<<
>>

Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку

Найважливiшими показниками прибутковостi банку, якi рекомен­дуються розраховувати, є:

* дохід на активи;

* дохід на капітал.

Дані показники розраховуються таким чином:

Дохід на активи (%) = х 100%

Дохід на капітал (%) = х 100%

Показник доходу на активи характеризує ефективнiсть викорис­тання всiх ресурсів, які банк отримав у своє розпорядження, а показник доходу на на капітал - дохідність капiталу учасників.

При цьому узагальнюючим показником банкiвської дiяльностi слiд вважати дохід на капітал, а показник доходу на активи пропонується вважати частковим показником, який вiдображає внутрiшню полiтику банку, професiоналiзм його апарату, який пiдтримує оптимальну структуру активiв та пасивiв з точки зору доходiв та витрат.

Для пiдвищення доходу на капітал банку, необхiдно збiльшувати прибутковiсть його активiв i зменшувати частку статутного фонду в загальнiй сумi коштiв банку.

Для збiльшення доходу на активи застосовуються такi заходи:

· збiльшується ставка вiдсоткiв за активними операцiями та зменшується ставка вiдсоткiв за залученими коштами;

· збiльшується частка власних коштiв банку в загальнiй сумi його коштiв (показник платоспроможностi);

· зменшується спiввiдношення власних та залучених коштiв.

Вимiрювання ефективностi дiяльностi банку визначається за допомогою таких показникiв:

Чистий спред (%)=х 100% -х 100%

Цей коефіцієнт повинен враховувати тільки активи та пасиви, до яких застосовуються процентні ставки. Таким чином, він виключає вплив безпроцентних депозитів «до запитання», капіталу та невиконаних вимог резервування на чисті отримані проценти, і - звідси - на прибутки банку.

Це ізолює вплив процентної ставки на прибуток банку і цим самим дає більш глибоке розуміння джерел прибутку банку та наслідків уразливості надходжень.

Розглянемо розрахунок даного показника на прикладі (данi умовнi):

Вiдсотки отриманi 879500 грн.

Вiдсотки сплаченi 851400 грн.

Наданi кредити 3376600 грн.

Залученi кошти за відсотки 2740700 грн.

879500 851400

Чистий спред = ------------ х 100 - ----------- х 100 = 26,0-31,1=-5,1%

3376600 2740700

Приклад свiдчить про те, що кредитна дiяльнiсть для банку є неефективною, чистий спред має вiд'ємне значення -5,1% i свiдчить про перевищення ставки сплачених вiдсоткiв за залученими коштами над вiдсотками за наданими кредитами.

Чиста процентна маржа (%)=х 100%

Цей коефіцієнт визначає здатність банку приносити прибуток - його дохід від процентної різниці як процент середніх загальних активів.

Розглянемо розрахунок даного показника на прикладі (данi умовнi):

Вiдсотки отриманi 879500 грн.

Вiдсотки сплаченi 851400 грн.

Загальнi активи 9950300 грн.

879500-851400

Чиста процентна маржа = ------------------------ х 100 % = - 0,28%

9950300

Приклад свiдчить про те, що банк має вiд'ємну вiдсоткову маржу, отже збитки вiд кредитної дiяльностi.

На практиці існує альтернативна формула, яка подає в чисельнику дохідні активи, базуючись на тому припущенні, що процентна маржа стосується тих доходних активів, що задіяні у процес отримання доходу від процентів. Однак і ті активи, проценти за якими не отримуються, і пасиви, проценти за яких не сплачуються, мають значний вплив на чисту процентну маржу. Так відбувається внаслідок того, що активи, за якими не отримуються проценти, є тягарем на дохід, особливо якщо вони фінансуються за рахунок підпроцентних пасивів; у той час, як депозити, за якими не нараховуються проценти, надходження збільшуються, особливо якщо за їх рахунок фінансуються ті активи, за якими отримуються високі проценти.

Інший операційний дохід до загальних активів (%) = х 100%

Цей коефіцієнт показує залежність від «нетрадиційного доходу». Збільшення цього коефіцієнта може показувати здорову диверсифікацію в платні фінансові послуги чи нездорове намагання досягти спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів.

Розглянемо розрахунок даного показника на прикладі (данi умовнi):

Доходи та комiсiя за надані послуги 265300 грн.

Сплачена комiсiя 19800 грн.

Загальнi активи 9950300 грн.

Iнший операцiйний дохід 265300-19800

у вiдсотках до активiв = ---------------------- х 100 = 2,5%

9950300

Як свiдчить приклад, прибуток банку сформований за рахунок iнших некредитних операцiй.

Цей коефіцієнт відрізняється від коефіцієнта доходу на активи на розмір непроцентних операційних витрат, сплачених податків та непередбаченого доходу чи збитку.

Чиста операційна маржа (%) = х 100% - х 100%

Посередницька (операційна) маржа може бути визначена як різниця між вартістю залучення коштів та доходом на доходні активи, плюс дохід від відповідних комісійних та зборів. Різниця визначає кількість коштів, що виділені банківською системою на посередництво між тими, хто надає кошти, і тими, хто їх використовує.

Оскільки оплата праці є найголовнішим компонентом непроцентних видатків банку, то продуктивність роботи працівників, що вимірюється як через витрати на їх утримання, так і через їх кількість, може свідчити про ефективність роботи самого банку.

Однак, продуктивність роботи потрібно розглядати, беручи до уваги той факт, що у поточний період економія на зарплаті через її значне скорочення може призвести до зниження якості та мотивації у роботі, і звідси - до зниження через деякий час ефективності роботи банку.

Чистий дохід на одного працюючого =

Необхідно звернути увагу на те, що цей показник суттєво відрізнятиметься при співставленні банку з невеликою кількістю працівників (але з високою заробітною платою) і банку з великою чисельністю низькокваліфікованих працівників (з низькою заробітною платою).

Чистий дохід до витрат на утримання персоналу =

Цей коефіцієнт вимірює окупність витрат на утримання працівників. Цей коефіцієнт є більш універсальним, ніж коефіцієнт, що характеризує чистий дохід на одного працівника, оскільки дає змогу деяким чином порівнювати організації різного типу. Він показує чистий ефект рішень щодо працівників, незважаючи на те, чи ці рішення спрямовані на низьку кваліфікацію та низьку заробітну плату (або на високі видатки для висококваліфікованих працівників).

<< | >>
Источник: БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. Лекції. 2016

Еще по теме Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку: