<<
>>

Оформлення результатів ревізії

Для відображення результатів комплексної ревізії складаються проміжні та загальний акти.

Акт- це достовірний документ, в якому наводять перелік фактів виявлених порушень та недоліків і об'єктивно відображають наслідки ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності підприємства.

Складають акт за формою, затвердженою відомчими положеннями та інструкціями.

# * *

Проміжні акти складаються для оформлення:

• результатів інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з дебіторами і кредиторами;

• результатів контрольного запуску сировини у виробництво;

• фактів порушення чи зловживання, коли вони можуть бути приховані до закінчення комплексної ревізії;

• фактів, на підставі яких треба вжити термінових заходів, щоб усунути порушення чи притягти винних у зловживанні осіб до відповідальності.

Підписуються проміжні акти в такому порядку:

• акт ревізії каси підписує ревізор, головний (старший) бухгалтер і матеріально відповідальна особа (касир);

• проміжні акта інших ділянок, де здійснюється перевірка, підписує ревізор та безпосередньо відповідальна посадова особа.

* * *

Загальний акт слугує для оформлення результатів комплексної ревізії в цілому. Його складають після проведення ревізії, але до закінчення відведеного на ревізію строку. Це роблягь з метою точного та об'єктивного відображення змісту виявлених порушень. До надрукування акта трапляються випадки вмотивованих заперечень та документально підтверджених пояснень, за якими ревізор переглядає зафіксовані в акті факти, а при необхідності змінює викладені наслідки перевірки.

В загальний акт ревізії слід записувати всебічно перевірені і документально обгрунтовані факти. По кожному з них повинне бути посилання за порушення відповідного Закону, інструкції, наказу, положення, ін- дюго регламентуючого документа чинного законодавства.

Правило. В акті не можна відображати факти на підставі усних заяв

та не підтверджені документами.

Зміст акта слід викладати простими, чіткими реченнями. Якщо до акта вносяться виправлення, вони мають бути засвідчені підписами ревізора, керівника підприємства та головного бухгалтера. Не бажано загромаджувати загальний акт зайвими численними плановими і звітними показниками, розписуванням дрібних порушень, що їх було усунено під час проведення ревізії.

Ревізор не має права припускатись тлумачення виявлених порушень висловами "злочин", "крадіжка", "шахрай", "сфабрикував”, "привласнив", тощо. Кваліфікаційну оцінку зафіксованих в акті фактів дадуть слідчі і судові органи.

Зміст загального акту охоплює наслідки перевірки всіх передбачених програмою ревізії питань, в тому числі і тих, що викладені в проміжних актах. Його умовно розподіляють на кілька частин:

А. Загальні відомості.

В цьому розділі вказують, що слугувало підставою для проведення ревізії; склад ревізійної групи; тема ревізії; повне найменування підприємства та його підпорядкованість; за який період діяльності підприємства проведено ревізію; прізвища та посади керівників і період, протягом якого вони відповідати за стан бухгалтерського обліку; вказуються об'єкти перевірки, по яких ревізію проведено суцільним порядком; фіксується дата початку і закінчення ревізії; зазначаються термін та суб'єкт проведення попередньої ревізії, стан виправлення виявлених нею порушень; додається перелік перевірок, які здійснено після попередньої ревізії.

В цій частині загального акта окремо вказуються порушення, зафіксовані в акті попередньої ревізії, для виправлення яких не було вжию належних заходів.

Б. Виробничо-Фінансова діяльність.

В цьому розділі акту наводиться перелік основних показників діяльності підприємства протягом одного - двох років. Тут приводиться аналіз фінансових результатів, розрахунків з бюджетом, з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, тощо. Відображаються наслідки ревізії касових операцій, операцій по рахунках в банку; дотримання умов збереження коштів та матеріальних цінносгей; результати перевірки всіх ділянок діяльності підприємства відповідно до програми ревізії.

Всі виявлені факти порушень описуються з дотриманням об'єктивності точно, чітко, лаконічно і тільки ті, що підтверджені документами та безпосередньо перевірені ревізорами в ході комплексної ревізії. Викладають факти за окремими розділами в залежності від програми перевірки та специфіки діяльності об'єкта. Наприклад: ревізія каси і касових операцій; ревізія операцій за рахунками в банках та інших коштів; ревізія основних засобів; ревізія розрахунків з оплати праці; ревізія формування і використання прибутку.

В, Бухгалтерський облік і звітність.

Цей розділ може бути останнім із підрозділів попередньої частини акту, але його можна виділити й окремо в залежності від виявленого в процесі ревізії. Якщо встановлено велику кількість порушень та стає зрозуміло, що матеріали ревізії передаватимуться до слідчих органів, то в акті записують кожний епізод зафіксованих порушень в бухгалтерському обліку, кожний факт зловживань.

Загалом в цьому розділі (частині) акту аналізується стан бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій на підприємстві за період перевірки та достовірність складених за цей час звітів.

В разі виявлення масових порушень, наприклад, переплати чи недоплати по відрядженнях, по оплаті праці, тощо їх записують в накопичувальні відомості та додають до акта ревізії. В загальному ж акті викладають зміст порушення, підсумкові дані та роблять посилання на додаток. Накопичувальні відомості з масових порушень підписує ревізор, головний бухгалтер та посадова особа відповідної ділянки діяльності підприємства.

* * *

До загального акта додаються проміжні акти, описи, відомості, розрахунки, довідки. До першого примірника загального акта, що залишається у ревізора, додають також пояснення в вигляді розшифровки збитків і до- нарахувань. Узагальнююча цифрова довідка необхідна для подальшого контролю за виправленням порушень, підготовки рішень за наслідками ревізії та для складання звітів про контрольно-ревізійну роботу.

Загальний акт складається, як правило, в трьох примірниках. При необхідності передачі матеріалів ревізії слідчим органам добавляється їх кількість по одному примірнику в кожен адрес. При врученні акта ревізії керівникові підприємства відбирається його розписка на першому екземплярі акта: "Один примірник акта комплексної ревізії з усіма додатками отримав", - підпис, дата.

Відмовитись від розписки керівник не може, як не може відмовитись і від підписання акта ревізії. Тож загальний акт комплексної ревізії підписують ревізори, керівник та головний бухгалтер підприємства.

В разі виникнення неузгоджень керівник і головний бухгалтер підписують акт із відповідним застереженням. Письмові пояснення та мотивацію незгоди з приводу кожного конкретного порушення вони передають безпосередньо ревізорові, або ж надсилають керівникові суб'єкта ревізії.

Керівник ревізійної бригади повинен ретельно перевірити доказовість фактів, зауважень, заперечень, викладених в поясненнях, і скласти письмовий висновок. В разі необхідності слід здійснити додаткову перевірку. Текст письмового висновку ревізор повинен узгодити з безпосереднім своїм керівником і затвердити підписом керівника контрольно- ревізійного відділу.

Трапляються випадки невмотивованої відмови керівника підприємства або головного бухгалтера від підписання акта. Якщо ревізор впевнений в правильності проведення процесу перевірки та її наслідків, то в такому разі він складає акт про відмову керівника і головного бухгалтера від підпису.

В разі відмови керівника від підпису з усним викладанням мотивів, ревізор вказує їх в акті. Для прикладу можна навести схему акта відмови (схема 3.1).

АКТ

Дата

Назва населеного пункту

Мною, головним контролером-ревізором КРУ в_____________________

області___________________ , в присугноеті___________________ __

Π І. Б. П І.Б працівника підприємства

ознайомлено керівника підприємства_________________ із загальним

п і Б

актом документальної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з до _.

Підписати акт.____________________ відмовився без якихось мотивів чи

П [ Б керівника

заперечень. (Або: "за таких мотивів". І далі йде перелік мотивів, заперечень, зауважень).

Один примірник загального акта керівникові залишено під розписку. Головний контролер - ревізор:

Присутній: підпис_____________

П.І.Б.

Схема 3.1. Акт про відмову від підпису.

Цей акт пишуть кульковою ручкою в двох примірниках через копіювальний папір. Але можна скласти його і друкарським способом. Оби два примірника залишаються у ревізуючого. Один з них разом з усіма матеріалами ревізії передає гься керівникові ревізуючого органу.

Після складання означеного акта ревізор пропонує керівникові підприємства надіслати свої заперечення в ревізуючий орган протягом п'яти діб. Якщо в цей термін письмові пояснення надійшли, то може бути призначена перевірка викладених фактів або й повторна ревізія.

Однак, незалежно від наявності заперечень, на судовому розгляді матеріалів ревізії загальний акт вважається підписаним в разі представлення акта про відмову.

* * *

Згідно з π. 7 ст. 10 Закону України "Про державну контрольно- ревізійну службу в Україні" ревізор повинен протягом 15 діб після завершення ревізії підготувати проект вимог щодо усунення виявлених порушень і передати всі матеріали керівникові ревізуючого органу. За згодою керівника ревізуючого органу та з відома директора підприємства ревізор може організувати обговорення матеріалів ревізії в колективі перевіреного об'єкту.

3.4. Реалізація результатів ревізії

На протязі 15 діб після підписання загального акту ревізії керівник ревізійної групи діє згідно зі ст. 10 та 15 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу України". В цей час він:

• готує на ім'я керівника перевіреного підприємства проект листа з обов'язковими до виконання вказівками по виправленню порушень;

• подає на розгляд начальнику КРВ:

1. Уточнені матеріали ревізії;

2. Проект рішення КРУ щодо вилучення сум, одержаних в результаті порушень;

3. Протоколи про накладання адміністративних стягнень;

4. Проект інформаційних і узагальнюючих листів до КРУ та вищестоящих органів управління майном об'єкта ревізії.

Реалізація матеріалів ревізії - важливий і досить кропіткий для ревізуючого органу та безпосередньо для ревізора етап контрольно- ревізійної роботи. Як і на попередньому етапі від ревізора вимагається чітка та якісна робота, але вже по обробці матеріалів перевірки. Слід передбачити, своєчасно скласти та передати для виконання висновки, проекти рішень, листів, вимог, вказівок, тощо.

Так, в разі виявлення занижених платежів до бюджету слід підготувати рішення щодо їх стягнення із застосуванням фінансових санкцій та передати його до відповідної податкової адміністрації.

Керівництву перевіреного підприємства направляється перелік пропозицій шодо повного відшкодування виявлених збитків і запобігання фактам порушень, зловживань.

При виявленні серйозних порушень та зловживань матеріали ревізії передаються до слідчих органів. В таких випадках одночасно розглядається питання про усунення із займаних посад винних осіб. Якщо кримінальна справа не порушується, то на винних у зловживаннях осіб накладається адміністративне стягнення.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 164 - 2) контрольно-ревізійна служба має право накладати штрафні санкції:

- вісім - п'ятнадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку, внесення неправдивих даних до бухгалтерської або статистичної звітносгі, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій, створення перешкод працівникам державної контрольно-ревізійної служби в проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок і безгосподарності;

- десять - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ті самі дії, вчинені особою, на яку протягом року були накладені адміністративні стягнення за одне з правопорушень, зазначених вище.

Сума штрафу визначається начальником КРУ або його першим заступником на комісії в присутності порушників. Підставою для накладення ш графів є протоколи ревізійної комісії.

* * *

На етапі реалізації матеріалів ревізії велику й відповідальну роботу проводить начальник КРВ. Він, зокрема, зобов'язаний:

• оперативно розглянути мазеріали ревізії та проекти поданих ревізорами рішень, адміністративних протоколів, інформаційних та узагальнюючих листів, листа-вимоги та інших документів на їх відповідність чинному законодавству;

• оперативно підготувати подання та протягом тижня передати матеріали ревізії до правоохоронних органів в разі встановлення недостач готівки, матеріальних цінностей, приховування від оподаткування значної суми доходів - понад 100 мінімальних заробітних плат; виявлення корупційних діянь по статтях 1, 5, 6 Закону України "Про боротьбу з корупцією", інших зловживань і порушень;

• брата участь у проведенні за матеріалами ревізії зборів трудового колективу;

• інформувати начальника контрольно-ревізійного управління та надіслати письмову інформацію про наслідки ревізії голові райдержадміністрації. Таке інформування особливо актуальне при виявленні значних сум недостач. Воно робиться з метою максимальної реалізації матеріалів ревізії шляхом обговорення їх на нарадах адміністративно-господарського персоналу та з використанням засобів масової інформації;

• організувати контроль наданої через місяць підприємством інформації про усунення порушень, виявлених під час ревізії.

За наслідками цієї перевірки можуть бути застосовані до керівників підприємства адміністративні санкції, передбачені ст. 162 Кодексу України про адміністративні порушення. Це стосується випадків, ьоли керівництво не вживає відповідних заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок. Слід поінформувати прокуратуру району повторно, вимагаючи забезпечення цивільних позовів. Слід також повторно звернутися до керівництва підприємства з пропозиціями про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

Очевидно, що на етапі реалізації матеріалів ревізії проводиться дуже важлива й велика робота. Але й вона не буде достатньо ефективною без організації та проведення належного контролю за виконанням рішень, прийнятих в результаті ревізії.

3.5. Контроль за виконанням рішень

Вважаги ревізію завершеною можна тоді, коли всі прийняті в її результаті рішення виконано:

• виявлені порушення усунено;

• осіб, винних в цих порушеннях, притягнено до відповідальності;

• згідно з розробленими по результатах ревізії пропозиціями вжито заходів щодо запобігання виявлених порушень.

Всі заходи, розроблені з встановленням терміну їх виконання та зазначенням відповідальних посадових осіб, є обов'язковими.

Недооцінка цього етапу комплексної ревізії:

• нівелює її ефективність;

• спростовує прийняті на етапі реалізації рішення про відшкодування винуватцями матеріальних збитків та притягнення їх до відповідальності;

• може викликати повторне проведення ревізій, перевірок.

Керівна функція конгролю за виконанням рішень належить начальникові контрольно-ревізійного відділу. Не пізніше, як через місяць, ВІН зобов'язаний впевнитись в тому, шо виявлені під час ревізії порушення усунено, а недоліки виправлено.

Розпочинається процес контролю виконання рішень по результатах ревізії вже на попередньому етапі їх реалізації.

Ревізор складає перелік обов'язкових вимог до керівника перевіреного підприємства і обумовлює термін подання інформації про хід їх виконання. Безпосередньо перевірку виконання вказівок ревізор здійснює ьа підприємстві. В разі виявлення матеріальних збитків та донарахування платежів до бюджету або до державних цільових фондів контроль виконання проводиться до повного їх відшкодування.

Якщо можливо, слід забезпечити погашення збитків та перерахування до бюджету і фондів ще під час ревізії. Для цього встановлюють наявність коштів на розрахункових рахунках та розтлумачують робітникам і службовцям їх відпоыдальність за заподіяну підприємству шкоду. Внаслідок порушення трудових обов'язків працівники підприємства несуть матеріальну відповідальність згідно зі статтями 130, 132 - 135 Кодексу Законів України про працю. Розмір матеріальних збитків, заподіяних розкраданням, псуванням матеріальних цінностей та розмір нестач визначається згідно з відповідним Порядком та змінами до нього, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 116.

Стосовно перерахування до бюджету донарахованих внаслідок ревізії платежів, то достовірність цієї інформації перевіряється не пізніше ніж через один місяць після закінчення ревізії одним з ревізорів за дорученням начальника КРВ.

* * *

Слід зазначити ще один аспект, який свідчить про важливість контролю виконання рішень, прийнятих по результатах ревізії і підкреслює необхідність правильності використання бюджетних коштів.

Згідно з Законом України "Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення боротьби з порушенням бюджетного законодавства" від 07.10.1997 р. до бюджетних коштів належать всі кошти, що включаються в бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування. Сума, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вважається великим розміром бюджетних коштів; а в тисячу і більше разів - особливо великим розміром. За використанням бюджетних коштів з порушенням цільового призначення або в обсягах, що перевищують затверджені видатки бюджетних коштів у великих розмірах, па посадову особу може бути накладено штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років. Подібні дії можуть призвести до покарання позбавленням волі на строк від одного до трьох років

Окрім безпосередньої перевірки виконання рішень по результатах ревізії на підприємстві, можливі інші способи контролю, а саме:

• отримання письмових звітів про виконання вказівок ревізорів;

• перевірка виконання рішень за даними звітності та інших матеріалів;

• виклик керівника перевіреного підприємства зі звітом про виконання рішень ревізії;

• перевірка виконання рішень працівниками ревізуючого відділу в процесі здійснення наступної комплексної ревізії.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Оформлення результатів ревізії:

 1. ЗМІСТ
 2. План викладення матеріалу лекції
 3. Підготовка до проведення ревізії
 4. Дослідження документів в процесі ревізії
 5. Оформлення результатів ревізії
 6. Перевірка стану бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
 7. Ревізія фінансових результатів від надзвичайних подій
 8. Додаток 1
 9. 1.2. Організація контрольно-ревізійної діяльності органів ДКРС
 10. Контрольні питання.
 11. 3.1.Контроль і ревізія каси
 12. 4.1.2. Методика ревізії розрахунків з оплати праці
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -