Задать вопрос юристу

13.1. Завдання інвентаризації та порядок її планування

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряють і документально підтверджують їх наявність, стан та оцінку.

Інвентаризація є одним з елементів бухгалтерського обліку, який є обов’язковим доповненням до ведення поточного документального оформлення господарської діяльності підприємства.

Інвентаризація – це перевірка фактичної наявності та стану об’єкта контролю, яку здійснюють шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних з даними бухгалтерського обліку.

Рис. 13.1. Суть і зміст інвентаризації.

Інвентаризація є основою внутрішньогосподарського контролю. Вона реґламентована чинним законодавством, її проводять незалежно від проведення ревізії, аудиту, судово-бухгалтерської експертизи.

Серед основних завдань інвентаризації виділяють наступні:

· контроль за наявністю і станом майна, його рухом, використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних та енергоресурсів відповідно до затверджених норм, плану тощо;

· виявлення майна, що втратило якість, зіпсованого, невикористаного і непотрібного на підприємстві, а також того, що не відображають в обліку;

· перевірка дотримання правил та умов збереження майна;

· виявлення та усунення фактів безгосподарності й безвідповідальності, виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування заходів щодо їх використання;

· встановлення реального фізичного стану (ступеня зносу) й оцінки основних засобів та інших засобів праці, що обліковують на балансі;

· виявлення стану розрахунків, встановлення фактичної наявності або підтвердження дебіторської заборгованості;

· виявлення понаднормово використаних та невикористаних матеріальних цінностей;

· визначення розмірів природного убутку та інших витрат;

· контроль за станом обліку і звітності матеріально відповідальних осіб;

· перевірка дотримання положень про матеріальну відповідальність.

При плануванні інвентаризаційної роботи розглядають два види планування:

· короткотермінове планування (планування кількості та черговості інвентаризацій за об’єктами);

· оперативне планування кожної інвентаризації.

У плані інвентаризаційної роботи передбачають графіки планових інвентаризацій у терміни, визначені положеннями про інвентаризацію та відомчими інструкціями, і графіки позапланових раптових перевірок наявності цінностей у різні терміни (табл. 13.1).

Таблиця 13.1

Мінімально необхідна періодичність проведення інвентаризації

Об’єкти Мінімальна періодичність
Основні засоби

Незавершене виробництво

Напівфабрикати власного виробництва

Готова продукція

Промислові товари

МШП

Сировина та матеріали

1 раз на рік
Продовольчі товари

Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння

Розрахунки з дебіторами та кредиторами

2 рази на рік
Розрахунки за платежами до бюджету 1 раз на квартал
Грошові кошти

Грошові документи

Бланки суворої звітності

1 раз на місяць

Планувати інвентаризації треба з урахуванням багатьох чинників, важливе місце серед яких займає забезпечення їх раптовості. При цьому у плані повинна бути передбачена мінімальна кількість інвентаризацій, що регламентована Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначає власник (керівник) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно із законодавством (табл. 13.2).

Відповідно до законів України «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про державну податкову службу в Україні» та Кримінально-процесуального кодексу України, при проведенні розслідувань судово-слідчими органами, можуть бути призначені повторні або додаткові ревізії з окремих питань, при яких обов’язковим є проведення інвентаризації майна об’єкта контролю.

План будь-якої дискретної інвентаризації на встановлену дату має бути розроблений не пізніше, ніж за 14 днів до її початку. Такий план повинен бути невід’ємною частиною внутрішніх правил ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на поточний господарський рік. Типовий графік проведення річної інвентаризації основних засобів наведено в Додатку Р.

Таблиця 13.2

Перелік випадків, коли інвентаризація є обов’язковою

Випадки Періодичність або дата проведення інвентаризації
Перед складанням річної фінансової звітності 1 раз на рік у період з 1 жовтня по 31 грудня
Передача майна державного підприємства в оренду Перед передачею
Приватизація майна державного підприємства Перед приватизацією
Перетворення державного підприємства в акціонерне товариство Перед перетворенням
Зміна матеріально-відповідальних осіб На день приймання-передачі справ
Встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей На день виявлення таких фактів
За приписом судово-слідчих органів На день отримання припису
Пожежа, стихійне лихо або техногенна аварія Відразу після такої події
Передача підприємств та їх структурних підрозділів На дату передачі
Ліквідація підприємства На день ліквідації
При колективній (бригадній) відповідальності:

- у разі зміни керівника колективу (бригади)

На день приймання-передачі справ
- вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів На день вибуття
- за вимогою хоча б одного члена колективу (бригади) На день отримання вимоги
Підприємство отримало відмову постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або одержало подібну претензію від покупця. Проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, на які заявлено претензії На день отримання відмови
Дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів з них, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в відходах і брухті На 1 липня і на 1 січня
У гальванічних цехах (дільницях) та на іншому переробному виробництві Один раз на місяць, а у окремих, технічно обґрунтованих випадках – в інші строки, але не менш одного разу на півріччя

Проведення інвентаризацій планують за відповідними кварталами, що забезпечує дотримання принципів плановості інвентаризаційної роботи та раптовості здійснення. Щомісяця план роботи уточнюють та за необхідності коригують. При цьому велике значення має правильне встановлення черговості інвентаризацій.

Так, доцільне проведення більшої кількості інвентаризацій у першій половині місяця. Такий підхід дає змогу дотримуватися принципу раптовості та не дозволяє матеріально відповідальній особі до кінця місяця збалансувати можливі результати господарських порушень і наслідки інших зловживань.

Важливим для інвентаризації є період її проведення. Від цього залежать насамперед якість інвентаризації, а також витрати часу і коштів на неї.

Планування інвентаризацій пов’язане з великою підготовчою роботою, яку доручають голові ревізійної комісії. Це робота, що потребує від відповідальної особи знань стану справ і психологічного мікроклімату на підприємствах, великої фахової підготовки, інтуїції, відповідальності за довірену справу.

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме 13.1. Завдання інвентаризації та порядок її планування:

 1. 5.5. Інвентаризація в системі первинного обліку
 2. Фінанси бюджетних організацій (установ)
 3. Фінансове планування на підприємствах
 4. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
 5. ЗМІСТ
 6. 13.1. Завдання інвентаризації та порядок її планування
 7. Питання для підготовки до іспиту
 8. 3.1. Кар’єра – сучасна форма професійного розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади України
 9. Додаток М Методичні рекомендації тренінгового навчання державних службовців центральних органів виконавчої влади України
 10. Розглянемо основні види документального оформлення регламентаційних методів
 11. 2.3. Сутність, завдання та особливості боргового планування
 12. 1. ТИПОВА ПРОГРАМА
 13. Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів