<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

У процесі аналізу проблем, які увійшли до розділу 3 дисертації, було зроблено такі висновки.

1. Роль суду при формуванні предмета доказування в податкових спорах базується як на дослідженні законодавчих норм, так і позиціях позивача та відповідача.

Дуже часто передумовою виникнення податкових спорів є різні погляди та уявлення сторін на ті ж самі факти. Саме тому суд має з’ясувати та узгодити суперечності позицій суб’єктів доказування щодо обсягу та змісту фактів у конкретному спорі.

2. Судові доктрини набувають все більшого значення при вирішенні податкових спорів, формуванні предмета доказування. У теоретичному розумінні вказані доктрини можуть розглядатися як загальні підходи до вирішення судами справ із податкових правовідносин, засновані на узагальненні судової практики з розв’язання податкових спорів. Щодо практичного змісту, то судова доктрина за такого підходу пропонує спеціальні інструменти, які використовуються сторонами спору в процесі доказування. З огляду на викладене вплив судових доктрин на предмет доказування саме при вирішенні податкових спорів призводить до включення в нього обставин, які не передбачені нормами матеріального права, але, незважаючи на це, потребують доведення, спираючись на існуючу судову практику.

3. Судовим доказуванням при вирішенні податкових спорів є діяльність учасників процесу при визначальній ролі суду з надання, збирання, дослідження та оцінки доказів з метою встановлення обставин справи.

4. Судовий порядок вирішення податкових спорів перебуває за межами податкового процесу. В свою чергу, податковий процес майже завжди є неюрисдикційним (з певними застереженнями, до єдиного винятку з наведеного загального правила можливо віднести випадки застосування податково-процесуальної відповідальності). Тому судовий порядок розв’язання податкових спорів виходить за межі податково - процесуального регулювання та здійснюється на підставі норм Кодексу адміністративного судочинства України.

5. При доказуванні в податкових спорах оцінка доказів є одним з елементів процесу судового доказування. Оцінка доказів є завершальним етапом всього процесу судового пізнання фактичних обставин справи.

6. Доказування на судовій стадії вирішення податкових спорів є розумовою та процесуальною діяльністю. Суб’єктами такої діяльності виступають відповідні учасники судочинства. Напрями діяльності вказаних суб’єктів спрямовані на встановлення обставин судової справи за допомогою відповідних доказів.

7. У випадку, якщо процедурі розгляду податкового спору в порядку адміністративного судочинства передувала апеляційна адміністративна процедура узгодження, за результатами якої було прийнято відповідне рішення, яке оскаржується, суду необхідно оцінювати не лише законність вказаного рішення, а і його обґрунтованість. Це означає, що суд повинен перевіряти не лише законність процедурних моментів прийняття оскаржуваного рішення, а й проводити оцінку того, які докази надавалися, чи правильною була їх оцінка контролюючим органом.

8. Чинним Кодексом адміністративного судочинства України передбачено, що сторони можуть обґрунтовувати свої вимоги та заперечення іншими доказами, аніж ті, які були використані на досудовій стадії. На практиці це означає, що суд у процесі розгляду справи досліджує два типи відомостей про факти з різним рівнем їх оцінки сторонами. У той же час вказані відомості відмінні не лише за їх оцінкою, а й взагалі за рівнем відомості суб’єктам.

9. Суд при визначенні предмета доказування за податковим спором і дослідженні відповідних доказів не повинен заповнювати прогалини рішення податкового органу. Зокрема, до таких дефектів належать не відображення або неповне відображення обставин податкового правопорушення, відсутність посилань на відповідні докази. Думка про те, що за таких недоліків податковий спір обов'язково має бути вирішений по суті, оскільки факти правопорушення підтверджуються матеріалами проведеної перевірки, є помилковим. При вирішенні спору суд перевіряє законність рішень і дій (бездіяльності) податкового органу і не повинен підміняти собою цей державний орган.

10. Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

11. У випадку неподання доказів однією із сторін спірного правовідношення, це не повинно руйнувати змагальний базис судового процесу вирішення податкового спору та призводити до затягування строків розгляду конкретної справи. У такій ситуації суд може не лише зробити висновки про обставини справи на підставі оцінки наявних доказів, а й самостійно витребувати такі докази.

<< | >>
Источник: ЩЕРБАКОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В ПОДАТКОВИХ СПОРАХ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3:

  1. Висновки до розділу 1
  2. Вступ
  3. 3.1. Моделювання структури джерел формування бюджетного потенціалу регіону
  4. 1.1. Застосування законодавчо закріплених форм безпосередньої участі громадян у практиці місцевого самоврядування
  5. 1.2. Невнормовані законодавством форми безпосередньої участі громадян у практиці місцевого самоврядування
  6. 2.3. Комбінаторно-системний підхід дослідження місцевого розвитку, орієнтованого на громаду
  7. ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ СУМ, ПОЛТАВИ І ЧЕРНІГОВА)
  8. Основні принципи економічного контролю
  9. КОРОТКИМ ЗМІСТ
  10. Додаток до розділу 26 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ І КРИВА ФІЛІПСА: ІСТОРИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -