Задать вопрос юристу

Висновки

1. Економічна система - це сукупність видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, розподіл, обмін та споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства.

2. Найбільш вичерпну характеристику стадій розвитку суспільства і відповідних економічних систем надають формаційний і цивілізаційний підходи, адже зміна формацій — шлях розвитку людської цивілізації. Формаційний підхід основну увагу в економічній системі приділяє формам власності на засоби виробництва й присвоєнню результатів виробництва, вирішальна роль у суспільнім виробництві належить безпосередньому процесу виробництва або способу виробництва.

Цивілізаційний підхід основну увагу приділяє загальнолюдським цінностям: волі, демократії, культурі в напрямку розвитку економічних процесів.

3. Економічна система складається з трьох основних ланок: продуктивних сил, еко­номічних відносин і механізму господарювання, які знаходяться у певному взаємозв’язку і визначають конкретний шлях розвитку економічної системи.

4. Людству відомі різні економічні системи, які сформувалися в процесі тривалого історичного розвитку. Найпоширенішою в економічній науці є класифікація економічних систем за формою власності на засоби виробництва і за способом управління господарсь­кою діяльністю. На основі цих ознак розрізняють традиційну, ринкову, командну, змішану економічні системи.

5. Для кожної економічної системи характерні свої національні моделі організації гос­подарства, оскільки країни різняться своєрідністю історії, рівнем економічного розвитку, соціальними та національними умовами.

6. В процесі повільної суспільної еволюції відбувається становлення постіндустріального суспільства, у межах якого технологічний і господарсь­кий прогрес втілюється не стільки в нарощуванні обсягу вироблених матеріальних благ, скільки в мінливім відношенні людини до самої себе й сво­єму місцю в навколишньому світі. Відбувається зміна ціннісних орієнтирів людини, дозріває ситуація, коли головним прагненням особистості стає вдосконалювання її внутрішнього потенціалу.

Основні терміни й поняття: економічна система, соціально-економічна формація, цивілізація, продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм, власність, людина економічна, традиційна економіка, ринкова економіка, командна економіка, змішана економіка, постіндустріальна економіка.

<< | >>
Источник: Дмитриченко Л.І.. Політична економія. Підручник / Наук, редактор Л. І. Дмитриченко. - Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім»,2012. - 712 с.. 2012

Еще по теме Висновки:

 1. ВИСНОВКИ
 2. ВИСНОВКИ
 3. Висновки до третього розділу.
 4. Висновки до розділу 3
 5. ВИСНОВКИ
 6. Висновки до першого розділу.
 7. Висновки до другого розділу
 8. Висновки до другого розділу.
 9. ВИСНОВКИ
 10. Висновки
 11. ВИСНОВКИ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -