<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми. На сьогодні для України не існує альтернативи європейській інтеграції. Прагнення українського народу до європейського шляху розвитку нашої держави є безспірним та безумовним.

На реалізацію цього прагнення має бути спрямовано роботу всіх державних інститутів. Шлях України до європейського економічного, політичного та правового простору є тривалим процесом, який вимагає зближення законодавства України та Європейського Союзу (далі - ЄС). У контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угоди про асоціацію) особливу увагу доцільно звернути на наближення законодавства України про податок на додану вартість (далі - ПДВ) до законодавства ЄС, як це передбачено текстом основної Угоди і додатками до неї.

У контексті Угоди про асоціацію Україна має ставити за мету не тільки формальне наближення законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС, а й перейняття найкращих елементів системи ПДВ, насамперед, з метою усунення торговельних бар’єрів між Україною та ЄС, й удосконалення вітчизняного законодавства. Проблема реформування ПДВ в Україні є істотною для всього українського суспільства.

Аналіз дисертаційних досліджень, проведених в Україні за останні п’ять років, свідчить про відсутність фундаментальних комплексних робіт з розкриття напрямів наближення податкового законодавства загалом та законодавства про ПДВ зокрема до законодавства ЄС.

Теоретико-методологічну основу для розкриття поставлених задач та надання висновків становлять наукові праці таких учених, як О. О. Амоша, І. А. Бєлоусова, Д. А. Бекерська, Бен Терра, Г. В. Бех, М. М. Весельський, В. М. Вишневецький, Л. К. Воронова, Н. В. Воротіна, П. Т. Гега, Д. О. Гетманцев, О. М. Горбунова, Л. М. Демиденко, В. Н. Денисов, Л. М. Ентін, В. К. Забігайло, Ю. М. Капіца, Л. М. Касьяненко, І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська, Б. Г. Маслов,

H.

Р. Малишева, А. О. Монаєнко, Н. Моусі, В. І. Муравйов, В. М. Попович,

I. Ю. Петраш, Р. А. Петров, Н. Ю. Пришва, Л. А. Савченко, В. М. Слепець, О. В. Солдатенко, Б. М. Топорнін, Г. П. Толстоп’ятенко, В. Д. Чернадчук, С. В. Шевчук, К. В. Ященко. Одні з вищезгаданих учених досліджували питання наближення законодавства України до законодавства ЄС, інші - окремі теоретичні та методологічні проблеми правового регулювання податків і зборів, систему оподаткування в Україні, фіскальні аспекти інтеграції України до ЄС тощо.

Усе це обумовлює актуальність обраної теми дослідження та дозволяє розглядати її не тільки з позицій науково-теоретичного, а й практичного характеру отриманих результатів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Обрана тематика дослідження узгоджується з положеннями Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджених загальними зборами НАПрН України 24 вересня 2010 р., відповідає змісту заходів, що здійснюються в Україні в межах імплементації положень Угоди про Асоціацію з ЄС, а також науково-дослідних робіт «Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу» № 065Ф 042-01 (державний

реєстраційний номер 0101U003579) і «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний аспекти» № 115Ф 042-01 (державний реєстраційний номер 0111U008337), включених до тематичного плану юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 25 жовтня 2010 р.). Уточнену редакцію теми дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 28 листопада 2014 р.).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у вирішенні наукового завдання щодо розроблення пропозицій з наближення законодавства України про ПДВ до законодавства ЄС.

Досягнення цієї мети супроводжується реалізацією таких цілей: виявлення характерних ознак, притаманних системі ПДВ у ЄС; співставлення національного правового регулювання ПДВ держав Європи з вимогами законодавства ЄС; виявлення основоположних відмінностей у законодавствах України та ЄС; визначення критеріїв, за якими доцільно обирати положення податкового законодавства України, що потребують наближення до законодавства ЄС про ПДВ; розроблення пропозицій щодо стратегії внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів України, спрямованих на апроксимацію їх положень із законодавством ЄС про ПДВ у контексті Угоди про асоціацію.

Для досягнення обраної мети поставлено такі завдання:

- визначити основні ознаки різновиду ПДВ, що функціонує у ЄС;

- охарактеризувати основні етапи становлення ПДВ у ЄС;

- дослідити правове регулювання ПДВ у ЄС;

- визначити фактори, що впливають на гармонізацію законодавства ЄС у сфері ПДВ;

- проаналізувати положення податкового законодавства України щодо відповідності їх законодавству ЄС про ПДВ;

- встановити зміст наближення законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС у контексті Угоди про асоціацію та підходів до його здійснення;

- сформулювати конкретні пропозиції щодо реалізації умов Угоди про асоціацію, які стосуються наближення законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі справляння ПДВ на підставі системи юридичних норм, закріплених у законодавствах України та ЄС.

Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти наближення законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС у контексті Угоди про асоціацію.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність загальних і спеціальних методів та прийомів наукового пізнання, що дозволяють здійснити комплексний розгляд питань наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС про ПДВ у контексті Угоди про асоціацію в нерозривному зв’язку та єдності їх змісту й форми.

Діалектичний метод пізнання виступив основним у цій системі та дозволив виконати наукове завдання, визначене в дисертації, у єдності їх соціального змісту та юридичної форми.

Застосовано також методи наукового пізнання: порівняльно-правовий - при дослідженні правового регулювання ПДВ у різних державах Європи; історичний - при розгляді ґенези розвитку та формування системи ПДВ у ЄС; формально-юридичний - при визначенні юридичного змісту правових актів, якими регулюється ПДВ у ЄС; логічний - при встановленні змісту наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС у сфері ПДВ; аналізу - при розгляді вимог права ЄС щодо ПДВ та виявлення необхідності й доцільності у їх імплементації в національному законодавстві України в контексті Угоди про асоціацію; узагальнення та синтезу - при наданні пропозицій щодо напрямів та способів, якими має здійснюватися наближення законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС.

Нормативно-правову основу дослідження становлять нормативно- правові акти України та ЄС, рішення Суду Європейських Співтовариств, міжнародні угоди.

Емпіричною базою дослідження стали матеріали законодавства і практика органів влади різних Держав-членів ЄС зі здійснення заходів щодо гармонізації податкового законодавства із законодавством ЄС, а також законодавство і практика органів державної влади України щодо відповідності податкового законодавства праву ЄС за 2010-2015 рр.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена новими викликами, які постали перед Україною, та недостатнім дослідженням і практичним вирішенням у науці фінансового права проблеми наближення податкового законодавства України до права ЄС про ПДВ, і полягає в тому, що дисертація є одним із перших комплексних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем наближення законодавства України про ПДВ до законодавства ЄС у контексті вивчення практичного й теоретичного досвіду інших зарубіжних держав, які перебувають на різному рівні європейської інтеграції.

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень, висновків і пропозицій, а саме:

вперше:

- обґрунтовано наявність норм різного рівня в законодавстві ЄС про ПДВ залежно від можливості їх прямого застосування Державами-членами ЄС;

- доведено наявність п’яти факторів, що впливають на рівень гармонізації законодавства про ПДВ в ЄС, як окремої категорії, а саме: 1) пряма імплементація або застосування норм Директиви про ПДВ шляхом, не передбаченим у Директиві; 2) реалізація права вибору, наданого Директивою про ПДВ, який є доступним для всіх Держав-членів; 3) застосування виключень, наданих законодавством ЄС для окремих Держав-членів; 4) відмінність у практиці адміністрування ПДВ; 5) відмінність у мовних версіях законодавства ЄС;

- проаналізовано формально-юридичний механізм, за яким законодавство про ПДВ України може бути наближено до законодавства ЄС у контексті Угоди про асоціацію та з урахуванням досвіду різних держав Європи;

удосконалено:

- положення щодо визначення кола нормативно-правових актів про ПДВ, необхідних для наближення законодавства України, та визначення способів, за допомогою яких може відбутися це наближення відповідно до термінології Угоди про асоціацію;

- критерії вибору варіантів законодавства ЄС, необхідні для наближення до законодавства України про ПДВ;

- положення щодо встановлення можливостей для відхилення від основних норм законодавства ЄС у контексті Угоди про асоціацію та визначення практичних напрямів для здійснення такого наближення;

дістали подальшого розвитку:

- підходи до наближення законодавства України до права ЄС у сфері ПДВ шляхом аналізу й порівняння норм законодавств ЄС та різних держав Європи;

- визначення двох термінів: «ПДВ у широкому значенні» та «ПДВ європейського типу». Встановлено, що «ПДВ у широкому значенні» є некумулятивним податком, за яким об’єкт оподаткування обраховується методами додавання або віднімання, що може бути як загальнодержавним, так і місцевим, прямим або непрямим, нараховуватися як за принципом походження, так і за принципом призначення. «ПДВ європейського типу» - це загальнодержавний, непрямий, некумулятивний податок з обороту, що справляється на всіх етапах, нараховується на витрати на споживання як за принципом походження, так і за принципом призначення, додана вартість якого обраховується кредитно-рахунковим методом.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції можуть бути використані у:

науково-дослідній сфері - під час подальшого дослідження проблем гармонізації податкового законодавства України з податковим законодавством ЄС; у процесі наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС або окремого вивчення права ЄС із ПДВ (протокол № 3 засідання Вченої ради НДІ фінансового права від 23 червня 2015 року, при виконанні етапу дослідження «Систематизація нормативно- правових та інституційних перетворень, як передумов виконання основних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (державний реєстраційний номер 0114U002358), що виконується за замовленням Державної фіскальної служби України - акт впровадження від 23 червня 2015 року);

правотворчості - при розробленні проектів нормативно-правових актів України, спрямованих на гармонізацію податкового законодавства України із законодавством ЄС про непряме оподаткування (Інститут суспільно-економічних досліджень - довідка № 1315 від 15 лютого 2016 року);

навчальному процесі - у процесі підготовки відповідних розділів підручників, навчальних посібників із дисциплін «Фінансове право», «Податкове право», «Правове регулювання непрямого оподаткування» та викладання зазначених курсів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка - довідка № 013/73 від 9 лютого 2016 року);

правозастосовній діяльності - органами державної влади, до компетенції яких належить адаптація законодавства України до законодавства ЄС, при проведенні ними аналізу проектів нормативно - правових актів України щодо відповідності їх законодавству ЄС про непряме оподаткування (Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України - довідка №171/99-95-00 від 4 лютого 2016 року);

практичній діяльності - розширює можливості використання в договірній роботі вітчизняних підприємств із Державами-членами ЄС (ПАТ енергопостачальна компанія «Хмельницькобленерго» - довідка про впровадження № 49/2016-15 від 19 січня 2016 року).

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та висновки, на яких ґрунтується дисертаційне дослідження, а також рекомендації щодо вдосконалення законодавства обговорено на засіданні кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також оприлюднено на міжнародних і національних науково-практичних конференціях, колоквіумах та круглих столах: «Reflections on Alan D. Viard’s Progressive Consumption Taxation: the Choice of Tax Design» (м. Нью-Йорк, Нью-Йоркський університет, 2 квітня 2013 р.); «Introduction to Ukrainian Tax System» (м. Нью- Йорк, Нью-Йоркський університет, 27 квітня 2013 р.); «On European VAT Law» (м. Трієр, Європейська академія права, 27-28 листопада 2013 р.); «Реалізація Угоди про асоціацію України з ЄС: теоретико-правовий аспект» (м. Ірпінь, НДІ фінансового права, 15 грудня 2014 р.); «Європейські інтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект» (м. Ірпінь, НДІ фінансового права, 8 вересня 2015 р.); «Трансфертне ціноутворення - 2016» (м. Київ, 24 березня 2016 р.).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 13 наукових праць, шість з яких - наукові статті в юридичних виданнях, з яких п’ять входять до переліку фахових видань, визначених чинним законодавством України, та одна - в іноземному виданні, шість - тези доповідей на наукових заходах.

Структура дисертації зумовлена змістом наукової проблеми та спрямована на досягнення мети дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, що включають шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел (239 найменувань на 25 сторінках). Повний обсяг дисертації становить 194 сторінки, обсяг основного тексту - 168 сторінок.

<< | >>
Источник: ФЕДЧИШИН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ. НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВСТУП:

 1. 2 . Вступление Китая в ВТО.
 2. Вступление в европейский валютный союз
 3. Вопрос 1. Процесс вступления России в ВТО
 4. Вопрос 2. Основные проблемы и перспективы РФ в сфере вступления в ВТО
 5. 15.5. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях предстоящего вступления России В ВТО
 6. Вступительные, членские и паевые взносы.
 7. Вступление России в ОЭСР — стимул для проведения дальнейших реформ
 8. Вступление кредитного договора в силу. Порядок изменения и досрочного расторжения кредитного договора
 9. Финансовое состояние сельхозпредприятий при возможном вступлении России в ВТО: иллюзии и реальность
 10. Глава 1 Вступ до фінансового менеджменту
 11. ВСТУП
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -