<<
>>

Мета, задачі та джерела контролю

Головна мета контролю полягає у визначенні достовірності бухгалтерських даних про наявність та рух основних засобів.

Досягнення її можливе шляхом рішення ряду задач, основні з яких: Д* Перевірка правильності документування господарських операцій з основними засобами.

• Ревізія капітальних інвестицій в основні засоби.

• Перевірка правильності оцінки стану бухгалтерського обліку господарських операцій з основними засобами

• Перевірка правильності визначення зносу (амортизації) основних засобів.

• Ревізія операцій з оренди (лізингу) основних засобів.

Джерела інформації

Основними джерелами нормативної інформації для контролю господарських операцій з основними засобами є Закони України, накази та інструкції відповідних Міністерств і інші діючі чинники. Так, перевіряючий у процесі контролю використовує:

• Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. Постанова Верховної Ради України від 26.01.93 р.;

• Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Постанова Верховної Ради України від 22.05.1997 р.

• Положення “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. № 515;

• Указ Президента України “Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності”. УПУ від 23.07.98.р. № 817;

• Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні”;

• Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 - XIV;

• Інструкція з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291;

• Положення (стандарт) бухгалтерського обліку П(С)БО 2 “Баланс”;

• П(С) БО 7 “Основні засоби”;

• П(С) Б04 “Звіт про фінансові результати”;

• П(С) БОІб “Витрати”;

• П(С) БО 19 “Об’єднання підприємств”;

• П(С) БО 15 “Дохід”;

• Про затвердження типових форм первинної облікової документації. Наказ Мінстату України від 29.12.1995 р. № 352;

• інші чинники, що визначають облікову і розрахункову політику підприємства.

Довідковими джерелами ревізії основних засобів є наказ з облікової політики підприємства; техніко-економічні обгрунтування, робочі проекти, технічні умови, кошторисна документація, технологічні рішення, загальна пояснювальна записка до робочого проекту, архітектурно-будівельні рішення, договори підряду на будівництво, реконструкцію, модернізацію основних засобів; накази, розпорядження по підприємству, і т.п.

До джерел обліково-звітної інформації слід віднести, насамперед, облікову первинну документацію за наказом № 352:

• Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщенім) основних засобів (форма 03 -1);

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма 03 -2);

Акт на списання основних засобів (форма 03 -3);

Акт на списання автотранспортних засобів (форма 03 - 4);

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (форма 03-5); Інвентарна картка обліку основних засобів (форма 03-6);

Опис інвентарних карток обліку основних засобів (форма 03-7); Картка обліку руху основних засобів (форма 03-8);

Інвентарний список основних засобів за місцем їх знаходження, експлуатації (форма 03 -9);

Розрахунок амортизації основних засобів для промислових підприємств (форма 03 -14);

Розрахунок амортизації основних засобів для будівельних організацій (форма 03 -15);

Розрахунок амортизації автотранспорту (форма 03 -16);

Записи за субрахунками 101 “Земельні ділянки”, 102 “Капітальні витрати на поліпшення земель”, 103 “Будинки та споруди”, 104 “Машини та обладнання”, 105 “Транспортні засоби”, 106 “Інструменти, прилади та інвентар”, 107 “Робоча і продуктивна худоба”, 108 “Багаторічні насадження”, 109 “Інші основні засоби” до рахунка 10 “Основні засоби”;

записи за субрахунками 151 “Капітальне будівництво”, 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”, 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”, 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” до рахунка 15 “Капітальні інвестиції·”; записи за субрахунками 131 “Знос основних засобів”, 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” та ін.

У якості звітної використовують інформацію фінансових звітів за формами №1 “Баланс”, № 2 “Звіт про фінансові результати”, № 4 “Звіт про власний капітал”.

10.2.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Мета, задачі та джерела контролю:

 1. Мета і призначення бізнес-плану у системі керування підприємством
 2. ЗМІСТ
 3. Основні принципи економічного контролю
 4. Ціль та джерела контролю
 5. План викладення матеріалу лекції
 6. Мета, задачі і джерела контролю
 7. Мета, задачі та джерела інформації для контролю
 8. План викладення матеріалу лекції
 9. Мета, задачі та джерела контролю
 10. Мета, задачі і джерела контролю
 11. Мета, задачі і джерела контролю
 12. Мета, задачі та джерела контролю
 13. Мета, задачі та джерела контролю
 14. Мета, задачі і джерела перевірки
 15. Мета, задачі і джерела контролю витрат підприємства
 16. Мета, задачі, джерела контролю готової продукції
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -