<<
>>

1.3. Основні засади здійснення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів

Державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства – це система заходів, які здійснюють органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування і спрямовані на забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджетів і звітування про їх виконання, а також запобігання виникненню та припинення бюджетних правопорушень.

Завданнями бюджетного контролю є:

ü запобігання ухваленню рішень, які можуть призвести до вчинення бюджетних правопорушень;

ü запобігання вчиненню правопорушень;

ü виявлення слабких місць у виконанні бюджетної програми (функції);

ü виявлення бюджетних правопорушень;

ü вжиття заходів для припинення бюджетних правопорушень;

ü накладення стягнень і застосування заходів до порушників бюджетного законодавства.

ü розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів.

Бюджетний контроль, який здійснюється органами державної контрольно-ревізійної служби, полягає у :

ü забезпеченні виконання бюджетних програм;

ü забезпеченні використання бюджетних коштів на цілі, визначені бюджетом;

ü забезпеченні збереження бюджетних коштів;

ü виявленні фактів порушення під час проведення операцій з бюджетними коштами;

ü запобіганні зловживанням посадових осіб під час використання бюджетних коштів;

ü забезпеченні правильності та достовірності ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

ü забезпеченні зберігання документів, що застосовуються у бюджетному процесі, та контролю за доступом до них.

Бюджетний контроль організовується на принципах, які є складниками загальних принципів державного фінансового контролю. Зокрема:

ü принцип незалежності – органи, уповноважені на здійснення бюджетного контролю, мають функціональну, організаційну, оперативну та фінансову незалежність, необхідну для об’єктивного і ефективного виконання завдань;

ü принцип об’єктивності та неупередженості – органи, уповноважені на здійснення бюджетного контролю, у своїх діях мають виходити з державних інтересів, дотримуватися професійної етики і не повинні зловживати наданими їм повноваженнями;

ü принцип повноти – охоплення всієї сукупності дій учасників бюджетного процесу під час здійснення бюджетного контролю і відображення виявлених фактів вчинення бюджетних правопорушень;

ü принцип єдності – єдність забезпечується єдиною правовою базою та єдиними стандартами у сфері здійснення бюджетного контролю;

ü принцип обґрунтованості – результати бюджетного контролю ґрунтуються на законодавстві та підтверджуються документально;

ü принцип публічності – органи, уповноважені на здійснення бюджетного контролю, забезпечують доступність його результатів;

ü принцип відповідальності – кожний орган, уповноважений на здійснення бюджетного контролю, відповідає за свої дії або бездіяльність під час здійснення бюджетного контролю.

Об’єктом бюджетного контролю є операції бюджетного процесу, що здійснюються під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звітування про його виконання.

Органи державної контрольно-ревізійної служби під час здійснення бюджетного контролю на стадії виконання бюджетів і звітування:

ü проводять ревізії (інспектування, аудит) цільового та ефективного використання коштів бюджетів і аналізують використання коштів бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів, а також повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов’язань;

ü перевіряють обґрунтованість видатків, внесених до кошторисів бюджетних установ;

ü проводять ревізії ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності про виконання бюджетних зобов’язань та операцій з бюджетними коштами;

ü перевіряють стан здійснення заходів, спрямованих на усунення бюджетних правопорушень і запобігання їх вчиненню;

ü проводять перевірку стану контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади;

ü накладають на порушників бюджетного законодавства стягнення та/або застосовують до них заходи, передбачені законодавством.

Державне казначейство України під час здійснення бюджетного контролю на стадії виконання бюджету та звітування:

ü веде бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з виконанням державного та місцевих бюджетів, визначає єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов’язань держави;

ü встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, видає в межах своїх повноважень інструкції з цих питань і здійснює контроль за їх дотриманням;

ü контролює відповідність зобов’язань розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням на етапі виникнення і реєстрації зобов’язань і відповідність платежів взятим зобов’язанням;

ü контролює відповідність кошторисів розпорядників бюджетних коштів бюджетному розпису;

ü накладає на порушників бюджетного законодавства стягнення та/або застосовує до них заходи, передбачені законодавством.

Контрольно-ревізійні підрозділи міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади здійснюють бюджетний контроль за:

ü обґрунтованістю бюджетних запитів бюджетних установ, дотриманням бюджетної, кошторисної дисципліни, збереженням і цільовим використанням бюджетних коштів;

ü ефективністю використання матеріальних ресурсів, придбаних за бюджетні кошти, своєчасністю документального оформлення господарських операцій, повнотою виявлення та мобілізації внутрішньогосподарських резервів, усунення причин непродуктивних витрат;

ü правильністю ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, своєчасністю і повнотою виконання зобов’язань перед бюджетом;

ü виконанням заходів, спрямованих на усунення вад, виявлених ревізією;

ü дотриманням установленого порядку закупівлі товарів (робіт, послуг) за бюджетні кошти.

<< | >>
Источник: Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с.. 2007

Еще по теме 1.3. Основні засади здійснення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів:

  1. 5.3. Основні засади діяльності суб’єктів фінансового контролю
  2. 5.4. Державний фінансовий контроль в Україні
  3. 5.7. Закордонний досвід державного фінансового контролю
  4. 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ СІМЕЙ
  5. Розділ 19 ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
  6. ЗМІСТ
  7. 1.2. Організація контрольно-ревізійної діяльності органів ДКРС
  8. 1.3. Основні засади здійснення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів
  9. 8.2. Планування та підготовка до проведення фінансово-господарського аудиту
  10. Список літератури
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -