<<
>>

4.1.2. Методика ревізії розрахунків з оплати праці

Ревізію витрачання коштів на оплату праці в бюджетній установі необхідно розпочинати з перевірки обґрунтованості затвердження асигнувань на заробітну плату працівників бюджетних установ, для чого ретельно перевіряють правильність планування виробничих показників (за мережею, штатами і контингентом), а також застосування норм і нормативів у розрахунках.

Планування фонду оплати праці щодо кожної категорії персоналу здійснюється відповідно до специфіки діяльності установи.

Враховуючи те, що законами України про Державний бюджет передбачено, що видатки на заробітну плату працівників бюджетних установ, а також нарахування на неї є захищеними статтями бюджету, під час перевірки виконання кошторисних призначень бюджетної установи за КЕКВ 1110, 1120 треба проаналізувати: чи не відверталися кошти, надані на оплату праці, за іншими напрямами і навпаки – чи не здійснювалась оплата праці за рахунок інших кодів економічної класифікації видатків.

Необхідно також встановити, чи не здійснюється планування та виплата заробітної плати за рахунок коштів загального фонду кошторису працівникам підрозділу бюджетної установи, які утримуються винятково за рахунок коштів спеціального фонду.

Перевірка стану заборгованості і відповідності даних про залишки на рахунку 661 “Розрахунки з оплати праці”, в книзі “Журнал-головна”, балансів з підсумковими даними в розрахунково-платіжних відомостях у графі “Сума до видачі” і меморіальному ордері № 5 “Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій” полягає у тому, що кредитовий залишок по рахунку 661 повинен збігатися з балансовою вартістю рядка 375 пасиву балансу і сумою платіжних відомостей на видачу заробітної плати. Якщо в меморіальному ордері № 5 від суми нарахованої заробітної плати відняти розміри обов’язкових податків, зборів, внесків та інших платежів, а також суму виданого авансу, то ревізор повинен отримати результат аналогічний до попереднього.

Перевірка правомірності застосування посадових окладів, надбавок здійснюється головним чином методом нормативно-правової перевірки даних тарифікаційних списків, штатних розкладів на відповідність галузевим інструкціям відповідних міністерств і відомств щодо оплати праці працівників, виробничих показників - нормативів навантаження на одного працівника, стажу його роботи та освіти. Наявність відповідної освіти перевіряють на основі диплома, атестата чи іншого документа. Для проведення контролю за правильністю проведених доплат за стаж роботи, ревізору необхідно перевірити записи в трудових книжках працівників.

Так, в навчальних закладах ретельній перевірці підлягають:

ü достовірність освітньо-педагогічного стажу і ставок заро­бітної плати вчителів і керівників шкіл, стаж педагогічної роботи, атестаційних списків та інших документів, присвоєння відповідних категорій і звань;

ü відповідність тижневих годин навчального навантаження вчителів, вказаних в тарифікаційних списках, навчальному плану;

ü дотримання встановлених правил поділу класів на підгрупи при вивченні іноземної мови, трудового навчання;

ü правильність використання факультативних годин і порядок оплати за їх проведення;

ü обґрунтованість встановлених ставок зарплати вчителям, які довантажені годинами виховної роботи, доплат за звання, перевірку зошитів, ведення пришкільної ділянки, майстерні, класне керівництво, позакласну роботу з фізкультури, підручники та інші;

ü обґрунтованість нарахування заробітної плати бібліотечним працівникам шкіл та нарахування заробітної плати працівникам позашкільних установ (при цьому необхідно вивчити розклад роботи гуртків в школах і будинках учнівської творчості та дитячо-юнацьких спортивних школах).

Працівник контрольно-ревізійного органу також перевіряє обґрунтованість встановлення працівнику персо­нальних надбавок, винагород за вислугу років, надбавок за роботу у віддаленій місцевості та інших видів надбавок і виплат, встановлених рішенням уряду, міністерств і відомств для осві­тянських та наукових закладів та установ.

При перевірці правильності визначення посадових окладів працівникам охорони здоров’я та підстав на їх підвищення ревізору необхідно знати, що вони можуть здійснюватись у зв'язку з:

ü наявністю кваліфікаційної категорії, враховуючи те, що оплата праці лікарям-керівникам за кваліфікаційну категорію проводиться по тій спеціальності, по якій присвоєна кваліфіка­ційна категорія;

ü присвоєнням почесного звання „Заслужений лікар” посадо­вого окладу у випадках, коли діяльність працівника на 20% пов'язана з профілем його роботи. За наявності двох або більше почесних звань підвищення посадових окладів (установ) праців­ників здійснюється за одним (вищим) званням;

ü науковим ступенем (крім посад у вищих закладах освіти 3 і 4 рівня акредитації та наукових організаціях, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами);

ü наявністю в осіб, які займають лікарські та провізорські посади в установах охорони здоров'я, вченого ступеня доктора чи кандидата медичних (фармацевтичних, біологічних, хімічних);

ü шкідливістю для здоров'я і особливо важкими умовами праці у відповідності з переліком установ та їх структурних під­розділів, а також посад, робота на яких дає право працівникам на підвищення місячних посадових окладів (ставок).

Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам бюджетних установ і організацій проводиться, якщо діяльність працівників за профілем співпадає з наявним ступенем.

Наступним кроком ревізії заробітної плати є перевірка достовірності первинних документів, які є підставою для нарахування заробітної плати. Для цього використовують дані обліку відпрацьованого часу в табелях, нарядах та інших документах, які потрібно перевірити на правильність їх оформлення, достовірність даних про обсяги роботи правомірність застосування тарифних ставок, розцінок, умов трудових контрактів, достовірність доплат в нічний час, понаднормові роботи. Правильність здійснення оплати за час непрацездатності перевіряється на основі документів, виданих лікувальними установами.

При цьому також необхідно впевнитись у наявності відміток у табелі обліку робочого часу про відсутність працівника через непрацездатність. Відповідно до чинного законодавства з обов’язкового державного страхування при тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобою оплата п’яти календарних днів проводиться установою з віднесенням цих витрат на видатки за кошторисом, а решти днів за рахунок фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності. Отже, ревізор повинен перевірити правильність розрахунків обсягів сум нарахувань, наявності, повноти відповідних первинних документів, їх оформлення.

При перевірці правильності нарахування під час відпусток слід керуватись вимогами Закону України „Про відпустки” від 15.11.1996 р. №504 (із змінами) з тим, щоб не було допущено обрахунку чи завищення нарахувань шляхом виправлення кількості днів фактичної відпустки (перевіряється наказ про відпустку), сум заробітку, взятих для обчислення відпускних.

Контроль розрахунку та законності відрахувань з нарахованої заробітної плати заключається у вибірковій перевірці окремих аналітичних рахунків із застосуванням методу перерахунку сум відрахувань на основі чинного законодавства та зіставленні отриманих результатів з даними бухгалтерії. Крім того ревізор повинен перевірити дотримання загального допустимого чинним законодавством максимуму відрахувань.

Наступним кроком в ревізії заробітної плати є перевірка обґрунтованості здійснення бухгалтерських записів операцій з нарахування оплати праці, утриманнях із заробітної плати та фактичних обсягах виплат працюючим. Ревізор повинен перевірити чи не перевищують фактичні витрати на оплату праці за певний період – кошторисні за цей же період.

Крім того, контроль достовірності та правильності ведення первинного і бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці передбачає цілий ряд контрольно-ревізійних процедур з перевірки достовірності первинних документів, правильності та своєчасності їх оформлення, арифметичної точності підсумків, дотримання порядку узагальнення підсумкової облікової інформації, правильності відображення інформації на рахунках та у звітності.

Платіжні відомості на виплату зарплати, премій, стипендій тощо перевіряються у такому порядку:

ü відповідність платіжних відомостей розрахунковим відомостям або карткам нарахування усіх видів оплати праці, стипендій тощо;

ü правильність підсумків і наявність підсумків прописом;

ü наявність на відомостях підписів уповноважених осіб та працівників, які склали і перевірили відомість;

ü наявність підписів одержувачів грошей;

ü правильність депонування сум і ведення їх обліку у книзі депонентів;

ü встановлення випадків присвоєння невиплачених сум або коштів, неоприбуткованих у касу;

ü видача грошей особам, які не мали належним чином оформлених відносин з установою.

Чільне місце в системі ревізії розрахунків з оплати праці займає перевірка розрахунків з депонентами. Тут потрібно вияснити чи ведеться в установі помісячна книга депонентів. Важливим в цьому питанні є контроль за видачею депонованих сум з метою виявлення можливих зловживань.

<< | >>
Источник: Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с.. 2007

Еще по теме 4.1.2. Методика ревізії розрахунків з оплати праці:

 1. 3.2. Форми організаційної побудови та структура бухгалтерії
 2. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 3. ЗМІСТ
 4. Класифікація ревізій
 5. Оформлення результатів ревізії
 6. Тема 9. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ 3 ОПЛАТИ ПРАЩ
 7. План викладення матеріалу лекції
 8. Мета, задачі і джерела контролю
 9. Перевірка діяльності підприємства з організації праці
 10. Ревізія операцій, пов’язанихз ремонтом та модернізацією основних засобів
 11. Особливості контролю інших прямих витрат та формування собівартості продукції
 12. ЗМІСТ
 13. 4.1. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці
 14. 4.1.1. Завдання та джерела інформації ревізії розрахунків з оплати праці
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -