<<

ЗМІСТ

ВПРОВІД

стор.

З життєпису Миколи Шлемкевича............................................................... НІ

Важливіші праці Миколи Шлемкевича.........................................................

VI

Редакційна праця Миколи Шлемкевича..................................................... VII

Важливіші матеріяли про Миколу Шлемкевича і його

творчість................................................................................................................... VIII

Олександер Кульчицький

ВВЕДЕННЯ В ПРОБЛЕМАТИКУ СУТНОСТИ ФІЛОСОФІЇ

I

Вступні зав важення................................................................................................. 1

Історично-критична частина

II

Структура праці і структурація її пояснювально-допов- нювального обрамовання З

а) Погляд на структуру цілости праці.................................................. З

б) Структурація пояснювально - доповнювального

«Введення» у праці М. Шлемкевича....................................................................... 8

III

Спроба сучасного визначення сутности філософії Й. Гессена в його посібнику філософії « Lehrbuch der Philosophies 11

Схема розчленування унапрямлення філософії на основі поглядів Й. Гессена 15

IV

Проблематика ходу думок історично-критичної частини праці М. Шлемкевича 17

а) Вступні метафоричні натяки на проблематику . . 17

б) Абсолютичні погляди в історично-критичному

підході: філософія як наука про вартості ... 18

в) Доповнювальні погляди на сутність вартостей за

сучасною аксологією у світлі феноменологічного підходу.......................... 19

г) Застосовування феноменологічної методи до дослідження вартостей і доповнювальний погляд на цю методу 24

V

Проблематика історично-критичної частини праці про філософію як науковий світогляд 28

а) Світогляд і світозображення............................................

28

б) Філософія життя Вільгельма Дільтая як вихідна

база «теорії світоглядів» і річище поглядів М. Шлемкевича на філософію ЗО

в) Категорії життя за Дільтаєм та їх «розуміння» . . 31

г) Життя і світогляд у своєму взаємовідношенні: генеза і структура світоглядів за Дільтаєм .... 34

ґ) Розрізнення родів світоглядів за Дільтаєм ... 38

д) Розгляд «познаки гіпотетичности» у філософічних світоглядах 39

VI

Проблематика філософії як сукупности наук . . . . 41

а) Проблеми злиття філософії з науками .... 41

б) Розгляд елементарних даностей наук як предмет

епістемології у світлі її загальної характеристики 43

в) Проблеми «злиття науки з філософією» на вер

хах кінцевих наукових узагальнень та характеристика «познаки» загальности 44

VII

Проблематика релятивістичних поглядів на філософію як загалу (сукупности) різнородних систем 46

а) Релятивістичні погляди на сутність філософії в

перспективі геґеліянізму........................................................................................... 46

б) Багатогранне і полівалентне визначення філосо

фії у В. Дільтая як основа власних ставлень М. Шлемкевича.................... 48

VIII

Ставлення Платона і Канта до проблеми визначення філософії 54

а) Платон про філософію ......................................................................... 54

б) Кант про філософію............................................................................... 56

Систематична частина

Філософія як критична аналіза духової культури (науки, мистецтва, релігії) 60

а) Філософія як гносеологічна інтерпретація науко

вих понять-значків в рамках загальної «теорії позначування» ............... 60

б) Філософія як естетична інтерпретація данностей

творів мистецтва ознак — висловів почуттєвого життя............................... 62

в) Філософія як філософія релігії, тобто інтерпре

тація релігійних зображень-символів, змістів релігійного переживання 63

г) Ставлення феноменології і екзистенціялізму до

філософії релігії як доповнення поглядів, викладених М. Шлемкевичем 66

ґ) Зіставлення й унагляднення осягнень аналізи систем духової культури та її завершення «в ідеї персональної монади» 69

д) Проблема місця етики у філософії як інтерпре

тації трьох систем культури, науки, мистецтва і релігії...............................

72

е) Динамічна перспектива розвитку «систем куль

тури» та становище і завдання «філософічних дисциплін» за Шлемкевичем «галузей філософії», розглянених у цій перспективі 73

X

Філософія як метаморфоза: метафізика як завершене усуспільнення філософічних інтерпретацій систем культури в позаявній дійсності 78

а) Суб’єктивність і гіпотетичність метафізики ... 78

б) Критика інтуїтивної методи у метафізиці як під

ходу, що мав би запевнити метафізичному пізнанню вищий щабель певности 79

в) Роля філософії в декартівському «дереві знання».

Філософія «життєвим соком дерева знання» . . 82

XI

Паралелізми і «точки перетину» між філософією і публіцистикою ключем розуміння філософічної творчости М. Шлемкевича як вияву творця............................................................................................................................................. 83

Микола Шлемкевич

СУТНІСТЬ ФІЛОСОФИ.......................................................................................... 87

Впровід............................................................................................................................. 89

І Історично-критична частина............................................................... 91

А Боротьба за поняття філософії................................................................... 91

І Абсолютистичні погляди.......................................................................... 91

§ 1 Філософія як окрема наука............................................................................... 91

§ 2 Філософія як науковий світогляд — познака

гіпотетичности............................................................................................................ 103

§ 3 Філософія як загал наук — познака загальносте ................................... ПО

II Релятивістичні погляди........................................................................... 122

§ 4 Філософія як сукупність різнорідних систем —

познака універсальности, суцільносте ....

122

Б Клясичні визначення філософії . . . . . . . 138

§ 5 Платон..................................................................................................................... 138

§ б Кант.......................................................................................................................... 150

III Систематична частина.......................................................................... 160

§ 7 Критичні завдання філософії — познака загальносте ......................... 160

§ 8 Підготовчо-тимчасове завдання філософії —

познака гіпотетичности........................................................................................... 185

§ 9 Філософія як метафізика — познака універсальности, суцільности . 194

Закінчення............................................................................................................. 205

Термінологічні і речеві пояснення до праці М. Шлем-

кевича............................................................................................................................. 207

Бібліографічні відсилання................................................................................... 245

Покажчик імен.......................................................................................................... 247

<< |
Источник: Микола Шлемкевич. СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ. Олександер Кульчицький. ВВЕДЕННЯ В ПРОБЛЕМАТИКУ СУТНОСТИ ФІЛОСОФІЇ. Праці Історично-Філософічної Секції. Париж - Нью-Йорк - Мюнхен 1981. 1981

Еще по теме ЗМІСТ: