Задать вопрос юристу

ЗМІСТ

ВПРОВІД

стор.

З життєпису Миколи Шлемкевича............................................................... НІ

Важливіші праці Миколи Шлемкевича.........................................................

VI

Редакційна праця Миколи Шлемкевича..................................................... VII

Важливіші матеріяли про Миколу Шлемкевича і його

творчість................................................................................................................... VIII

Олександер Кульчицький

ВВЕДЕННЯ В ПРОБЛЕМАТИКУ СУТНОСТИ ФІЛОСОФІЇ

I

Вступні зав важення................................................................................................. 1

Історично-критична частина

II

Структура праці і структурація її пояснювально-допов- нювального обрамовання З

а) Погляд на структуру цілости праці.................................................. З

б) Структурація пояснювально - доповнювального

«Введення» у праці М. Шлемкевича....................................................................... 8

III

Спроба сучасного визначення сутности філософії Й. Гессена в його посібнику філософії « Lehrbuch der Philosophies 11

Схема розчленування унапрямлення філософії на основі поглядів Й. Гессена 15

IV

Проблематика ходу думок історично-критичної частини праці М. Шлемкевича 17

а) Вступні метафоричні натяки на проблематику . . 17

б) Абсолютичні погляди в історично-критичному

підході: філософія як наука про вартості ... 18

в) Доповнювальні погляди на сутність вартостей за

сучасною аксологією у світлі феноменологічного підходу.......................... 19

г) Застосовування феноменологічної методи до дослідження вартостей і доповнювальний погляд на цю методу 24

V

Проблематика історично-критичної частини праці про філософію як науковий світогляд 28

а) Світогляд і світозображення............................................ 28

б) Філософія життя Вільгельма Дільтая як вихідна

база «теорії світоглядів» і річище поглядів М. Шлемкевича на філософію ЗО

в) Категорії життя за Дільтаєм та їх «розуміння» . . 31

г) Життя і світогляд у своєму взаємовідношенні: генеза і структура світоглядів за Дільтаєм .... 34

ґ) Розрізнення родів світоглядів за Дільтаєм ... 38

д) Розгляд «познаки гіпотетичности» у філософічних світоглядах 39

VI

Проблематика філософії як сукупности наук . . . . 41

а) Проблеми злиття філософії з науками .... 41

б) Розгляд елементарних даностей наук як предмет

епістемології у світлі її загальної характеристики 43

в) Проблеми «злиття науки з філософією» на вер

хах кінцевих наукових узагальнень та характеристика «познаки» загальности 44

VII

Проблематика релятивістичних поглядів на філософію як загалу (сукупности) різнородних систем 46

а) Релятивістичні погляди на сутність філософії в

перспективі геґеліянізму........................................................................................... 46

б) Багатогранне і полівалентне визначення філосо

фії у В. Дільтая як основа власних ставлень М. Шлемкевича.................... 48

VIII

Ставлення Платона і Канта до проблеми визначення філософії 54

а) Платон про філософію ......................................................................... 54

б) Кант про філософію............................................................................... 56

Систематична частина

Філософія як критична аналіза духової культури (науки, мистецтва, релігії) 60

а) Філософія як гносеологічна інтерпретація науко

вих понять-значків в рамках загальної «теорії позначування» ............... 60

б) Філософія як естетична інтерпретація данностей

творів мистецтва ознак — висловів почуттєвого життя............................... 62

в) Філософія як філософія релігії, тобто інтерпре

тація релігійних зображень-символів, змістів релігійного переживання 63

г) Ставлення феноменології і екзистенціялізму до

філософії релігії як доповнення поглядів, викладених М.

Шлемкевичем 66

ґ) Зіставлення й унагляднення осягнень аналізи систем духової культури та її завершення «в ідеї персональної монади» 69

д) Проблема місця етики у філософії як інтерпре

тації трьох систем культури, науки, мистецтва і релігії............................... 72

е) Динамічна перспектива розвитку «систем куль

тури» та становище і завдання «філософічних дисциплін» за Шлемкевичем «галузей філософії», розглянених у цій перспективі 73

X

Філософія як метаморфоза: метафізика як завершене усуспільнення філософічних інтерпретацій систем культури в позаявній дійсності 78

а) Суб’єктивність і гіпотетичність метафізики ... 78

б) Критика інтуїтивної методи у метафізиці як під

ходу, що мав би запевнити метафізичному пізнанню вищий щабель певности 79

в) Роля філософії в декартівському «дереві знання».

Філософія «життєвим соком дерева знання» . . 82

XI

Паралелізми і «точки перетину» між філософією і публіцистикою ключем розуміння філософічної творчости М. Шлемкевича як вияву творця............................................................................................................................................. 83

Микола Шлемкевич

СУТНІСТЬ ФІЛОСОФИ.......................................................................................... 87

Впровід............................................................................................................................. 89

І Історично-критична частина............................................................... 91

А Боротьба за поняття філософії................................................................... 91

І Абсолютистичні погляди.......................................................................... 91

§ 1 Філософія як окрема наука............................................................................... 91

§ 2 Філософія як науковий світогляд — познака

гіпотетичности............................................................................................................ 103

§ 3 Філософія як загал наук — познака загальносте ................................... ПО

II Релятивістичні погляди........................................................................... 122

§ 4 Філософія як сукупність різнорідних систем —

познака універсальности, суцільносте .... 122

Б Клясичні визначення філософії . . . . . . . 138

§ 5 Платон..................................................................................................................... 138

§ б Кант.......................................................................................................................... 150

III Систематична частина.......................................................................... 160

§ 7 Критичні завдання філософії — познака загальносте ......................... 160

§ 8 Підготовчо-тимчасове завдання філософії —

познака гіпотетичности........................................................................................... 185

§ 9 Філософія як метафізика — познака універсальности, суцільности . 194

Закінчення............................................................................................................. 205

Термінологічні і речеві пояснення до праці М. Шлем-

кевича............................................................................................................................. 207

Бібліографічні відсилання................................................................................... 245

Покажчик імен.......................................................................................................... 247

<< |
Источник: Микола Шлемкевич. СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ. Олександер Кульчицький. ВВЕДЕННЯ В ПРОБЛЕМАТИКУ СУТНОСТИ ФІЛОСОФІЇ. Праці Історично-Філософічної Секції. Париж - Нью-Йорк - Мюнхен 1981. 1981

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. Зміст
 3. Зміст
 4. 2.  Теми та зміст курсу
 5. Зміст
 6. Зміст
 7. Зміст
 8. Зміст
 9. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ МОДУЛЯ „ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
 10. Зміст
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
 13. ЗМІСТ
 14. ЗМІСТ
 15. ЗМІСТ
 16. ЗМІСТ
 17. ЗМІСТ