Матеріальні витрати” та відображатись в графі 3 рядка 230 Звіту про фінансові результати.

У процесі перевірки матеріальних витрат необхідно з’ясувати:

• як оцінювались виробничі запаси при віднесенні їх на витрати діяльності;

• чи відповідає метод оцінки виробничих запасів передбаченому в Наказі про облікову політику підприємства;

• наявність затверджених керівником підприємства норм витрачання сировини, матеріалів та узгодженість норм з рівнем технічного і технологічного стану виробництва;

• законність визначення прямих матеріальних витрат. Прямими згідно з П(С)БО 16 “Витрати” вважаються тільки такі матеріальні витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість виготовленої продукції, робіт, послуг;

• чи не відносяться на собівартість продукції, робіт, послуг серійного та масового виробництва витрати на підготовку і освоєння нових видів продукції та технологічних процесів;

• стан обліку витрачання сировини і матеріалів в місцях їх використання;

• стан обліку зворотних відходів та їх подальше використання для виробництва інших видів продукції, послуг, робіт або реалізація на сторону;

• стан обліку безповоротних відходів та їх утилізація;

• реальність обліку залишків сировини та матеріалів в місцях їх використання.

Після перевірки правильності формування матеріальних витрат аналізують правильність списання за бухгалтерськими розрахунками суми матеріальних витрат з кредиту рахунка 80 “Матеріальні витрати” в дебет рахунків:

• 23 “Виробництво” у сумі прямих матеріальних витрат, які включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг основних та допоміжних (підсобних) виробництв;

• 91 “Загальновиробничі витрати” в сумі матеріальних витрат, які відносяться до виробничих накладних витрат;

• 92 “Адміністративні витрати” та 93 “Витрати на збут” в сумі матеріальних витрат, що відносяться до адміністративних і збутових витрат відповідно.

Якщо підприємство не використовує рахунки класу 9 “Витрати діяльності”, то слід простежити правильність списання непрямих матеріальних витрат на фінансові результати в дебет рахунка 79 “Фінансові результати”.

Правильність кореспонденції рахунків з обліку матеріальних витрат перевіряється з використанням схеми бухгалтерських проводок відповідно до Плану рахунків та передбаченої підприємством облікової політики.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Особливості контролю матеріальних витрат:

 1. § 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.
 2. 4.2. Особливості організації роботи керівника відділу (служби, управління, департаменту) обліку, контролю й аналізу
 3. Оптимізація розміру запасів товарно-матеріальних цінностей
 4. Матеріально-технічна форма
 5. ДОГОВІР про повну матеріальну відповідальність
 6. 14.3. Порядок відшкодування матеріальних збитків
 7. 8.1. Організація обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
 8. 14. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.
 9. 4. Регулювання доходів та обсягу споживання матеріальних благ і послуг
 10. 7. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Суспільний поділ праці і структура продуктивних сил.
 11. 6.              Трансакційні витрати
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -