<<
>>

Особливості контролю інших прямих витрат та формування собівартості продукції

Перевірку правильності формування інших прямих витрат проводять враховуючи, що до цього елементу включають втрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта обліку витрат. Такими можуть бути:

- відрахування на соціальні цілі;

- плата за оренду земельних і майнових паїв;

- амортизація;

- витрати від браку.

Перевірка правильності віднесення на собівартість відрахувань на соціальні заходи тісно пов’язана з результатами перевірки розрахунків з оплати праці, ревізії поточних зобов’язань, тощо.

Порядок перевірки правильності амортизаційних відрахувань, ревізія поточних зобов’язань та інших витрат викладені у відповідних темах. Тут звертається увага на особливість перевірки віднесення на собівартість відрахувань на соціальні заходи.

У ході перевірки відрахувань на соціальні заходи необхідно враховувати залежність джерела сплати внесків на соціальні заходи від джерела оплати праці. Вони повинні бути ідентичними. Іншими словами: при віднесенні на собівартість відрахувань на соціальні заходи бухгалтерія підприємства повинна дотримуватись принципу прямої залежності джерела нарахування внесків до позабюджетних фондів і джерела нарахування самого фонду оплати праці.

В програму перевірки правильності формування собівартості продукції, робіт, послуг можна внести наступні пункти:

• встановлення законності обраного підприємством методу обліку витрат діяльності Проводиться за Наказом про облікову політику;

• визначення обгрунтованості методів зведеного обліку та калькулювання витрат. Проводиться за Наказом про облікову політику;

• оцінка стану аналітичного обліку витрат на виробництво. Проводиться за Наказом про облікову політику та шляхом дослідження фактичного стану організації аналітичного обліку витрат;

• оцінка стану обліку витрат за центрами їх виникнення. Проводиться за Наказом про облікову політику та шляхом дослідження фактичного стану організації аналітичного обліку витрат на робочих місцях, на дільницях, у виробничих цехах;

• правильність формування собівартості виробленої продукції та оцінки незавершеного виробництва. Проводиться шляхом перевірки правильності розподілу витрат між готовою продукцією та незавершеним виробництвом;

• оцінка стану синтетичного обліку витрат на виробництво. Проводиться за Наказом яро облікову політику та шляхом перевірки правильності складання бухгалтерських записів та ведення реєстрів синтетичного обліку;

• оцінка організації та ведення обліку витрат допоміжних виробництв. Проводиться за Наказом про облікову політику та шляхом дослідження фактичного стану організації аналітичного обліку витрат допоміжних виробництв;

• встановлення достовірності звітних даних з обліку витрат діяльності підприємства. Проводиться шляхом ретельного вивчення та порівняння записів в реєстрах аналітичного, синтетичного обліку з записами в Головній книзі та інформацією, яка занесена до форм фінансової звітності.

Для детального проведення ревізії на основі запропонованої програми розробляють конкретизовані робочі програми, де вказують:

• місця проведення ревізії;

• виконавців;

• строки проведення перевірки;

• період, шо ревізується;

• джерела перевірки;

• методи, спеціальні прийоми перевірки та контрольні процедури.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Особливості контролю інших прямих витрат та формування собівартості продукції:

 1. Розділ 8. Податки і податкова система
 2. Інституційне середовище реалізації фінансового потенціалу населення в контексті формування інноваційного розвитку економіки
 3. 11.2. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання та джерела їх формування
 4. 2. Фiнансовi ресурси пiдприємства i джерела їx формування
 5. 1.Склад валових витрат підприємства.
 6. Управління формуванням доходів
 7. Управління витратами підприємства
 8. Управління виробничими запасами та запасами готової продукції
 9. ТЕСТИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 10. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
 11. Види фінансового планування на підприємствах. Особливості бюджетного планування фінансових показників
 12. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 13. 2.1. Структура бізнес-плану
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -