<<
>>

Контроль документального оформлення господарських операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами

Контроль малоцінних та швидкозношуваних предметів практично проводять по аналогії з перевіркою документування операцій руху запасів. Так, надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємство перевіряють на підставі відвантажувальних документів по- стачальників(накладні, товарно-транспортні накладні тощо).

їх дані спі- вставляють з даними документів на оприбуткування (акти, прибуткові ордери тощо) та з картками складського обліку за ф.№ М-17. Видання зі складу для потреб підприємства повинно оформлюватись Актом передачі малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію.

Розпочинають перевірку із з’ясування того, які первинні документи використовує підприємство для документування обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. При цьому враховується необхідність документування малоцінних та швидкозношуваних предметів, як і будь-якого іншого об’єкту, документами бухгалтерського і оперативного обліку.

Стосовно бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів перевіряють документи, якими оформляється нарахування зносу, відпуск предметів у виробництво, їх списання.

Окрім первинних документів бухгалтерського обліку запитують та перевіряють документи оперативного обліку, тобто такі, якими оформляється на підприємстві передача малоцінних та швидкозношуваних предметів в ремонт, поповнення їх запасу в роздавальних коморах, видачу малоцінних та швидкозношуваних предметів працівникам та їх повернення, тощо.

Розподіл первинних документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на докуменіи бухгалтерського і оперативного обліку е досить важливим тому, що сприяє проведенню правильної та ефективної перевірки. Справа в тому, що оперативний і бухгалтерський облік тісно взаємозв’язані та є складовими частинами єдиної системи. Тож ретельне обстеження документів як бухгалтерського, так і оперативного обліку є важливою передумовою встановлення достовірності бухгалтерської інформації про рух малоцінних га швидкозношуваних предметів.

В ході перевірки керуються наказом Міністерства статистики України від 22.05.96г. № 145 відносно застосування форми МШ-1 і форми МШ-8:

• МШ-1”Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)” передбачена для використання на підприємствах, де ведеться облік обмінного фонду. Відомість складається за переліком інструментів (пристроїв), які підлягають заміні. На основі даних цієї відомості робляться записи в картках складського обліку за формою № М-12;

• МШ-2 “Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів” передбачена для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, які вішаються працівникам на тривалий час;

• МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточування інструменгів” передбачене для використання на підприємствах, де ремонт інструментів проводиться в централізованому порядку. Оформляється під час передачі інструментів на ремонт чи заточування;

• МШ-4 “Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів” передбачений для операції заміни працівникові малоцінних та швидкозношуваних предметів, що вийшли з ладу, зіпсовані, втрачені;

• МШ-5 “Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх обмін на придатні” передбачений для використання на підприємствах з постійно діючим обмінним фондом.

Актом оформляються операції заміни непридатних для використання інструментів. Складається на основі актів вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів за формою МШ-4;

• МШ-6 “Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття” передбачена для відображення операцій видачі в індивідуальне користування працівникам спецодягу, спецвзуття;

• МШ-7 “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу та спецвзуття” передбачена для окремої фіксації операцій видачі в індивідуальне користування спецодягу, спецвзуття та операцій здачі працівниками спецодягу, спецвзуття для зберігання, прання, ремонту;

• МШ-8 “Акт списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” передбачений для оформлення здачі в утиль списаних малоцінних та швидкозношуваних предметів після закінчення терміну їх застосування (використання). Акт за формою МШ-8 є узагальнюючим актом, він складається на основі актів вибуття із експлуатації кожного окремого виду малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-4).

Перевіряючий керується також Наказом Мінстат України від 21.06.96р. № 193 (форми М-4, М-8, М-9, М-11, М-12), згідно з яким підприємства повинні провадити документування господарських операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами, використовуючи типові форми первинних документів.

Зокрема з’ясовують чи діє на підприємстві постійний обмінний фонд малоцінних та швидкозношуваних предметів. Якщо підприємство передбачило облік МШП за принципами встановлення постійного обмінного фонду, то перевіряють наявність для обліку заміни запасу інструментів (пристроїв, тощо) відомостей на їх повернення (вилучення). Відслідковують також чи вноситься інформація про заміну малоцінних та швидкозношуваних предметів на основі цих відомостей (ф. № МІП-1) до карток складського обліку матеріалів (ф. № М-12).

З’ясовують чи документується в картках обліку за формою МШ-2 видання малоцінних та швидкозношуваних предметів окремим працівникам для тривалого користування. Картки ведуться для кожного одержувача окремо. В них обов’язково перевіряють наявність особистих підписів працівників.

По аналогії з цим перевіряють правильність документування операцій з видачі робітникам спецвзуття та запобіжних засобів індивідуального користування. Для кожного одержувача повинні бути заведені Особові картки обліку спецодягу, спецвзуття (ф. № МШ-6). Звертають увагу на наявність підписів в цих картках.

Узагальнену інформацію про видачу і окремо про повернення спецодягу, спецвзуття (у тому числі для прання, ремонту, дезинфекції) ревізор одержує із Відомостей обліку видачі (повернення) спецодягу та спецвзуття за ф.№ МШ-7.

Якщо на підприємстві ремонт інструментів проводиться в центра лізованому порядку, то з’ясовують чи документується їх передача в майс терні спеціальними Замовленнями на ремонт або заточування інструмен тів (пристроїв) за ф. № МШ-3.

Особливо ретельно перевіряється правильність документуванні операцій списання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Так, для обліку зіпсованих і втрачених малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємство повинно складати Акт на вибуття за формою МШ-4. В ньому перевіряють наявність причин вибуття та підписів осіб, що склали цей акт.

На підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду, для оформлення списання непридатних інструментів та обміну їх на придатні повинен складагись Акт за формою МШ-5. Слід перевірити чи складаються ці документи на підставі Актів на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. МШ-4).

Одночасно за кожним таким Актом слід простежити, щоб виданий інструмент не відображався в картці обліку за формою М-12. Цей контроль потрібен, щоб запобігти подвійного списання малоцінних та швидкозношуваних предметів зі складів, комор (за Актом МШ-5 відбувається обмін, а не нова операція видачі).

Також ретельно перевіряють обгрунтованість складання Актів списання малоцінних та швидкозношуваних предметів за формою МШ-8. Ці Акти повинні складатись на підставі Актів за формою МШ-4 для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзутгя, запобіжних засобів після закінчення строку носіння і здавання їх до комор для утилю. Відслідковують правильність складання Актів і наявність підписів на них.

Наостанку слід з’ясувати чи складаються оборотні відомості та прослідкувати в них правильність узагальнення даних первинного обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

13.2.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Контроль документального оформлення господарських операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами:

  1. ЗМІСТ
  2. План викладення матеріалу лекції
  3. Контроль документального оформлення господарських операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -