<<
>>

Контроль статутного капіталу

Відправним моментом контролю має бути тлумачення, що статутний капітал - це основний елемент власного капіталу і один з основних показників характеристики фінансового стану підприємства і його розмірів.

Передусім вивчають установчі документи, де статутний капітал відображається в сумі сукупності внесків засновників і учасників підприємства. При цьому простежують які саме внески передбачені установчими документами: акції за їх номінальною вартістю, пайові внески, тощо.

Обов’язково перевіряють тотожність сум статутного капіталу за установчими документами і балансом підприємства.

З’ясовують також, чи зареєстровані в Державному реєстрі сума статутного капіталу і його рух (зменшення або збільшення). Зафіксована

в Державному реєстрі сума статутного капіталу і його балансова величина повинні бути тотожними.

За рядком 360 балансу простежують неоплачений капітал підприємства, який характеризує величину фактично не внесеної на дату складання балансу суми статутного капіталу. Іншими словами неоплачений капітал - це не вкладені засновниками (учасниками) кошти, які зменшують реальний розмір статугного капіталу.

Порядок контролю інвестиційних проектів дещо відмінний від вище означеного. В інвестиційних проектах перевіряється правильність відображеній статутного капіталу в бухгалтерському обліку в міру його сплати. Достовірність відповідного показника звітності визначається за бухгалтерською інформацією про розміри статутного капіталу, що сформувалися на дату складання балансу.

Перевірку стану бухгалтерського обліку статутного капіталу проводять, виходячи з того, що підприємство повинно вести облік з дня реєстрації його статуту в Державному реєстрі по день вибуття з нього за всіляких причин (банкрутство, припинення діяльності, тощо).

Облік статутного капіталу підприємство зобов’язане вести на передбачених для цього бухгалтерських рахунках 40 “Статутний капітал”, 46 “Неоплачений капітал” та 45 “Вилучений капітал”.

На рахунку 40”Статутний капітал” відображається узагальнена інформація про стан та рух статутного капіталу.

Перевіряють, чи співпадає сальдо на цьому рахунку з величиною статутного капіталу, зафіксованою в установчих документах.

Збільшення величини статутного капіталу можливе внаслідок додаткової емісії (випуску) акцій, підвищення їх номінальної вартості; обміну раніше випущених облігацій на акції; внаслідок внесення до статутного фонду, резервного чи пайового капіталу. У зв’язку з цим перевіряючий з’ясовує;

• конкретні причини збільшення;

• документальну обгрунтованість збільшення статутного капіталу;

• перевіряється наявність рішень, протоколів, актів інвентаризації, відповідних розрахунків, прибуткових документів, тощо.

Перевіряється законність цих документів, правильність їх складання та відображення в обліку зафіксованих в них господарських операцій.

Аналогічно простежується обгрунтованість зменшення статутного капіталу внаслідок зменшення номінальної вартості акцій або зменшення їх вартості шляхом викупу та анулювання.

В кожному випадку простежується чи внесені зміни до засновницьких документів та в Державний реєстр. Перевіряється відображення змін (збільшення, зменшення) статутного капіталу в обліку підприємства за схемою:

Первинні ______ ^.регістри________ ^.Головна _______ У Звітність

документи обліку книга

Водночас з’ясовується чи організовано аналітичний облік статутного капіталу за його видами та чи ведеться облік розрахунків з кожним засновником, учасником, акціонером.

Окрім того, встановлюється чи повністю погашено передбачені засновницькими документами внески до статутного фонду.

В процесі контролю статутного капіталу обов’язково досліджують розрахунки із засновниками підприємства (учасниками) за їх вкладами. Для цього перевіряють правильність записів на рахунку 46 “Неоплачений капітал”, в дебеті якого підприємство повинно відображати заборгованість за внесками, а в кредиті - її погашення.

Перевірку роблять, використовуючи дані аналітичного обліку не- оплаченого капіталу. Цей облік підприємства повинні вести за видами розміщених неоплачених акцій та за кожним засновником (учасником). Реальність внесків засновників (учасників) до статутного капіталу, зменшення номінальної вартості акцій, повернення засновником їх внесків (кредит бухгалтерського рахунка 46 ‘‘Неоплачений капітал”) перевіряють водночас тав порядку, наведеному для контролю записів в дебеті рахунка 40 ’’Статутний капітал”.

Стосовно дебету рахунка 46 “Неоплачений капітал”, передусім встановлюють відповідність відображеної суми статутного капіталу оголошеній його величині після реєстрації підприємства. Цей запис звіряють з засновницькими документами та балансом підприємства.

Окрім того, перевіряють записи на рахунку 45 “Вилучений капітал”, де ведеться облік викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання тощо. Виходячи з цього встановлюють випадки анулювання акцій та ретельно перевіряють відображення в обліку зменшення у зв’язку з цим статутного капіталу.

У разі перепродажу акцій перевіряють збільшення відповідних активів і відображення цих господарських операцій на рахунках обліку грошових коштів.

Правильність бухгалтерських записів з’ясовують, використовуючи загальноприйняту схему проводок. Контрольні процедури з перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку статутного капіталу та джерела перевірки викладено при розгляді методики контролю пайового капіталу, особливостей контролю статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю, особливостей контролю в акціонерних товариствах.

Перевіряючи стан обліку статутного капіталу та його змін водночас перевіряють чи ведеться аналітичний облік вилученого капіталу за видами акцій (вкладів, паїв).

18.2.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Контроль статутного капіталу:

 1. ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 3. Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу
 4. Капітал підприємства та його сутність
 5. Капіталізація прибутку як форма його використання
 6. Форми функціонування власного капіталу та їх характеристика
 7. Світова практика теорій управління капіталом
 8. Контрольні запитання
 9. Контрольні запитання
 10. Функції власного капіталу
 11. 7.1. Порядок формування статутного капіталу
 12. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 13. 2. Власний капітал комерційного банку та його формування
 14. Контроль руху пайового капіталу
 15. Контроль статутного капіталу
 16. Контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
 17. Контроль статутного капіталу акціонерних товариств
 18. Методика контролю розрахунків з учасниками
 19. 1. Мета і завдання внутрішнього контролю формування власного капіталу
 20. 2. Техніка внутрішнього контролю інформації про формування власного капіталу
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -