<<
>>

Основні напрямки перевірки правильності формування фінансових результатів

Перевіряючий керується П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” Згідно з цим положенням прибутки (збитки) формуються в бухгалтерському обліку поступово протягом фінансово-господарського року від усі? видів звичайної діяльності і надзвичайних подій.

В процесі перевірки правильності формування фінансових результатів ревізор з’ясовує додержання вимог П(С)БО 3 щодо визначення чиє того прибутку (збитку). Підлягає перевірці:

• чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг);

• валовий прибуток (збиток);

• фінансовий результат від операційної діяльності;

• прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

• прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

• прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності.

Перевірку проводять за кожною з вище означених складових формування чистого прибутку (збитку).

Правильність формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначають шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок, тощо. Перевірку роблять за записами на рахунку 70 “Доходи від реалізації”.

Правильність розрахунку валового прибутку (збитку) перевіряють зіставляючи чистий дохід і собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Різниця між чистим доходом і собівартістю визначить суму валового прибутку (збитку). При цьому слід ретельно проаналізувати правильність формування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за записами на рахунку 90 “Собівартість реалізації”.

Правильність фінансового результату від операційної діяльності визначають шляхом розрахунку алгебраїчної суми валового прибутку 1 (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Правильність визначення фінансового результату від звичайної ді- < яльності до оподаткування перевіряють, зробивши підрахунок алгебраїчної суми прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та ін- 1 ших доходів, фінансових та інших витрат.

* Фінансовий результат від звичайної діяльності визначають як різ

ницю між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

Сума невідшкодованих збитків та прибутків від надзвичайних по- s Дій перевіряється окремо.

Остаточний фінансовий результат - чистий прибуток (збиток) визначають як різницю між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.

Правильність обліку і узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій перевіряють за записами на бухгалтерському рахунку 79 “Фінансові результати”.

За записами в кредиті цього рахунка перевіряють правильність відображення сум в порядку закриття рахунків обліку доходів, а в дебеті - правильність відображення сум в порядку закриття рахунків обліку витрат і належної суми нарахованого податку на прибуток. При цьому ретельно перевіряють записи на субрахунках до рахунка 79 “Фінансові результати”.

17.3.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Основні напрямки перевірки правильності формування фінансових результатів:

 1. 3.  Управління фінансами та його складові елементи
 2. Лекція 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 3. 2.1 Характеристика фінансового управління Московської районної в місті Харкові ради
 4. 3.2 Застосування програмно-цільового методу при складанні місцевого бюджету
 5. Сутність, структура і функції фінансово - економічного механізму регулювання державного боргу
 6. ЗМІСТ
 7. Перевірка документальної обгрунтованості формування витрат діяльності підприємства
 8. Перевірка правильності визнання доходів від операційної діяльності
 9. План викладення матеріалу лекції
 10. Основні напрямки перевірки правильності формування фінансових результатів
 11. Додаток 1
 12. 2. Техніка внутрішнього контролю інформації про формування власного капіталу
 13. 2. Методика внутрішнього контролю формування доходів, витрат і фінансових результатів
 14. Характеристика основних проявів конфіденційності та їх місця у фінансово-правових відносинах
 15. 1.1 Контролюючі та підконтрольні суб'єкти – основні елементи системи фінансового контролю
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -