<<
>>

Контроль формування первісної вартості готової продукції

Згідно з ГГ(С)БО 9 “Запаси” підприємство оцінює готову продукцію для бухгалтерського обліку за її первісною вартістю.

Контроль слід здійснювати, виходячи з того, що підприємства при визначенні первісної вартості продукції (робіт, послуг) повинні дотримуватись вимог П(С)БО 16 “Витрати”.

Слід перевірити правильність включення витрат за їх складом до прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, накладних виробничих витрат. Необхідно ретельно простежити документальну обгрунтованість витрат і впевнитись в їх законності.

В процесі контролю слід врахувати особливість віднесення до первісної вартості виробленої продукції накладних виробничих витрат. Річ у т’м, що вони можуть бути як змінними, так і постійними. Змінні витрати розподіляються на кожну одиницю виробленої продукції. Задача ревізора: простежити правильність розподілу у відповідності з обраною підприємством методикою. Підприємство може самостійно встановлювати склад змінних та постійних загальновиробничих витрат і обирати методику їх розподілу, виходячи із специфіки своєї діяльності.

Наразі слід простежити, чи зазначена в примітках до фінансової звітності та в наказі про облікову політику підприємства обрана база розподілу і чи не змінювалась вона протягом звітного року.

Постійні накладні виробничі витрати можуть бути як розподілені, так і не розподілені. Останні виникають лише тоді, коли продукції вироблено менше нормальної потужності. Слід ретельно простежити, які саме витрати на обслуговування і управління виробництвом віднесено до постійних загальновиробничих витрат. Перевіряють доцільність та документальну обгрунтованість таких витрат.

Далі аналізують, чи не ввійшли до складу собівартості готової продукції управлінські витрати (адміністративні). Згідно з П(С)БО 16 “Витрати” такі витрати відображають на рахунку 92 “Адміністративні витрати” і враховують їх при визначенні фінансового результату діяльності підприємства.

15.5.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Контроль формування первісної вартості готової продукції:

  1. Фінанси комерційних підприємств
  2. Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
  4. БІЗНЕС-ПЛАН з проекту: Відкриття піцерії-ресторану швидкого обслуговування «Unemomento»
  5. ЗМІСТ
  6. Илая викладення матеріалу лекції
  7. Мета, задачі, джерела контролю готової продукції
  8. Контроль формування первісної вартості готової продукції
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -