<<
>>

Контроль руху нематеріальних активів

Передусім виясняють причину вибуття нематеріальних активів, виходячи з того, що списання нематеріальних активів з балансу можливе внаслідок продажу або внаслідок неможливості, отримання підприємством економічних вигод від його використання.

Перевірка правильності бухгалтерських записів з руху нематеріальних активів проводиться за схемою бухгалтерських проводок, аналогічних відображенню вибуття основних засобів.

Однак слід врахувати деякі особливості. Наприклад, ліквідація програмного забезпечення проходить без отримання підприємством доходу. Записи з ліквідації програмного забезпечення простежують за схемою:

• сума нарахованого зносу списується за дебетом рахунку 133 “Знос нематеріальних активів” і кредитом рахунку 125 “Авторські та суміжні з ними права”;

• залишкова вартість списується за дебетом рахунку 976 “Списання необоротних активів” і кредитом рахунку 125 “Авторські та суміжні з ними права”;

• результат від ліквідації відображається в дебеті рахунка 793 “Результат іншої звичайної діяльності” в кореспонденції з кредитом рахунка 976;

• ПДВ в даному випадку не нараховувався у зв’язку з неможливістю подальшого використання ліквідованого об’єкта необоротних активів.

Слід перевірити окремо відображення в бухгалтерському обліку вибуття раніше переоціненого нематеріального активу. Мається на увазі, що перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Повинен бути запис в дебеті рахунка 423 “Дооцінка нематеріальних активів” і кредиті рахунка 441 “Нерозподілений прибуток”.

Окрім того, перевіряють правильність списання незамортизованної вартості нематеріальних активів. Вона повинна проводитись за рахунок власних коштів підприємства.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Контроль руху нематеріальних активів:

 1. СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 2. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 4. 1.1. Теоретико-методологічні засади соціальної орієнтації економіки щодо її структурних перетворень
 5. ЗаСаДИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНВНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
 6. ЗМІСТ
 7. 13.3. Методика проведення інвентаризації окремих видів активів і зобов’язань
 8. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 9. ЗМІСТ
 10. Перевірка достовірності даних звіту про рух грошових коштів
 11. Мета, задачі та джерела контролю
 12. План викладення матеріалу лекції
 13. Контроль руху нематеріальних активів
 14. Мета, задачі і джерела контролю витрат підприємства
 15. Мета, задачі, джерела контролю готової продукції
 16. Контроль статутного капіталу акціонерних товариств
 17. Додаток 1
 18. 5.2. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -