<<
>>

Мета, задачі і джерела перевірки

Головна мета контролю виробничих запасів полягає у встановленні достовірності бухгалтерської інформації про наявність, надходження та використання виробничих запасів.

Поряд з цим під час контролю з’ясовують правильність визнання та оцінки запасів, повноту розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності та інші.

Досягненню цих цілей сприяє виконання в ході перевірки ряду задач, а саме:

• Перевірка правильності оприбуткування виробничих запасів;

• Перевірка додержання умов зберігання виробничих запасів;

• Перевірка наявності затверджених керівником підприємства норм витрачання сировини та матеріалів та правильності списання виробничих запасів на собівартість виробленої підприємством продукції;

• Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю за наявністю та рухом виробничих запасів;

• Контроль своєчасності і правильності проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;

• Контроль правильності оцінки запасів;

• Контроль організації аналітичного обліку наявності і руху запасів;

• Встановлення законності господарських операцій з виробничими запасами;

• Перевірка стану бухгалтерського обліку запасів;

• Ревізія достовірності звітної інформації про наявність і рух товарно- матеріальних цінностей.

Проводять контроль з використанням нормативно-довідкових та облікових джерел.

Як нормативні використовують, передусім, П(С)БО 9 “Запаси”. Це Положення орієнтує перевіряючих на правильне означення поняття запасів та їх значення, дає тлумачення основних термінів, вказує порядок визнання та оцінки запасів, містить вимоги щодо розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності.

Під час організації і проведення ревізій керуються діючими законодавчими чинниками, основними з яких є:

• Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. Постанова Верховної Ради України від 26.01.93 р.;

• Положення “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. № 515.;

• Указ Президента України “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”. УПУ від 23.07.98.р. № 817.;

• Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні”. Наказ ГоловКРУ України від 03.10.97 р. № 121;

• Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

• Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Закон України від 16.07.1999 р. № 996 - XIV;

• Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88;

• Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків. Наказ Міністерства фінансів України від 11 08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями);

• Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей. Наказ Міністерства фінансів України від 16.05.96 р. № 99 (зі змінами);

• Порядок визначення збитків від нестачі товарно-матеріальних цінностей. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.97 р. № J402.

• Інструкція з обліку бланків суворої звітності. Наказ Міністерства статистики України від 17.01.97 р. № 13/12(зі змінами).

• Порядок ведення обліку приросту (зменшення) балансової варі ості покупних товарів, матеріалів, сировини. Наказ Міністерства фінансів України від 11.06.98 р. № 124;

• Про податок на добавлену вартість. Закон України від 03.04.97 р. № 168 (зі змінами і доповненнями);

• Інструкція з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291;

• Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО 2 “Баланс”;

Ψ П(С) БО 15 “Дохід”;

• Форми первинних документів для обліку виробничих запасів. Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96р. № 193;

• інші чинники, що визначають облікову і розрахункову політику підприємства.

Довідкову інформацію одержують із: господарських договорів, наказів, розпоряджень, пояснень, матеріалів опитування, тестування, планів, кошторис;а; актів попередніх ревізій та перевірок; актів інвентаризацій; графіка документообороту; списків осіб, яким надано право вимагати зі складів запаси; лімітно-заборних карток (ф.М-8, 8-а, 9. 9-а); вимог (ф. М-10, M-10-a, М-11); накладних на відпуск матеріалів на сторону (ф. М-14, 15); поточних матеріальних звітів структурних виробничих підрозділів; номенклатури-цінника; договорів про матеріальну відповідальність; наказ про облікову політику підприємства; тощо.

Облікову та звітну інформацію ревізори одержують із первинних документів, якими оформлені операції руху запасів; реєстрів аналітичного та бухгалтерського обліку. Використовують;

• Журнал обліку надходження вантажів, ф.М-1;

• Довіреність, ф.М-2;

• Прибутковий ордер, ф.М-3;

• Товарно-транспортна накладна, ф.М-5 і М-6;

• Акт про приймання матеріалів, ф.М-7;

• Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів, ф.М-12;

• Реєстр приймання-здачі документів, ф.М-13;

• Відомість обліку залишків матеріалів на складі, ф. М-14;

• Сальдові відомості;

• Бухгалтерський баланс;

• Звіт про фінансові результати.

12.2.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Мета, задачі і джерела перевірки:

 1. Детермінанти фінансової поведінки населення України
 2. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ понять (КАТЕГОРІЙ)
 4. Окремі положення концепції TCM
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. БІЗНЕС-ПЛАН з проекту: Відкриття піцерії-ресторану швидкого обслуговування «Unemomento»
 7. 12.2. Організаційна побудова контрольного процесу
 8. 3.1. Моделювання структури джерел формування бюджетного потенціалу регіону
 9. Глава 5. Зовнішньоекономічна стратегія в умовах глобалізації
 10. ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ СУМ, ПОЛТАВИ І ЧЕРНІГОВА)
 11. ЗМІСТ
 12. Основні принципи економічного контролю
 13. Мета, задачі і джерела контролю
 14. План викладення матеріалу лекції
 15. Мета, задачі і джерела перевірки
 16. План викладення матеріалу лекції
 17. Тема 7 «РИНОК КАПІТАЛІВ»
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -