Задать вопрос юристу

10.1.2. Організація роботи в касі

Для здійснення касових операцій (розрахунків готівкою) на підприємстві створюють касу – спеціально обладнане приміщення. Приміщення каси повинно бути ізольоване, двері в касу під час здійснення операцій мають замикатися зсередини.

Доступ до приміщення каси особам, які не мають відношення до її роботи, заборонено.

Дублікати ключів від каси в пакетах або скриньках, які опечатав касир, зберігаються у керівника підприємства.

Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити зберігання грошових коштів при їх транспортуванні, обладнати касу та забезпечити в ній ефективне зберігання грошей.

Операції з приймання та видачі готівки здійснює касир, який є матеріально відповідальною особою, котра завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві. З ним обов’язково має бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Слід зауважити, що такі договори про повну матеріальну відповідальність слід укладати не тільки з касирами підприємства, але й з бухгалтерами-касирами та касирами-операторами торгівельних залів, хоча в Положенні про ведення касових операцій у національній валюті України №637 від 15.12.2004 р. (зі змінами та доповненнями) про обов’язковість такого договору згадується лише стосовно касира каси підприємства як відокремленого структурного підрозділу.

Для полегшення роботи касира і забезпечення своєчасності виконання ним обов’язків на підприємстві складають графік роботи касира, який затверджує керівник (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Індивідуальний графік роботи касира

Вид роботи Термін виконання
Приймання та видача готівки за оформленими прибутковими і видатковими касовими ордерами Щоденно з 8-30 до 12-00
Запис прибуткових і видаткових касових ордерів до касової книги Відразу ж після кожної касової операції
Проведення операцій у банку (отримання грошей за чеками, здача касових надходжень, отримання виписок з рахунків у банку, здача платіжних доручень та інших документів, якими оформляють операції за рахунками підприємства в банку тощо) Щоденно з 13-00 до 15-00
Здача бухгалтерові розрахункового відділу отриманих у банку виписок і документів Відразу ж після повернення з банку
Оформлення прибутковими та видатковими касовими ордерами (через бухгалтера розрахункового відділу) операцій з отримання грошей за чеками і здачі готівки у банк, запис ордерів до касової книги Відразу ж після повернення з банку
Складання списків депонентів із заробітної плати і передача їх бухгалтерові розрахункового відділу До 10-00 четвертого дня після початку виплати заробітної плати
Складання звіту касира і передача його бухгалтерові розрахункового відділу Щоденно о 16-30

Готівкова виручка, що надходить до кас суб’єктів підприємницької діяльності, повинна здаватися до установ банків для зарахування її на поточні рахунки підприємств та підприємців. Здавання готівкової виручки провадиться у денні та вечірні каси установ банків самостійно або через інкасаторів Нацбанку України чи установ комерційних банків, Державну службу охорони при МВС, підприємства поштового зв’язку для переказу на поточні рахунки в установах банків.

Зазначимо, що установи банків установлюють підприємствам строки здавання готівкової виручки. Всі підприємства – юридичні особи, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті та мають поточні рахунки в установах банків, можуть мати у касі на кінець дня готівку, що не перевищує визначений максимальний розмір – ліміт залишку готівки в касі.

Ліміт залишку готівки в касі – граничний розмір готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, що встановлюється підприємством самостійно на основі проведених розрахунків.

Встановлення ліміту залишку готівки в касі визначається Положенням про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Не встановлюють ліміт каси:

· банкам;

· підприємцям;

· релігійним організаціям, які не здійснюють виробничої або іншої підприємницької діяльності.

Для встановлення ліміту залишку готівки в касі всі підприємства незалежно від форм власності та виду діяльності до початку прогнозованого періоду (року) має бути оформлений наказ із зазначенням відповідальної за розрахунок особи.

Для кожного структурного підрозділу підприємства, яке наділене майном цього підприємства і може здійснювати право оперативного управління або інше майнове право також необхідно проводити розрахунок ліміту каси.


Товариство з обмеженою відповідальністю «Торнадо»

НАКАЗ

10.10.2005 р. № 25

Про встановлення залишку готівки у касі підприємства

На виконання вимог Постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 р. «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України» та з метою недопущення порушень у сфері готівкового обігу

НАКАЗУЮ:

1. На підставі проведеного розрахунку (додаток 1 до наказу) встановити по підприємству ліміт залишку готівки у касі розміром 242 грн.

2. Організувати щомісячний контроль над встановленим лімітом каси, про що доповідати кожного 1-го числа наступного місяця за місяцем, в якому був проведений розрахунок, у формі доповідної записки з додаванням необхідних розрахунків.

3. Відповідальною особою за встановлення та перегляд ліміту каси призначити бухгалтера Забаву Т. П.

Директор


Ліміт залишку готівки в касі може визначений:

· на рівні попередньо встановленої суми вказаної в договорі з банківською установою про розрахунково-касове обслуговування;

· виходячи із середньоденних надходжень готівки до каси підприємства за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують терміну встановлення ліміту, які розраховується за формулою:

Гсер = Сума надх. : Кр.д.,

де Сума надх. – сума надходжень до каси (крім надходжень з банку);

Кр.д. – кількість робочих днів за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти.

· виходячи з обсягів середньоденної видачі з каси за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують терміну встановлення ліміту, які розраховується за формулою:

Гсер = Сума випл.

: Кр.д.,

де Сума випл. – сума виплат готівкою з каси на будь-які потреби, крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, виплатою пенсій, стипендій та дивідендів.

Слід зазначити, що робочими днями вважаються дні, встановлені правилами внутрішнього трудового розпорядку для підприємства або структурного підрозділу, для якого розраховують ліміт каси.

Приклад таблиці для розрахунку ліміту каси наведено в табл. 10.3.

Таблиця 10.3

Розрахунок показників, необхідних для встановлення величини ліміту каси підприємства за три місяці

Місяць Сума виручки, що надійшла до каси магазину за реалізований товар Сума позареалізаційних надходжень до каси підприємства (крім надходжень з банку) Загальна сума надходжень до кас (крім надходжень з банку) Кількість робочих днів підприємства у місяці згідно з правилами трудового розпорядку
Усього

Порядок визначення ліміту каси обирають з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від банку, встановлених термінів здачі готівки та інших чинників.

Якщо на підприємстві ліміт каси взагалі не встановлено, то всю готівку, яка є в касі на кінець дня, необхідно здавати в банк (незалежно від причини відсутності ліміту), інакше вона буде визнана понадлімітною.

Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог Положення № 637 щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, зазначених у Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки у касі.

За перевищення встановлених лімітів залишку готівки у касах до підприємств застосовують фінансову санкцію у вигляді штрафу у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожен день.

Окрім готівки, у касі підприємства можна зберігати цінні папери, грошові документи та бланки суворої звітності.

У випадку раптової відсутності касира на роботі (через хворобу тощо) цінності, що є у нього в підзвіті, негайно перераховує інший касир, якому їх передають у присутності керівника і головного бухгалтера підприємства або в присутності комісії, яку призначив керівник підприємства, про що складають відповідний акт.

Розрахунки готівкою підприємства всіх форм власності, а також приватні підприємці мають проводити з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів, касового й товарного чеків, квитанцій, договорів купівлі-продажу, актів закупівлі, виконання робіт (надання послуг) чи інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання робіт, надання послуг.

Для забезпечення дотримання вимог видачі готівки з каси підприємства доцільно розробити робочі інструкції текстової форми щодо оформлення видачі готівки з каси видатковим касовим ордером.

Гроші за касовими ордерами приймають і видають тільки в день їх оформлення. При завершенні операцій касир зобов’язаний підписати всі прибуткові та видаткові касові ордери, а ті документи, що до них додають, – погасити штампом або написом: на прибуткових документах – «отримано», на видаткових – «оплачено», вказавши дату.

Оплату праці, виплату допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, стипендій, премій тощо проводить касир за платіжними або розрахунково-платіжними відомостями, без складання видаткового касового ордера на кожного одержувача.

Здачу виручки інкасатору оформляють супровідною відомістю, яку складають у трьох примірниках через копіювальний папір: перший примірник (супровідну відомість) вкладають до інкасаторської сумки, другий (накладну) – віддають інкасатору при отриманні ним сумки, третій (копія супровідної відомості) – залишається в касі підприємства (інкасатор на ньому ставить підпис та відповідний штамп) і служить підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до каси банку. На зворотному боці першого і другого примірників вказаних документів матеріально відповідальні особи заповнюють покупюрний опис грошей, що здають.

Готівку в банку отримують касир або інша уповноважена особа на підставі грошового чеку. Для цього на підставі заявки в банку одержують чекову книжку.

Вагомим джерелом надходження коштів у касу підприємства є виручка, отримана від реалізації товарів, продукції, робіт або послуг. Для її приймання можна використовувати електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) або товарно-касову книгу (ТКК).

Касир зобов’язаний приділяти особливу увагу належному заповненню касових документів. При цьому заборонено приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання коштів, а також ті, які порушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збитків державі, власникам, іншим юридичним та фізичним особам. Якщо хоча б одна з вимог щодо заповнення касових документів не виконана, касир зобов’язаний повернути документи до бухгалтерії для належного їх оформлення.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструє бухгалтерія в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.

Усі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображають у касовій книзі.

Касова книга – обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства. В ній у хронологічній послідовності відображають витрачання і надходження готівки, що дає змогу контролювати рух коштів підприємства.

Записи в касовій книзі здійснює касир одразу ж після отримання або видачі грошей за кожним ордером або за документами, що його замінюють.

Підприємства, які використовують іноземну валюту, ведуть окремі касові книги за кожним видом валюти.

У кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, визначає залишок готівки у касі на наступне число і складає звіт касира.

Звіт касира – це документ, що є відривним аркушем касової книги з доданими прибутковими та видатковими касовими ордерами, які касир передає до бухгалтерії.

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме 10.1.2. Організація роботи в касі:

 1. Організаційні основи функціонування ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 2. 6.5.Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби
 3. 2.4. Організація роботи виконавців необлікових підрозділів із виконання ними облікових робіт
 4. 4.2. Особливості організації роботи керівника відділу (служби, управління, департаменту) обліку, контролю й аналізу
 5. 10.1.2. Організація роботи в касі
 6. 11.2. Організація роботи кадрової служби на підприємстві
 7. 12.2. Організаційна побудова контрольного процесу
 8. 7.1. Організація виконання бюджетів
 9. 4.4.1. Функції та організація роботи органів Державного казначейства у процесі казначейського обслуговування бюджетів за доходами
 10. 4.5.2. Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками
 11. 3.3.3. Функція організації діяльності Зміст організаційної функції в державному управлінні
 12. 1.3. ПРАВОВІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
 13. 6.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБЧИСЛЕННЯ І СТЯГНЕННЯ ПОДАТКІВ
 14. 6.3. ОБЛІК ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ — ПЛАТНИКІВ ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТУ
 15. 14.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ
 16. Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку
 17. 5. Організація планування розвитку міста
 18. Клієнтська база. Організація роботи банку з клієнтами
 19. 4.5. Автоматизація процесів організації та управління збутом й обслуговування клієнтів на базі інформаційної системи “Парус- Менеджмент та Маркетинг”
 20. 1.2. Організація контрольно-ревізійної діяльності органів ДКРС