<<
>>

Контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Особливості контролю полягають в тому, що кожен з учасників до реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю повинен внести не менше 30% суми внеску за установчими документами.

Виходячи з цього перевіряють достовірність даних щодо сум внеску.

Перевірку проводять за первинними документами, в яких зафіксовано кожний конкретний внесок.

Далі перевіряють правильність бухгалтерських записів, враховуючи те, що записи підприємство повинно здійснювати з дня реєстрації. На загальну суму заборгованості товариство з обмеженою відповідальністю повинно зробити запис по дебету рахунка 46 “Неоплачений капітал” і кредиту рахунка 40 “Статутний капітал”.

Погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю відображаються за дебетом рахунків обліку необоротних, матеріальних активів, запасів, грошових та інших коштів (рахунки 10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні матеріальні активи”, 12 “Нематеріальні активи”, 20 “Виробничі запаси”, 21“Тва- рини на вирощуванні та відгодівлі”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, ЗО “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 33 “Інші кошти”) в кореспонденції з кредитом рахунка 46 “Неоплачений капітал”.

Подальший контроль здійснюють, керуючись вимогою чинного законодавства про необхідність сформування протягом року статутного капіталу в повному обсязі. У разі встановлення фактів невиконання цієї умови застосовується санкція, за якою учасники сплачують 10% річних від недовнесеної суми за час прострочки.

Правильність бухгалтерських записів з подальшого формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю та оплати учасникам належних їм дивідендів перевіряється за схемою загальноприйнятих бухгалтерських проводок. Водночас звертається увага на документальну обгрунтованість цих записів та проводиться сканування документів з використанням спеціальних прийомів метода документального контролю. Перелік основних контрольних процедур та джерел перевірки наведено в таблиці 18.2.

Таблиця 18.2.

Контрольні процедури та джерела перевірки статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

про

цеду

ри

Процедура контролю Джерела контролю
записи за дебетом рахунків записи за кредитом рахунків
1 2 3 4
1. Перевірка правил ішості відображення в оѲбліку статутного капіталу товариства з обмеженню відповідальністю на момент його реєстрації (заборгованість учасників товариства з обме акеною відповідальністю) і 46 “Неоплачений капітал” засновницькі документи; реєстри аналітичного обліку розрахунків з учасниками; прибуткові документи 40 “Статутний капітал”
2 Перевірка правилшюсті

відображення грошіових коштів, вартості мжатеріа- льних цінностей, що внесені учасником до статутного капіталу для. погашення заборгованості

10 “Основні засоби”

20 “Виробничі запаси” 22“Малоцінні та швидкозношувані предмети”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках” тощо

46 “Неоплачений капітал”
3. Перевірка правиліюності обліку статутного капіталу у разі його збілшпення за рахунок прибутку 46 “Неоплачений капітал” регістри бухгалтерського обліку; розрахунки; Бухгалтерський баланс 40 “Статутний капітал”

441 “Прибуток нерозподілений”

4. Перевірка правиль ності обліку та обгрунтованості нарахування частини прибутку, що належит ь учаснику 441 “Прибуток нерозподілений”

регістри аналітичного та бухгалтерського обліку; розрахунки; бухгалтерський баланс

672 “Розрахунки за іншими виплатами”
5. Перевірка правильності обліку та обгрунтованості виплати учаснику певної частини прибутку 672 “Розрахунки за іншими виплатами”

регістри аналітичного та бухгалтерського обліку; розрахунки; бухгалтерський баланс; видаткові документи; банківські виписки

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

про

цеду

ри

Процедура контролю Джерела контролю
записи за дебетом рахунків записи за кредитом рахунків
1 2 3 4
6. Перевірка правильності обліку та обгрунтованості списання збитків товариства за рахунок внесків учасників 40 “Статутний капітал”

672 “Розрахунки за іншими виплатами”

Реєстри аналітичного обліку розрахунків з учасниками; Реєстри синтетичного обліку за рахунками 40, 443, 672; рішення загальних зборів; бухгалтерські довідки, розрахунки

672 “Розрахунки за іншими виплатами” 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”

18.3.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю:

 1. 2.3.1. ВИДИ БАНКІВ В УКРАЇНІ
 2. Місце фондової біржі та торгово- інформаційних систем (ТІС) НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 3. 11.2. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання та джерела їх формування
 4. Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу
 5. Капітал підприємства та його сутність
 6. Форми функціонування власного капіталу та їх характеристика
 7. Корпоративні утворення та їх роль в національній економіці. Поняття, види господарських товариств
 8. Світова практика теорій управління капіталом
 9. ЗМІСТ
 10. 1.1. Організаційні передумови створення підприємства
 11. 7.1. Порядок формування статутного капіталу
 12. 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА
 13. 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
 14. Мета, задачі і джерела контролю
 15. Контроль статутного капіталу
 16. Контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
 17. Регуляторна система Великобританії
 18. Додаток Г. Правовий режим управління недержавними пенсійними фондами та їх активів
 19. 3.2. Особливості функціонування та перспективи реформування валютних обмежень
 20. 3.2. Процесуальний порядок застосування заходів відповідальності у сфері здійснення перевезень підприємствами міського електротранспорту
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -